237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  1/193

  Danielle Steel - Ljubavni susretiOn ne voit bien qu'avec le coeur Eessentiel est invisible pour les yeux.Samo se srcem jasno vidi.Ono najvanije oku je nevidljivo.ali princ !Le "etit "rince# $ntoine de Saint-ExuperyOnima koji tra%aju& onima koji su traili i onima koji su pronali traeno - vrajisretnici! Osobito, s dubokom naklonou i potovanjem, onima koji su preivjeli tajneprirodni proces, i ne samo preivjeli nedirnuta uma i srca, nego uspjeli pronaiiglu u plastu sijena i osvojiti na%radu'Lake je popeti se na Mount Everest, a svakako je manje opasno i zastraujue! svim mojim prijateljima, koji su nespretno ili stru"no pomogli u traenju savrenogmukarca za mene, drugim rije"ima, nekoga barem toliko "udnog kao to sam jaOnima me#u vama koji su mi prire#ivali sastanke naslijepo, koji su mi darovali neto"emu se u starosti mogu smijati, vama - gotovo potpuno - opratam!$adasve mojoj prekrasnoj djeci koja su me "uvala i sve dijelila sa mnom, koja sumevoljela i podravala %umorom, o%rabrivala me i imala beskrajno mnogo strpljenja&eskrajno sam za%valna na nji%ovoj ljubavi i vje"noj potpori() svu moju ljubav& d.s.'to je sastanak( )ad dvoje ljudi, koji se jedva poznaju, iza#u na ve"eru, nervozno

  guraju %ranu po tanjuru, pokuavajui postaviti to je mogue vie pitanja unajkraem moguem roku *itanja poput+ ,kija li( !gra li tenis( -oli li pse( 'tomisli, zato ti se brak raspao( .ato je tvoja biva supruga rekla da voli sve imatipod kontrolom( -oli li "okoladu( /ortu od sira( 0esi li ikada bio osu#ivan( 'tomisli o drogama( )oliko ima alko%oli"ara u tvojoj obitelji( )akve lijekove uzima(0esi li bila na plasti"noj operaciji, ili je to tvoj prirodni nos( 1 brada( 2ornja usna(*rsa( ,tranjica( 0esi li bio na nekakvoj operaciji* +oli, li djecu* -esi li seikada sastajao s maloljetnicama* .oje strane je)ike %ovori,* .ako bi i)%ledaotvoj idealni medeni mjesec* Dva tjedna na /imalaji** 0bilja* -esi li ikada biona sa1ariju* ( "ari)u* ( Des oinesu* -esi li reli%iozna( )ad si posljednji putposjetio majku( )oliko dugo ide na terapiju( .ato ne ide( )oliko si puta voziopod utjecajem alko%ola( 'to misli tvoja ena, gdje si ve"eras( )oliko si u braku(

  3azvedena( 4dovica( 0esi li tek izaao iz zatvora( 0esi li na uvjetnoj( $ezaposlena('to e ti biti sljedei korak u karijeri( ,igurna sam da sa cirkusom moeproputovati cijeli svijet, ali, razumije li se u elektriku( *ati li od buli-mije cijeliivot( )oliko skupina za potporu posjeuje( )ada kasnije( )ad e me na)vati*,poj naslijepo je kad dobronamjerni prijatelji odaberu dvoje ljudi sa suprotni%krajeva zemaljske kugle, koji imaju nevjerojatno malo zajedni"kog5 ti isti prijateljiobjema stranama lau, govorei im kako je ona druga osoba krasna, zanimljiva,normalna, dobro prilago#ena, inteligentna i privla"na )ad se sastanu, istina i%pogodi poput udarca 3azgovaraju kao i na obi"nom sastanku, ali, ako &og da, neosobito dugo, i oboje se nadaju da e onaj drugi pogreno zapisati tele6onski broj

  $akon toga ode kui i ispla"e se, nakon toga se i nasmije, i nikada vie ne elini "uti za prijatelje koji su ti ponovno smjestili )ad zaboravi kako si se provela,tim istim, ili nekim drugim prijateljima dopusti da ti ponovno dogovore sastanaknaslijepoS ljubavlju i suosjeanjem, ds2. po%lavlje&ijae savrena, mirisna svibanjska ve"er, a proljee je neodoljivom ljupkou tekprije nekoliko dana dolo do !sto"ne obale -rijeme je bilo savreno, zima sepovukla doslovce preko noi, ptice su pjevale, sunce je grijalo, a u vrtu

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  2/193

  1rmstrongovi% u 7onnecticutu sve bijae u cvatu 7ijeli je tjedan vrijeme biloblagoslovljeno, tako da su svi usporili, pa "ak i u $e8 9orku *arovi su etali, pauzeza ru"ak su se produljivale Ljudi su se osmje%ivali /e je noi u 2reen8ic%u *ari1rmstrong odlu"ila ve"eru posluiti vani, u natkrivenom dvoritu poplo"enompje"anikom kojeg su tek nedavno preuredili, a u kojem je bio i bazen *ari i *eteru petak su prire#ivali ve"eru, to su rijetko "inili 1li dobavlja"i su bili slobodnisamo toga petka ,vaka je subotnja ve"er sve do srpnja bila rezervirana zavjen"anja *eteru je to tee padalo, ali dobro je pri%vatio kad mu je *ari rekla dae primanje biti u petak *eter joj je gotovo uvijek uga#ao -olio je da joj ivot budejednostavan /o je bila samo jedna sitnica od svega onoga to je na njemu voljela 4oujku su proslavili dvadeset "etvrtu godinjicu braka )atkad joj je bilo tekovjerovati da su ve tolike godine protekle i da su bile ispunjene ivotom Megan,nji%ova najstarija ker, pret%odne je godine diplomirala na -assaru, i u dvadesettreoj godini pri%vatila posao u Los 1ngelesu .animala ju je 6ilmska produkcija iuspjela je pronai posao kao pomonica producenta u 6ilmskom studiju u:oll;8oodu &ila je, kao to je i sama priznavala, tek neto vie od potr"ka, ali ju jeoduevljavao takav rad i jednoga je dana eljela postati producent ,in obavlja"i su bili pouzdani i imali sudobro oko /ako#er su dobro poznavali njezinu ku%inju Ona i *eter voljeli suprire#ivati zabave, te i% je *ari redovito unajmljivala &ra"ni je par uivao u svomdrutvenom ivotu i tijekom godina okupio je probranu skupinu zanimljivi%prijatelja *ari je na stol postavila cvijee koje je sama aranirala $abrala jemnotvo raznobojni% boura ,tolnjak je bio savreno "ist, a kristal i srebro sublistali *eter to vjerojatno nee ni zapaziti, osobito ako se umoran vrati kui, ali

  vie je osjeao dojam, nego to je vidio pojedinosti doma koji mu je pruila *ari jeu detaljima bila nepogreiva ,tvorila je ozra"je topline i elegancije u kojem su sesvi dobro osjeali $ije to radila samo zbog mua i nji%ovi% prijatelja, nego i zbogsebe*eter se dobro pobrinuo za nju &io je jako velikoduan prema njoj i djeci 4 poslujebio uspjean &io je partner u dobrostojeoj odvjetni"koj tvrtki koja sespecijalizirala za vo#enje ra"una veliki% korporacija, i u pedeset prvoj godinibio jena rukovodeem poloaju )ua koju je za svoju obitelj kupio prije deset godina bilaje velika i lijepa, napravljena od kamena, u luksuznoj "etvrti 2reen8ic%a u

  7onnecticutu 3azmiljali su bi li unajmili dekoratera, ali je na kraju *ari odlu"ilasama urediti kuu i taj joj se posao svidio *eter je bio oduevljen rezultatom !malisu i jedan od najljepi% vrtova u 2reen8ic%u *ari je tako uspjeno uredila kuu daju je *eter "esto zadirkivao da bi trebala postati dekorater, a veina ljudi kojisuvidjeli to djelo njezini% ruku slagali su se s njim 1li, iako je bila umjetni"kinadarena, zanimale su je iste stvari kao i njega

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  3/193

  "o,tovala je i ra)umjela poslovni svijet. +jen"ali su se "im je maturirala nakoledu, a onda je krenula u poslovnu kolu i diplomirala poslovnu administraciju?eljela je pokrenuti vlastiti mali posao, ali je na drugoj godini ostala trudnaiodlu"ila umjesto toga ostati kod kue s djecom $ikada to nije poalila *eter ju jepodravao u toj odluci $ije bilo nikakve potrebe da i ona bude zaposlena >vadeset"etiri godine osjeala se sposobnom i ispunjenom, posveujui sve svoje vrijeme*eteru i djeci *ekla je kola"ie, organizirala kolske sajmove, svake godine vodilakolsku aukciju, ru"no izra#ivala kostime za $o vjetica, bezbrojne sate provela sdjecom kod stomatologa i uglavnom radila sve ono to rade supruge i majke .a teposlove nije trebala diplomu, ali je zbog svoga opsenog razumijevanja poslovnogsvijeta i iva%nog zanimanja za taj svijet kasno nou s lakoom razgovarala s*eterom o slu"ajevima na kojima je radio 1ko nita drugo, to i% je zbliavalo *arije uvijek bila savrena supruga za njega, a on ju je duboko potovao zbog na"ina nakoji jeodgojila nji%ovu djecu *okazalo se da je ispunila sva njegova o"ekivanja - a *ari jebila podjednako zadovoljna s njim$edjeljom ujutro zajedno bi se smijali stisnuvi se jedno uz drugo ispod pokriva"a,uivajui u dodatni% pola sata lekarenja za poneki% %ladni% zimski% dana ,vakogaradnog dana *ari je ustajala s *eterom u sam cik zore, vozila ga na vlak, a zatimse vraala kui kako bi djecu odvezla u kolu, dok nisu dovoljno odrasli da sami

  mogu voziti auto, to je i prebrzo dolo 0edina dvojba koju je upravo pokuavalarazrijeiti bilo je pitanje to e raditi kad u kolovozu an za%valnosti i za &oi, i to ako su imali sree, a sam je &og znao to ese dogoditi kad se uda, iako jo nije imala nikakvi% planova *ari je i predobroznala da e joj se u kolovozu, kad vadeset "etiri godine provela je daleko od poslovnog trita i ne bi imalo smislaodma% krenuti u $e8 9ork i baciti se na posao *redugo je pekla kola"ie i razvoziladjecu 0edino "ega se zasad mogla dosjetiti bio je %umanitarni rad u ,tam6ordu, radsa zlostavljanom djecom ili u programu koji je u javnim kolama pokrenula njezinaprijateljica za srednjokolske u"enike koji su uspjeli doi do srednje kole, iakogotovo da i nisu znali "itati Osim toga nije znala to bi mogla napraviti sa sobom*eter joj je prije mnogo godina rekao da e nji% dvoje, kad djeca odu iz kue, imati

  sjajnu priliku za zajedni"ka putovanja i sve ono to prije nikada nisu mogli raditi1li, tijekom protekle godine njegovi su se radni dani znatno produili, tako da nijevjerovala da bi mogao ostaviti posao i otputovati ,ad je rijetko kad dolazio kuizave"eru )oliko je *ari mogla vidjeti, barem trenuta"no, i djeca i suprug bili suzaposleni i bavili su se svojim poslom, jedino ona to nije imala &ila je svjesnada

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  4/193

  ubrzo mora neto poduzeti *o"ela ju je plaiti mogunost da e imati previeslobodnog vremena $ekoliko je puta o tome ra)%ovarala s "eterom& ali onnije imao nikakvi% korisni% prijedloga 3ekao joj je da e i sama prije ili kasnijes%vatiti to eli raditi, a toga je i *ari bila svjesna 4 "etrdeset estoj je biladovoljno mlada da zapo"ne karijeru, ako to eli, ali problem je bio u tome to nijeznala "ime se eli baviti -oljela je postojee stanje