Click here to load reader

· PDF file 3 “Neáu ai ha àu-vie äc ta, thì pha ûi theo ta, va ø ta ô û ñaâu, thì ngöô øi ha àu vie äc ta cu õng pha ûi ô û ño ù; ne áu ai haàu-vie äc ta,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file 3 “Neáu ai ha àu-vie äc ta, thì pha ûi theo...

 • 1

  ÑÔØI SOÁNG

  CÔ-ÑOÁC NHAÂN THAØNH-COÂNG (The Successful Christian Life)

  In laàn thöù nhöùt Thaùng 10 naêm 2013

  500 cuoán

  Muïc-sö Phan-thanh-Bình

 • 2

 • 3

  “Neáu ai haàu-vieäc ta, thì phaûi theo ta, vaø ta ôû ñaâu, thì ngöôøi haàu vieäc ta cuõng phaûi ôû ñoù; neáu ai haàu-vieäc ta, thì Cha ta aét toân-quí ngöôøi” Giaêng 12:26

  “Nguyeàn xin Ngaøi bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus-Christ khieán anh em neân troïn-veïn trong moïi söï laønh, ñaëng laøm theo yù-muoán Ngaøi, vaø laøm ra söï ñeïp yù Ngaøi trong chuùng ta; söï vinh-hieån ñaùng veà Ngaøi ñôøi-ñôøi voâ-cuøng! A-men”.

  Heâ-bô-rô 13:21

 • 4

 • 5

  MUÏC-LUÏC Daãn-nhaäp: Thaønh-coâng tr. 9

  I. Phuïc-hoài söùc-khoûe tr. 19 Restore the health A. Thaéng caùm-doã tr. 22 1. Sa-tan 2. Xaùc-thòt 3. Baïn-beø B. Quyeát trôû veà tr. 43 1. Con ngöôøi mình 2. Hoäi-Thaùnh mình 3. Coâng-vieäc mình II. Boài-boå sinh-löïc tr. 61 Reboot the vitality A. Lôøi Chuùa tr. 68 1. Caùo-traùch toäi-loãi 2. Giöõ ñôøi soáng thaùnh-khieát

  3. Höôùng-daãn ñôøi soáng trong yù Chuùa 4. Khieán ta noùi ra Lôøi Ngaøi 5. Khieán ta trôû neân höõu-duïng B. Chính Chuùa tr. 74 1. Baùnh Haèng Soáng 2. Nöôùc Haèng Soáng 3. Ñaáng Cöùu-Theá 4. Ñaáng Christ 5. Chuùa

 • 6

  III. Trau-doài naêng-löïc tr. 87 Refine the capacity A. Tin-caäy tr.91 1. Ñoái töôïng ñöùc-tin 2. Ñöùc-tin vöõng-vaøng 3. Ñöùc-tin naêng-ñoäng B. Vaâng-lôøi tr. 107

  1. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha a. Thaáy nhu-caàu b. Trình nhu-caàu c. Chaáp-nhaän thi-haønh 2. Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Chuùa a. Ñoàng taâm-tình b. Ñoàng coâng-vieäc c. Ñoàng chòu-ñöïng 3. Ñöùc Thaùnh-Linh daãn-daét a. Thaàn quyeàn Ñöùc Thaùnh-Linh b. Coâng-vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh-Linh c. Ñaày-daãy Ñöùc Thaùnh-Linh

  IV. Duy-trì beàn-vöõng tr. 195 Reinforce the stability A. Taäp-luyeän tr. 199 1. Chòu-ñöïng a. Chòu “bò eùp ñuû caùch” b. Chòu “bò tuùng-theá” c. Chòu “bò baét-bôù” d. Chòu “bò ñaùnh-ñaäp” 2. Taêng-tröôûng a. Hieåu bieát Chuùa b. Hieåu-bieát ngöôøi

 • 7

  B. Nhaém muïc-ñích tr. 233 1. Vinh-hieån Chuùa 2. YÙ Cha ñöôïc neân

  3. Phöôùc cho ngöôøi 4. Luoân böôn tôùi 5. Vui-thoûa Lôøi keát tr. 258

 • 8

 • 9

  THAØNH-COÂNG

  Thaønh coâng trong cuoäc soáng laø muïc-tieâu haøng ñaàu cuûa ngöôøi tröôûng-thaønh. Nhieàu saùch noùi veà “Göông Thaønh Coâng” ñeå giuùp chuùng ta noi theo. Ngöôøi Vieät tò- naïn thaønh-coâng nôi xöù ngöôøi ôû nhieàu laõnh-vöïc khoâng ít. Nhöõng ngöôøi thaønh-coâng quaù sôùm, ôû tuoåi quaù nhoû, ngöôøi ta lieät nhöõng “ñöùa” thaønh coâng naøy laø “thaàn ñoàng”.

  “Thaàn ñoàng” ngöôøi Vieät naøo coù ít. ÔÛ laõnh-vöïc hoïc coù em James H. Nguyeãn môùi 12 tuoåi ñaõ vaøo tröôøng Santa Ana College, roài leân University of California naêm 14 tuoåi. Naêm 19 tuoåi em ñöôïc nhaän vaøo tröôøng Y Khoa St. George’s University vaø toát-nghieäp Baùc-só ôû tuoåi 25.

  Veà moân theå-thao – tröôït baêng ngheä-thuaät (figure skating) coù em Nguyeãn-Nam ôû Canada. Naêm 2007, luùc em môùi 8 tuoåi ñaõ ñoaït chöùc voâ-ñòch daønh cho löùa tuoåi nhi-ñoàng. Hai naêm lieân-tieáp sau ñoù, em ñoaït hai giaûi voâ-ñòch. Naêm 12 tuoåi em ñoaït luoân giaûi voâ-ñòch ôû Victoria thuoäc tieåu-bang British Columbia. Em ñaõ töøng bieåu-dieãn chung vôùi nhöõng tay voâ-ñòch theá-giôùi nhö Even Lysacek vaø Patrick Chen.

  Moân voõ Karate coù em Ñinh Ñình Haûi-Hoaøng ôû Mecklemburg, Ñöùc quoác. Môùi 8 tuoåi em ñaõ ñoaït hai huy-chöông vaøng caáp quoác gia. Naêm 15 tuoåi, em ñoaït chöùc voâ-ñòch theá-giôùi ôû haïng tuoåi naøy.

 • 10

  Veà moân aên-noùi coù em Nguyeãn-töôøng-Khang. Em gia-nhaäp vaøo Caâu-Laïc Boä Nhöõng Dieãn-Giaû Treû (Young Speaker Club) cho löùa tuoåi töø 11 ñeán 19. Caäu beù ñang hoïc tieåu hoïc ôû tuoåi 12 ñaõ ñöôïc tröôøng Ñaïi Hoïc ôû tieåu-bang Virginia môøi laøm giaûng vieân moân “thuyeát-trình” moãi tuaàn 4 tieáng, caäu ñöôïc traû 250 ñoâ moãi tieáng.

  Veà moân aên-noùi phaûi keå theâm em Voõ thò Ngoïc- Dieãm. Em “hoïc loùm” vôùi caùc baïn ôû tröôøng tieåu hoïc maø noùi ñöôïc ñeán 11 thöù tieáng: Vieät, Anh, Taây-Ba-Nha, Quan-Thoaïi, Quaûng-Ñoâng, Phaùp, Nhaät, AÁn-Ñoä, AÛ- Raäp, Nga, Boà-Ñaøo-Nha.

  Ngöôøi Vieät tröôûng-thaønh ôû haûi-ngoaïi thaønh-coâng naøo coù ít. Veà laõnh-vöïc “Tieàn” – ngöôøi Vieät thaønh-coâng trôû thaønh trieäu-phuù quaù nhieàu, song coøn thua xa ôû Vieät-Nam. Ngöôøi Vieät mình ôû queâ nhaø coù “tieàn trieäu” trong tay nhan-nhaûn.

  Ngöôøi thaønh-coâng treân ñöôøng hoïc vaán vaø ngheà- nghieäp phaûi noùi ñeán Giaùo-sö Tieán-só Wicky Thaûo D. Nguyeãn. Coâ ñöôïc Giaûi-Thöôûng Cao Quyù cuûa Toång- Thoáng (Presidential Early Carreer Awards for Scientists and Engineers).

  Hoäi Lieân-Hieäp Toaùn Hoïc Quoác Teá (International Mathematical Union), hoâm 19 thaùng 8 naêm 2010, coâng-boá danh-saùch caùc nhaø toaùn hoïc ñöôïc trao giaûi- thöôûng cao quí nhaát cuûa Lieân-Hieäp cho naêm 2010, laø caùc loaïi giaûi Fields Medal, Rolf Nevanlinna Prize, Gause Prize, vaø Chern Medal Award.

 • 11

  Trong soá caùc giaûi-thöôûng naøy, Fields Medal ñöôïc xem laø vinh-döï cao nhaát. Boán ngöôøi nhaän ñöôïc giaûi naøy laø Lindenstrauss (Israel), Stanislay Smirnv (Nga) Ceùdric Vilani (Phaùp) vaø Ngoâ-baûo-Chaâu (Vieät-Nam).

  Tieán-só Huyønh-Myõ-Haèng, khoa-hoïc gia xuaát-saéc nhaän ñöôïc giaûi MacArthur Fellowship naên 2007.

  Dr. Philipp Roesler laø treû moâ-coâi Vieät-nam ñöôïc moät gia-ñình ngöôøi Ñöùc nhaän laøm con nuoâi. Ñöùa treû moâ-coâi naøy ñaõ thaønh-coâng caû hoïc vaán, ngheà-nghieäp vaø chính-trò. Dr. Philipp Roesler laø phoù Thuû-Töôùng nöôùc Ñöùc.

  Ñaëc-bieät thaønh-coâng phaûi noùi ñeán coâ gaùi khieám thò Vieät-nam – Christine Haø ñaõ ñoaït giaûi nhaát cuoäc thi ñaàu beáp MasterChef taïi Myõ naêm 2012.õ Coâ Christine Haø naêm 19 tuoåi ñaõ bò “muø” haún vì maéc phaûi chöùng bònh hieåm-ngheøo maø giôùi y-khoa goïi laø neuromyeletis optica (NMO), coøn goïi laø hoäi-chöùng Devic. Tieáng Vieät goïi laø bònh “vieâm tuûy thò thaàn kinh”. Trong moät cuoäc phoûng-vaán cuûa baùo People, coâ baøy-toû taâm-tình: “Toâi phaûi döïa vaøo nhieàu giaùc-quan khaùc ñeå naáu aên: neám, ngöûi, caûm-giaùc veà gia-vò. Toâi bieát ñöôïc moät mieáng thòt gaàn chín baèng caùc caûm-giaùc noù treân tay mình hoaëc qua caùc duïng-cuï laøm beáp. Thaät khoù khi khoâng nhìn ñöôïc thöïc-phaåm. Toâi phaûi öôùc-löôïng thoâng qua muøi vaø sôø ñeå xem thöïc phaåm coøn töôi hay khoâng. Coøn thaùi caét baèng dao ö? May-maén laø toâi khaù caån-thaän vaø coù theå duøng dao khaù nhuyeãn. Keå töø khi muø ñeán nay toâi môùi caét

 • 12

  vaøo tay coù moät laàn. Veát caét cuõng nhoû thoâi. Toâi chöa phaûi khaâu veát thöông laàn naøo. Ñeàu laø nhôø tính caån-thaän vaø nhôø caùc giaùc-quan khaùc”.

  Khi traû-lôøi phoûng-vaán trong chöông-trình Nightline cuûa ñaøi truyeàn-hình ABC, coâ chöùng-toû söï töï-tin cuûa mình: “Toâi nghó coù nhieàu ngöôøi töôûng toâi khoâng theå thaéng giaûi. Hoï nghó raèng toâi chæ tham-gia ñeå noåi tieáng. Toâi töøng naáu aên ôû nhaø nhieàu naêm trong tình-traïng khieám thò. Vì theá, neáu toâi coù theå naáu ôû nhaø thì khoâng coù lyù-do gì toâi khoâng theå chöùng-minh vôùi moïi ngöôøi laø toâi coù theå naáu aên ñeå moïi ngöôøi thaáy qua maøn aûnh truyeàn-hình toaøn quoác”. Khi ñöôïc hoûi veà lôïi theá cuûa mình trong cuoäc thi. Coâ cho bieát: “Khieám thò khoâng phaûi lôïi theá haùi ñöôïc loøng thöông-haïi cuûa ban giaùm-khaûo. Toâi cuõng bò la, bò xeùt-neùt nhö nhöõng thí sinh khaùc. Nhöng lôïi theá cuûa toâi laø: Toâi khoâng thaáy nhöõng thí-sinh khaùc laøm. Toâi chæ taäp- trung vaøo phaàn vieäc cuûa toâi. Toâi nghó chính ñieàu naøy ñaõ giuùp toâi thaéng. Ñoù laø lôïi theá cuûa