of 4/4
ZATERDAG 25 MEI 2013 HET MANG VAII LIMBURG NO/ZW-54 it --11r MODE THE GREAT GATSBY ACHTERNA MATCHMAKING VOOR MIUONAIRS LIEFDE KAN JE KOPEN Sjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2013 Periodicity : Weekly Printrun : 112,786 BERKELEY BELGIUM Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Berkeley International Belgium in Sjiek - het weekendmagazine van het Belang Van Limburg

  • View
    337

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Berkeley International Belgium in Sjiek - het weekendmagazine van het Belang Van Limburg; 25 mei 2013. www.berkeley-international.be

Text of Berkeley International Belgium in Sjiek - het weekendmagazine van het Belang Van Limburg

  • 1. ZATERDAG 25 MEI 2013 HET MANG VAII LIMBURG NO/ZW-54it--11rMODETHE GREATGATSBYACHTERNAMATCHMAKINGVOORMIUONAIRSLIEFDE KANJE KOPENSjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2013 Periodicity : Weekly Printrun : 112,786 BERKELEY BELGIUMAfin de garantir le respect des droits dauteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons lapplication de larticle 7 de nos conditions gnrales de vente toute utilisation autre que la simple consultation.
  • 2. MATCHMAKERS ANNEMIEKE EN GENEVIEVEKOPPELEN MENSEN MET GELD EN STATUSIIEEN VROUWZAG HETINSCHRIJVINGS-BEDRAG VAN6.000 EUROALS EENINVESTERINGOM EEN RIJKEMAN AAN DEHAAKTE SLAANrelaties"KiJKL, MENstN VINUENLIKFR EFN I IFF"Je zou verwachten dat als je als single een flinke som geld op de bank hebtstaan, een succesvol ondernemer bent of behoorlijk wat aanzien en bekend-heid geniet, je allesbehalve een matchmaker nodig hebt om de liefde van jeleven te vinden. In de praktijk blijkt vaak het tegenovergestelde. En dat is waarde troeven van Berkeley International Belgium van pas kunnen komen. Sjieksprak driekwart jaar na de opening van het exclusieve Belgische datingbu-reau met zaakvoersters en koppelaarsters Annemieke Dubois en GenevieveHeintz. Wat blijkt: de dames hebben het drukker dan ooit.DOOR MANON KLUTEN - FOTOS DAVID SPELTDOORNHoe groot was jullie clientele toen jullie inaugustus vorig jaar begonnen en hoe grootis het nu?Genevieve: "Al meteen vanaf het begin haddenwe zon 350 leden, vanwie 60% vrouwen en 40%mannen, allemaal uit Belgie. Die stonden toengrotendeels ingeschreven bij het hoofdkantoorvan Berkeley in London dat al tien jaar bestaat. Hetwaren voornamelijk Belgen, maar ook mensen metandere nationaliteiten, zoals Spanjaarden, Cana-dezen, Noren, Libanezen, Israeliers... Inmiddels isonze clientele minder internationaal en telt vooralmeer Vlamingen. De Walen blijven nog een beetjeachter. In totaal zijn er nu 500 mannen en vrouweningeschreven."En Limburgers, zijn zij rijk vertegenwoor-digd?Annemieke: "We hebben even een piek in inschrij-vingen gehad na een artikel in jullie krant, maarinmiddels zijn ze procentueel niet met meer ofminder vertegenwoordigd."Matchmaker zijn voor een exclusievedoelgroep is niet meteen een doorsnee job.Hoe rolden jullie in deze business?Annemieke: "We komen beide uit de HR-sector,eerst elk binnen een bedrijf, later op zelfstandigebasis. We hadden regelmatig contact en kondenhet goed met elkaar vinden. Vorig jaar februarizagen we in een tijdschrift een oproep van BerkeleyInternational, het hoofdbureau in London. Omdatze zoveel aanvragen vanuit Belgie kregen, was ernood aan een Belgische vestiging. Wij maakteneen businessplan, dat werd goedgekeurd en wezijn vervolgens gestart:Is jullie werkwijze vergelijkbaar met die vanPatti Stanger, de dame van het programmaMillionaire Matchmaker die wel heel strakkeregels voor haar klanten opstelt (geen seksop de eerste date!) of ze zelfs uitscheldt ofwegstuurt als ze iets fout hebben gedaan ofeen tekortkoming hebben?Genevieve: "Zeker niet! Je moet mensen niet kwet-sen. Zo zullen we nooit zeggen dat een vrouw heeftgezegd dat ze haar date te klein vond. Maar als wehoren dat een man tijdens een afspraakje de heletijd heeft zitten smsen, zullen we daar zeker methem over praten. Al doen we dat wel altijd meteen coachende houding en met veel constructievefeedback."Jullie service is niet goedkoop: alleen albinnen Belgie betaal je per jaar 6.000 euroom een jaar lang van jullie diensten gebruikte kunnen maken. Mensen kunnen zichtoch net zo goed bij goedkopere datingsitesinschrijven?Annemieke: "Wij richten ons niet op de mas-14Sjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2013 Periodicity : Weekly Printrun : 112,786 BERKELEY BELGIUMAfin de garantir le respect des droits dauteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons lapplication de larticle 7 de nos conditions gnrales de vente toute utilisation autre que la simple consultation.
  • 3. ANNEMIEKE DUBOIS(BOVEN) EN GENEVIEVEHEINTZ: "WE DOENDIT ECHT OM MENSENGELUKKIG TE MAKEN."samarkt. Onze doelgroep bestaat uit succesvolleprofessionals die financieel onafhankelijk zijn,maar die zich wegens hun status en visibiliteit nietop eender welke datingsite kunnen inschrijven. Hetzijn mensen met verantwoordelijke jobs. Ceos,politici, artiesten, mensen in de media, mensenmet vrije beroepen,... In hun zoektocht naar liefdewillen ze in ieder geval de nodige discretie. Het zijnook mensen die allemaal een drukke agenda heb-ben waardoor ze hun privleven vaak uit het oogzijn verloren en gewoon geen tijd hebben om eenlief te vinden en allerlei profielen te gaan bekijkenop internet. Wij bieden echt service op maat. Steldat je als single zowel veel in Belgie als in Londenmoet zijn voor je job. Dan is het bijvoorbeeld han-dig dat een potentiele partner ook regelmatig inLonden moet zijn voor zijn werk. Dat zijn allemaalzaken waar we specifiek op letten:Je zou nochtans verwachten dat als je eenbeetje aanzien en geld hebt, je wel vanzelfgenoeg potentiEle partners tegen het lijfloopt.Genevieve: "Juist niet! Ze lopen ze wel tegen hetlijf, maar het zijn vaak mensen met de verkeerdebedoelingen. Mensen die vooral vallen op de statusen het geld van die ander in plaats van echt interessete hebben in een liefdevolle, serieuze relatieEn dat is wel waar jullie klanten naar opzoek zijn?Genevieve: "Zeker! Al valt er heel soms iemandmet andere bedoelingen door de mand tijdensonze kennismakingsinterviews. Voordat we eenlidmaatschap met iemand aangaan, hebben weeerst een uitgebreid en vrijblijvend gesprek om teachterhalen waar iemand specifiek naar op zoekis. We kijken naar interesses, hobbys, karakter,ingesteldheid... Pas als we dat profiel helemaalhelder hebben, kunnen we ook gericht gaan zoekennaar een match en een kandidaat of kandidatevoorstellen. Maar soms hebben mensen anderebedoelingen en kunnen wij niets voor hen doen:Zoals?Annemieke: "We kregen bijvoorbeeld een vrouwop bezoek die het inschrijvingsbedrag van 6.000euro enkel zag als investering om een rijke manaan de haak te slaan. Ze vertelde dat ze zaakvoerdervan een succesvol bedrijf was. Maar we voelden dater iets niet helemaal ldopte. Uiteindelijk bleek ditbedrijf van haar ex-man te zijn en werkte ze zelf alsbankbediende. Ze wilde die job niet meer en wasgewoon op zoek naar een rijke man:Zijn er ook mannen die jullie niet toelaten?Genevieve: "Dat komt soms voor. Bijvoorbeeld alsze alleen maar willen flirten of vooral geInteres-seerd zijn in seks. Vrouwen en mannen die lidzijn bij ons, gaan voor een serieuze, langdurigerelatie. Soms willen mannen een vrouw die vijftienof twintig jaar jonger is. Dat proberen we dan uithun hoofd te praten omdat we dat geen realistischeintentie voor een serieuze relatie vinden. En waarwe ook op screenen is de vraag ofje je vorige relatievoldoende hebt verwerkt. Als je nog met een halfbeen in een vorige relatie zit, voelt een potentielepartner dat zeker aan. En we letten op waarden ennormen. Laatst hadden we een man over de vloerdie met heel weinig respect sprak over alle mensenin zijn omgeving. Zijn ouders, broers, vrienden...Iedereen in zijn omgeving was slecht. Zon man isgewoon niet te koppelen:Wat zoeken jullie leden in een relatie?Genevieve: "Ze willen vooral samen kunnen pratenover de meest uiteenlopende onderwerpen. Zezoeken een sparring partner, iemand met ongeveerdezelfde intelligentie en emotionele en sociale intel-ligentie dus. Voornamelijk die drie ingredienten:Annemieke: "Maar het is zeker niet zo dat demensen die naar ons komen, hopeloos of zieligzijn. Integendeel. Ze hebben allemaal een grotevorm van zeffleiderschap. Ze stellen vast dat ze hunsoulmate nog niet gevonden hebben, dus komenze naar ons om die wens te outsourcen. Het zijnkosmopolieten, wereldse mensen die gezondheid,lifestyle en sport erg belangrijkvinden. Ze hebbenhun leven perfect in balans en zijn gelukkig. Zewillen enkel een aanvulling, zeker geen invulling."Hoe gaan jullie concreet te werk als iemandlid wil worden?Annemieke: "Na het uitvoerige kennismakingsge-sprek, gaan we op basis van zaken als levensstijl,waarden en hobbys, een bijpassende match voor-stellen. Stel dat een vrouw een beroep op ons doet,dan zoeken we een man die we vervolgens bellen.We vertellen hem enkel de voornaam, welke job zeheeft, wat haar passies zijn en wat haar energie geeft.Fotos laten we nooit zien voor de eerste afspraak.Soms is zon foto niet mooi terwijl de persoon in>>15Sjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2013 Periodicity : Weekly Printrun : 112,786 BERKELEY BELGIUMAfin de garantir le respect des droits dauteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons lapplication de larticle 7 de nos conditions gnrales de vente toute utilisation autre que la simple consultation.
  • 4. SOMS GAATHET VOORDE EERSTEDATE METHET PRIVE-VLIEGTUIGNAAR PARIJShet echt dat wl is. Of omgekeerd. Een foto kan duseen heel fout beeld van iemand geven. Bovendienspelen er meer factoren mee bij het slagen vaneen relatie dan enkel de looks! Zoals de liefde, dewarmte die iemand uitstraalt en het gevoel voorhumor dat iemand heeft. Is de man geinteresseerd,dan bellen we de vrouw en introduceren we hem.Zijn beide partijen akkoord, dan belt de man devrouw om een afspraak te maken. Ze regelen deontmoeting dus zelf en daarin neemt de man hetinitiatief. Het grootste gedeelte gaat samen uit etenin Belgie, maar het komt ook geregeld voor dat eenprivevliegtuig wordt geregeld en naar Parijs wordtgevlogen of dat men afspreekt in Londen. En ja, deman betaalt"En daarna?Genevieve: "Daarna bellen we met zowel de man alsde vrouw voor feedback. Zo kunnen we hen allebeidoor de ogen van de ander nog beter leren kennenals de eerste match niet meteen succesvol was. Maarhet kan ook zijn dat het gewoon best plezant wasof zelfs dat er mooie vriendschappen ontstaan:Wat is jullie toegevoegde waarde, hoe andersgaan jullie te werk dan andere datingbu-reaus?"Wij verdiepen ons echt in de mensen. En gaansoms wel eens tegen een bepaalde wens van deklant in en geven een ander advies. Niet zomaar,maar omdat we zien dat het werkt. Zo was er eenman van 53 uit de communicatiebranche die opzoek was naar een partner. Hij trok voordat hijbij ons kwam, telkens de verkeerde vrouwen aan:ze waren enkel geinteresseerd in zijn geld en zijnstatus. Hij vertelde ons dat hij en geen vrouw uitde communicatiesector wilde en dat ze een stukjonger moest zijn. Uiteindelijk hebben we hem eendame voorgesteld die en twee jaar ouder was en uitdezelfde sector kwam. Eerst zag hij dat totaal nietzitten, maar we hebben hem met zachte hand tochrichting deze vrouw geleid. mot haar ontmoe-ten, zeiden we hem. Wij zagen gewoon de match,de potentie. Uiteindelijk hebben ze afgesprokenen trok hij richting kust voor de ontmoeting. Toenze elkaar uiteindelijk voor het eerst zagen, was hetmeteen pure chemie. Hij liet ons weten dat hij zelfsnaar lucht moest happen toen hij haar zag... Somsdoen we het dus anders. Soms duwen we zachtj es,omdat we zien dat het werkt."Maak je van liefde dan niet een geforceerdproces terwijI het toch vooral spontaan zoumoeten zijn?"In bepaalde gevallen voel je gewoon dat mensenvoor elkaar gemaakt zijn. En het is dan alleen maarheel erg mooi als wij daarin kunnen sturen. Innovember nog hebben we een man en vrouw aanelkaar voorgesteld die hun eerste date in Londenhadden. Ze kenden alleen elkaars voornaam en be-roep. Toevallig zaten ze op vrijdagavond in dezelfdetrein, in dezelfde coupe, richting Londen Zij zatvoor hem, ze keken naar elkaar en voelden directelektriciteit Omdat ze allebei een date hadden dieavond, hebben ze elkaar niet aangesproken. Laterop de avond zaten ze dus weer tegenover elkaar.Ook al was dat gearrangeerd, dat is toch geweldig!"Genevieve: "Bovendien zijn sommige mensen zobekend, dat een spontane relatie wel heel moeilijkis. Nog een reden waarom we niet met fotos wer-ken. Stel dat je wordt gekoppeld aan Hugh Grant,dan weet je in ieder geval niet dat hij het is. Bekendemensen hebben vaak een bepaald professioneelimago dat heel erg kan afwijken van hun persoon-lijk imago en karakter. Dat kan heel anders zijn dande persoon die achter dat imago zit. Bovendien kaneen foto soms het tegenovergestelde effect hebben."Hoe hoog is jullie succespercentage?Annemieke: "De kans dat je via ons een partnervindt (een relatie die minstens een half jaar duurt,red.), is voor twintigers en dertigers 90 procent.Voor veertigers en vijftigers, die meestal al eenhuwelijk of langere serieuze relatie achter derug hebben, ligt het percentage op 75 procent.Waarschijnlijk heeft de oudere groep iets meertijd nodig om te beginnen aan een tweede groterelatie en is die groep ook meer gebonden aan eenlocatie. Jongeren staan toch iets meer open vooreen nieuwe relatie en zijn vrijer qua woonplaateGenevieve: "Sowieso garanderen we zes ontmoe-tingen en krijg je al een voorstel tot een date in deeerste week. De praktijk leert echter dat je al snelaan de 12 ontmoetingen zit."Wat als het lukt, wat doet dat met jullie?Annemieke: "Heel veel! Maar omgekeerd ook: alseen match niet lukt, voelen wij heel erg met onzeleden mee. Wij zijn sponzen van emoties. Wij kun-nen niet anders dan ons hart openstellen voor onzeleden. Want een persoonlijkheid voel je pas aanen kun je pas echt matchen als je daar open voorstaat. Zo is het voor ons bijvoorbeeld echt pijnlijkals na een date blijkt dat de een compleet verliefdis terwij1 de ander geen speciale gevoelens heeft.Dat is pijnlijk. We zijn echt gepassioneerd door debusiness. Het ldinkt misschien heel idealistisch,maar we doen dit echt om mensen gelukkig temaken:relaties///16Sjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2013 Periodicity : Weekly Printrun : 112,786 BERKELEY BELGIUMAfin de garantir le respect des droits dauteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons lapplication de larticle 7 de nos conditions gnrales de vente toute utilisation autre que la simple consultation.