Conf en1 artes electroniques

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    61

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. EEnn BBLLEEUU :: NNuummrroottaattiioonn eett ttiittrree ddeess SSLLIIDDEESS dduu ffiicchhiieerr PPOOWWEERRPPOOIINNTT EEnn NNOOIIRR,, llee tteexxttee ddee ll''eexxppooss eett ddeess ccoommmmeennttaaiirreess ddeess SSLLIIDDEESS SSLLIIDDEE 11 SSLLIIDDEE 22 :: oobbjjeeccttiiff ccoonnffrreennccee CCoommmmeenntt cchhooiissiirr,, tteenniirr jjoouurr eett pplluuss eennccoorree qquueell nniivveeaauu ddee ccoonnffiiaannccee ppeeuutt--oonn eett ffaauutt--iill aaccccoorrddeerr llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee eett nnoottaammmmeenntt llaa ccaarrttee ?? qquueessttiioonnss eesssseennttiieelllleess aauuxxqquueelllleess iill ccoonnvviieenntt dd''aavvooiirr ddeess llmmeennttss ddee rrppoonnssee ppoouurr uuttiilliisseerr aauu mmiieeuuxx llaa ddooccuummeennttaattiioonn.. LLee ffiill rroouuggee ddee mmoonn eexxppooss sseerraa llee ssuuiivvaanntt :: uunnee EENNCC,, ccaarrttee lleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn vveeccttoorriieellllee eett ooffffiicciieellllee,, nn''eesstt ppaass pplluuss pprrcciissee qquuee llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. CCoommmmee ppoouurr llaa ccaarrttee ppaappiieerr iill ffaauutt nnee lluuii aaccccoorrddeerr qquu''uunn cceerrttaaiinn ddeeggrr ddee ccoonnffiiaannccee,, eett mmmmee llaa lliimmiittee ss''eenn mmffiieerr eennccoorree pplluuss,, eenn rraaiissoonn ddee ssaa ffaacciilliitt dd''eemmppllooii aavveecc llee GGPPSS.. SSLLIIDDEE 33 :: SSOOMMMMAAIIRREE GGNNRRAALL DDEE LL''EEXXPPOOSS`` LLeess pprriinncciippaauuxx sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess,, eett nnoottaammmmeenntt llee SSHHOOMM,, pprrooppoosseenntt aauuxx nnaavviiggaatteeuurrss uunnee ddooccuummeennttaattiioonn nnaauuttiiqquuee ((ccaarrtteess eett oouuvvrraaggeess nnaauuttiiqquueess)) ffoorrmmaanntt uunn eennsseemmbbllee ccoohhrreenntt eett ccoommppllmmeennttaaiirree aarrttiiccuull aauuttoouurr ddee llaa ccaarrttee qquuii eenn eesstt llllmmeenntt pprriinncciippaall.. SSLLIIDDEE 44 :: PPRRIINNCCIIPPAAUUXX OOUUVVRRAAGGEESS EETT CCAARRTTEE LLeess pprriinncciippaauuxx oouuvvrraaggeess nnaauuttiiqquueess ddee cceett eennsseemmbbllee ddeessttiinn aassssuurreerr llaa ssccuurriitt ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ssoonntt :: lleess IInnssttrruuccttiioonnss NNaauuttiiqquueess lloouuvvrraaggee 11DD SSyymmbboolleess eett aabbrrvviiaattiioonnss ffiigguurraanntt ssuurr lleess ccaarrtteess mmaarriinneess llee GGuuiiddee dduu NNaavviiggaatteeuurr ddoonntt jjee vvaaiiss eennttaammeerr llaa rreeffoonnttee dd''iiccii ppeeuu ppoouurr uunnee ssoorrttiiee eenn 22001100 lleess LLiivvrreess ddeess ffeeuuxx eett SSiiggnnaauuxx ddee bbrruummee ;; oouuvvrraaggee qquuii ffaaiitt ffooii ppaarr rraappppoorrtt llaa ccaarrttee lleess oouuvvrraaggeess rreellaattiiffss aauuxx mmaarreess eett ccoouurraannttss ddee mmaarree ((AAnnnnuuaaiirree ddeess mmaarreess,, AAttllaass ddee ccoouurraannttss ddee mmaarree)) ;; lleess oouuvvrraaggeess ddee rraaddiioo ssiiggnnaauuxx.. eett lleess GGrroouuppeess hheebbddoommaaddaaiirreess ddAAvviiss aauuxx NNaavviiggaatteeuurrss.. VVoouuss nnee ddeevveezz ppaass vvoouuss ccoonntteenntteerr ddee llaa ccaarrttee :: iill ffaauutt uuttiilliisseerr ccoonnjjooiinntteemmeenntt lleennsseemmbbllee ddee llaa ddooccuummeennttaattiioonn ddiissppoonniibbllee ddoonntt llaa ccaarrttee nneesstt qquuuunn llmmeenntt.. AAiinnssii,, ppaarr eexxeemmppllee,, iill ffaauutt uuttiilliisseerr lleess iittiinnrraaiirreess rreeccoommmmaannddss ddaannss lleess IInnssttrruuccttiioonnss NNaauuttiiqquueess,, eett ccoonnssuulltteerr lleess rreennvvooiiss cceess oouuvvrraaggeess iinnddiiqquuss ssuurr llaa ccaarrttee.. SSLLIIDDEE 55 :: PPOOSSTTEERR SSUURR GGAANN CCaarrtteess eett oouuvvrraaggeess ddooiivveenntt ttrree ppaarrffaaiitteemmeenntt jjoouurr.. EEnn ccaass ddee ddiivveerrggeennccee eennttrree lleess ddiiffffrreenntteess ssoouurrcceess ddiinnffoorrmmaattiioonn,, vvoouuss ddeevveezz ffaaiirree ccoonnffiiaannccee aauu ddooccuummeenntt llee pplluuss rrcceenntt oouu lloouuvvrraaggee tteecchhnniiqquuee ((LLiivvrree ddeess FFeeuuxx qquuii ffaaiitt ffooii,, oouuvvrraaggee ddee rraaddiioo ssiiggnnaauuxx)) mmaaiiss ssuurrttoouutt ttrree ppaarrttiiccuulliirreemmeenntt pprruuddeenntt :: lliinnccoohhrreennccee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eesstt ssoouuvveenntt llee ssiiggnnee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss iinnccoommpplleettss oouu ddee ssiittuuaattiioonnss rraappiiddeemmeenntt vvoolluuttiivveess.. SSLLIIDDEE 66 :: IIMMAAGGEE CCAARRTTEE PPAAPPIIEERR//RRAASSTTEERR EENNCC ((LLAA RROOCCHHEELLLLEE)) SSLLIIDDEE 77 :: SSOOMMMMAAIIRREE DDTTAAIILLLL 11RREE PPAARRTTIIEE :: LLAA CCAARRTTEE MMAARRIINNEE LLaa pprreemmiirree ppaarrttiiee ddee mmoonn eexxppooss ccoonncceerrnnee aauussssii bbiieenn llaa ccaarrttee ppaappiieerr qquuee llaa ccaarrttee lleeccttrroonniiqquuee.. LLaa ddeeuuxxiimmee ppaarrttiiee sseerraa ccoonnssaaccrree aauuxx ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess ddee nnaavviiggaattiioonn.. JJee tteerrmmiinneerraaii ppaarr uunnee vviissiittee ttrrss rraappiiddee ddeess ssiitteess IInntteerrnneett eett IINNTTRRAAMMAARR dduu SSHHOOMM.. 11-- LLaa ccaarrttee mmaarriinnee 11..11)) TToouutt dd''aabboorrdd llee ccaarraaccttrree ooffffiicciieell oouu nnoonn ddee llaa ccaarrttee.. aa)) SSii ppoouurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr,, iill nn''yy aa ppaass ddee ddiiffffiiccuulltt vvooiirr qquuee llaa ccaarrttee mmaarriinnee qquuee ll''oonn uuttiilliissee eesstt ooffffiicciieellllee,, cc''eesstt pplluuss ccoommpplliiqquu eett ssoouuvveenntt ttrrss aammbbiigguu ppoouurr lleess ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess..

2. SSLLIIDDEE 88 :: CCaarrtteess mmaarriinneess lleeccttrroonniiqquueess :: llee ppoouurrqquuooii ddee ll''aammbbiigguutt LLee sscchhmmaa qquuee vvooiiccii mmoonnttrree bbiieenn cceettttee aammbbiigguutt eett ppeerrmmeett ddee ccllaarriiffiieerr llaa ccoonnffuussiioonn,, nnoottaammmmeenntt ppoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ffoorrmmaattss ddee ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess.. DDaannss ccee sscchhmmaa,, llee rroouuggee nnee ssiiggnniiffiiee ppaass AATTTTEENNTTIIOONN// DDAANNGGEERR mmaaiiss NNOONN OOFFFFIICCIIEELL.. QQuueellqquueess eexxpplliiccaattiioonnss ddeess tteerrmmeess,, cc''eesstt uunn ppeeuu lloouurrdd mmaaiiss iill ffaauutt ppaasssseerr ppaarr ll :: EENNCC,, lleess ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess ooffffiicciieelllleess vveeccttoorriieelllleess,, eenn aannggllaaiiss EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt eenn ffrraannaaiiss :: ccaarrttee lleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn RRNNCC,, lleess ccaarrtteess rraasstteerr ooffffiicciieelllleess,, eenn aannggllaaiiss RRaasstteerr NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt ,, eenn ffrraannaaiiss :: ccaarrttee mmaattrriicciieellllee lleeccttrroonniiqquuee.. SSEENNCC,, eenn aannggllaaiiss EENNCC SSyysstteemm ,, eenn ffrraannaaiiss,, ccaarrttee lleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee LLeess EENNCC eett lleess RRNNCC ssoonntt ppaarr ddffiinniittiioonn ooffffiicciieelllleess.. OOnn vvooiitt qquuee llee mmmmee tteerrmmee ppeeuutt ttrree uuttiilliiss ppoouurr lleess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess ((EENNCC,, RRNNCC)) eett ppoouurr lleess ccaarrtteess dduu sseecctteeuurr pprriivv.. PPaarr eexxeemmppllee,, CC--MMaapp uuttiilliissee ssoonn ffoorrmmaatt CCMM 9933--33 ppoouurr lleess SSEENNCC ddeelliivveerryy eett ppoouurr sseess ccaarrtteess vveeccttoorriieelllleess.. LLee ffoorrmmaatt BBSSBB eesstt llee ffoorrmmaatt ddeess RRNNCC UUSSAA eett ccaannaaddiieennnneess,, mmaaiiss aauussssii llee ffoorrmmaatt ddee ccaarrtteess rraasstteerr dduu sseecctteeuurr pprriivv ;; IIll ffaauutt ssaavvooiirr qquu''uunnee ccaarrttee vveeccttoorriieellllee aauu ffoorrmmaatt SS--5577 nn''eesstt ppaass ppoouurr aauuttaanntt uunnee EENNCC ((llee ffoorrmmaatt SS--5577 nn''eesstt qquuuunn ffoorrmmaatt dd''cchhaannggee ddee ddoonnnneess)).. rreetteenniirr :: lleess tteerrmmeess EENNCC eett RRNNCC nnee ddssiiggnneenntt qquuee ddeess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess eett tteennuueess jjoouurr.. LLeess AARRCCSS ssoonntt ddeess RRNNCC.. 11..22)) CChhooiixx ddeess ccaarrtteess aa)) CChhooiixx ddee llcchheellllee eett ccaattggoorriieess ddee ccaarrtteess.. CChhooiissiirr uunnee ccaarrttee,, cc''eesstt cchhooiissiirr ll''cchheellllee ddee cceettttee ccaarrttee.. OOnn ddooiitt uuttiilliisseerr llaa ccaarrttee ddoonntt llcchheellllee eett llaa ccaattggoorriiee ccoorrrreessppoonnddeenntt aauu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn pprraattiiqquu.. IIll eesstt ttoouutteeffooiiss ccoonnsseeiillll dduuttiilliisseerr aauussssii ssoouuvveenntt qquuee ppoossssiibbllee llaa ccaarrttee llaa pplluuss ggrraannddee cchheellllee ddiissppoonniibbllee :: cceettttee ccaarrttee eesstt hhaabbiittuueelllleemmeenntt mmiissee jjoouurr eett rrddiittee aavvaanntt ttoouutteess lleess aauuttrreess.. LLeess ccaarrtteess mmaarriinneess ppaappiieerr ssoonntt ccllaasssseess eenn sseepptt ccaattggoorriieess,, aallllaanntt ddeess ccaarrtteess ggrraannddee cchheellllee ((ccaarrtteess ddee ddttaaiill)) vveerrss lleess ccaarrtteess ppeettiittee cchheellllee ((ccaarrtteess ddeennsseemmbbllee)).. SSLLIIDDEE 99 :: CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ccaarrtteess ((ppaappiieerr//RRNNCC eett EENNCC sseelloonn lleeuurr uussaaggee)) OOnn ddiissttiinngguuee :: lleess ccaarrtteess ddee ppiilloottaaggee ccttiieerr :: ppoouurr lleess eennttrreess ddee ppoorrtt,, lleess mmoouuiillllaaggeess,, lleess cchheennaauuxx ;; lleess ccaarrtteess ddee ppiilloottaaggee hhaauuttuurriieerr :: ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn llooccaallee,, lleess aapppprroocchheess ddeess ppoorrttss eett lleess ppaassssaaggeess ddlliiccaattss ;; lleess ccaarrtteess ddee ccaabboottaaggee :: ppoouurr uunnee nnaavviiggaattiioonn ccttiirree pplluuss ddee 33 MM ddeess ddaannggeerrss,, eenn ssuuiivvaanntt ddeess rroouutteess ppaarraalllllleess llaa ccttee eennttrree 1100 eett 2200 MM ;; lleess ccaarrtteess ddaatttteerrrriissssaaggee :: ppoouurr uunnee nnaavviiggaattiioonn ddeess ddiissttaanncceess ddee tteerrrree ccoommpprriisseess eennttrree 2200 eett 5500 MM,, eett uunnee llooccaalliissaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt llee ppaassssaaggee ssuurr uunnee ccaarrttee ddee ccaattggoorriiee iinnffrriieeuurree lleess ccaarrtteess ddee ttrraavveerrssee :: ppoouurr ddeess ttrraavveerrsseess ddeess ddiissttaanncceess ddee tteerrrree ccoommpprriisseess eennttrree 5500 eett 220000 MM ;; lleess ccaarrtteess ooccaanniiqquueess :: ppoouurr lleess ggrraannddeess ttrraavveerrsseess ;; lleess rroouuttiieerrss eett ppllaanniisspphhrreess :: ppoouurr llaa pprrppaarraattiioonn ddeess ggrraannddeess ttrraavveerrsseess.. LLeess ccaarrtteess mmaarriinneess lleeccttrroonniiqquueess,, nnoottaammmmeenntt lleess EENNCC eett lleess RRNNCC,, oonntt ddeess cchheelllleess,, ccoommmmee lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess ccaarrtteess rraasstteerr,, ooffffiicciieelllleess oouu pprriivveess,, oonntt llcchheellllee ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr oorriiggiinnee qquuii aa tt ssccaannnnee.. LLeess EENNCC ssoonntt ccllaasssseess eenn 66 ccaattggoorriieess eenn ffoonnccttiioonn dduu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn aauuqquueell eelllleess ssoonntt ddeessttiinneess.. LLcchheellllee dduunnee EENNCC eesstt lliiee llaa ccaattggoorriiee,, mmaaiiss nnoonn dduunnee ffaaoonn rriiggiiddee,, ccoommmmee 3. cceesstt ggaalleemmeenntt llee ccaass ppoouurr lleess ccaarrtteess ppaappiieerr.. LLeess ggaammmmeess ddcchheellllee pprrsseenntteess ddaannss ccee sscchhmmaa qquuii iilllluussttrree lleess ccoorrrreessppoonnddaanncceess eennttrree lleess ccaarrtteess ppaappiieerr eett lleess EENNCC ssoonntt sseeuulleemmeenntt iinnddiiccaattiivveess qquueellllee cchheellllee ssoonntt ttaabblliieess lleess ccaarrtteess ?? LLeess ccaarrtteess ssoonntt nnoorrmmaalleemmeenntt ttaabblliieess uunnee cchheellllee iinnffrriieeuurree cceellllee ddeess lleevvss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess eeffffeeccttuuss ddaannss llaa zzoonnee.. AAiinnssii,, ddaannss uunnee zzoonnee ccoouuvveerrttee ppaarr uunnee sseeuullee ccaarrttee aauu 11 :: 1155 000000,, oonn ppoouurrrraa eessttiimmeerr,, ffaauuttee ddaauuttrreess llmmeennttss,, qquuee lleess bbttiimmeennttss oouu eemmbbaarrccaattiioonnss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess oonntt ssuuiivvii ddeess rroouutteess ((pprrooffiillss ddee ssoonnddee)) eessppaacceess ddee 115500 mm rreepprrsseennttss ppaarr 11 ccmm llcchheellllee ddee llaa ccaarrttee.. EEnn rraalliitt,, cceett eessppaacceemmeenntt sseerraa pplluuss rrdduuiitt ((5500 oouu 110000 mm)),, eett llcchheellllee ddeess lleevvss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess sseerraa 11 :: 55 000000 oouu 11 :: 1100 000000.. DDaannss uunnee zzoonnee ddoonnnnee ccoouuvveerrttee ppaarr ddeess ccaarrtteess cchheelllleess ddiiffffrreenntteess,, llaa vvaalleeuurr ddee llcchheellllee ddee llaa ccaarrttee pplluuss ggrraannddee cchheellllee rreennsseeiiggnnee ddoonncc,, aauu mmooiinnss dduunnee ffaaoonn aapppprrooxxiimmaattiivvee,, ssuurr llaa ddeennssiitt ddeess ssoonnddaaggeess eeffffeeccttuuss ddaannss llaa zzoonnee.. bb)) NNiivveeaauu ddee ddttaaiill eett cchheelllleess ddeess ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess.. PPoouurr uunnee mmmmee zzoonnee,, llee nniivveeaauu ddee ddttaaiill ddiiffffrree nnoottaabblleemmeenntt sseelloonn llcchheellllee ddeess ccaarrtteess lleeccttrroonniiqquueess.. SSLLIIDDEE 1100 :: cchheelllleess eett nniivveeaauu ddee ddttaaiillss ddeess EENNCC CCoommmmee lliilllluussttrree lleexxeemmppllee ddeess eexxttrraaiittss ddee ddeeuuxx EENNCC,, ll''uunnee aauu 11::1100 000000 eett ll''aauuttrree,, aauu 11::5500 000000 eett aaggrraannddiiee cciinnqq ffooiiss ppoouurr oobbtteenniirr eexxaacctteemmeenntt llaa mmmmee zzoonnee,, lleess EENNCC aauuxx ggrraannddeess cchheelllleess ccoonnttiieennnneenntt ddee nnoommbbrreeuuxx ddttaaiillss//oobbjjeettss ttrrss rraapppprroocchhss qquuii nnee ssoonntt ppaass ttoouuss rreepprrsseennttss ssuurr uunnee EENNCC ddee llaa zzoonnee pplluuss ppeettiittee cchheellllee.. 11..33 DDeeggrr ddee ccoonnffiiaannccee aaccccoorrddeerr aauuxx ccaarrtteess -- llmmeennttss ddaapppprrcciiaattiioonn dduunnee ccaarrttee SSLLIIDDEE 1111 :: CCOOUUVVEERRTTUURREE dduu 11 FF aa)) VVoouuss ppoouurrrreezz ttrroouuvveerr ddaannss lleess vvoolluummeess 11 eett 22 dduu GGuuiiddee dduu NNaavviiggaatteeuurr eett ddaannss llee ffaasscciiccuullee LLhhyyddrrooggrraapphhiiee,, lleess ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess,, lleeuurrss iimmppeerrffeeccttiioonnss eett lleeuurr bboonn uussaaggee uunnee pprrsseennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss ddttaaiillllee ddee ccee qquuee jjee vvaaiiss vvoouuss ddiirree.. LLaa ccaarrttee mmaarriinnee ppeeuutt ttrree iinnccoommppllttee oouu iinneexxaaccttee,, nnoottaammmmeenntt eenn rraaiissoonn ddee lliimmpprrcciissiioonn ddee lleevvss aanncciieennss.. VVoouuss ddeevveezz ddoonncc lluuttiilliisseerr aavveecc uunn eesspprriitt ccrriittiiqquuee eett vvaalluueerr ttoouutt mmoommeenntt llee ddeeggrr ddee ccoonnffiiaannccee lluuii aaccccoorrddeerr,, eenn tteennaanntt ccoommppttee ddeess ccaarraaccttrriissttiiqquueess ddee vvoottrree nnaavviirree eett dduu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn pprraattiiqquu.. nnootteerr...