Danielle Steel-Ljubavni Susreti

  • View
    386

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Danielle Steel-Ljubavni Susreti

Danielle Steel - Ljubavni susreti On ne voit bien qu'avec le coeur Eessentiel est invisible pour les yeux. Samo se srcem jasno vidi. Ono najva nije oku je nevidljivo. Mali princ (Le Petit Prince) Antoine de Saint -Exupery Onima koji tragaju, onima koji su tra ili i onima koji su prona li tra eno vra ji sretnici! Osobito, s dubokom naklono u i po tovanjem, onima koji su pre ivjeli taj neprirodni proces, i ne samo pre ivjeli nedirnuta uma i srca, nego uspjeli prona i iglu u plastu sijena i osvojiti nagrad u! Lak e je popeti se na Mount Everest, a svakako je manje opasno i zastra uju e. I svim mojim prijateljima, koji su nespretno ili stru no pomogli u tra enju savr enog mu karca za mene, drugim rije ima, nekoga barem toliko udnog kao to sam ja. Onima me u vama koji su mi prire ivali sastanke naslijepo, koji su mi darovali ne to emu se u starosti mogu smijati, vama - gotovo potpuno - opra tam! Nadasve mojoj prekrasnoj djeci koja su me uvala i sve dijelila sa mnom, koja su me voljela i podr avala humorom, ohrabrivala me i imala beskrajno mnogo strpljenja. Beskrajno sam zahvalna na njihovoj ljubavi i vje noj potpori. Uz svu moju ljubav, d.s. to je sastanak? Kad dvoje ljudi, koji se jedva poznaju, iza u na ve eru, nervozno guraju hranu po tanjuru, poku avaj u i postaviti to je mogu e vi e pitanja u najkra em mogu em roku. Pitanja poput: Skija li? Igra li tenis? Voli li pse? to misli , za to ti se brak raspao? Za to je tvoja biv a supruga rekla da voli sve imati pod kontrolom? Voli li okoladu? Tortu od sira? Jesi li ikada bio osu ivan? to misli o drogama? Koliko ima alkoholi ara u tvojoj obitelji? Kakve lijekove uzima ? Jesi li bila na plasti noj operaciji, ili je to tvoj prirodni nos? A brada? Gornja usna? Prsa? Stra njica? Jesi li bio na nekakvoj op eraciji? Voli li djecu? Jesi li se ikada sastajao s maloljetnicama? Koje strane jezike govori ? Kako bi izgledao tvoj idealni medeni mjesec? Dva tjedna na Himalaji?? Zbilja? Jesi li ikada bio na safariju? U Parizu? U Des Moinesu? Jesi li religiozna? Kad s i posljednji put posjetio majku? Koliko dugo ide na terapiju? Za to ne ide ? Koliko si puta vozio pod utjecajem alkohola? to misli tvoja ena, gdje si ve eras? Koliko si u braku? Razvedena? Udovica? Jesi li tek iza ao iz zatvora? Jesi li na uvjetnoj? Nez aposlena? to e ti biti sljede i korak u karijeri? Sigurna sam da sa cirkusom mo e proputovati cijeli svijet, ali, razumije li se u elektriku? Pati li od buli -mije cijeli ivot? Koliko skupina za potporu posje uje ? Kada kasnije? Kad e me nazvati? Spoj naslijepo je kad dobronamjerni prijatelji odaberu dvoje ljudi sa suprotnih krajeva zemaljske kugle, koji imaju nevjerojatno malo zajedni kog; ti isti prijatelji objema stranama la u, govore i im kako je ona druga osoba krasna, zanimljiva, normalna, dobr o prilago ena, inteligentna i privla na. Kad se sastanu, istina ih pogodi poput udarca. Razgovaraju kao i na obi nom sastanku, ali, ako Bog da, ne osobito dugo, i oboje se nadaju da e onaj drugi pogre no zapisati telefonski broj. Nakon toga ode ku i i is pla e se, nakon toga se i nasmije , i nikada vi e ne eli ni uti za prijatelje koji su ti ponovno smjestili. Kad zaboravi kako si se provela, tim istim, ili nekim drugim prijateljima dopusti da ti ponovno dogovore sastanak naslijepo. S ljubavlju i suo sje anjem, d.s. 1. poglavlje Bija e savr ena, mirisna svibanjska ve er, a prolje e je neodoljivom ljupko u tek prije nekoliko dana do lo do Isto ne obale. Vrijeme je bilo savr eno, zima se povukla doslovce preko no i, ptice su pjevale, sunce je grijalo, a u vrtu Armstrongovih u Connecticutu sve bija e u cvatu. Cijeli je tjedan vrijeme bilo blagoslovljeno, tako da su svi usporili, pa ak i u New Yorku. Parovi su etali, pauze za ru ak su se produljivale. Ljudi su se osmjehivali. Te je no i u Greenwichu Par i Armstrong odlu ila ve eru poslu iti vani, u natkrivenom

dvori tu poplo enom pje anikom kojeg su tek nedavno preuredili, a u kojem je bio i bazen. Pari i Peter u petak su prire ivali ve eru, to su rijetko inili. Ali dobavlja i su bili slobodni samo t oga petka. Svaka je subotnja ve er sve do srpnja bila rezervirana za vjen anja. Peteru je to te e padalo, ali dobro je prihvatio kad mu je Pari rekla da e primanje biti u petak. Peter joj je gotovo uvijek uga ao. Volio je da joj ivot bude jednostavan. T o je bila samo jedna sitnica od svega onoga to je na njemu voljela. U o ujku su proslavili dvadeset etvrtu godi njicu braka. Katkad joj je bilo te ko vjerovati da su ve tolike godine protekle i da su bile ispunjene ivotom. Megan, njihova najstarija k e r, prethodne je godine diplomirala na Vassaru, i u dvadeset tre oj godini prihvatila posao u Los Angelesu. Zanimala ju je filmska produkcija i uspjela je prona i posao kao pomo nica producenta u filmskom studiju u Hollywoodu. Bila je, kao to je i sama pri znavala, tek ne to vi e od potr ka, ali ju je odu evljavao takav rad i jednoga je dana eljela postati producent. Sin William upravo je navr io osamnaest godina i u lipnju je trebao maturirati. Najesen je namjeravao oti i na sveu ili te Berkelev. Bilo joj je te ko povjerovati da su djeca odrasla. inilo joj se da je prije samo nekoliko minuta mijenjala pelene i neprestano vozila Meg na balet, a Wima na hokej. A za tri e mjeseca VVilliam oti i. U Berkelev je trebao otputovati tjedan dana prije Praznika rada . Pari se uvjerila daje stol prikladno postavljen. Dobavlja i su bili pouzdani i imali su dobro oko. Tako er su dobro poznavali njezinu kuhinju. Ona i Peter voljeli su prire ivati zabave, te ih je Pari redovito unajmljivala. Bra ni je par u ivao u svom d ru tvenom ivotu i tijekom godina okupio je probranu skupinu zanimljivih prijatelja. Pari je na stol postavila cvije e koje je sama aran irala. Nabrala je mno tvo raznobojnih bo ura. Stolnjak je bio savr eno ist, a kristal i srebro su blistali. Peter to vjerojatno ne e ni zapaziti, osobito ako se umoran vrati ku i, ali vi e je osje ao dojam, nego to je vidio pojedinosti doma koji mu je pru ila. Pari je u detaljima bila nepogre iva. Stvorila je ozra je topline i elegancije u kojem su se svi dobro osje al i. Nije to radila samo zbog mu a i njihovih prijatelja, nego i zbog sebe. Peter se dobro pobrinuo za nju. Bio je jako velikodu an prema njoj i djeci. U poslu je bio uspje an. Bio je partner u dobrostoje oj odvjetni koj tvrtki koja se specijalizirala za vo enje ra una velikih korporacija, i u pedeset prvoj godini bio je na rukovode em polo aju. Ku a koju je za svoju obitelj kupio prije deset godina bila je velika i lijepa, napravljena od kamena, u luksuznoj etvrti Greenwicha u Connecticutu. Razmi ljali su b i li unajmili dekoratera, ali je na kraju Pari odlu ila sama urediti ku u i taj joj se posao svidio. Peter je bio odu evljen rezultatom. Imali su i jedan od najljep ih vrtova u Greenwichu. Pari je tako uspje no uredila ku u da ju je Peter esto zadirkiva o da bi trebala postati dekorater, a ve ina ljudi koji su vidjeli to djelo njezinih ruku slagali su se s njim. Ali, iako je bila umjetni ki nadarena, zanimale su je iste stvari kao i njega. Po tovala je i razumjela poslovni svijet. Vjen ali su se im je ma turirala na koled u, a onda je krenula u poslovnu kolu i diplomirala poslovnu administraciju. eljela je pokrenuti vlastiti mali posao, ali je na drugoj godini ostala trudna i odlu ila umjesto toga ostati kod ku e s djecom. Nikada to nije po alila. Peter ju je podr avao u toj odluci. Nije bilo nikakve potrebe da i ona bude zaposlena. Dvadeset etiri godine osje ala se sposobnom i ispunjenom, posve uju i sve svoje vrijeme Peteru i djeci. Pekla je kola i e, organizirala kolske sajmove, svake godine vodila kolsku aukciju, ru no izra ivala kostime za No vje tica, bezbrojne sate provela s djecom kod stomatologa i uglavnom radila sve ono to rade supruge i majke. Za te poslove nije trebala diplomu, ali je zbog svoga opse nog razumijevanja poslovnog svijeta i ivahnog zanimanja za taj svijet kasno no u s lako om razgovarala s Peterom o slu ajevima na kojima je radio. Ako ni ta drugo, to ih je zbli avalo. Pari je uvijek bila savr ena supruga za njega, a on ju je duboko po tovao zbog na ina na koji je odgojila nj ihovu djecu. Pokazalo se da je ispunila sva njegova o ekivanja - a Pari je bila podjednako zadovoljna s njim.

Nedjeljom ujutro zajedno bi se smijali stisnuv i se jedno uz drugo ispod pokriva a, u ivaju i u dodatnih pola sata le karenja za ponekih hladnih zimskih dana. Svakoga radnog dana Pari je ustajala s Peterom u sam cik zore, vozila ga na vlak, a zatim se vra ala ku i kako bi djecu odvezla u kolu, dok nisu dovoljno odrasli da sami mogu voziti auto, to je i prebrzo do lo. Jedina dvojba koju je upravo poku avala razrije iti bilo je pitanje to e raditi kad u kolovozu Wim ode na Berkelev. Vi e nije mogla zamisliti ivot bez tinejd era koji ljeti ska u po bazenu ili preokre u ku u naglavce kad vikendom preplave igraonicu u prizemlju. Dvadeset tri ili dv adeset etiri godina braka ivot joj se potpuno i bez ikakvog izuzetka vrtio oko djece. Rastu ila se kad je shvatila da e ti dani uskoro zauvijek pro i. Bila je svjesna da e se ivot kakvog je dugo godina poznavala okon ati im Wim ode na koled . Dolazit e povremeno ku i za vikend i na praznike, kao to je Meg inila dok je poha ala Vassar, samo jo rje e, jer e biti mnogo dalje od nje, na Zapadnoj obali. Meg je odmah nakon diplome nestala iz njihovog ivota. est je mjeseci provela u New Yorku, gdje se uselila u stan s tri prijateljice, a im je u Los Angelesu prona la posao kakav je eljela, otputovala je u Ka -liforniju. Otada su je vi ali za Dan zahvalnosti i za Bo i , i to ako su imali sre e, a sam je Bog znao to e se dogoditi kad se uda, iako jo nije imala nikakvih planova. Pari je i predobro znala da e joj se u kolovozu, kad Wim ode iz ku e, ivot zauvijek promijeniti. Dvadeset etiri godine provela je daleko od poslovnog tr i ta i ne bi imalo smisla odmah krenuti u New York i baciti se na posa o. Predugo je pekla kola i e i razvozila djecu. Jedino ega se zasad mogla dosjetiti