Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst Aanzet tot ... Suriname, de Nationale Assemblee, de

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst Aanzet tot ... Suriname, de Nationale Assemblee, de

 • Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst

  Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

  Verslag nationale conferentie 19 januari 2013

  februari 2013

  Dit is het verslag van de Nationale conferentie ‘Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision’. Het wordt aangeboden aan de President en de Regering van Suriname, de Nationale Assemblee, de Surinaamse gemeenschap, aan de deelnemers aan de conferentie en aan allen die van Suriname houden. © Dit verslag is eveneens te lezen op de website van de VHP: www.vhp.sr. Overname met bronvermelding is toegestaan.

  Kabinet van de President van de Republiek Suriname

  http://www.vhp.sr/

 • Verslag nationale conferentie ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

  2

  INHOUDSOPGAVE blz.

  Leeswijzer 4

  1 Inleiding 5

  2 Samenvatting, conclusies en ‘the way forward’ 7

  2.1 Conclusies 7 2.2 The way forward 17

  3 De opening van de conferentie 18 3.1 Opening en welkom 18

  3.2 Openingstoespraak van de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi 18

  3.3 Keynote address en formele opening door President Desiré Delano Bouterse 20

  4 Internationale ervaringen 22 4.1 Crispin Gregoire MSc: The UNDP and long term visions 22

  4.2 Dr. Inyang Ebong-Harstrup: Long term visions: why and how 23

  4.3 Femia Ramlakhan-Wesenhagen MSc: Vision 2030: The Caribbean experience 27

  4.4 Gedachtewisseling en aanbevelingen 29

  5 Suriname lessons learned 31 5.1 Dr. Hans Breeveld: Democratische randvoorwaarden voor ontwikkeling 31

  5.2 Prof. dr. Marten Schalkwijk: De maakbaarheid van de toekomst: lessen uit het verleden

  32

  5.3 Gedachtewisseling en aanbevelingen 34

  6 Economie en bestuur in de toekomst 35 6.1 Drs. Amwed Jethu: Financiële en economische ontwikkelingen I 35

  6.2 Drs. Chandi Jethu: Financiële en economische ontwikkelingen II 37

  6.3 Gedachtewisseling en aanbevelingen 39

  7 Sociale ontwikkelingen voor de toekomst 40

  7.1 Prof. dr. Henry Ori: De rol van educatie bij de realisatie van de Suriname Vision 2030

  40

  7.2 Drs. Marthelise Eersel: Van Vision 2020 naar Vision 2030: investeren in de gezondheid in de 21ste eeuw

  44

  7.3 Drs. Soeresh Gobardhan: Natievorming en Vision 2030 47

  7.4 Gedachtewisseling en aanbevelingen 48

  8 Slotsessie 50 8.1 De eerste conclusies en aanbevelingen 50

  8.2 Dankwoord en sluiting 54

 • Verslag nationale conferentie ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

  3

  BIJLAGEN

  Bijlage 1 Concept terms of reference voor het instellen van een Steering Committee

  Bijlage 2 Dagprogramma conferentie

  Bijlage 3 Lijst van participanten (in alfabetische volgorde)

  Bijlage 4 Openingswoord door de dagvoorzitter

  Mr. Urmila Joella

  Bijlage 5

  Welkomstwoord door de voorzitter van de organisatiecommissie Vision 2030

  Drs. Kermechend Raghoebarsing

  Bijlage 6

  Toespraak van de voorzitter VHP

  Chandrikapersad Santokhi

  Bijlage 7 Keynote address door de President van de Republiek Suriname

  Z.E. Desire Delano Bouterse

  Bijlage 8

  The UNDP and long term visions

  Crispin Gregoire MSc

  Bijlage 9

  Long term visions: why and how

  Dr. Inyang Ebong-Harstrup Bijlage 10 Vision 2030: The Caribbean experience

  Femia Ramlakhan-Wesenhagen MSc

  Bijlage 11

  Democratische randvoorwaarden voor ontwikkeling Dr. Hans Breeveld

  Bijlage 12

  De maakbaarheid van de toekomst: lessen uit het verleden

  Prof. Dr. Marten Schalkwijk

  Bijlage 13

  Suriname Economic Vision 2030 (I)

  Amwed Jethu

  Bijlage 14

  Suriname Economic Vision 2030 (II)

  Chandi Jethu

  Bijlage 15

  De rol van educatie bij de realisatie van de Suriname 2030 Visie

  Prof. dr. Henry R. Ori

  Bijlage 16 Van Vision 2020 naar Vision 2030: Investeren in de gezondheid in de 21ste eeuw Drs. Marthelise Eersel

  Bijlage 17 Natievorming en Vision 2030 Drs. Soeresh Gobardhan

  Bijlage 18 Powerpoint presentatie dr. Inyang Ebong-Harstrup

  Bijlage 19 Powerpoint presentatie dr. Hans Breeveld

  Bijlage 20 Powerpoint presentatie prof. dr. Marten Schalkwijk

  Bijlage 21 Powerpoint presentatie drs. Amwed Jethu

  Bijlage 22 Powerpoint presentatie drs. Chandi Jethu

  Bijlage 23 Powerpoint presentatie prof. dr. Henry R. Ori

  Bijlage 24 Powerpoint presentatie drs. Marthelise Eersel

  Bijlage 25 Powerpoint presentatie drs. Soeresh Gobardhan

 • Verslag nationale conferentie ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

  4

  Leeswijzer

  Voor u ligt het verslag van de Nationale Conferentie ‘Dialoog en Consensus over een

  duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s Vision 2030’. Dit verslag heeft als doel de

  lezer te informeren over het inhoudelijk verloop van de conferentie, i.h.b. de

  presentaties van de inleiders en de dialoog.

  De meer procesmatige aspecten van het congres, zoals de betrokkenheid van de

  deelnemers en de sfeer van de dag, kunnen worden afgemeten aan de hoge opkomst

  en de inspirerende gesprekken die gevoerd werden tijdens de pauzes. De organisatie

  verwachtte (exclusief de inleiders en de organisatiecommissie) circa 175 deelnemers

  te verwelkomen. Er namen 345 mensen deel aan de conferentie. In de context van

  het doel en de legitimatie van dit congres, een overtuigend succes!

  Het programma van de conferentie was thematisch van opzet en bestond uit 6

  sessies. Dit verslag is gebaseerd op de volgorde van het conferentieprogramma.

  Na het inleidend hoofdstuk 1 worden in hoofdstuk 2 de conclusie, aanbevelingen en

  ‘the way forward’ gegeven zoals die uit de conferentie werden gedestilleerd. In de

  daarop volgende hoofdstukken 3 t/m 7 wordt verslag gedaan van de presentaties. Elk

  van de vier werksessies van de conferentie werd afgerond met een discussie en

  aanbevelingen. De verwoording hiervan is aan het eind van elk van de respectieve

  hoofdstukken 4 t/m 7 te vinden.

  In hoofdstuk 8 zijn alle aanbevelingen uit de conferentie gebundeld.

  Dit rapport is voorzien van bijlagen. De eerste bijlage omvat het voorstel voor de

  vervolgfase namelijk de terms of reference voor een in te stellen ‘Steering Committee’

  zoals in paragraaf 2.2 op blz. 18 en paragraaf 8.1 op blz. 54 verwoord is.

  Het conferentieprogramma, de CV’s, papers en presentaties van de inleiders zijn – in

  volgorde van het conferentieprogramma - als bijlage bij dit verslag opgenomen. Het

  volledige verslag met alle bijlagen inclusief de powerpoint presentaties zoals op 19

  januari 2013 werden gepresenteerd zijn op de website van de VHP: www.vhp.sr te

  vinden.

  http://www.vhp.sr/

 • Verslag nationale conferentie ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

  5

  1 Inleiding

  Ter gelegenheid van haar 64 jarig bestaan, nam de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) het initiatief tot het organiseren van een nationale conferentie met als titel ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision’. De conferentie werd gehouden op 19 januari 2013 in de congreshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in Paramaribo. De dagvoorzitter van de conferentie was mevrouw mr. Urmila Joella. Herhaaldelijk is gebleken dat het Surinaamse volk over belangrijke ontwikkelings- doelen hetzelfde denkt (de ambitie), ongeacht verschillen in politieke voorkeur, etniciteit, cultuur of woonplaats: hier zit een stevige basis voor gezamenlijke toekomstige en strategische ontwikkeling. Maar het blijkt ook dat in de uitvoering (het verwezenlijken van de ambitie) het gevoel van betrokkenheid verdwijnt en ontevredenheid ontstaat. Naast aandacht voor het vaststellen van gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen is het dus even belangrijk om de knelpunten te identificeren die het behalen van die doelen in de weg staan. De betrokkenheid van de gehele gemeenschap is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot visieontwikkeling en het realiseren van de gestelde ontwikkelings- doelen. Een tweede voorwaarde voor succes is dat de visie gedragen wordt door de hoogste leiding in het land. De conferentie werd daarom in een nationale context voorbereid en gehouden. Dit kwam o.a. tot uitdrukking in uitgebreide steun aan de conferentie, de aangetrokken sprekers/materiedeskundigen en de uitgenodigde participanten. Laatstgenoemden vertegenwoordigden een brede dwarsdoorsnede van de Surinaamse gemeenschap en organisaties. De President van de Republiek Suriname Desiré Delano Bouterse, gaf acte de presénce en opende de conferentie middels een keynote address waarin hij zich richtte tot de conferentiedeelnemers én de gehele Surinaamse bevolking. Het doel van de conferentie was het activeren en verhogen van het bewustzijn voor het belang en de noodzaak van een lange termijnvisie voor Suriname en om een aanzet te geven tot het proces van ontwikkeling van Suriname’s Vision 2030. Suriname is een jonge natie en heeft in de 37 jaren onafhankeli