ˆâ€“°ˆ±â€°¨¯­ˆ°´‡¹³¨â‚¬’¨¯â€¢ 52¯¼ N£  ©â€£ sh£­hou ˆâ€”¶‡â‚¬â„¢

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ˆâ€“°ˆ±â€°¨¯­ˆ°´‡¹³¨â‚¬’¨¯â€¢...

 • 新汉语水平考试

  HSK(二级)

  H21329

  注 意

  一、HSK(二级)分两部分:

  1.听力(35 题,约 25 分钟)

  2.阅读(25 题,22 分钟)

  二、听力结束后,有 3 分钟填写答题卡。

  三、全部考试约 55 分钟(含考生填写个人信息时间 5 分钟)。

  中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制

 • H21329 - 1

  一、听 力

  第一部分

  第 1-10 题

  例如:

  ×

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • H21329 - 2

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • H21329 - 3

  第二部分

  第 11-15 题

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  例如:男: Nǐ

  你 xǐhuan

  喜欢 shénme

  什么 yùndòng?

  运动 ?

  女: Wǒ

  我 zuì

  最 xǐhuan

  喜欢 tī

  踢 zúqiú.

  足球 。 D

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

 • H21329 - 4

  第 16-20 题

  A

  B

  C

  D

  E

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

 • H21329 - 5

  第三部分

  第 21-30 题

  例如:男: XiǎoWáng,

  小王 , zhèli

  这里 yǒu

  有 jǐ

  几 ge

  个 bēizi,

  杯子 , nǎge

  哪个 shì

  是 nǐ

  你 de?

  的 ?

  女: Zuǒbian

  左边 nàge

  那个 hóngsè

  红色 de

  的 shì

  是 wǒ

  我 de.

  的 。

  问: XiǎoWáng

  小王 de

  的 bēizi

  杯子 shì

  是 shénme

  什么 yánsè

  颜色 de?

  的 ?

  A hóngsè

  红色 √ B hēisè

  黑色 C báisè

  白色

  21. A hěn

  很 guì

  贵 B tài

  太 xiǎo

  小 le

  了 C bú

  不 tài

  太 hǎochī

  好吃

  22. A zǒulù

  走路 B zuò

  坐 chuán

  船 C zuò

  坐 chūzūchē

  出租车

  23. A 309 B 406 C 503

  24. A tiàowǔ

  跳舞 B xuéxí

  学习 Hànyǔ

  汉语 C mǎi

  买 zìxíngchē

  自行车

  25. A duō

  多 yùndòng

  运动 B duō

  多 xiūxi

  休息 C duō

  多 hē

  喝 shuǐ

  26. A jiàoshì

  教室 B fàndiàn

  饭店 C shāngdiàn

  商店

  27. A bié

  别 shuōhuà

  说话 B xiǎng

  想 qù

  去 lǚyóu

  旅游 C gōngzuò

  工作 bù

  不 máng

  28. A tā

  她 dìdi

  弟弟 B tā

  她 mèimei

  妹妹 C tā

  她 tóngxué

  同学

  29. A gōngsī

  公司 B kāfēiguǎnr

  咖啡馆儿 C diànyǐngyuàn

  电影院

  30. A méi

  没 shíjiān

  时间 B shēngbìng

  生病 le

  了 C qù

  去 dǎ

  打 qiú

  球 le

 • H21329 - 6

  第四部分

  第 31-35 题

  例如:女: Qǐng

  请 zài

  在 zhèr

  这儿 xiě

  写 nín

  您 de

  的 míngzi.

  名字 。

  男: Shì

  是 zhèr

  这儿 ma?

  吗 ?

  女: Bú

  不 shì,

  是 , shì

  是 zhèr.

  这儿 。

  男: Hǎo,

  好 , xièxie.

  谢谢 。

  问: Nán

  男 de

  的 yào

  要 xiě

  写 shénme?

  什么 ?

  A míngzi

  名字 √ B shíjiān

  时间 C fángjiān

  房间 hào

  31. A 12:00 B 14:00 C 16:00

  32. A qíngtiān

  晴天 B yǒu

  有 yǔ

  雨 C huì

  会 xiàxuě

  下雪

  33. A yīyuàn

  医院 hòumiàn

  后面 B xuéxiào

  学校 pángbiān

  旁边 C yàodiàn

  药店 qiánmiàn

  前面

  34. A nǚ'ér

  女儿 B māma

  妈妈 C bàba

  爸爸

  35. A yú

  鱼 B jīdàn

  鸡蛋 C mǐfàn

  米饭

 • H21329 - 7

 • H21329 - 8

  二、阅 读

  第一部分

  第 36-40 题

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  例如: Měi

  每 ge

  个 xīngqīliù,

  星期六 , wǒ

  我 dōu

  都 qù

  去 dǎ

  打 lánqiú.

  篮球 。 D

  36. Huānyíng

  欢迎 nín,

  您 , qǐng

  请 zhèbian

  这边 zǒu.

  走 。

  37. Ràng

  让 wǒ

  我 kànkan

  看看 lǐmiàn

  里面 shì

  是 shénme

  什么 dōngxi.

  东西 。

  38. Zhè

  这 cì

  次 kǎoshì

  考试 tā

  她 kǎode

  考得 fēicháng

  非常 hǎo.

  好 。

  39. Wǒ

  我 qīzi

  妻子 gěi

  给 wǒ

  我 dǎle

  打了4 ge

  个 diànhuà,

  电话 , wǒ

  我 yí

  一 ge

  个 dōu

  都 méi

  没 tīngdào.

  听到 。

  40. Wǒ

  我 zhè

  这 jiù

  就 chuānhǎo

  穿好 le,

  了 , nǐ

  你 zài

  再 děng

  等 yíxia.

  一下 。

 • H21329 - 9

  第二部分

  第 41-45 题

  A huídá

  回答 B jiàn

  件 C xìng

  姓 D lí

  离 E guì

  贵 F shēntǐ

  身体

  例如: Zhèr

  这儿 de

  的 yángròu

  羊肉 hěn

  很 hǎochī,

  好吃 , dànshì

  但是 yě

  也 hěn

  很 ( E )。

  41. Nǐ

  你 lái

  来( ) yíxia

  一下 zhège

  这个 wèntí,

  问题 , hǎo

  好 ma?

  吗 ?

  42. Wǒ

  我 juéde

  觉得 bāngzhù

  帮助 rén

  人 shì

  是 yí

  一( ) hěn

  很 kuàilè

  快乐 de

  的 shìqing.

  事情 。

  43. Duō

  多 chī

  吃 shuǐguǒ

  水果 duì

  对 ( ) hǎo.

  好 。

  44. Wǒ

  我( ) Wáng,

  王 , jiào

  叫 Wáng

  王 Yuányuan,

  元元 , dàjiā

  大家 kěyǐ

  可以 jiào

  叫 wǒ

  我 XiǎoWáng.

  小王 。

  45.女: Nǐ

  你 jiā

  家( ) xuéxiào

  学校 yuǎn

  远 ma?

  吗 ?

  男: Bù

  不 yuǎn,

  远 , zuò

  坐 gōnggòngqìchē

  公共汽车 15 fēnzhōng

  分钟 jiù

  就 dào

  到 le.

  了 。

 • H21329 - 10

  第三部分

  第 46-50 题

  例如: Xiànzài

  现在 shì

  是 11 diǎn

  点 30 fēn,

  分 , tāmen

  他们 yǐjīng

  已经 yóule

  游了 20 fēnzhōng

  分钟 le.

  了 。

  ★ Tāmen

  他们 11 diǎn

  点 10 fēn

  分 kāishǐ

  开始 yóuyǒng.

  游泳 。 ( √ )

  我 huì

  会 tiàowǔ,

  跳舞 , dàn

  但 tiàode

  跳得 bù

  不 zěnmeyàng.

  怎么样 。

  ★ Tā

  她 tiàode

  跳得 fēicháng

  非常 hǎo.

  好 。 ( × )

  46. Tiān

  天 yīn

  阴 le,

  了 , kěnéng

  可能 kuài

  快 xiàyǔ

  下雨 le,

  了 , nǐ

  你 hái

  还 yào

  要 chūqu

  出去 pǎobù

  跑步 ma?

  吗 ?

  ★ Wàimiàn

  外面 yǐjīng

  已经 xiàyǔ

  下雨 le.

  了 。 ( )

  47. Bàba

  爸爸 míngtiān

  明天 zǎoshang

  早上 9 diǎn

  点 xià

  下 fēijī,

  飞机, wǒmen

  我们 7 diǎn

  点 cóng

  从 jiā

  家 qù

  去 jīchǎng

  机场

  jiù

  就 kěyǐ.

  可以。

  ★ Tāmen

Related documents