24
Copyright © 2005 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 Installationsanleitung 6 Instructions d’installation 8 Instrucciones de instalación 10 Istruzioni per l’installazione 12 Koelwaterfilters Cooling water strainers Kühlwasserfilter Filtres à eau froide Filtros de agua de enfriamiento Filtri per acqua di raffreddamento 1320 1900 030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 1 www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Copyr ight © 2005 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Hol land

Installatieinstructies 2

Installation instructions 4

Installationsanleitung 6

Instructions d’installation 8

Instrucciones de instalación 10

Istruzioni per l’installazione 12

Koelwaterfilters

Cooling waterstrainers

Kühlwasserfilter

Filtres à eau froide

Filtros de agua deenfriamiento

Filtri per acqua diraffreddamento 1320 1900

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 1

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 2: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Inleiding

De Vetus koelwaterfilters type 1320/ 1900hebben een doorzichtig deksel, hetgeeninspectie van het filter mogelijk maakt zon-der het te openen.Dankzij het grote actieve oppervlak behoefthet filterelement zelden schoongemaakt teworden.In de standaard opstelling (zie ‘Installatie-voorbeelden’, tek. 1 en 2) heeft het filter eencapaciteit zoals in de tabel op blz. 17 is aan-gegeven; de capaciteit is afhankelijk van deafmeting van de aansluiting.

Parallel aansluitenDoor 2 waterfilters parallel aan elkaar aan tesluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3)kan een een grotere capaciteit worden ver-kregen.Door 2 waterfilters met 2 extra afsluitersparallel aan elkaar aan te sluiten (zie‘Installatievoorbeelden’, tek. 4) kan tevenselk filter afzonderlijk worden schoonge-maakt terwijl de motor draait.

Installatie

Monteer het waterfilter altijd boven dewaterlijn. Bevestig het waterfilter met desteunen tegen een vertikaal schot.Installeer op het waterinlaatschepje altijdeen buitenboordafsluiter!Monteer het waterfilter met de inlaatzijdedirect op een standpijp, zie tek. 1, of sluit deinlaatzijde aan met een slangpilaar enslang, zie tek. 2.Om beschadiging van het huis (type 1320)resp. de flenzen (type 1900) te voorkomenmag een slangpilaar of standpijp met coni-sche schroefdraad niet worden toegepast,zie tek. 5. Ook een te grote inschroeflengtevan de schroefdraad kan het huis of de flen-zen beschadigen, zie tek. 6.Gebruik een teflon tape om de schroef-draadverbinding af te dichten.Pas voor de verbinding van waterfilter naarmotor altijd een slangpilaar en een flexibeleslang toe.Gebruik uitsluitend water en/of zeep, dusgeen vet- of oliehoudende producten, omhet monteren van de slang op een slangpi-laar te vereenvoudigen.Monteer een slangverbinding met 2, roest-vaststalen, slangklemmen.

Koelwaterfilter type 1320, 19002 030504.02

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 2

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 3: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Gebruik en onderhoud

Inspecteer het filterelement regelmatig opvervuiling.N.B. Het deksel behoeft hiervoor niet teworden verwijderd.Reinig het filterelement indien hier zich vuilheeft opgehoopt.

Reinigen type 1320Sluit de buitenboordafsluiter en schroef hetdeksel los, zie tek. 7. Neem het filterelementuit het huis. Om het goed te kunnen reini-gen, bestaat het filterelement uit twee los-neembare delen. Spoel beide helften vanhet filterelement uit. Bevestig de helften aanelkaar voordat het filterelement aange-bracht wordt. Plaats het filterelement terug,vet de O-ring en de schroefdraad in met b.vsiliconen-olie of teflon spray, zie tek. 11, enmonteer het deksel weer.N.B. Draai het schroefdeksel altijd met dehand los of vast. Gebruik hiervoor nooitgereedschap, zie tek. 7 en 8.

Reinigen type 1900Sluit de buitenboordafsluiter. Schroef desterknoppen los en neem het deksel weg,zie tek. 9. Neem het filterelement uit het huisen spoel het uit. Plaats het filterelementterug, vet de afdichtring in met b.v. silico-nen-olie of teflon spray, zie tek. 12, en mon-teer het deksel weer.N.B. Draai de sterknoppen altijd met dehand los of vast. Gebruik hiervoor nooitgereedschap, zie tek. 9 en 10.

Controleer na het monteren van het dekselde afdichting van het deksel op het filter-huis. Bij een niet goed afgedicht dekselzuigt de buitenwaterpomp van de motortevens lucht aan; dit kan leiden tot een tehoge motortemperatuur.Om kapot vriezen van het waterfilter, tij-dens vorst gedurende de winter, te voorko-men dient of het water te worden afgetapt ofde installatie met anti-vries te wordengevuld.Om af te tappen dienen de slangverbindin-gen te worden losgenomen; het filterhuis isniet voorzien van een aftap.Bij het vullen met anti-vries dient er voor teworden gezorgt dat dit niet in het buitenwa-ter terecht komt. Anti-vries is giftig!

030504.02 3Koelwaterfilter type 1320, 1900

NEDERLANDS

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 3

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 4: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Introduction

The Vetus cooling water strainers model1320/ 1900 are equipped with a transparantlid, inspection therefore, can be carried outwithout opening of the strainer.Due to the large active surface the strainerseldom needs to be cleaned.In a standard installation situation (see‘Installation examples’, drawing 1 and 2) thecapacity is as per table at page 17, thecapacity depends of the diameter of thehose connection.

Parallel connectionBy connection of 2 water strainers in paral-lel (see ‘Installation examples’, drawing 3) alarger capacity can be obtained.By connection of 2 water strainers in paral-lel with the use of 2 extra valves (see‘Installation examples’, drawing 4) it is pos-sible to clean each filter separately while theengine is running.

Installation

Install the water strainer always above thewaterline. Use the brackets to mount thestrainer against a vertical bulkhead.Install always a sea-cock on the water inletscoop!Install the water strainer with the inlet direct-ly to a stand-pipe, see drawing 1, or con-nect the inlet by means of hose pillar and aflexible hose, see drawing 2.To prevent damage to the housing (model1320) or to the flanges (model 1900) it is notallowed to use a stand-pipe or a hose pillarwith tapered thread, see drawing 5. Also atoo large screw-in length of the thread maydamage the housing or the flanges, seedrawing 6.Use a teflon tape as sealant for the connec-tions.To connect the strainer to the engine alwaysa hose pillar and a flexible hose should beused.Use only water and/or soap to ease fittingthe hoses to the hose pillars and neverproducts containing grease or oil. Fit eachhose connection with 2 stainless steel hoseclamps.

Cooling water strainer model 1320, 19004 030504.02

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 4

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 5: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Use and maintenance

Inspect the strainer element regularly forcontaminents.N.B. The lid doesn’t need to be removed forinspection.Clean the strainer element if dirt has accu-mulated.

Cleaning model 1320Close the seacock before unscrewing thelid of the water strainer, see drawing 7.Remove the strainer element out of thehousing. The strainer element consists oftwo detachable parts so as to ensure prop-er cleaning. Flush both parts of the strainerwith clean water. Connect the parts beforethe strainer element is re-installed. Re-install the strainer element, grease the O-ring and the thread with e.g. silicone oil orteflon based spray, see drawing 11, and re-install the lid.N.B. Secure or loosen the lid always manu-ally. Never use tools for this purpose, seedrawing 7 and 8.

Cleaning model 1900Close the seacock. Unscrew the knurledknobs and remove the lid of the waterstrainer, see drawing 9. Remove the strain-er element out of the housing and flush thestrainer with clean water. Re-install thestrainer element, grease the sealing ringwith e.g. silicone oil or teflon based spray,see drawing 12, and reinstall the lid.N.B. Secure or loosen the knurled knobsalways manually. Never use tools for thispurpose, see drawing 9 and 10.

Check the seal between lid and housingafter cleaning and re-assembling the strain-er. An improperly sealed lid will result in airsucked in by the sea water pump of theengine which again will result in overheat-ing of the engine.To prevent damage of the water strainer,during frost in the winter time, either thewater must be drained or the instaliationmust be filled with anti-freeze.Remove the hoses to drain the strainer; thehousing is not equipped with a drain plug.Take care that during filling with anti-freezeno anti-freeze is spilled into the waterway.Anti-freeze is poisonous!

030504.02 5Cooling water strainer model 1320, 1900

ENGLISH

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 5

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 6: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

EinleitungDie Vetus-Kühlwasserfilter Typ 1320/ 1900verfügen über einen durchsichtigenDeckel, der die Kontrolle des Filters ohneÖffnen ermöglicht.Dank der großen Aktivfläche muß dasFilterelement nur selten gereinigt werden.In der Standardaufstellung (siehe‘Installationsbeispiele’, Abb. 1 und 2) hatder Filter die in der Tabelle auf Seite 17angegebene Kapazität. Die Kapazität hängtvon der Größe des Anschlusses ab.

ParallelanschlußWenn 2 Wasserfilter parallel zueinanderangeschlossen werden (siehe ‘Installations-beispiele’, Abb. 3), kann die Filterkapazitäterhöht werden.Wenn 2 Wasserfilter mit 2 zusätzlichenAbsperrventilen parallel zueinander ange-schlossen werden (siehe ‘Installations-beispiele’, Abb. 4), kann außerdem beilaufendem Motor jeder Filter einzelngereinigt werden.

InstallationDen Wasserfilter immer oberhalb derWasserlinie montieren und mit denHalterungen an einer vertikalen Trennwandbefestigen. Auf der Wassereinlaßlaufradimmer ein Flutventil anbringen!Den Wasserfilter mit der Einlaßseite direktauf ein Standrohr montieren (siehe Abb. 1)oder die Einlaßseite mit einem Schlauchan-schlußstück und Schlauch anschließen(siehe Abb. 2).Um Beschädigungen des Gehäuses (Typ1320) bzw. der Flansche (Typ 1900) zuvermeiden, darf kein Schlauchanschluß-stück oder Standrohr mit konischemAußengewinde verwendet werden (sieheAbb. 5). Auch ein zu langes Gewinde kanndas Gehäuse oder die Flanschebeschädigen (siehe Abb. 6).Zum Abdichten der Schraubverbindungenein Teflonband verwenden.Für die Verbindung zwischen Wasserfilterund Motor immer einen Schlauchpfeiler undeinen flexiblen Schlauch benutzen. Um dieMontage des Schlauchs auf einenSchlauchpfeiler zu erleichtern, ausschließ-lich Wasser und/oder Seife, also keinefettoder ölhaltigen Produkte verwenden.Eine Schlauchverbindung mit 2 Schlauch-klemmen aus rostfreiem Stahl montieren.

Kühlwasserfilter Typ 1320, 19006 030504.02

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 6

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 7: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Gebrauch und WartungDas Filterelement regelmäßig auf Ver-schmutzung überprüfen.Hinweis: Dazu muß der Deckel nichtentfernt werden.Das Filterelement reinigen, wenn sichSchmutz angesammelt hat.

Reinigung Typ 1320Das Flutventil schließen und den Deckelabschrauben (siehe Abb. 7). Das Filter-element aus dem Gehäuse herausnehmen.Im Interesse einer guten Reinigung bestehtdas Filterelement aus zwei auseinander-nehmbaren Teilen. Beide Hälften desFilterelements ausspülen. Vor demEinbauen des Filterelements die beidenHälften zusammensetzen. Das Filterele-ment wieder einsetzen, den O-Ring und dasGewinde mit z.B. Silikon-ÖI oder Teflon-Spray einfetten (siehe Abb. 11) und denDeckel wieder anschrauben.Achtung! Den Schraubdeckel immer mitder Hand ab- und anschrauben. Dazuniemals Werkzeug verwenden (siehe Abb. 7und 8).

Reinigung Typ 1900Das Flutventil schlieBen. Die Sternknöpfelösen und den Deckel abnehmen (siehe

Abb. 9). Das Filterelement aus demGehäuse herausnehmen und abspülen.Das Filterelement wieder einsetzen, denDichtungsring mit z.B. Silikon-ÖI oderTeflon-Spray einfetten (siehe Abb. 12) undden Deckel wieder anmontieren.Achtung! Die Sternknöpfe immer mit derHand ab- und anschrauben. Dazu niemalsWerkzeug verwenden (siehe Abb. 9 und10).Nach der Montage des Deckels dieDeckeldichtung auf dem Filtergehäuseüberprüfen. Bei nicht ordnungsgemäßabgedichtetem Deckel saugt dieAußenwasserpumpe des Motorsgleichzeitig Luft an. Das kann zu einer zuhohen Motortemperatur führen.Um zu verhindern, daß der Wasserfilter beiFrost im Winter durch Einfrieren beschädigtwird, muß entweder das Wasserabgelassen oder die Anlage mitFrostschutzmittel gefüllt werden.Zum Ablassen des Wassers müssen dieSchlauchverbindungen abgenommenwerden; das Filtergehäuse hat keinenAbfluß.Beim Einfüllen von Frostschutzmittel istdarauf zu achten, daß davon nichts insAußenwasser läuft.Frostschutzmittel sind giftig!

030504.02 7Kühlwasserfilter Typ 1320, 1900

DEUTSCH

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 7

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 8: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

IntroductionLes filtres à eau froide Vetus de type 1320/1900 sont dotés d’un couvercle transparentpermettant l’inspection du filtre sans avoir àl’ouvrir.L’élément filtrant ayant une large surfaceactive il a rarement besoin d’être nettoyé.En configuration standard (voir ‘Exemplesd’installation’, figures 1 et 2) la capacité dufiltre est celle indiquée sur le tableau de lapage 17. La capacité dépend de la dimen-sion du raccordement.

Branchement en parallèleIl est possible d’obtenir une capacitéaccrue en connoctant 2 filtres à eau enparallèle (voir ‘Exemples d’installation’,figure 3).Si l’on raccorde 2 filtres à eau avec 2 obtu-rateurs supplémentaires en parallèle (voir‘Exemples d’installation’ figure 4) on peuten outre nettoyer chaque filtre séparémentpendant que le moteur tourne.

InstallationMonter toujours le filtre à eau au-dessus dela ligne de flottaison. Fixer le filtre à eauavec les supports sur une cloison verticale.Installer toujours un obturateur extérieur surl’aube d’amenée d’eau !Monter le filtre à eau en plaçant le côté d’ar-rivée directement sur un tuyau vertical (voirla figure 1) ou raccorder le côté d’arrivéeavec un montant de tuyau et un boyau (voirla figure 2).Ne pas utiliser un montant de tuyau ou untuyau vertical doté d’un filetage coniqueafin d’éviter d’endommager le corps (type1320) ou les brides (type 1900) du filtre (voirla figure 5). Le corps ou les brides peuventégalement être endommagés par un fileta-ge doté d’un pas de vis trop long (voir lafigure 6).Utiliser du téflon pour étanchéiser le rac-cord fileté.Pour l’étanchéisation du raccord du filtre àeau avec le moteur, utiliser toujours unmontant de tuyau et un flexible.Utiliser uniquement de l’eau et/ou dusavon, donc pas de produits huileux ougraisseux, pour faciliter le montage dutuyau sur un montant.Installer un accouplement pour flexiblesavec 2 colliers deserrage en inox.

Filtre à eau froide type 1320, 19008 030504.02

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 8

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 9: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Utilisation et entretienVérifier réqulièrement la propreté du filtre.N.B. Il n’est pas nécessaire pour cela d’en-lever le couvercle.Nettoyer le filtre s’il est encrassé.

Nettoyage du type 1320Fermer l’obturateur extérieur et dévisser lecouvercle (voir la fig. 7). Retirer le filtre deson logement. Le filtre se compose de deuxéléments amovibles ce qui permet unmeilleur nettoyage. Rincer les deux partiesdu filtre. Assembler les deux moitiés du filtreavant la mise en place. Remonter le filtre,graisser la rondelle et le filetage avec parexemple de l’huile au silicone ou du téflonen aorosol (voir la fig. 11) puis remonter lecouvercle.N.B. Toujours visser ou dévisser le cou-vercle à vis à la main. Ne jamais utiliserd’outil (voir les fig. 7 et 8).

Nettoyage du type 1900Fermer l’obturateur extérieur. Dévisser lesboutons en étoile et enlever le couvercle(voir la fig. 9). Retirer le filtre de son loge-ment et le rincer. Remettre le filtre à saplace, graisser la rondelle d’étanchéité avecpar exemple de l’huile au silicone ou dutéflon en aérosol (voir la fig. 12) et remonterle couvercle.N.B. Toujours visser ou dévisser les bou-tons en étoile à la main. Ne jamais utiliserd’outil (voir les fig. 9 et 10).

Après le remontage du couvercle vérifierl’étanchéité du couvercle avec le corps dufiltre. Si le couvercle n’est pas bien étanchela pompe à eau extérieure aspire de l’air enmême temps ce qui peut entraîner une tem-pérature excessive du moteur.Pour éviter en hiver que le filtre à eau ne soitendommagé par le gel il faudra vidangerl’eau du circuit ou mettre de l’antigel dansl’installation.Pour vidanger, détacher les raccords desflexibles; le corps du filtre n’est pas doté debouchon de purge.Lors du remplissage de l’antigel, veiller à nepas en laisser tomber dans l’eau extérieure.L’antigel est un produit nocif !

030504.02 9Filtre à eau froide type 1320, 1900

FRANÇAIS

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 9

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 10: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Filtro de agua de enfriamiento tipo 1320, 190010 030504.02

Introducción

Los filtros de aqua de enfriamiento de Vetustipo 1320/ 1900 llevan una tapa transparen-te, lo que hace posible inspeccionar el filtrosin abrirlo.Gracias a la gran superficie activa el ele-mento de filtración raras veces requiere unalimpieza.En la disposición estándar (véanse los‘Ejemplos de instalación’, figuras 1 y 2) elfiltro tiene la capacidad indicada en la tablaen la pág. 17, la capacidad va en funcióndel tamaño de la conexión.

Conectar en paraleloAl conectar en paralelo 2 filtros de agua(véanse los ‘Ejemplos de instalación’, figu-ra 3) se puede obtener una mayor capaci-dad.Al conectar en paralelo 2 filtros de agua con2 válvulas adicionales (véanse los‘Ejemplos de instalación’, figura 4) ademásse puede limpiar cada filtro por separadomientras está funcionando el motor.

Instalación

Montar el filtro de aqua siempre por encimade la linea de flotación. Fijar el filtro de aquacon los soportes en un tabique vertical.¡Instalar siempre en la cuchara de admisiónde agua una válvula fuera borda!Montar el filtro de agua con el lado de admi-sión directamente en un tubo vertical,véase la figura 1, o conectar el lado deadmisión con un pilar de manguera y man-guera, véase la figura 2.Para prevenir danos en la caja (tipo 1320)respectivamente en las bridas (tipo 1900),no se pueden aplicar un pilar de manguerao tubo vertical con rosca cónica, véase lafigura 5. También una 5 rosca demasiadolarga puede dañar la caja o las bridas,véase la figura 6.Utilizar una cinta teflon para sellar la uniónde rosca.Para la conexión del filtro de aqua al motoraplicar siempre un pilar de manguera y unamanguera flexible.Utilizar únicamente agua y/o jabón, pres-cindiendo de productos que contienen gra-sas o aceites, para facilitar el monteje de lamanguera en un pilar de manguera. Montaruna unión de manguera con 2 abrazaderasde acero inoxidable de manguera.

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 10

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 11: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Uso y mantenimiento

Inspeccionar con regularidad el elementode filtración por si presenta suciedad.Nota. Para ello no es necesario retirar latapa.Limpiar el elemento de filtración si en elmismo se ha acumulado suciedad.

Limpieza del tipo 1320Cerrar la válvula de fuera borda y desen-roscar la tapa, véase la fig. 7. Sacar el ele-mento de filtración de la caja. Para permitiruna limpieza a fondo, el elemento de filtra-ción se compone de dos partes que sepueden desprender. Enjuagar ambas mita-des del elemento de filtración. Unir las mita-des antes de montar el elemento de filtra-ción. Volver a colocar en su sitio el elemen-to de fiitración, engrasar el anillo O y larosca, por ejemplo, con aceite de siliconaso spray teflon, véase la fig. 11, y volver amontar la tapa.Nota. Siempre enroscar o desenroscar amano la tapa. Nunca utilizar herramientas,véanse las figuras 7 y 8.

Limpieza del tipo 1900Cerrar la válvula de fuera borda.Desenroscar los botones estrella y retirar latapa, véase la fig. 9. Sacar el elemento defiltración de la caja y enjuagarlo. Volver acolocar en su sitio el elemento de filtración,enprasar el anillo aislante, por ejemplo, conaceite de siliconas o spray teflon, véase lafig. 12, y volver a montar la tapa.Nota. Siempre enroscar o desenroscar amano los botones estrella. Nunca utilizarherramientas, véanse las figuras 9 y 10.

Terminado el montaje de la tapa, controlarel cierre aislante de la misma en la caja defiltro. Si la tapa no queda estanca, la bombade agua exterior del motor aspira a la vezaire; lo que puede llevar a una temperaturaexcesiva del motor.A fin de prevenir roturas del filtro de aquaen invierno por heladas, es necesario vaciarel agua o bien llenar la instalación con unanticongelante.Para vaciar se desprenderán las uniones demanguera; la caja de filtro no está equipa-da con un grifo de drenaje.Al llenar con anticongelante asegurar queéste no entre en el agua exterior.¡Las sustancias anticongelantes son tóxi-cas!

030504.02 11Filtro de agua de enfriamiento tipo 1320, 1900

ESPAÑOL

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 11

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 12: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

IntroduzioneI modelli 1320 e 1900 di filtri per acqua diraffreddamento della Vetus sono dotati diun coperchio trasparente che rende possi-bile ispezionare il filtro senza aprirlo.Grazie all’ampiezza della superficie attiva,I’elemento filtrante necessita raramente diessere pulito.Nella sua sistemazione standard (vd.‘esempi di installazione’, disegni 1 e 2), il fil-tro ha una capacità corrispondente a quelladescritta nella tabella a pag. 17 e dipen-dente dal diametro del tubo di collegamen-to.

Collegamento in paralleloTramite coliegamento in parallelo tra due fil-tri (vd. ‘esempi di installazione’, disegno 3),si può ottenere una maggiore capacità.Collegando due filtri in parallelo con duechiusure extra (vd. ‘esempi di installazione’,disegno 4) è inoltre possibile pulire ciascunfiltro separatamente, mentre il motore è infunzione.

InstallazioneMontare il filtro dell’acqua sempre al disopra del livello dell’acqua. Assicurare il fil-tro dell’acqua ad un divisorio verticale.Installare in ogni caso un sistema di chiusu-ra esterno sulla valvola di immissione del-l’acqua! Montare il filtro per acqua con illato d’ingresso posizionato o direttamentesul tubo di immissione, vd. disegno 1,oppure in collegamento con un connettoredi tubo ed un tubo, vd. disegno 2.Allo scopo di evitare danni all’alloggiamen-to (nel caso del modello 1320) o delle flan-ge (modello 1900), si deve evitare di usareun connettore di tubo o un tubo di immis-sione con filettatura conica, vd. disegno 5.Anche un’eccessiva lunghezza di avvita-mento del filetto potrebbe danneggiareI’alloggiamento o le flange, vd. disegno 6.Adoperare un nastro di tefion per sigillare icollegamenti filettati.Usare sempre un connettore di tubo ed untubo flessibile per il collegamento tra il filtrodell’acqua e il motore.Usare esclusivamente acqua e/o sapone, enon prodotti contenenti grasso o olio, persemplificare l’operazione di collegamentodeltubo alla sua connessione. Aggiungerea ciascuna connessione del tubo due pinzeapposite in acciaio inossidabile.

Filtro per acqua di raffreddamento tipo 1320, 190012 030504.02

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 12

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 13: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Uso e manutenzioneIspezionare di frequente l’elemento filtranteper verificarne il grado di pulizia.N.B. Non occorre a tale scopo rimuovere ilcoperchio.In caso di accumulo di sporcizia, pulireI’elemento filtrante.

Pulizia del modello 1320Chiudere la chiusura esterna e svitare ilcoperchio, vd. disegno 7. PrelevareI’elemento filtrante dall’alloggiamento.L’elemento filtrante consta di due compo-nenti staccabili, il che ne facilita la pulizia.Lavare entrambi i componenti. Collegarequesti ultimi tra loro, prima di inserire il filtro.Rimettere l’elemento filtrante al suo posto,spalmare l’anello a O e la filettatura con delgrasso, per esempio olio-silicone o teflonspray, vd. disegno 11, e rimontare il coper-chio.N.B. Ruotare la vite del coperchio, sia perchiudere che per aprire, sempre a mano.Non usare mai utensili, vd. disegni 7 e 8.

Pulizia del modello 1900Chiudere la chiusura esterna. Allentare lechiusure a stella e togliere il coperchio, vd.disegno 9. Prelevare l’elemento filtrante dal-l’alloggiamento e lavarlo. Rimettere l’ele-mento filtrante al suo posto, spalmare l’a-nello a O e la filettatura con del grasso, peresempio olio-silicone o tefion spray, vd.disegno 12, e rimontare il coperchio.N.B. Ruotare la vite del coperchio, sia perchiudere che per aprire, sempre a mano.Non usare mai utensili, vd. disegni 9 e 10.

Dopo il montaggio del coperchio, controlla-re che esso aderisca perfettamente all’al-loggia-mento. In caso contrario, la pompaesterna dell’acqua del motore aspirerà aria;ciò può dar luogo ad un innalzamentoeccessivo della temperatura del motore.Col gelo invernale, allo scopo di evitare rot-ture del filtro dell’acqua dovute a congela-mento, occorre svuotare la i condotta idricao, altrimenti, riempire I’impianto con antige-lo.Per lo svuotamento è necessario staccare itubi, poichè l’alloggiamento del filtro nondispone di un sistema di scarico.Se si aggiunge antigelo, bisogna evitareche esso raggiunga l’acqua esterna.L’antigelo è velenoso!

030504.02 13Filtro per acqua di raffreddamento tipo 1320, 1900

ITALIANO

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 13

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 14: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Technische gegevens

Type : 1320 1900Materiaal huis : Polypropyleen GF PolyethyleenMateriaal filterelement : HD Polyethyleen RVSMateriaal deksel : ABS PMMAGewicht : 1,4 kg 3,8 kgMax. omgevingstemperatuur : 75˚C 75˚CMax. watertemperatuur : 55˚C 55˚CMax. overdruk : 0,5 bar 0,5 bar

Cooling water strainer model 1320, 190014 030504.02

Technical data

Model : 1320 1900Material housing : Polypropylene GF PolyethyleneMaterial strainer element : HD Polyethylene Stainless steelMaterial lid : ABS PMMAWeight : 1.4 kg 3.8 kgMax. ambient temperature : 75˚C 75˚CMax. water temperature : 55˚C 55˚CMax. pressure : 0.5 bar 0.5 bar

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 14

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 15: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

030504.02 15Cooling water strainer model 1320, 1900

Technische Daten

Typ : 1320 1900Material Gehäuse : Polypropylen GF PolyäthylenMaterial Filterelement : HD Polyäthylen EdelstahlMaterial Deckel : ABS PMMAGewicht : 1,4 kg 3,8 kgMax. Außentemperatur : 75˚C 75˚CMax. Wassertemperatur : 55˚C 55˚CMax. Überdruck : 0,5 bar 0,5 bar

Spécifications techniques

Type : 1320 1900Matériau du corps : Polypropylène GF PolyethylèneMatériau du filtre : HD Polyethylène inoxMatériau du couvercle : ABS PMMAPoids : 1,4 kg 3,8 kgTempérature ambiante max. : 75˚C 75˚CTempérature de l’eau max. : 55˚C 55˚CPression max. : 0,5 bar 0,5 bar

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 15

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 16: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Cooling water strainer model 1320, 190016 030504.02

Especificaciones técnicas

Tipo : 1320 1900Material caja : Polipropileno GF PolietilenoMaterial elemento de filtración : HD Polietileno acero inoxMaterial tapa : ABS PMMAPeso : 1,4 kg 3,8 kgTemperatura ambiente máxima : 75˚C 75˚CTemperatura agua máxima : 55˚C 55˚CSobrepresión máxima : 0,5 bar 0,5 bar

Dati tecnici

Tipo : 1320 1900Materiale dell’alloggiamento : Polipropilene GF PolietileneMateriale elemento filtrante : Polietilene HD AIMateriale del coperchio : ABS PMMAPeso : 1,4 kg 3,8 kgTemperatura max. ambiente : 75˚C 75˚CTemperatura max. dell’acqua : 55˚C 55˚CSovrappressione max. : 0,5 bar 0,5 bar

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 16

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 17: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

030504.02 17Cooling water strainer model 1320, 1900

TypeAansluiting

‘D’Voor slang

ø inw.Maximalecapaciteit

Aanbevolen capaciteit tij-dens normaal gebruik

ModelConnection

‘D’For hoseint. diam.

Maximumcapacity

Recommended capacityin normal use

TypAnschluß

‘D’

FürSchlauchø innen

Höchst-kapazität

Empfohlene Kapazitätbei normalem Betrieb

TypeRaccord

‘D’Pour tuyau

dia. int.Capacitémaximale

Capacité recommandéedans les conditions nor-males de fonctionnement

TipoConexión

‘D’ø int. de

tuboCapacidad

máximaCapacidad recomendada

durante uso normal

TipoCollega-mento

‘D’

Tubo øinterno

CapacitàCapacità consigliatamassima durante il

normal uso

FTR132038 G 1,5 38 mm 520 l/min. 205 l/min.

FTR132050 G 2 50 mm 850 l/min. 365 l/min.

FTR132063 G 2,5 63 mm 1320 l/min. 570 l/min.

FTR190063 G 2,5 63 mm 1320 l/min. 570 l/min.

FTR190076 G 3 76 mm 1900 l/min. 820 l/min.

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 17

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 18: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Hoofdafmetingen

Overall dimensions

Hauptmaße

Dimensions pricipales

Dimensions generales

Misure pricipali

Cooling water strainer model 1320, 190018 030504.02

1320

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 18

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 19: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

030504.02 19Cooling water strainer model 1320, 1900

1900

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 19

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 20: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Cooling water strainer model 1320, 190020 030504.02

Installatievoorbeelden

Installation examples

Installationsbeispiele

Exemples d’installation

Ejemplos de instalación

Esempi di installazione

1

2

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 20

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 21: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

030504.02 21Cooling water strainer model 1320, 1900

3

4

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 21

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 22: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Cooling water strainer model 1320, 190022 030504.02

Gebruik en onderhoud

Use and maintenance

Betrieb und wartung

Emploi et entretien

Uso y mantenimiento

Uso e manutenzione

5 6

7 8

9 10

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 22

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 23: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

11

030504.02 23Cooling water strainer model 1320, 1900

12

Niet te vast draaien!

Do not overtighten!

Nicht zu fest drehen!

Ne pas serrer trop fort!

¡No apretar excesivamente!

Non stringere troppo!

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 23

www.busse-yachtshop.de | [email protected]

Page 24: Installatieinstructies 2 Installation instructions 4 ... · Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan een een grotere capaciteit

Printed in the Netherlands030504.02 04-05

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 - TELEX: 23470TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: [email protected] - INTERNET: http://www.vetus.com

030504.02 r01 04-05 07-04-2005 08:43 Pagina 24

www.busse-yachtshop.de | [email protected]