of 2 /2
Een beroep voor iedereen © JUNI 2015 ACTEC Auguste Reyerslaan, 207/6 1030 Brussel BELGIE Beste vrienden van ACTEC, Wij zijn heel blij om jullie te kunnen begroeten en vooral om jullie nogmaals te kunnen bedanken voor de mooie en rijke ervaring die we samen met jullie en dankzij jullie hebben beleefd. Nu hebben wij nog meer begrip voor de solidariteit van de Europeanen met ons volk... Dank u wel om ons respectvol en waardig te willen begeleiden! Dank u wel om samen met ons te blijven dromen ondanks onze zwakten en gebreken! Dank u wel voor al die aanmoedigingen! De Heer zal u honderdvoudig teruggeven wat u voor ons en voor ons bemind Haï doet... Wij hebben een heel goede reis gehad... Van harte, Zuster Dieudonne en Zuster Marie Adline De nieuwsbrief ACTEC N°35 - JUNI 2015

Lettre actec 35 - NL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lettre actec 35 - NL

 • Een

  ber

  oep

  vo

  or

  ied

  eree

  n

  JUNI 2015

  AC

  TEC

  Au

  guste

  Reyerslaan

  , 20

  7/6

  103

  0 B

  russel

  BELG

  IE

  Beste vrien

  den

  van

  AC

  TEC,

  Wij zijn

  heel b

  lij om

  jullie te ku

  nn

  en b

  egroeten

  en vo

  ora

  l

  om

  jullie n

  og

  ma

  als te ku

  nn

  en b

  eda

  nken

  voo

  r de m

  oo

  ie en

  rijke ervarin

  g d

  ie we sa

  men

  met ju

  llie en d

  an

  kzij jullie

  heb

  ben

  beleefd

  .

  Nu

  heb

  ben

  wij n

  og

  meer b

  egrip

  voor d

  e solid

  ariteit van

  de Eu

  rop

  ean

  en m

  et ons vo

  lk...

  Da

  nk u

  wel om

  on

  s respectvo

  l en w

  aa

  rdig

  te willen

  beg

  eleiden

  ! Da

  nk u

  wel o

  m sa

  men

  met o

  ns te b

  lijven

  dro

  men

  on

  da

  nks o

  nze zw

  akten

  en g

  ebreken! D

  an

  k u w

  el

  voo

  r al d

  ie aa

  nm

  oed

  igin

  gen

  !

  De H

  eer zal u

  ho

  nd

  erdvou

  dig

  terug

  geven

  wa

  t u vo

  or on

  s

  en vo

  or o

  ns b

  emin

  d H

  ati

  do

  et...

  Wij h

  ebb

  en een

  heel g

  oed

  e reis geh

  ad

  ...

  Va

  n h

  arte,

  Zuster D

  ieud

  on

  ne en

  Zuster M

  arie A

  dlin

  e

  De

  nieu

  wsb

  rief

  AC

  TE

  C

  N3

  5 -

  JU

  NI 2

  01

  5

 • FOCUS OP EEN TOPPARTNER DE VISIE VAN ACTEC

  Instructieve reizen voor onze partners

  W ij zouden willen dat elke partner uit het Zuiden ons als een coach beschouwt: een instelling die stimuleert, dynamiseert en een reel professionalisme eist, maar die geen beslissingen in hun plaats neemt. Onze methode is gebaseerd op een sterk partnerschap dat leidt tot een echte 'symbiose' tussen ACTEC en haar partners. Wij staan volledig in voor de ondernomen acties, met respect voor de rol en de verantwoordelijkheden van eenieder.

  Onze coaching helpt de partners om hun horizon te verbreden dankzij missies

  in het buitenland die hen de mogelijkheid bieden om te leren en om nieuwe

  samenwerkingen te creren:

  Uitwisseling van ervaringen tussen instellingen - Een Zuid-Zuid netwerk uitbouwen van instellingen die gespecialiseerd zijn in professionele opleidingen.

  Onderdompeling van de projectbeheerders van het Zuiden binnen onze NGO - In 2014 heeft de projectbeheerder van een Afrikaanse partner een stage gevolgd bij ACTEC. Op die manier heeft hij zijn beheerscapaciteiten kunnen versterken, en heeft hij meer geleerd over de toetsingsinstrumenten voor projecten, communicatie en rapportering .

  Contacten in het noorden - Met de jaren heeft ACTEC haar partners beter leren kennen, en hun specifieke behoeften identificeren, net zoals de Belgische of buitenlandse instellingen die daarop een antwoord kunnen bieden. ACTEC ontwikkelt zich geleidelijk tot een internationaal netwerk van contactpersonen en -instellingen voor elke partner.

  Hati in een ontmoeting met Europa

  O p ons aanraden hebben de Salesiaanse Zusters een tiendaags bezoek gebracht aan Europa. De Salesiaanse Zusters hebben niet de gewoonte om te reizen om fondsen te verzamelen. Nochtans kunnen ze met 17 scholen en meer dan 15.000 kansarme jongeren alle steun goed gebruiken. Bovendien zijn de schenkers, vijf jaar na de aardbeving, minder gevoelig geworden voor de Hatiaanse noden.

  Het bezoek is begonnen met een seminarie in onze kantoren, zodat de twee verantwoordelijken hun strategische doelstellingen voor de reis duidelijk zouden definiren. Wij zijn ambitieus geweest: 18 verenigingen werden bezocht in 6 landen. De balans van deze bewogen reis is zeer positief: talrijke organisaties hebben zich bereid verklaard om de projecten van de Salesiaanse

  Zusters te steunen.

  ACTEC zal hen van nabij begeleiden bij hun ondernemingen, zodat die mooie ontmoetingen con-creet worden omgezet in tastbare realisaties die het welzijn van de jonge Hatianen ten goede komen.

  Association for Cultural Technical and Educational Cooperation

  Raad van Bestuur

  Guy Caeymaex - Voorzitter Daniel Turiel - Afg. bestuurder Vronique de Bthune Bernard Michelet Daniel van Steenberghe

  ACTEC vzw

  Een beroep voor iedereen

  Telefoon - 02 735 10 31 Website - www.actec-ong.org E.mail - [email protected] IBAN - BE71 0011 4483 0069

  Elke gift vanaf 40 is fiscaal aftrekbaar