of 4 /4
[email protected] 09 36 131 465 - 09 767 494 821 myanmar.home.design http://myanmar-home-design.com

MB brochure MY · ေနရာစုံ၊က႑ေပါင္းစုံအတြက္လုိအပ္ခ်က္ ေနအိမ္

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

[email protected]

09 36 131 465 - 09 767 494 821

myanmar.home.design

http://myanmar-home-design.com

ေနရာစ၊က႑ေပါငးစအတြကလအပခက

ေနအမႏငထပတးအခနးမား အမယာစမကနးမား ခရးသြားယာယတညးခေဆာငမား ဟတယႏငဘနဂလခနးမား စားေသာကဆငမား

လေနမႈက႑ႏင

ဝနေဆာငမႈမား

ေကာငးစာသငေဆာငမား မႀကကေလးထနးေကာငးခနးမား တကသလအေဆာကအဦမား ဓါတခြခနးမား ေဆး႐ႏငေဆးခနးမား

ပညာေရး၊ ကနးမာေရးက႑

လပငနးခြငသးအေဆာကအဦမား တးခ႕အေဆာကအဦမား အစညးအေဝးခနးမမား ဧညႀကေဆာငမား လျခေရးဂတမား

အသငးအဖြ႕ႏင

ပဂၢလက႐းခနးမား

ယာယျပခနးမား အထးဧညခနးေဆာငမား ေရခးခနး၊အမသာႏငနားေနေဆာငမား လညလညေရာငးခႏငေသာေစးဆငမား အေရာငးျပခနးမား

ျပပြအခမးအနားႏင

အေရာငးဆငမား

စတႀကက ေျပာငးလျပငဆငႏငေသာ အေဆာကအဦ

ထးျခားဆနးသစေသာ စတကးအတြကမနကနေသာ ေရြးခယမႈ စတႀကကဖြ႕စညးမႈပစအတြကဝါရငအေတြ႕အၾက ရေသာကၽြ မးကငမႈ အမအတြငးအျပင အလဆငျခငးအတြက ေရြးခယခြငမားကယျပန႔မႈ

သငအမမကေတြက လြတလပစြာ အေကာငအထည ေဖာစ႕

လငျမနလြယကစြာေျပာငးေရြ႕ႏငေသာ စမမႈစနစ

တခဏအတြငး စတေကနပမႈရရႏငေသာ ဝနေဆာငမႈ မညသညေနရာကမဆ အလြယတက သယေဆာငသြားႏငေသာ ပငဆငမႈ ပမနသေဘၤာကနတငကားမားျဖင သယယပ႔ေဆာငႏငမႈ

႐းရငး ျမနဆနေသာနညးလမး

ျမနမာျပညအတြငးအသငေနထငႏငေသာ အေဆာကအဦမား ရာသဥတတငးႏငသငေတာေစရနဖနတးထားေသာ ေနထငမႈစနစ

လပငနးခြငအတြငး စတပငပနးမႈမားက ေလာခေပးႏငေသာ

ေဆာကလပေရးပစသစ

ပမနထကသးဆပျမနေသာလပငနးၿပးစးမႈ

အရညအေသြးေကာငးေစရနအေသးစတစစစျခငး

ခငခန႔ေသာ အရညအေသြးစစေဆးမႈရျခငးအရညအေသြးေကာငးမြနေစရနအဆငဆငစစေဆး အတညျပျခငး ထတလပမႈအရညအေသြး အဆငမေစရန အစဥဆကမျပတစစေဆးျခငး

လပငနးခြငသ႔ အခနမပ႔ေဆာငႏငရနစမခန႔ခြျခငး

ေစးကြကအတြငး ေသခာေလလာ စမးသပထားျခငး အရညအေသြးမပစၥညးမားကသာသးျခငး ထးျခားဆနးသစေသာ စတကးျဖငဖနတးျခငး

စခနမအေကာငးဆးပစၥညးမားကသာအသးျပထားျခငး

အလငးေရာငေကာငးေကာငးရရႏငၿပး အပဒဏက ကာကြယေပးထားျခငး

ျပငပအပခနက ေလာခေပးေသာ စနစပါရျခငး အပပငး(သ႔)အေအးပငးေဒသ ၂ မးစလးႏင သငေတာျခငး

အပခနေလာခမႈစနစ(၄)ဆငပါရျခငး

ေလေအးေပးစကမရသညတင သကေသာင သကသာရေစရန ဖနတးထားျခငး

ခငခန႔ၿပးရာသဥတဒဏခႏငျခငး

သဘာဝေဘးဒဏခႏငျခငးေျမငလင၊မနတငးစေသာ ရာသဥတဒဏခႏငျခငး အသလျခငး ေဖာကထြငးဝငေရာကရန ခကခေသာလျခမႈရျခငး

✓ ✓ ✓ ✓

သဘာဝပတ၀နးကငထနးသမးျခငးက အေလးထားျခငးသဘာ၀ပတဝနးကင စမးလနးစေျပေရး အကးျပလပငနး

3R စနစ၏ထတလပမႈပစအတငး ပတဝနးကငက ညစညမးမႈမရေစရန အဆငဆငကာကြယ ေဆာငရြကသြားျခငး သဘာ၀ပတ၀နးကငထနးသမးေရး အသအမတျပ အမသတေဆးမားႏင နရကပပစၥညးမားကသာ အသးျပျခငး ကာဗြနဒငေအာကဆဒဓာတထတလႊတမႈက ေလာကေစရ သဘာဝစြမးအငကသာ ထထေရာကေရာက

အသးျပထားျခငး

Reduce Recycle Reuse

ေအာငျမငၿပးေျမာကခေသာ

အေဆာကအဦစမကနးမား

[email protected]

09 36 131 465 - 09 767 494 821

myanmar.home.design

http://myanmar-home-design.com