Click here to load reader

MEMOIRE - univ- ... Remerciements Au terme de ce modeste travail, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon encadreur Dr. D. OUAHDI qui m’a apporté l'aide nécessaire

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MEMOIRE - univ- ... Remerciements Au terme de ce modeste travail, je tiens à exprimer mes...

 • RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE

  MMIINNIISSTTEERREE DDEE LL''EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT SSUUPPEERRIIEEUURR EETT DDEE LLAA RREECCHHEERRCCHHEE SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE

  LLAABBOORRAATTOOIIRREE DDEE RREECCHHEERRCCHHEE SSUURR LL''EELLEECCTTRRIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS

  ((LLRREEEEII))

  MMEEMMOOIIRREE

  PPRRÉÉSSEENNTTEE PPAARR : Mr. LADJEROUD RAFIK

  EENN VVUUEE DDEE LL’’OOBBTTEENNTTIIOONN DDUU TTIITTRREE DDEE

  MMAAGGIISSTTEERR EENN GGÉÉNNIIEE EELLEECCTTRRIIQQUUEE OOPPTTIIOONN : EEqquuiippeemmeennttss EElleeccttrriiqquueess IInndduussttrriieellss

  TTHHEEMMEE

  PPRROOTTEECCTTIIOONN AADDAAPPTTAATTIIVVEE PPAARR RREELLAAIISS ÀÀ MM IINNIIMMUUMM DD''IIMMPPEEDDAANNCCEE

  Soutenu publiquement le devant le jury composé de :

  Mr. M. Zelmat Professeur à Univ. Boumerdes Président Mr. D. Ouahdi Maître de Conférence à Univ. Boumerdes Rapporteur Mr. R. Azouaou Chargé de Cours à Univ. Tizi Ouzou Examinateur Mr. I. Habi Chargé de Cours à Univ. Boumerdes Examinateur Mr. E.M. Berkouk Maître de Conférence à ENP. Examinateur

  BBOOUUMMEERRDDEESS 22000055

  UUNNIIVVEERRSSIITTEE MM''HHAAMMEEDD BBOOUUGGAARRAA FFAACCUULLTTEE DDEESS HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS EETT

  DDEE LLAA CCHHIIMMIIEE

 • g{¢Åx M

  PPRROOTTEECCTTIIOONN AADDAAPPTTAATTIIVVEE PPAARR RREELLAAIISS ÀÀ MMIINNIIMMUUMM DD''IIMMPPEEDDAANNCCEE

 • Remerciements

  Au terme de ce modeste travail, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon encadreur Dr. D. OUAHDI qui m’a apporté l'aide nécessaire et les conseils bénéfiques en vue du bon déroulement du travail durant la réalisation de ce mémoire. Je remercie aussi tous les membres de Jury pour avoir accepté de juger ce travail. Mes remerciements vont aussi à tous les enseignants de poste graduation et ceux de la graduation qui ont contribué énormément à notre formation.

  Je tiens à remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à finaliser ce mémoire.

  Je ne peut, hélas, citer les noms de toutes personnes qui m'ont aidé et soutenu. Que toutes ces personnes trouvent en ces lignes toute ma gratitude. Rafik Ladjeroud

 • يفــة بواسطــة مرحــل ذات ممانعــة دنيا الحمايــة المك ملخص

  لمستمرة في الحموالت والتغيرات ا لك ناتج عن تزايد تطور مستمر و ذ إن الشبكات الكهربائية في يـل و تيـارات ، أشهرها فرط التحم عديدة تاضطرا با إلى دائما ه الشبكات تتعرض بنية الشبكة ذاتها، هذ

  ما يـستوجب ، م مفرطة في النواقل ةلك هبوط محسوس في التوتر مصحوبة بسخون قصر الدارة، محدثة بذ الممكـن ر الحسن لألجزاء السليمة و تجنب األزمـة ، من أجل إبقاء السي قطع التيار في أسرع وقت ممكن

  من أجل . الشبكة مزودة بنظام حماية مناسب ا كانت ذلك إال إ ذال يمكن تحقيق . ه التيارات ذاء ه جر احدوثه التيـار و ت التفاضلية، مرحالت فـرط المرحال: مل أنواع كثيرة من المرحالت، أهمها ستعتدالك، تحقيق

  النقل مجهزة بالنوع األخير و الذي ينقسم بحد ذاته إلى أصـناف اتغالبا ما تكون شبك . مرحالت المسافة .مانعة بخاصية دائرية نجد المرحل ذات معدة، األسهل و األكثر استعماال

  مـن خاللـه يـستطيع الذي التيار، المبدأ األساسي لمرحالت المسافة مستمد من القياس المحلي للتوتر و شارة فـصل إدا كانـت الممانعـة بإرسالالمرحل أن يستجيب للممانعة بين موقعه و مكان الخلل و دلك

  هدا القياس يمكن له أن يكون خاطئا في نظام الحمولة المفرطة و تيـارات .المقاسة بداخل خاصية المرحل :لك لألسباب التاليةذا المرحل أن يخل بالنظام و ذفي ملخص القول، يمكن له. ومةاقصر الدارة المق

  غير موجــه • غير حساس للخلل المقاوم • .سوء العمل في نظام الحمولة المفرطة •

  االلكتروميكانيكية، و مع تقديما، كان من الصعب تجاوز هده العقبات نتيجة التصورات المقيدة بالتكنولوجيا نوعية جديدة من المـرحالت إنشاءي، خالل العشرية األخيرة، تم ظهور الدارات االلكترونية و المعالج اآلل

  . الرقميةتأال و هم المرحال السنين سواء كان من حيـث األدوات، المعـدات و البـرامج ركان تطور التكنولوجيا الرقمية مستمر عب

  ت الحمايـة فـي استعمالها حاليا بكثرة في مختلف المجاالت الكهروتقنية و من بينها مرحال يتم . اإلعالمية لكي يكشف هدا األخير عن الخلل و الحوادث الشاذة بطريقة مستمرة مسبقة، يجب إدماج . النظم الكهربائية

  خوارزميات في خاصيات المرحل و التي تسمح له بتغيير عتبة الضبط مع قدرتـه علـى تبـين مختلـف .االضطرابات

  لخطوط الكهربائية، و بمـا أن الممانعـة الظاهريـة بالفعل، إن الحموالت الكبيرة تحدث هبوط التوتر في ا المقاسة من طرف المرحل هي النسبة بين التوتر و التيار، فإنها تكون أقل قيمة من القيمة الحقيقية للممانعة،

  لتفـادي . االنهيار الكلي لنظام الطاقة على يساعد، و هدا ما خللمما يؤدي إلى عمل المرحل دون حدوث أكثر الهبوط يكون ألن قيمة هبوط التوتر إدا كان قياس الممانعة داخل خاصية المرحل، فحص ل دلك، قمنا ب

  . قصر الدارة، و يكون أقل قيمة في حالة فرط الحمولةراقيمة في حالة ما إدا كان االضطراب ناتج عن تي مرحل العادي ال بمقاومة الخلل، و ال صحوباأثناء تيارات قصر الدارة، يكون قياس المرحل لممانعة الخط م

  ين فان نسبة الخطأ تزداد طرفالإدا كان الخلل مغذى من . يمكن له الكشف عن هدا النوع من االضطرابات المركبة المفاعلية لممانعة الخط و خطأ مقاس المرحل، مما يؤدي إلى فرق الطـور بـين التيـارات بسب

  االستغناء عن لنايمكن مرافق تيار الخلل، لك بالضرب في ذ و باستعمال التقنيات الرياضية و .المغذية للخلل أقـل المتوازنة تيارات قصر الدارة وبما أن . الطرف الذي يحتوي على مقاومة الخلل و تيار المنبع اآلخر

  رظهـا إلنجـع هـي األ ةنظرية المركبات المتنـاظر فإن ) من مجموع االضطرابات %5بنسبة (انتشارا .األولية التيار قيماجتناب و التي تساعد على على المركبة العكسيةاائهحتودالك الواالضطرابات المتبقية،

  دمجنا خوارزمية تقوم بمهام عنصر التوجيه، و هدفه تبيان اتجاه تدفق الطاقة في نظـام لضمان االنتقائية، أ .استعمال المركبة العكسيةب ، وذلكالخلل ا التصنيف ذ األحادي الطور، ه العزلن أجلم معرفة نوع الخلل و الطور المختل أمرا ضروريا، و دلك إن

  مبني على قياس الممانعة و المفاعلة لكل خط محمي، و التي تسمح لنا معرفة الخط المختل، و دلـك مـا تصنيف الخلل يكتمل بإضافة عنصر قياس التيار المتجانس القطبي فـي كـل ". اختيار الطور "يعرف باسم

  .طور

 • Abstract Adaptive protection by Relay with Minimum Impedance

  The networks are in perpetual evolution because of the increase in the fed loads and the necessary variations of the texture of the network itself. These networks can undergo many disturbances, most known are: the overload and currents of

Search related