Module vocal - Manuel de commande et de programmation Module vocal - Manuel de commande et de programmation

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Module vocal - Manuel de commande et de programmation Module vocal - Manuel de commande et de...

 • =

  =

  Module vocal - Manuel de commande et de

  programmation =

  =

  =

  Pour utilisation avec ProSYS 16, ProSYS 40,

  ProSYS 128

 • Page ii

  Remarque importante `É=ã~åìÉä=Éëí=äáîê¨=Éå=íÉå~åí=ÅçãéíÉ=ÇÉë=ÅçåÇáíáçåë=Éí= äáãáí~íáçåë=ëìáî~åíÉëW=

  � `É=ã~åìÉä=ÅçåíáÉåí=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=èìá=ëçåí=éêçéêá¨í¨ë=ÇÉ= ofp`l=dêçìéK=aÉ=íÉääÉë=áåÑçêã~íáçåë=ëçåí=ÉñÅäìëáîÉãÉåí= ÇáëíêáÄì¨Éë=éçìê=~áÇÉê=ÇÉ=Ñ~´çå=ÅçêêÉÅíÉ=Éí=ÉñéäáÅáíÉ=äÉë=

  ìíáäáë~íÉìêë=~ìíçêáë¨ë=Çì=ëóëí≠ãÉK=

  � ^ìÅìåÉ=é~êíáÉ=Çì=ÅçåíÉåì=ÇÉ=ÅÉ=ã~åìÉä=åÉ=éÉìí=ÆíêÉ= ìíáäáë¨É=¶=ÇÛ~ìíêÉ=ÑáåI=åá=Åçããìåáèì¨É=¶=ÇÛ~ìíêÉë=éÉêëçååÉë= çì=ëçÅá¨í¨ë=åá=ÆíêÉ=êÉéêçÇìáíÉ=ÇÉ=èìÉäèìÉ=Ñ~´çå=èìÉ=ÅÉ= ëçáíI=åá=¨äÉÅíêçåáèìÉãÉåíI=åá=ã¨Å~åáèìÉãÉåíI=ë~åë=äÉ= ÅçåëÉåíÉãÉåí=éê¨~ä~ÄäÉ=ÑçêãÉä=Éí=¨Åêáí=ÇÉ=ofp`l=dêçìéK==

  � iÉ=íÉñíÉ=Éí=äÉë=êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=Öê~éÜáèìÉë=ëçåí= ÉñÅäìëáîÉãÉåí=ÇÉëíáå¨ë=¶=äÛáääìëíê~íáçå=Éí=ÅçããÉ= ÉñéäáÅ~íáçåK=iÉë=ëé¨ÅáÑáÅ~íáçåë=ëìê=äÉëèìÉääÉë=áäë=ëçåí=Ä~ë¨ë= ëçåí=ëçìãáëÉë=ëìàÉííÉë=¶=ÇÉë=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=ë~åë=

  ÅçããìåáÅ~íáçå=éê¨~ä~ÄäÉK=

  � iÉë=áåÑçêã~íáçåë=ÇÉ=ÅÉ=ÇçÅìãÉåí=ëçåí=ëìàÉííÉë=ëçìãáëÉë=¶= ÇÉë=¶=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=ë~åë=ÅçããìåáÅ~íáçå=éê¨~ä~ÄäÉK=iÉë= kçãë=ÇÉ=ëçÅá¨í¨ë=Éí=ÇÉ=éÉêëçååÉë=Éí=Ççåå¨Éë=ìíáäáë¨ë= ÅçããÉ=ÉñÉãéäÉ=Ç~åë=ÅÉ=ã~åìÉä=ëçåí=ÑáÅíáÑëI=¶=ãçáåë=èìÉ=

  ãÉåíáçåå¨=~ìíêÉãÉåíK=

  `çéóêáÖÜí==OMMS=ofp`l=dêçìéK=qçìë=Çêçáíë=ê¨ëÉêî¨ë=

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

 • Page iii

  Contenu Chapitre 1: Introduction au module vocal....................................5

  Messages du module vocal ..........................................................5

  Chapitre 2: Programmation du module vocal ..............................7

  Définir le message Evénement .....................................................8

  Sélectionner une structure message ............................................9

  Enregistrer et Ecouter des messages vocaux ............................10

  båêÉÖáëíêÉê=äÉ=ãÉëë~ÖÉ=`çããìå............................................10

  båêÉÖáëíêÉê=ìå=ãÉëë~ÖÉ=wçåÉ=çì=m~êíáíáçå .............................11

  bÅçìíÉê=äÉë=ãÉëë~ÖÉë=îçÅ~ìñ ................................................13

  Enregistrer des messages vocaux Utility Output (SP)................13

  Vérifier la communication............................................................15

  s¨êáÑáÉê=ä~=ÅçããìåáÅ~íáçå=¶=Çáëí~åÅÉ ......................................16

  s¨êáÑáÉê=ä~=`çããìåáÅ~íáçå=içÅ~äÉ ...........................................16

  Activer et désactiver des messages vocaux...............................18

  Chapitre 3: Commande à distance du Système.........................19

  Module Vocal - Menus parlés .....................................................19

  Combinaisons – touche rapide ...................................................20

  Appeler le Système à distance ...................................................21

  jÉëë~ÖÉë=bí~í.........................................................................23

  jÉåì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ ...............................................................24

  Armer le Système........................................................................24

  Désactiver le Système ................................................................27

  Modifier l’état d’exclusion de zone ..............................................28

  Application des Sortie Programmables (SP's) ............................31

  Modifier les numéros « Suivez-Moi » (SM) .................................32

  cçåÅíáçåë=pé¨Åá~äÉë ................................................................35

  Ecouter et Parler .........................................................................35

  Utilisation du module vocal .........................................................37

 • Page iv

  bÅçìíÉê=ìå=ãÉëë~ÖÉ=îçÅ~ä ..................................................... 37

  båêÉÖáëíêÉê=ìå=ãÉëë~ÖÉ=îçÅ~ä ................................................ 38

  Quitter le système....................................................................... 39

  Chapitre 4: Recevoir des appels du système............................ 40

  Recevoir un appel événement.................................................... 40

  jÉëë~ÖÉ=bî¨åÉãÉåí .............................................................. 41

  Menu Confirmation ..................................................................... 41

  Confirmer un Evénement............................................................ 42

  Confirmer et arrêter toutes les opérations de transmission ...... 43

  Appeler le menu Opérations....................................................... 43

  Chapitre 5: Application du MBU (module de boîte vocale) dans un bâtiment.......................................................................... 45

  K=

  =

  =

  =

  =

  =

 • Module vocal - Manuel de commande et de programmation 5

  Chapitre 1: Introduction au module vocal

  iÉ=ãçÇìäÉ=îçÅ~ä=ÇçååÉ=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~ìÇáÄäÉë=ëìê=äÛ¨í~í=ÇÉ= îçíêÉ=ëóëí≠ãÉ=mêçpvp=Éí=éÉêãÉí=¶=ìå=í¨ä¨éÜçåÉ=ÉñíÉêåÉ= EaqjcF=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉê=ÅçããÉ=ìå=Åä~îáÉê=Çì=ëóëí≠ãÉK=

  içêëèìÛìå=¨î¨åÉãÉåí=ëÉ=éêçÇìáíI=íÉä=èìÛ~ä~êãÉ=áåíêìëáçåI=äÉ= ãçÇìäÉ=îçÅ~ä=îçìë=áåÑçêãÉ=ÇÛìåÉ=ëáíì~íáçå=ÇÉ=éêçíÉÅíáçåI=é~ê= ÉñÉãéäÉ=áåíêìëáçå=çì=áåÅÉåÇáÉI=Éå=îçìë=~ééÉä~åí=Éí=Éå=îçìë= Åçããìåáèì~åí=ìå=ãÉëë~ÖÉ=¨î¨åÉãÉåí=éê¨ÉåêÉÖáëíê¨K=sçìë= éçìîÉò=ÅçåÑáêãÉê=äÛ¨î¨åÉãÉåí=Éí=¨îÉåíìÉääÉãÉåí=Åçãã~åÇÉê=äÉ= ëóëí≠ãÉ=¶=Çáëí~åÅÉI=ÅçããÉ=ǨÅêáí=é~ÖÉ=QMK=

  i~=Åçãã~åÇÉ=ÉñíÉêåÉ=Çì=ëóëí≠ãÉ=ÅçãéçêíÉ=~ìëëá=ìåÉ=çéíáçå= m~êäÉê=Éí=bÅçìíÉê=èìá=îçìë=éÉêãÉí=ÇÛ¨ÅçìíÉê=ÅÉ=èìá=ëÉ=é~ëëÉ= Ç~åë=îçíêÉ=ÄßíáãÉåí=Éí=ÇÉ=ê¨éçåÇêÉ=ëá=å¨ÅÉëë~áêÉI=ÅçããÉ=ǨÅêáí= é~ÖÉ=PRK=

  iÉ=ãçÇìäÉ=îçÅ~ä=îçìë=éÉêãÉí=ÇÛ~ÅíáîÉê=çì=ÇÉ=Ǩë~ÅíáîÉê=¶= Çáëí~åÅÉ=U=~ééäáÅ~íáçåë=ÇçãÉëíáèìÉë=íÉä=èìÉ=ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉI= ¨Åä~áê~ÖÉI=ëóëí≠ãÉë=ÇÛÉñíáåÅíáçåI=éçêíÉë=ÇÉ=Ö~ê~ÖÉÁI=ÅçããÉ= ǨÅêáí=é~ÖÉ=PNK=

  REMARQUE:

  ^Ñáå=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=äÉë=éêçŨÇìêÉë=ǨÅêáíÉë=Ç~åë=ÅÉ=ã~åìÉäI= îçìë=ÇÉîÉò=îÉáääÉê=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ãçÇìäÉ=îçÅ~ä=ëçáí= ê~ÅÅçêǨ=ëìê=ä~=éä~íáåÉ=éêáåÅáé~äÉ=ÇÉ=ä~=mêçpvpI=ÅçããÉ= ǨÅêáí=Ç~åë=äÉ=manuel d’installation du module vocalK=

  Messages du module vocal

  fä=ÉñáëíÉ=íêçáë=íóéÉë=ÇÉ=ãÉëë~ÖÉ=äçêëèìÉ=äÛçå=ìíáäáëÉ=äÉ=ãçÇìäÉ= îçÅ~äW=

  � jÉëë~ÖÉ=bî¨åÉãÉåíW=pá=ìå=¨î¨åÉãÉåí=ëÉ=éêçÇìáíI=äÉ=

  ãçÇìäÉ=îçÅ~ä=ä~åÅÉ=ìå=~ééÉä=îÉêë=ìå=åìã¨êç=Â=pìáîÉòJ jçá=Ê=EpjF=ëáíì¨=¶=Çáëí~åÅÉI=ÖêßÅÉ=¶=ÅÉä~=îçìë=ÆíÉë= áåÑçêã¨ë=ÇÛìåÉ=ëáíì~íáçå=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Éå=ÉåíÉåÇ~åí=ìå= ãÉëë~ÖÉ=bî¨åÉãÉåí=éê¨ÉåêÉÖáëíê¨I=ÅçããÉ=ǨÅêáí= é~ÖÉ=UK=

 • 6 Module vocal - Manuel de commande et de programmation

  � jÉëë~ÖÉ=bí~íW=ÖêßÅÉ=¶=äÛ~ÅÅ≠ë=¶=Çáëí~åÅÉ=~ì=póëí≠ãÉ= áåáíá¨=é~ê=ìå=~ééÉä=¶=é~êíáê=ÇÛìå=í¨ä¨éÜçåÉ=Ǩéçêí¨=çì= é~ê=ìå=~ééÉä=Éåîçó¨=é~ê=äÉ=póëí≠ãÉI=äÉ=ãçÇìäÉ=îçÅ~ä= ÅçããìåáèìÉ=äÛ¨í~í=~ÅíìÉä=Çì=póëí≠ãÉ=îá~=ìå=ãÉëë~ÖÉ= bí~í=éê¨ÉåêÉÖáëíê¨I=ÅçããÉ=ǨÅêáí=é~ÖÉ=OPK=

  � jÉëë~ÖÉW=nì~åÇ=ìå=¨î¨åÉãÉåí=ëÉ=éêçÇìáíI=äÉ=ãçÇìäÉ= îçÅ~ä=éÉìí=ÅçããìåáèìÉê=ä~=ëáíì~íáçå=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=~ìñ= éêçéêá¨í~áêÉë=Éå=¨ãÉíí~åí=ìå=ãÉëë~ÖÉ=äçÅ~ä=îá~=íçìíÉë= äÉë=ìåáí¨ë=Åçìê