Notes du mont Royal ← ?· Notes du mont Royal Cette œuvre est hébergée sur «No­ tes du mont Royal»…

Embed Size (px)

Text of Notes du mont Royal ← ?· Notes du mont Royal Cette œuvre est hébergée sur «No­ tes du mont...

 • Notes du mont Royal

  Cette uvre est hberge sur Notes du mont Royal dans le cadre dun

  expos gratuit sur la littrature.SOURCE DES IMAGES

  Google Livres

  www.notesdumontroyal.com

 • OPERA ET l Dumas

  SCUTUM HERCULIS

  HESIODI- ASCRAEILATINIS VERSIBUS EXPRESSA

  A BERNARDO ZAMAGNABAGUSINO.

  MEDIOLANI. CIOIOCCLXXX.

  Inn lunnxAms Monuunn a. AMnnosu MAJOR".SUPERIORUM PERMISSU.

 • il?

  3952C

 • JOSEPHO SPERGESIO,

  PALENTIAE BAR. EQU. S. STEPH. HUNG. R.

  Avec. A CONSILIIS IN AULA VIEN.PRO REBUS ITALIAE.

  BERNARDUS Lumens. .

  H 1511,40)! jam lingams romano indiums amian-Nympharum ille ingens cura Heliconiaaum ,

  Cui niveos quomlam ptfienti in collibzs agnosE viridi laura fieptra .tulre Jeux,

  , . fiabrague H yamaei finlrjrwzt fluminis Izauflu;Ut liquida fluera dulcis a5 0re films,

  * s A ij

 • 4.

  Amiguumgue chaos , magnorum 6 nomina divum IDiceret , veterum fiecula terrigenum ;

  En tibi fi rares, Spergefi candide, jiflirIpfizmm miflus Pieridum monitu . r

  Namgue ego Iaurigero Mufs in monte petivi ,Pro oficiis aliguod munus ut innumeris

  Mi placidae innuerent , quo tu laetatus adeptoLaudares memoris pignus amicitiae. il

  Diis placuit mens grata, baud irrita vota fizere ;Orantem fidis auribus audierunt,

  Afiraeigue finis juflrunt carmina dimeCraja fer Aufimios ferre novant encras ,L

  Jufiitiam gueis doeet, morumgue pudorem;t Quantague proveniunt pana labore bond;

  Sidere quo melius pingues invertere glebas,Seminague inverfb tradere flafla jolo P

  Quo fiera non metuit eupidus mercator adire ;Ac velzere extrno litore divitias ,

  Pacis opus, magnas vitae. mortalis in. afinConceflum a janEIo numine caelicolum.

  117p: etiam clypei . rayera. mirabile textum ,,Quod tenuit virtus Amphitryoniadae,

  Quum nemore in fiera Phoebi Pagafaea per arvaCycnum alto flravit vaincre Martigenam .

  .z

 • T a dextram nunc tende fini , firmague moflantTe coram izyizetofimdere verba fana , 4

  Illa actas Clara: - Latiae quem. gloria lingaaeAarea , Ialaeis aemala tempo flous ,1

  Para tibi guae finaux flair: Icea rivas ad ipfianQaam fontem illimi profila efiatebra,

  Pellucetgae vitro jimilis nitidagae elero

  Formojis clarum Najafin in fiveculama

  An mifram ejicies", matata gatturisSi male gaod verbam dirait affalas;

  Nil patiens perfirre , tais nzfi finjibas aptam PAtgai nec talem fama mihi retulit , j

  Nec te ego jam tories expertas : , gain mage leni.Quemnam finxerant ingenio Charites,

  Et mage certantem fibi, leios jungere arnicas ,Servare ac janc70s omnibus illecebris P

  p T a milli magnanimae nfirafli limina MatrisNullis florenti laudibas au: meritis;

  Ta dignam aagaflae ficilli mancre dextrae ,Qaam pridem jnoflra nomine Moeoniden

  Illi oflerre aafiis de me, es bene malta loquatas,Qaeis fies oflalfit certa patrocinii

  Nec fierilis, nec parva : a te fantomnia primoCommoda, fini: nabis omnia nota lama;

 • 6Et venieni majora , animum ni lufit Apalla

  Saepe .vmilii de te grandia pollicizus .

  Quamgaam ego quid .capiam malus? non divitis auris .Mc [iris , aui agitons excitai ambitio.Talia, gaos ridens tollit fimuna, figaantur;

  Non ego , qui didiei parcus iamare modam ,V mutique magis , caecae aaam fidere divae ,

  Qaae levis aflidaas verfiat agitgae vices .

  Mi fia erit, liceat guando carminedigno.Ingens Aujlriadam tbllere ad aflra deeas,

  Matris augaflae magnum vulgare per orbeni.Largificum 6 nullis cafibas edomitam

  Illam "animam, laie que fplendet ut aetlzerias folSpicula virtatis clara proeul jaciens k -

  Omnigenae aceaniirans vafli litera ad afgaeTerrarum extremos parte ab atragae polos.

  Caefaris ,lluiC magni icertabo adjangere nomen ,lCajus fafla olim fine per ora viram ,

  Sea pacem ,. jeu bielle gerat , filma ipfiz negabitLaflbto alarma pafle minijlerio;

  Argue alias centam lingaas alia ora repafiet, v

  V010 gaeis valeat fida fatisfizcere:

  ddam illijociam , cui naper ab aetlzere lpjaRelligio faero cinxit honore capat, l

 • Imperiumgue (ledit duplex, guo fiepira potentifaflitia ac divum credita temple regat

  Idem regnatar popularam , idemgae facerdos,Idem T eatonicorum inclyta fama eguitum .

  Addam alios flaires, guaram munere tellusItala cama magna fienore [and vider

  Surgere Azeflinos 6. Mediceos herbas .. aCaefareis minas fangaine conubiis.

  Danabium ad vejrum rumorfilret , aarea lare. H

  .Tempora Saturni nojlra partouza partis .. aFulgere , Irfizbrumeamjvisiflorefitere i Arizenas

  ,Omnibas leximias artibus fladiis a gCaudebit tuas ille lieras Chaanitius , Atlas

  Qui catus AaflriaCum fiijiinet imperium;

  T ugae idem gaudebis, amor guem Palladis almaeCaltarem dolis cgetibas infrait ,

  .Qaemgae Italae camoufla rei tan: carafiztigatUfgae nova ingeniis addere jubfidia .

  Jamgae omnes duce tanto agitt vigor , omnibus aritGloria bonoratis corda cupidinibas

  Ex humili tellure alto confitrgere eaeloLaade aligaa , ut de je fuma logaatur anus.

  Hoc etiam, gaod prodit Opus nunc camgae , pajillumSi: lice: , fbeda barbarie borridulum ,

  I

 • 8Aafiaiciis bac nempe tais 6 nomine tutam

  Arum metaat docks tendere per populos P

  Non , ira me firvent mafae , rimer . ergo age fignemRampe maram , i fidens calta per ora liber.

  . Nain tibi fi laudem Spergefius annaat ullami,Sic gaoguematata vefle legere dia .r

  Annuet . cillant autem , gaem tu banc camgae probaris;

  Et Charites vatem Caflalidejgue probant e

  Sic tibi Hejiodas vive: donatas , 6 ana "Vives 2 Spergeji ,. caltas banon mini ,

  Nullague me ficlis i oblivifcentibas actas, A -spam egaidcm, V ingrata mente fiufle fera .

  IDEM

  - ..-. 4.. Q4-

 • IDEM.A D L E c T o R E M .

  SI quae. veteres fcholiaflae recentiorefque latini inter-pretes in Hefiodi Opera ac Dies, quod ego Carmenlatinis heic tibi verfibus a me exprefrum exhibeo, hu-manifiime leor, commentati funt , velim enumerare ,dies profeo me defliceret . Nam quum &Arifioteles,8c Xenophon St Plato, 8C qui eorum voce loquiturSocrates, omnifque fer: antiquitas Hefiodum femperhabuerit tamquam optimum moralis .philofophiae prac-eeptorem; mirum fane non-cil , plurimos deincepsfcriptores , in eo .tempus operamque collocale ,A ut po-tae tanti tantorumque virorum- laudibus commendati velfcripta injuria temporum foede depravata corrigerentexpurgarentque, vel mentem omnem fcientiamque alle-goriis , quafi involucris quibufdam conditam, evolverentatque explicitent. Itaque quemadmodum Homerurri di-fciplinarum omnium , praefertim earum , quibus ad alio-num fingularum prudentiam. facile pervenire poiremus ,patrem exfiitifle voluerunt ;e ita Hefiodum aptifiimumelfe fiamerunt , a quo politica , ethica, arque oecono-mica praecepta peteremus. Nec ego quidam aliter fen-tio: hos enim duos totius antiquitatis potas maximospraeflantiflima philofophiae documenta verfibus traditareliquilre fateor . Unum tamen cil illud , in quo velue.menterdifrentio a quibufdam graeculis , qui Hefiodi feriptailluflrantes noix. verfum , non- fyllabam , non litteram

  B

 • 3*

  Iounam myflerio carere arbitrati fint. Ira feelus a lecommilum elle ducunt, nifi a fingulis vocibus tam-quam e facris [Eleufinae matris, aut BonaeDeae caere-moniis , reconditiorem aliquam fententiam eruerint . Quam-obrem eorum in hune potam commentarios legentimihi ridere faeipe accideritL eos tam longe fiudiorumaciem intendifle, ut multa quibus non pota quum (cri-kberet, fed ipforum mens aefiuabat quum legeret, videreputarint. Fit enim interdum, ut nos praeconcepta ali-qua Opinione praeoccupatoque falfis notionibus judicioad legendum dati ea in antiquis praecipue fcriptoribuscredamus invenifl, quae invenire fperabamus; vidifie,quae videre optabamus, haufifle ab iifdem , quae multoante in nobis, exiflebant . Hue accedit, plerofque hu-jufrnodi homines , quod fere omnium grammaticorumproPrium efl , non feriptoris tantum, quem explican-dum fufceperunt , laudem famamque undequaque con-quirere , verum etiam eruditionem fuam dotrinamquevenditare, quammaxime cupere. Qua in re magnoperefalluntur: nam 8c a potae fenfu non femel longiHimeaberrant; 8l le ineptos inanifque gloriolae plus juflocupidos apud cordatos homines ut plurimum exhibent.Atque ego fane non dubito , quin fi. ab inferis repenteexcitarentur 8c Homerus 8c Hefiodus 8C multi alii au-flores , percurrerentque coulis, quae de eorundem car-minibus a- grammaticis confcripta funt, diluri ellent,quod Virgilium dixifle fcribit in elifiis vates ille fefli-villimus; le quidem minus dolum , .quam a DanteAligherio fingatur , fed multo fapientiorem faille. Frac-clare ille, quidem ac vere: quid enim tain infulfum ac

  i

 • - I Ireae minus rationi confonum , quam cas aliis cogni-tiones tribuere , quas nec habuere .umquam , nec ha-bere potuerunt? - Modus igitur adhibendus efl, ac in-genio temperandum . Quod quum dico , nolim quif-piam- credat , me dolifiimorum hominum labores indu-.firiamque, qua in explicandis illuflrandifque antiquifii-morum aulorum fcripris ufi funr, -vituperare. Hoc 8calienum a! me e11 .1, 8C fummae effet .ignorantiae ne di-cam dementiae indicium . IllorUm c0natus icuramque fin-

  gularem ego maximi facio, femperque feci; ac palamdico , eos o rime deomni lirterarum genere meritos meexifiimare, cemquetmaximam antiquitati atrulifle , ul-tro fateri .. Quaref 8c Scaligerumv, 3C Danielem Hein-fium; 8; Clericum ,8L Guietum , 8C Craevium aliofque,qui poil Proclum , Tzerzem, Johannemt Diaconum cete-

  ofque graecos Hefiodi carmina commentati funr, ma-ximopere 8c [Mpicio 8c admirera: iQUinn imam ramieorum Llabores facio , ut defperaverim omnino, me hacingenii eruditiOnifque tenuirate poile aliquid afferre ,quocl