Click here to load reader

Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... fileNotulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... Dhr. A. BAEKE, TBC-Post M. T. BRUGMA, TBC-Post Dhr. L. DE

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... fileNotulen van de plenaire vergadering...

1

Comit Consultatif pour les Services Postaux Raadgevend Comit voor de Postdiensten

Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018

Procs-verbal de la runion plnire du 12 janvier 2018

AGENDA ORDRE DU JOUR 1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering

van 29 september 2017;

1. Approbation du PV du 29 septembre 2017 ;

2. Postaal observatorium en andere BIPT

actua;

2. Observatoire postal IBPT et autres actualits IBPT ;

3. Budget 2018 van de Ombudsdienst; 3. Budget 2018 du Service de mdiation ; 4. Planning 2018; 4. Planning 2018 ; 5. Follow-up vergadering 29/9 mbt intern

reglement en KB samenstelling; 5. Follow-up runion 29/9 concernant le

rglement dordre intrieur ; 6. AOB. 6. Divers.

AANWEZIGHEIDSLIJST LISTE DES PRSENCES

AANWEZIG PRSENTS

Voorzitter Prsident

Dhr. I. VANDERMEERSCH

Voor het BIPT Pour lIBPT Dhr. D. APPELMANS

Dhr. S. BRAES Dhr. T. EYLENBOSCH

M. J. HAMANDE Mevr. L. SOUFFRIAU

Mevr. A. SEGHERS - secretaris (secrtaire) van (du)Comit

Afvaardiging voor de ondernemingen Reprsentation des entreprises

Afwezig/Absent

Afvaardiging voor de werknemersorganisaties Reprsentation des organisations des travailleurs

2

Mevr. A. FONTEYN (VSOA) Dhr. D. GOEDERTIER (ACOD)

Mevr. M. PEETERS (ACOD) Dhr. J.-M. VANDER EECKEN (ACV)

Afvaardiging van de zelfstandigen Reprsentation des travailleurs indpendants

Dhr. F. SOQUET (Unizo)

Afvaardiging van de verbruikers Reprsentation des consommateurs

Afwezig/Absent

Afvaardiging voor de gezinsbelangen Reprsentation pour les intrts familiaux

Afwezig/Absent

Afvaardiging van bpost Reprsentation de bpost

M. J. CRUTZEN

Mme S. DE SHREVEL

Afvaardiging van de andere bedrijven die postdiensten verlenen

Reprsentation des autres entreprises de services postaux

Dhr. C VAN HOEGAERDEN (BCA)

Afgevaardigde van de Minister van Economie Reprsentant du Ministre de lEconomie

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Minister van Openbaar

Ambt Reprsentant du Ministre de la Fonction

Publique

Afwezig/Absent Afgevaardigde van de Minister van Financin Reprsentant du Ministre des Finances

Afwezig/Absent

Leden, aangewezen wegens hun bevoegdheid

inzake postaangelegenheden Membres, dsigns en raison de leur

comptence scientifique en matire postale

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de dagbladpers Reprsentant de la presse quotidienne

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de periodieke pers Reprsentant de la presse priodique

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de private financile Reprsentant des organismes financiers

3

instellingen privs

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de openbare kredietinstellingen

Reprsentant des institutions publiques de crdit

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Federatie van

Distributieondernemingen Reprsentant de la Fdration des Entreprises

de Distribution

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de filatelistische kringen Reprsentation des cercles philatliques

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Vlaamse Executieve Reprsentant de lExcutif flamand

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Waalse Gewestexecutieve

Reprsentant de lExcutif rgional wallon

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Brusselse

Hoofdstedelijke Executieve Reprsentant de lExcutif de la Rgion de

Bruxelles-Capitale

Afwezig/Absent Vertegenwoordiger van de heer Minister Ontwikkelingssamenwerking, van Digitale Agenda, Telecom en Post

Reprsentant du Ministre de la Coopration au dveloppement, de l'Agenda numrique, des Tlcommunications et de la Poste

Afwezig/Absent

Deskundigen Experts

Dhr. A. BAEKE, TBC-Post M. T. BRUGMA, TBC-Post

Dhr. L. DE SCHRIJVERE, GLS Belgium Mevr. A. HANSSENS, GLS Belgium

Mevr. A. SCHOUTEN (Post NL)

Secretariaat Secrtariat

Mevr. A. SEGHERS Dhr. T. EYLENBOSCH

Waarnemers Observateurs

4

Mevr. K. EXELMANS (OMPS) M. P. DE MAEYER (OMPS)

Dhr. R. VAN GOSSUM (OMPS)

VERONTSCHULDIGD EXCUSS

Dhr. R. VAN RILLAER (BMUA) Mme S. VAN BESIEN (bpost) Dhr. B. SERLIPPENS (ACV)

Dhr. J.P. NYNS (ACOD) Dhr. A. ANCKAER (Test-Aankoop)

VERSLAG VAN DE VERGADERING COMPTE RENDU DE LA RUNION

1. Dhr. Vandermeersch, voorzitter van het Raadgevend Comit voor de postdiensten opent de vergadering.

1. M. Vandermeersch, prsident du Comit consultatif pour les services postaux, ouvre la runion.

2. Aangezien het quorum dat vereist wordt door het huishoudelijk reglement van het Comit niet bereikt is (de helft van de leden artikel 6 van het huishoudelijk reglement), wordt de zitting gesloten.

2. Le quorum requis par le rglement dordre intrieur du Comit ntant pas atteint (soit la moiti des membres article 6 du rglement dordre intrieur), la sance est clture.

3. Een nieuwe zitting wordt onmiddellijk geopend conform artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

3. Une nouvelle sance est immdiatement ouverte conformment larticle 7 du rglement d'ordre intrieur.

4. Alvorens de agendapunten te overlopen, wenst de Voorzitter de leden van het Comit zijn allerbeste wensen over te maken voor het nieuwe jaar en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

4. Avant de parcourir les points lordre du jour, le Prsident souhaite la bonne anne aux membres du comit et aspire une collaboration fructueuse.

5. De Voorzitter overloopt de agenda van huidige vergadering: 1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering

van 29 september 2017;

2. Postaal observatorium BIPT en andere

BIPT actua;

3. Budget 2018 van de Ombudsdienst; 4. Planning 2018; 5. Follow-up vergadering 29 september

betreffende het interne reglement en het KB samenstelling;

6. AOB.

5. Le prsident parcourt lordre du jour de la runion : 1. Approbation du procs-verbal de la runion

plnire du 29 septembre 2017 ;

2. Observatoire postale IBPT et autres

actualits IBPT ;

3. Budget 2018 du Service de Mdiation ; 4. Planning 2018 ; 5. Follow-up de la runion du 29 septembre

2017 concernant le rglement dordre intrieur et lAR composition ;

6. Divers.

1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering van 29 september 2017

1. Approbation du procs-verbal de la runion plnire du 29 septembre 2017

6. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of ze enige opmerkingen hebben met

6. Le prsident demande aux personnes prsentes si elles ont des remarques

5

betrekking tot de PV van de vorige vergadering van 29 september 2017, en of bij gebrek aan opmerkingen de PV kan goedgekeurd worden.

concernant le PV de la runion prcdente du 29 septembre 2017 et si, en labsence de remarques, le PV peut tre approuv.

7. Gelet op het feit dat er geen opmerkingen zijn, wordt het PV van de plenaire vergadering van 29 september 2017 goedgekeurd.

7. Vu labsence de remarques, le PV de la runion plnire du 29 septembre 2017 est approuv.

2. Postaal observatorium BIPT en andere BIPT actua

2. Observatoire postal IBPT et autres actualits IBPT

8. Het woord wordt gegeven aan het BIPT

dat enkele van haar actualiteiten zal voorstellen. Naast het postaal observatorium, wordt eveneens het advies van het BIPT betreffende e-commerce, de cartografie alsook het werkplan 2018 voorgesteld.

8. La parole est cde lIBPT qui prsentera quelques-unes de ses actualits. En plus de lobservatoire postal, lavis de lIBPT concernant le-commerce, la cartographie et le plan oprationnel 2018 sont prsents.

9. Stijn Braes (economisch adviseur, BIPT) licht aan de hand van een aantal slides het postaal observatorium toe.

- Het observatorium dekt 90% van de

markt wat hiermee een betrouwbare weerspiegeling is van de huidige markt.

- T.o.v. 2016 is er een significante groei van de omzet, zowel binnen het segment brieven, parcel/express als pers en dit van bijna 1%.

- Postale sector is een vrij geconcentreerde sector (zowel HHI als C4) waarbij bpost haar dominante positie behoudt maar met een lichte daling in de marktaandelen. De andere koplopers in marktaandelen zijn DHL (zeker als men DHL Parcel en DHL Express samen telt), UPS en TNT-FEDEX. De marktconcentratie obv omzet neemt stelselmatig, doch beperkt, af.

- Men kan een verschuiving van belang

van segment vaststellen: de omzet van brieven neemt af (gedaald onder 50%). Brieven blijft evenwel nog altijd het belangrijkste segment en levert nog steeds een grote omzet; pakjessegment kent een groei van 13% (sinds 2010); het perssegment blijft stabiel.

9. Stijn Braes (conseiller conomique, IBPT) explique lobservatoire postal laide dune srie de slides.

- Lobservatoire couvre 90 % du march et

constitue par consquent un reflet fiable du march actuel.

- Par rapport 2016, lon note une hausse significative du chiffre daffaires, tant sur le segment de la poste aux lettres, des colis/envois express, que de la presse, et ce, de prs de 1 %.

- Le secteur postal est un secteur relativement concentr (tant HHI que C4) o bpost maintient sa position dominante mais avec une lgre baisse des parts de march. Les autres leaders en termes de parts de march sont DHL (surtout si lon considre conjointement DHL Parcel et DHL Express), UPS et TNT-FEDEX. La concentration du march, sur la base du chiffre d'affaires, diminue systmatiquement, mais de manire limite.

- On peut noter un glissement de limportance des segments : le chiffre daffaires de la poste aux lettres diminue (descendu sous la barre des 50 %). La poste aux lettres reste toutefois le principal segment et gnre toujours le plus grand chiffre daffaires ; le segment des colis connat une hausse de 13 % (depuis 2010) ; le segment de la presse

6

- Het volume van brievenpost per inwoner

neemt verder af: -5,4% tov 2015 (-25% tov 2010); de omzet is minder sterk gedaald (-4%).

- Bij de pakketten stellen we een stijging

van 14,1% ten opzichte van 2015 en dit zowel in B2B, B2C en C2X. Tov 2010 is er haast een verdubbeling van het aantal zendingen, met meer dan 15 zendingen per capita per jaar. Inkomstenstijging is beperkter dan het volume (+ 6.3% sinds 2015). Vermoedelijk gaat dit gepaard met een druk op prijzen en het feit dat de volumestijging eerder bij de kleinere pakketten en minder bij de B2B plaatsvindt.

- Persdistributie: er is een kleine afname,

die al enkele jaren zichtbaar is. Bij tijdschriften vrij snel begonnen, laatste jaren ook bij de kranten zichtbaar. Omzet voor pers vertoont een fluctuerend beeld: omzet bleef stijgen tot 2013, dan even naar beneden en vanaf 2016 weer een stijging.

- Investeringen kennen een stijgend

verloop tot 2015. In 2015 een significante daling tov daarvoor. Uitbreidingsinvestering daalt. Sinds 2016 opnieuw meer investering.

- Tewerkstelling blijft dalen binnen de

postsector maar wel een afvlakking in die sector (-1.1%). 31.000 tewerkgestelden binnen de sector. Er is wel enig belang van de post binnen tertiair en binnen totale tewerkstelling maar toch is er een daling.

Dhr. Braes sluit af met de melding dat iedereen uitgenodigd zal worden op een evaluatiesessie en dit om de kans te geven de vragen en opmerkingen van de leden te horen, maar ook ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de CBPD verordening om zo de datacollectie te aligneren. Deze

reste stable. - Le volume, par habitant, de la poste aux

lettres continue de baisser : -5,4 % par rapport 2015 (-25 % par rapport 2010) ; le chiffre daffaires a diminu moins fortement (-4 %).

- En ce qui concerne les colis, nous constatons une hausse de 14,1 % par rapport 2015, et ce, tant sur les segments B2B, B2C que C2X. Par rapport 2010, le nombre denvois a pratiquement doubl, avec plus de 15 envois par habitant, par an. Laugmentation des revenus est plus limite que celle du volume (+6,3 % depuis 2015). Cela va probablement de pair avec une pression sur les prix et avec le fait que la hausse de volume se produit plutt pour les plus petits colis et dans une moindre mesure sur le segment B2B.

- Distribution de la presse : il y a une lgre diminution, qui est visible depuis plusieurs annes dj. Pour les priodiques, cette baisse a t amorce relativement vite ; ces dernires annes, elle est galement notable pour les journaux. Le chiffre daffaires gnr par la presse prsente une image fluctuante : le chiffre d'affaires a continu daugmenter jusquen 2013, a ensuite quelque peu diminu et est reparti la hausse en 2016.

- Les investissements connaissent une volution ascendante jusquen 2015. En 2015, ils enregistrent une baisse significative par rapport avant. Les investissements dextension diminuent. Depuis 2016, il y a de nouveau plus dinvestissements.

- Lemploi continue de baisser dans le secteur postal mais une stabilisation est toutefois notable dans ce secteur (-1,1 %). 31 000 travailleurs sont occups dans le secteur. Si la part du secteur postal dans l'emploi du secteur tertiaire et de l'emploi total reste importante, une baisse est nanmoins constate.

M. Braes termine en signalant que tout le monde sera invit une sance dvaluation, et ce, afin de pouvoir entendre les questions et remarques des membres mais galement pour prparer lentre en vigueur du rglement CBPD et harmoniser ainsi la collecte de donnes. Cette sance est prvue en fvrier

7

sessie is gepland in februari 2018.

2018.

10. Er komen geen vragen van de leden over de voorstellen en de Voorzitter sluit af met het besluit dat het goed is om jaarlijks een presentatie van het observatorium te houden zodat de markt beter begrepen wordt en het observatorium ook een steeds beter voorstelling van die sector inhoudt.

10. Les membres nont pas de questions concernant les propositions et le prsident conclut, pour terminer, que cest une bonne chose dorganiser chaque anne une prsentation de lobservatoire de manire mieux comprendre le march et ce que lobservatoire reflte toujours davantage ce secteur.

11. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan dhr. Hamande, raadslid van het BIPT. Deze zal het BIPT advies omtrent e-commerce en de cartografie toelichten, weergegeven in de slides.

11. Le prsident donne la parole monsieur Hamande, membre du Conseil de lIBPT. Celui-ci commentera lavis de lIBPT concernant le-commerce et la cartographie, tel que prsent dans les slides.

12. BIPT-advies mbt de aanbevelingen uit

de e-commerce studie:

Vooreerst bedankt dhr. Hamande de leden die hebben deelgenomen aan de workshops van september. Zoals men weet, heeft de KPMG 7 aanbevelingen geformuleerd. De actiepunten van het BIPT-advies kunnen onderverdeeld worden in 3 themas: transparantie, marktwerking en internationaal. - Transparantie: dit betreft vooral

informatievoorziening naar gebruikers toe en omvat o.a. de cartografische webtool met alle postale toegangspunten, optimalisatie van informatievoorziening naar alle stakeholders toe (welke informatie moet door wie gegeven worden, extra kosten zoals douane, enz.), en tenslotte websiteinformatie mbt nationale en internationale basisproducten en prijzen.

- Marktwerking: in het kader van de nieuwe postwet, moeten we kijken wat er aangepast moet worden. Dit houdt in onderzoeken of het secundaire kader niet achterhaald is (o.a. aanpassen MB Brievenbussen, verscheidene KBs, enz.), maar ook de groei van de sector stimuleren of ondersteunen (bvb. door

12. Avis de lIBPT concernant les recommandations de ltude e-commerce :

Tout dabord, monsieur Hamande remercie les membres qui ont particip aux workshops de septembre. Comme on le sait, KPMG a formul 7 recommandations. Les points daction de lavis de lIBPT peuvent tre subdiviss en 3 thmes : transparence, fonctionnement du march et international. - Transparence : cela concerne

essentiellement la fourniture dinformations aux utilisateurs et comprend notamment loutil de cartographie en ligne reprenant tous les points d'accs postaux, l'optimisation de la fourniture dinformations toutes les parties prenantes (quelles informations doivent tre fournies par qui, les frais supplmentaires comme les frais de douane...), et enfin, les informations sur le site Internet concernant les produits de base nationaux et internationaux ainsi que les prix.

- Fonctionnement du march : dans le cadre de la nouvelle loi postale, il convient dexaminer ce qu'il y a lieu dadapter. Cela implique des tudes pour dterminer si le cadre secondaire nest pas devenu obsolte (notamment adaptation AM botes aux lettres, plusieurs AR...) mais galement stimuler ou soutenir la croissance du

8

meer informatie te verzamelen over de marktbewegingen en trends die ervoor kunnen zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden). Dit is een actie dat in samenwerking met het Comit kan uitgevoerd worden.

- Internationaal: verhoging van de

interoperabiliteit van Track&Trace, ondersteunen van het verder aanpassen van het internationaal tarifair systeem, en openstelling van bepaalde UPU-producten en diensten voor alle operatoren (er is een belangrijke discussie gaande binnen UPU waarbij de doelstelling is om tegen 2020 een potentieel nieuw tariefsysteem voor te stellen, en er is ook een IPP (international product plan) groep opgezet binnen CA van UPU teneinde producten open te stellen voor alle operatoren).

In het kader van het operationeel plan zal er contact genomen worden met de stakeholders om die actiepunten uit te voeren. Het BIPT roept de leden op om spontaan contact op te nemen met het BIPT en OMPS, daar n van de doelstellingen is om samen te werken met OMPS om de gebruikers te sensibiliseren en informeren. Alle organisaties ikv e-commerceactiviteiten zullen betrokken worden binnen dit actiepunten.

secteur (par exemple en rassemblant plus d'informations sur les variations du march et les tendances pouvant permettre une meilleure harmonisation entre loffre et la demande). Il sagit dune action qui peut tre mene en collaboration avec le Comit.

- International : augmentation de

l'interoprabilit du systme Track&Trace, support de la poursuite de ladaptation du systme tarifaire international et ouverture de certains produits et services UPU tous les oprateurs (une importante discussion est en cours au sein de lUPU, lobjectif tant de prsenter un systme tarifaire potentiellement nouveau dici 2020, et un groupe IPP (international product plan) a galement t cr au sein du CA de lUPU afin douvrir des produits tous les oprateurs).

Dans le cadre du plan oprationnel, les parties prenantes seront contactes pour mettre en uvre ces points daction. LIBPT appelle les membres contacter spontanment l'IBPT et le SMSPO tant donn que lun des objectifs est de collaborer avec le SMSPO afin de sensibiliser et dinformer les utilisateurs. Toutes les organisations dans le cadre des activits de-commerce seront impliques dans ces points daction.

13. Cartografie: Dhr. Hamande bedankt eerst de leden voor hun belangrijkje bijdrage en inzet in de realisatie van deze tool. Deze tool werd voorgesteld aan het publiek en de pers op 21 december 2017 in aanwezigheid van Minister De Croo. Het heeft veel belangstelling gekregen in de media., maar ook door gebruikers: tijdens de eerst anderhalve week kende de tool reeds 3.200 bezoekers (zowel via mobiel als via website geraadpleegd) en er is nog ruimte voor groeimarge. Het BIPT zal zich inzetten om de visibiliteit

13. Cartographie : M. Hamande remercie tout dabord les membres pour leur importante contribution et leur dvouement dans le cadre de la ralisation de cet outil. Ce dernier a t prsent au public et la presse en date du 21 dcembre 2017 en prsence du ministre De Croo. Cette prsentation a suscit lintrt des mdias mais aussi des consommateurs : une semaine et demie directement aprs le lancement, loutil comptait dj 3 200 visiteurs (tant au dpart dun appareil mobile que via le site Internet) et il y a encore une marge de croissance. LIBPT semploiera augmenter la visibilit de

9

van deze tool te verhogen en is in gesprek met FOD Economie om dit te verhogen door deze tool zoveel mogelijk te promoten en de verdere ontwikkeling nog meer te optimaliseren en te verfijnen in zichtbare data en functies voor stakeholders en gebruikers. Dhr. Braes licht de volgende stappen toe: in 2018 zal de tool verder ontwikkeld worden. Operatoren kunnen via hun eigen platform data uploaden. Maandelijkse updates gebeuren voorlopig nog via het BIPT, maar er wordt zo snel mogelijk werk van gemaakt dat de operatoren dit zelf kunnen doen. Er wordt teven een icoontje voorzien waarmee gebruikers kunnen aangeven dat er iets niet klopt en waarmee ze dit rechtstreeks aan operator kunnen melden. Er volgen geen vragen van de leden.

cet outil et est en discussion avec le SPF conomie pour augmenter celle-ci en promouvant cet outil le plus possible et en optimisant davantage encore son dveloppement et en laffinant en ce qui concerne les donnes visibles et les fonctions pour les parties prenantes et les utilisateurs. M. Braes explique les tapes suivantes : en 2018, loutil continuera tre dvelopp. Les oprateurs peuvent charger des donnes via leur propre plateforme. Les mises jour mensuelles passent actuellement encore par lIBPT mais tout est mis en uvre pour que les oprateurs puissent le faire eux-mmes au plus vite. Une icne est galement prvue pour permettre aux utilisateurs de signaler que quelque chose nest pas juste et den informer directement loprateur. Les membres ne formulent aucune question.

14. Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan dhr. Appelmans, cordinator van de dienst postale markten, voor de voorstelling van het operationeel plan 2018 van het BIPT (zie slides).

Het Operationeel plan werd aan de sector ter consultatie voorgelegd in december. Daarop heeft het BIPT een aantal reacties mogen ontvangen. Het is nog niet gepubliceerd op de website van het BIPT (dit zal eerstdaags plaatsvinden), maar het BIPT zal hierna kort enkele projecten toelichten die opgenomen worden in het plan. - Postoberservatorium: het BIPT wenst

het rapport nog vroeger op het jaar te publiceren, alsook de informatie die erin verwerkt zit nog vollediger te maken. Daarvoor zal binnenkort (februari 2018) een informatiesessie georganiseerd worden.

- Cartografie: Doelstelling is open data voor de operatoren (eigen uploads mogelijk maken), meer interactiviteit door gebruikers de kans te geven fouten of problemen te melden aan operatoren.

14. Le prsident donne ensuite la parole M. Appelmans, coordinateur du service March postal, pour la prsentation du plan oprationnel 2018 de lIBPT (voir slides).

Le plan oprationnel a t soumis pour consultation au secteur dans le courant du mois de dcembre. LIBPT a reu une srie de ractions suite celle-ci. Il na pas encore t publi sur le site Internet de lIBPT (cela se fera prochainement) mais lIBPT commentera brivement ci-aprs quelques projets contenus dans le plan. - Observatoire postal : lIBPT souhaite

publier le rapport encore plus tt dans lanne et rendre les informations quil contient encore plus exhaustives. Une sance dinformation sera organise prochainement (fvrier 2018) cet effet.

- Cartographie : Le but poursuivi : des donnes ouvertes pour les oprateurs (permettre les chargements propres), davantage dinteractivit en permettant aux utilisateurs de signaler des erreurs ou des problmes aux oprateurs.

10

- Secundaire wetgeving zal aangepast

worden om aan te sluiten bij de nieuwe postwet.

- Twee audits zullen uitgevoerd worden

(tevredenheid en verzendingstermijnen), los van de analyses die het BIPT jaarlijks maakt.

- Tariefcontrole blijft n van de

kerntaken van het BIPT (ex post 2018 en ex ante 2019).

- Controle naleving van het zesde

beheerscontract (niet jaarlijks maar het BIPT doet wel regelmatig controle op het terrein). Dit jaar zal er dus wel een controle plaatsvinden.

- De jaarlijkse controletaken, zoals

verzendingstermijnen, analytische boekhouding.

- Het secretariaatswerk voor het RCP:

Het BIPT wenst het secretariaat te optimaliseren door bvb meer functies aan de website toe te voegen, documenten en werkprocessen te herzien en eventueel te vereenvoudigen.

- La lgislation secondaire sera adapte

pour adhrer la nouvelle loi postale. - Deux audits seront raliss (satisfaction et

dlais dacheminement), indpendamment des analyses ralises annuellement par lIBPT.

- Le contrle tarifaire reste lune des tches

principales de lIBPT (ex post 2018 et ex ante 2019).

- Contrle du respect du sixime contrat de

gestion (pas annuellement mais lIBPT procde rgulirement des contrles sur le terrain). Un contrle aura donc bien lieu cette anne.

- Les missions de contrle annuelles, telles

que les dlais dacheminement, la comptabilit analytique.

- Le travail de secrtariat pour le CCSP : LIBPT souhaite optimiser le secrtariat en ajoutant, par exemple, des fonctions au site Internet, en rvisant des documents et processus oprationnels et en les modifiant ventuellement.

15. De Voorzitter vraagt de leden of ze

eventueel opmerkingen of vragen hebben. De volgende uitwisseling vond plaats.

GLS: Wat gaat er gebeuren met die aanbevelingen uit de Wik studie? BIPT: Die aanbevelingen waren gemaakt met het oog op de redactie van de nieuwe postwet. Het BIPT heeft haar eigen advies daarover geschreven en overgemaakt aan de wetgevende macht. Volgende week stemming over de wet in de plenaire. De ontwerpteksten zijn online beschikbaar. De Voorzitter is tevreden dat er binnen het BIPT een intentie is om een betere functionering van het Comit te bewerkstellingen.

15. Le prsident demande aux membres sils ont des questions ou remarques ventuelles. Lchange suivant a eu lieu :

GLS : Que va-t-il advenir de ces recommandations de ltude WIK ? IBPT : Ces recommandations ont t formules en vue de la rdaction de la nouvelle loi postale. LIBPT a rdig son propre avis ce sujet et la transmis au pouvoir lgislatif. La loi sera vote en plnire la semaine prochaine. Les projets de texte sont disponibles en ligne. Le prsident flicite la volont au sein de lIBPT damliorer le fonctionnement du Comit.

11

3. Budget 2018 van OMPS

3. Budget 2018 du Service de Mdiation

16. Alvorens het woord te geven aan Mevr. K. Exelmans (Ombudsvrouw) van OMPS, wenst de Voorzitter op te merken dat het Comit zeer tevreden is met de inspanningen van de OMPS om haar budget nog op het einde van het jaar voor te stellen.

De toelichting zal plaatsvinden aan de hand van de geschreven nota en het Excel document dat werd verspreid. Mevr. L. Souffriau van het BIPT staat de OMPS bij om eventuele technische vragen te beantwoorden. Bij het opstellen van het budget werden er gewerkt volgens de regels voor overheidsadministratie, met bijstand van het BIPT. Het budget omvat drie pijlers: personeel, werking en investering. - Personeel - 1.725.300:

Hier wordt steeds rekening gehouden met een volledig ingevuld kader (2 OM+ 14 VTE dossierbeheerders). Er wordt tevens rekening gehouden met te verwachten indexering.

2017 was uitzonderlijk omdat men 13 maanden heeft moeten betalen. In 2 018 maar 12 maanden betalen, wat ook de kleine daling verklaart.

- Werkingskosten 388.600: Steeds voldoende ruimte voorzien obv realisaties van vorige jaren. Marge om soepele werking te voorzien, maar tegelijk ook als een goede huisvader daarmee om te gaan. De voorzieningen zijn gedaald tov 2017. Men stelde jaar na jaar vast dat er toch een groot verschil was tussen het budget en de uitgaven en dit zorgde voor opmerkingen van de financierende deelnemers van de sector. Voor 2018 wordt er 100.000 minder ingerekend om tegemoet te komen aan de opmerkingen hieromtrent van de vorige jaren. Een niet onbelangrijke opmerking: OMPS heeft een groei van 1,5%. Normaal zou er

16. Avant de donner la parole Mme K. Exelmans (mdiatrice) du SMSPO, le prsident tient remarquer que le Comit est trs satisfait des efforts du SMSPO pour prsenter encore son budget la fin de lanne.

Les explications seront fournies sur la base de la note crite et du document Excel qui a t distribu. Mme L. Souffriau, de lIBPT, assiste le SMSPO pour rpondre dventuelles questions techniques. Pour ltablissement du budget, les rgles de ladministration publique ont t suivies, avec lassistance de lIBPT. Le budget comprend trois piliers : personnel, fonctionnement et investissements. - Personnel 1 725 300 EUR :

Il est toujours tenu compte dun cadre complet (2 mdiateurs + 14 gestionnaires de dossiers ETP). Il est galement tenu compte de lindexation attendue.

Lanne 2017 a t exceptionnelle puisquil a fallu payer 13 mois. En 2018, il ne faudra payer que 12 mois, do la lgre diminution.

- Frais de fonctionnement 388 600 EUR : Il faut toujours prvoir une marge suffisante sur la base des ralisations des annes prcdentes. Et ce, afin de permettre un fonctionnement harmonieux mais galement afin dagir en bon pre de famille . Les prvisions ont baiss par rapport 2017. Lon a constat, anne aprs anne, quil existait tout de mme une grande diffrence entre le budget et les dpenses, ce qui a donn lieu des remarques de la part des participants financiers du secteur. Pour 2018, 100 000 EUR de moins ont t comptabiliss afin de rencontrer les remarques des annes prcdentes ce sujet. Une remarque non ngligeable : le SMSPO

12

100.000 meer moeten voorzien worden, maar de OMPS heeft besloten dit niet te doen.

- Investeringen 135.000: Investeringen worden gespreid over verschillende jaren om te vermijden dat de bijdrage voor de ondernemingen te groot zijn. Het budget daalt tov 2017. Het digitaal klachtenbehandelings-systeem heeft vertraging opgelopen, waardoor hiervoor in 2018 opnieuw budget voor voorzien wordt.

De herziening van website wordt doorgeschoven naar 2019, teneinde de kosten van investeringen te spreiden.

Er volgen geen vragen of opmerkingen van het Comit. Er kan bijgevolg een gunstig advies uitgesproken worden over het budget van de OMPS. De Voorzitter verzoekt om indien mogelijk ook een vergelijking te kunnen zien van de vorige jaren. OMPS antwoord dat er geen probleem is om tussentijdse resultaten te presenteren waarin evolutie van het budget wordt voorgesteld alsook eventuele andere elementen die het Comit zou willen zien in de tabel. OMPS stelt voor om halverwege het jaar de realisaties van 2017 voor te stellen.

connat une croissance de 1,5 %. Normalement, il faudrait prvoir 100 000 EUR de plus mais le SMSPO a dcid de ne pas le faire.

- Investissements 135 000 EUR : Les investissements sont rpartis sur plusieurs annes afin dviter que la contribution ne soit trop importante pour les entreprises. Le budget diminue par rapport 2017. Le systme numrique de traitement des plaintes a subi un certain retard et, de ce fait, il convient nouveau de prvoir un budget cet effet en 2018.

La rvision du site Internet est reporte 2019 afin dtaler les cots dinvestissement.

Le Comit na aucune question ou remarque formuler. Un avis favorable peut ds lors tre rendu concernant le budget du SMSPO. Le prsident demande sil est possible de voir galement une comparaison des annes prcdentes. Le SMSPO rpond quil ny a aucun problme prsenter des rsultats intermdiaires montrant lvolution du budget ainsi que dautres lments ventuels que le Comit souhaiterait voir apparatre dans le tableau. Le SMSPO propose de prsenter les ralisations de 2017 vers le milieu de lanne.

4. Planning 2018

4. Planning 2018

17. De Voorzitter en het Secretariaat hebben een aantal data voor de plenaire vergadering voorzien die de leden alvast kunnen noteren in hun agenda. Er zal in overleg met de leden bepaald worden welke onderwerpen op welke vergadering behandeld zullen worden.

Data plenaire vergaderingen :

Vrijdag 23 februari 2018 Vrijdag 20 april 2018 Vrijdag 22 juni 2018 Vrijdag 28 september 2018 Vrijdag 30 november 2018

17. Le prsident et le secrtariat ont prvu une srie de dates pour la runion plnire, que les membres peuvent dj noter dans leur agenda. Il sera convenu avec les membres quels thmes seront abords lors de quelle runion.

Dates runions plnires :

Vendredi 23 fvrier 2018. Vendredi 20 avril 2018. Vendredi 22 juin 2018. Vendredi 28 septembre 2018. Vendredi 30 novembre 2018.

13

Voor wat de werkonderwerpen betreft, heeft de Voorzitter zelf een aantal voorstellen geformuleerd alsook voorstellen ontvangen van enkele leden. Er werd getracht om deze onderwerpen te verspreiden over de 5 vergaderingen. Dit wordt nu voorgelegd aan de leden en het Secretariaat ontvangt graag hun input hierover. De voorlopige input op de planning is als volgt: - Jaarverslag van OMPS zal kunnen op

20/4, samen met realisaties 2017;

- Secundaire wetgeving: bpost merkt op dat een goede voorbereiding noodzakelijk is en dat de groepindeling moet geschieden ifv de onderwerpen. Niet alle operatoren zijn aan alle materies onderworpen.

- MB brievenbussen: concrete planning en

werkverdeling gevraagd van het BIPT. BIPT antwoordt dat het informatiesessies zal organiseren met alle belanghebbenden (fabrikanten van brievenbussen, operatoren, consumentenorganisaties, e-retailers, stedenbouwkundigen, enz.). Het idee is om met een meer concreet voorstel naar het Comit te komen en dan een advies in te winnen.

En ce qui concerne les sujets de travail, le prsident a lui-mme formul une srie de propositions et a galement reu des propositions de quelques membres. Lon sest efforc de rpartir ces sujets entre les 5 runions. Ceux-ci sont maintenant soumis aux membres et le secrtariat attend leurs ractions ce sujet. Le planning provisoire se prsente comme suit : - Le rapport annuel du SMSPO pourra tre

abord le 20/4, en mme temps que les ralisations 2017 ;

- Lgislation secondaire : bpost fait remarquer quune bonne prparation et une bonne rpartition des groupes en fonction des sujets est ncessaire. Tous les oprateurs ne sont pas concerns par toutes les matires.

- AM botes aux lettres : planning concret et

rpartition du travail demands lIBPT. LIBPT rpond quil organisera des sances dinformation avec toutes les parties prenantes (fabricants de botes aux lettres, oprateurs, organisations de consommateurs, dtaillants en ligne, urbanistes, etc.). Lide est de soumettre une proposition plus concrte au Comit et dobtenir ensuite un avis.

5. Follow-up vergadering 29/9 mbt intern reglement en KB samenstelling;

5. Follow-up de la runion du 29 septembre 2017 concernant le rglement dordre intrieur et lAR composition

18. De Voorzitter komt terug op de

vergadering van 29 september 2017 en de besprekingen die dan hebben plaatsgevonden omtrent het interne reglement en een het ontwerpen van een voorstel voor gewijzigd KB samenstelling.

Het Secretariaat licht deze twee punten kort toe. Vooreerst dient er gewezen te worden op de veranderingen die de nieuwe postwet met zich mee zal brengen: zodra de nieuwe postwet in werking treedt, zullen de artikelen 138 en 139 van de wet van 21 maart 1991 opgeheven worden en vervangen worden

18. Le prsident revient sur la runion du 29 septembre 2017 et les discussions qui ont t menes concernant le rglement interne et ltablissement dune proposition de modification de lAR composition.

Le secrtariat explique brivement ces deux points. Tout dabord, il convient dattirer lattention sur les changements que la nouvelle loi postale entranera : ds que la nouvelle loi postale entrera en vigueur, les articles 138 et 139 de la loi du 21 mars 1991 seront abrogs et remplacs par les articles 8 12 inclus de la loi

14

door de artikelen 8 tot en met 12 van de Statuutwet van 17 januari 2003. Dit houdt in: - Er worden aanbevelingen geformuleerd

ipv adviezen; - Het jaarverslag wordt overgezonden aan

de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - Het jaarverslag houdt een aanbeveling in

over de activiteiten van het BIPT. Dit betekent dat het BIPT niet kan deelnemen aan de redactie van deze aanbeveling, ook niet als secretariaat;

- De aanbevelingen zijn onderworpen aan een collegiale goedkeuring waarbij de afwijkende meningen toegevoegd worden;

- De aanbevelingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

statut du 17 janvier 2003. Cela implique que : - Des recommandations doivent tre

formules plutt que davis ; - Le rapport annuel doit tre transmis la

Chambre des reprsentants ; - Le rapport annuel doit contenir une

recommandation concernant les activits de lIBPT. Cela signifie que lIBPT ne peut pas participer la rdaction de cette recommandation, mme pas en tant que secrtariat ;

- Les recommandations sont soumises une approbation collgiale laquelle sont ajoutes les avis divergents ;

- Les recommandations sont publies au Moniteur belge.

19. Met betrekking tot het interne reglement, heeft het secretariaat opmerkingen mogen ontvangen van GLS en bpost.

GLS vroeg verduidelijkingen omtrent werkende en effectieve leden; de wijze van communicatie van plaatsvervangers onder art. 9 en de staking van stemmen onder art. 19. Secretariaat: tekst geniformeerd naar werkende leden; communicatiemiddel is dat omschreven in de uitnodiging, gewoonlijk een email, staking van de stemmen betekent evenveel stemmen voor als tegen. Bpost deelde mee dat de omschrijving voorzien in art. 29 omtrent de adviezen verwarrend was en gaf een voorkeur aan de tekst zoals in de pv van 29 september 2017 genotuleerd. Secretariaat: gelet op de art. 10 van de Statuutwet en het feit dat er enkel collegiale goedkeuringen kunnen plaatsvinden waarbij afwijkende meningen worden toegevoegd, zal de ontwerptekst van art. 29 van het interne reglement in die zin aangepast worden. Er werd overeengekomen met de leden van het Comit dat in een eerste fase, de leden hun standpunten toelichten en proberen een compromis te bereiken. Indien er geen akkoord gevonden zal worden, wordt het advies opgesteld conform art. 10 Statuutwet. De leden konden zich vinden met deze

19. En ce qui concerne le rglement interne, le secrtariat a reu des remarques de GLS et de bpost.

GLS a demand des prcisions concernant les membres actifs et effectifs , le mode de communication des remplaants lart. 9 et la parit des voix lart. 19. Secrtariat : uniformisation du texte en membres actifs ; le mode de communication est celui qui est dfini dans linvitation, habituellement par e-mail ; la parit des voix signifie qu'il y a un mme nombre de voix pour et contre. bpost signale que la description prvue l'art. 29 concernant les avis prtait confusion et prfrait le texte tel que repris dans le PV du 29 septembre 2017. Secrtariat : vu lart. 10 de la loi statut et tant donn que seules des approbations collgiales sont autorises, les avis divergents tant annexs, le projet de texte de lart. 29 du rglement interne est adapt en ce sens. Il a t convenu avec les membres du Comit que, dans une premire phase, les membres expliquent leurs points de vue et tentent darriver un compromis. En labsence daccord, lavis est rdig conformment l'art. 10 de la loi statut. Les membres ont pu marquer leur accord sur

15

opmerkingen. Er werd overeengekomen de tekst nogmaals door te sturen voor herlezing en eventuele bijkomende opmerkingen. ACV vroeg naar het verschil tussen aanbeveling en advies. Secretariaat: Er zijn verschillende interpretaties. Een aanbeveling is niet bindend en houdt een verklaring in van een aanprijzing. Een eerste interpretatie kan zijn om het als exact hetzelfde te beschouwen daar dat de bedoeling van de wet is, en RCT dat op die manier ook toepast. Er zijn nog instellingen en organen die deze term gebruiken zonder dat daar een verbindende waarde aan wordt toegekend. Hoewel een advies eveneens niet bindend is, wordt er toch een onderscheid gemaakt, zo heeft het EU recht ook aanbevelingen en adviezen als instrumenten. Meestal wordt een aanbeveling een iets wat formelere rol toegekend en weegt het wat meer door dan een advies. In het algemeen wordt een aanbeveling gezien als een positief instrument, dat wordt uitgevaardigd op verzoek van een formele instelling, terwijl een advies een raadgevend instrument is dat zowel positieve als negatieve inhoud met zich mee kan dragen, en op eigen initiatief gegeven kan worden. OMPS kan bijvoorbeeld aanbevelingen formuleren wanneer zij bepaalde problemen vaststelt met een ratio van een vrijwillige toepassing door de operatoren die erdoor geviseerd worden. Er werd besloten dat we de term aanbevelingen zullen hanteren, maar deze aanbeveling zullen opstellen met dezelfde ratio als deze gebruikt bij het opstellen van adviezen onder de voorgaande wet (en dus zowel een positieve als negatieve raadgeving kan inhouden).

ces remarques. Il a t convenu de transmettre une nouvelle fois le texte pour relecture et remarques complmentaires ventuelles. La CSC a demand quelle tait la diffrence entre une recommandation et un avis. Secrtariat : Il existe plusieurs interprtations. Une recommandation nest pas contraignante et implique une dclaration de prconisation. Une premire interprtation possible est de considrer quils sont identiques tant donn que cest l lobjectif de la loi et que le CCT lapplique galement de cette faon. Dautres institutions et organes utilisent galement ce terme sans y attribuer de valeur contraignante. Bien quun avis ne soit pas non plus contraignant, une distinction est toute de mme faite. Ainsi, le droit europen possde galement des recommandations et des avis comme instruments. Gnralement, une recommandation se voit attribuer un rle un peu plus formel et a un peu plus de poids quun avis. D'une manire gnrale, une recommandation est considre comme un instrument positif qui est formul la demande dune instance formelle tandis quun avis est un instrument de conseil avec un contenu pouvant tre tant positif que ngatif et peut tre rendu de sa propre initiative. Le SMSPO peut, par exemple, formuler des recommandations lorsquil constate certains problmes dans le but dune application volontaire par les oprateurs viss par celles-ci. Il a t dcid que nous utiliserions le terme recommandations mais que nous tablirons celles-ci avec la mme intention que dans le cadre de ltablissement d avis sous la loi prcdente (pouvant donc contenir des conseils tant positifs que ngatifs). La force contraignante qui lui est attribue reste inchange.

20. Voor wat betreft het KB samenstelling van het Raadgevend Comit, stelt de Voorzitter voor om, alvorens een werkgroep op te richten dat een ontwerptekst zal opstellen met rapport aan de Koning, het Raadgevend Comit eerst het officile mandaat van Minister De Croo ontvangt. Op die manier geniet het Comit van de steun van de minister en kan er eventueel al een eerste input

20. En ce qui concerne lAR composition du Comit consultatif, le prsident propose, avant de crer un groupe de travail charg de rdiger un projet de texte avec rapport au Roi, que le Comit consultatif reoive dabord le mandat officiel du ministre De Croo. Le Comit dispose ainsi du soutien du ministre et une premire contribution peut ventuellement dj tre obtenue du cabinet.

16

ontvangen worden van het kabinet. De leden kunnen zich in dit voorstel vinden en er zal bijgevolg een brief gericht worden aan minister De Croo om dit mandaat te verzoeken.

Les membres marquent leur accord sur cette proposition et un courrier sera par consquent adress au ministre De Croo afin de demander ce mandat.

6. AOB

6. Divers

21. Er zijn geen bijkomende opmerkingen of punten.

21.Il ny a pas de remarques ou de points supplmentaires.

22. Gelet op het feit dat er geen andere

punten of opmerkingen meer zijn, bedankt de Voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid.

22. Vu qu'il ny a plus dautres points ou remarques, le Prsident remercie chacun davoir assist cette runion.

23. De Voorzitter sluit de zitting. 23. Le Prsident lve la sance.

De secretaris van het Raadgevend Comit, Le secrtaire du Comit consultatif,