Ontmoeting stagemeesters Rencontre ma£®tres de stage 2012. 4. 17.¢  Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ontmoeting stagemeesters Rencontre ma£®tres de stage 2012. 4. 17.¢  Ontmoeting...

 • Ontmoeting stagemeesters

  Rencontre maîtres de stage

  24 maart 2012 – 24 mars 2012

  2

 • Overzicht - Sommaire 1. Inleiding en enkele beschouwingen omtrent de

  kwaliteitstoetsing Introduction et quelques considérations concernant la

  revue qualité 2. Statistieken stagiairs – Statistiques stagiaires 3. Stagedagboek : vereenvoudiging Journal de stage : simplification 4. Verloop van eindestage stagiairs « 3+ » - Déroulement de la fin de stage stagiaires « 3+ » 5. Permanente vorming stagiairs Formation permanente des stagiaires

  Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage 3

 • Overzicht (vervolg) – Sommaire (suite) 6. Stagiairs en aandeelhouderschap van professionele

  vennootschappen - vennootschappen van stagiairs Stagiaires et actionnariat des sociétés professionnelles – sociétés des stagiaires

  7. Enkele ontwikkelingen mbt « antiwitwas » wetgeving Quelques développements concernant la législation « anti- blanchiment »

  Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage 4

 • Overzicht (vervolg) – Sommaire (suite) 8. Beschouwingen omtrent de mondelinge proef van het

  bekwaamheidsexamen door voorzitters van jury’s – Considérations relatives à l’épreuve orale de l’examen d’aptitude par des présidents de jurys

  9. Vragen/Commentaren – Questions/Commentaires

  Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage 5

 • Inleiding – Introduction

  André BERT

  Voorzitter IAB

  Président IEC

  6

 • De kwaliteitstoetsing : beschouwingen

  La revue qualité : considérations

  A. BERT

  Voorzitter IAB

  Président IEC

  7

 • Norm kwaliteitstoetsing: Opzet Norme Revue Qualité : Objectif

   Begeleidend, niet sanctionerend

   Aangepast aan omvang en aard kantoor

   Doelgroep:  extern lid  kantoor  Gelijktijdige toetsing alle

  ACC/BC van kantoor

   Accompagnant, pas sanctionnant

   Adapté à la taille et à la nature du cabinet

   Groupe cible :  membre externe  cabinet  Revue simultanée de tous les

  EC/CF du cabinet

  8 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Commissie kwaliteitstoetsing Norme Revue Qualité : Commission Revue Qualité

   Samenstelling:  Voorzitter – Ondervoorzitter

  (≠taalrol)  Min 5 nl leden + min 5 fr leden

  (min 1 Duitse taal machtig, min 2 Raadsleden)

   3 jaar, hernieuwbaar  Mogelijk: +2 waarnemers

  bedrijfsleven

   Composition :  Président – Vice-président (≠ rôle linguistique)  Min. 5 membres FR + min. 5

  membres NL (min. 1 membre connaissance suff. allemand, min. 2 membres Conseil)

   3 ans, renouvelable  Possibilité : + 2 observateurs du

  monde de l’entreprise

  9 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Commissie kwaliteitstoetsing Norme Revue Qualité : Commission Revue Qualité

  Voorwaarden: 1. Leden Instituut

   Min. 5j deellijst externen  Voldoen art.2 KB 1/3/98  Pos. beoordeling laatste toetsing

  Niet indien:  Tuchtcommissie/ Commissie van

  Beroep  Niet verkiesbaar als Raadslid (cfr. bijdrage, tuchtsancties)  Commissaris Instituut

  – > 67j

  Conditions : 1. Membres de l’Institut  Min. 5 ans sous-liste externes  Répond à l’art. 2 A.R. 1/3/98  Appréciation positive dernière revue

  Pas si :  Com. discipline/Com. appel

   Pas éligible comme membre du Conseil

  (cf. cotisation, sanctions disciplinaires)  Commissaire Institut

  -> 67 ans

  10 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Commissie kwaliteitstoetsing Norme Revue Qualité : Commission Revue Qualité

  Voorwaarden:

  2.Externe waarnemers  Kennis sector/opdrachten  Organisatiemethoden  < 67j

  Conditions :

  2. Observateurs externes

   Connaissance secteur/ missions  Méthodes d’organisation  < 67 ans

  11 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Toetsers Norme Revue Qualité : Rapporteurs

  Voorwaarden: Zie leden Commissie

  kwaliteitstoetsing +  min 5d/jaar als toetser  opleiding volgen  verklaring objectiviteit,

  geheimhouding, geen overname cliënten< 3 jaar

   geen lid van Commissie kwaliteitstoetsing

  Aanstelling:  Voorstel lijst door Commissie;

  aanstelling door Raad  3 jaar, hernieuwbaar

  Conditions : Voir membres Commission  Revue Qualité +  min. 5 j/an comme rapporteur  suivi d’une formation  déclaration d’objectivité, de

  confidentialité, pas de reprise clients < 3 ans

   pas membre de Commission Revue Qualité

  Désignation :  Proposition liste par Commission ;

  désignation par Conseil  3 ans, renouvelable

  12 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Toewijzing toetsingsopdracht Norme Revue Qualité : Attribution mission de revue

   Extern ACC/accountantskantoor

  -> toetser = min. extern ACC Extern BC/BC-kantoor -> toetser = min. extern BC

   Spreiding tussen toetsers

   Belangenconflict toetser

   EC externe/cabinet d’experts- comptables

  -> rapporteur = min. EC externe CF externe/cabinet CF -> rapporteur = min. CF externe

   Répartition entre rapporteurs

   Conflit d’intérêts rapporteur

  13 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Toewijzing toetsingsopdracht Norme Revue Qualité : Attribution mission de revue Procedure:  Bepaling aantal toetsers

  (cfr. kantoor)  Kantoor ontvangt voorstel

  namen (> nodige toetsers)

   Kantoor bevestigt keuze  Bevestiging door Commissie

   Wrakingsmogelijkheid

  Procédure :  Détermination nombre

  rapporteurs (cf. cabinet)  Cabinet reçoit proposition

  de noms (> rapporteurs nécessaires)

   Cabinet confirme choix  Confirmation par

  Commission  Possibilité de récusation

  14 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Soorten toetsingen Norme Revue Qualité : Types de revues

   Periodieke toetsing  Vervolgonderzoek (op

  periodieke toetsing)  Thematisch onderzoek  Incidentenonderzoek

  (huidige confraternele controle)

   Revue périodique  Revue complémentaire

  (sur revue périodique)  Revue thématique  Revue occasionnelle

  (contrôle confraternel actuel)

  15 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Periodieke toetsing Norme Revue Qualité : Revue périodique

   Voorafgaande vragenlijsten

  -> voorbereiding toetsing

  -> bezoek ter plaatse zo kort

  mogelijk

   Questionnaires préalables

  -> préparation revue

  -> visite sur place, la

  plus courte possible

  16 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Periodieke toetsing Norme Revue Qualité : Revue périodique

   Aankondiging datum

  -> Uitstel < 2 maanden

  -> Tijdelijke vrijstelling < 1 jaar • opstart of afbouwfaze

  • fusie/overname • samenwerking verbroken • controle IBR < 12 mndn

   Annonce date

  -> Report < 2 mois

  ->Dispense temporaire < 1 an • Phase de lancement ou de

  cessation • fusion/reprise • rupture de collaboration • contrôle IRE < 12 mois

  17 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Periodieke toetsing Norme Revue Qualité : Revue périodique

   Inhoud toetsing

  • Interne kwaliteitsbeheersing

  • Handleiding kantoor • Selectie dossiers

   Contenu de la supervision • Système de gestion de la qualité

  • Manuel cabinet • Sélection dossiers

  18 Ontmoeting stagemeesters - 24/03/2012 - Rencontre maîtres de stage

 • Norm kwaliteitstoetsing: Verslag toetser Norme Revue Qualité : Rapport rapporteur

   Bespreking vaststellingen toetser – kantoor

   Verslag toetser + advies  Evt. opmerkingen kantoor  Evt. commentaar toetser

   Discussion superviseur – cabinet sur les constatations

   Rapport superviseur + avis  Event. remarques cabinet  Event. commentaire

  rapporteur 19 Ontmoet