of 27 /27
Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Embed Size (px)

Text of Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II /...

Page 1: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programma Samenleving en Toekomst

Programme Société et Avenir

Kick-offprojets appel II / projecten oproep II

19 / 02 / 2008

Page 2: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Agenda

I. Le programme Het programma

II. Appel 2 et sélectionOproep 2 en selectie

III. Fonctionnement généralAlgemene werkingIII.1. Comité d’accompagnement – BegeleidingscomitéIII.2. Le fonctionnement en réseau – Het functioneren van de netwerkenIII.3. Aperçu des documents à fournir – Lijst van af te leveren documenten

IV. La gestion financièreHet financieel beheer

V. Présentation des projets de recherche de l’appel IIVoorstelling van de onderzoeksprojecten van de tweede oproep

Programme de rechercheSociété et Avenir

Kick off19 / 02 / 2008

OnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst

Page 3: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

I. HET PROGRAMMAOnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst

ONDERZOEKSPROGRAMMA « Samenleving en Toekomst »

- Goedgekeurd op de Ministerraad van 25 februari 2005;

- Omvat twee oproepen;

- Beleidsondersteunend onderzoek, gecentreerd op de federale bevoegdheden;

- Maximalisering van het wetenschappelijk niveau:

- - door de mogelijkheid om netwerken samen te stellen met buitenlandse partners;

- het organiseren van een internationaal seminarie bij de aanvang van het project;

- door ondersteuning van publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.

Page 4: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programme Société et AvenirThèmes

1 Democratie in een internationale context Démocratie dans un contexte international

2 De werking van de instellingen Le fonctionnement des institutions

3 Constitutioneel bestel en justitie Régime constitutionnel et justice

4 Economie en governance Economie et gouvernance

5Wetenschap, kennis, nieuwe technologieën en Internet

Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet

6Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit

Aspects spatiaux de la diversité sociale

7 Ongelijkheid en sociale uitsluiting Inégalité et exclusion sociale

8Bijzondere doelgroepen van een beleid van sociale cohesie: vrouwen en ouderen

Groupes cibles spécifiques d'une politique de cohésion sociale: femmes et personnes âgées

9 Multiculturaliteit en sociale cohesie Multiculturalité et cohésion sociale

10Arbeidsmarkt, kwaliteit van de arbeid en werkgelegenheid

Marché du travail, qualité du travail et emploi

11 Billijkheid en gezondheid Equité et santé

Programma Samenleving en ToekomstThema’s

Page 5: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

I. HET PROGRAMMAOnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts

Thema’s en # voorstellen

“Recommended for funding priority level” “Not recommended for funding”Highest High Average Low

T1: 7 2 2 1 2

T2: 10 1 1 3 5

T3: 4 1 1 2

T4: 5 1 1 2 1

T5: 9 1 1 1 6

T6: 4 1 1 1 1

T7: 4 1 3

T8: 7 2 3 2

T9: 4 1 3

T10: 6 1 2 3

T11: 8 1 1 2 1 3

Totaal: 68 10 13 11 6 28

Page 6: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

I. HET PROGRAMMA

OnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst

1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts3de stap: advies van het programmacomité op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister

Thema’s/Thèmes

Voorstellen/Propositions

Stap 1

Etape 1

Stap 2

Etape 2

Stap 3

Etape 3

Stap 4

Etape 4

Democratie in een internationale context

Démocratie dans un contexte internationale

8 7 5 4

Werking van de instellingen

Fonctionnement des institutions

10 10 5 2

Constitutioneel bestel en justitie

Régime constitutionnel et justice

4 4 2 2

Economie & Governance 5 5 4 2

Page 7: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

I. HET PROGRAMMA

Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst

1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts3de stap: advies van het programmacomité op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister

Thema’s/Thèmes

Voorstellen/Propositions

Stap 1

Etape 1

Stap 2

Etape 2

Stap 3

Etape 3

Stap 4

Etape 4

Wetenschap, kennis, nieuwe technologieën en Internet

Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet

9 9 3 2

Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit

Aspects spatiaux de la diversité sociale

4 4 3 1

Ongelijkheid en sociale uitsluiting

Inégalités et exclusion sociale

4 4 1 1

Page 8: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

I. HET PROGRAMMAOnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst

1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts3de stap: advies van het programmacomité op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister

Thema’s/Thèmes

Voorstellen/Propositions

Stap 1

Etape 1

Stap 2

Etape 2

Stap 3

Etape 3

Stap 4

Etape 4

Bijzondere doelgroepen: vrouwen en ouderen

Groupes spécifiques: femmes et âgés

7 7 5 2

Multiculturaliteit/Multiculturalité 5 4 4 1

Arbeidsmarkt/Marché du travail 6 6 3 2

Billijkheid en gezondheid/Equité et santé

8 8 5 2

Totaal/Total 70 68 40 23

Page 9: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Code Projet / ProjectProgramma administrateur

TA-00-016

Strategische beleidssteun voor postconflict reconstructie in D.R. Congo/Appui stratégique à la décision pour la reconstruction post-conflict en R.D. du Congo ( RDCO) -T.De Herdt (UA) – M. Poncelet (ULg) – Th. Trefon (Africa Museum)

A. Naji

TA-02-017

Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitiële ontwikkelingshulp (na confilct) in Afrika (AFTRALAW) - E. Brems (UGent)

Z. Khattabi

TA-00-018

De auditor als evaluator. Internationale evoluties in auditrollen als gevolg van managementhervormingen (AUDEVAL) - G. Bouckaert (KU Leuven)

Z. Khattabi

TA-00-019

Etude du système des mandats dans l’administration fédérale dans une perspective internationale/Het mandaatsysteem in de federale overheid geplaatst in een internationaal perspectief (MANDATE) – Ch. De Visscher (UCL) – A. Hondeghem (KU Leuven)

Z. Khattabi

TA-00-020

Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) – T. Vander Beken (UGent) – L. Paoli (KU Leuven)

L. Van Daele

OnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst

Page 10: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Code Projet / Project

Administrateurde programme / Programma-administrateur

TA-00-21A

Delinquance juvénile auto-rapportée en Belgique/Selfreported Jeugddelinquentie in België (SRDBEL) – D. De Fraene, C. Nagels (ULB) – J. Christiaens (VUB)

L. Van Daele

TA-00-022

Multi-level Regulering van Nutssectoren: Telecommunicatie en Gas in België/La régulation multi-niveaux des services de réseaux: les télécommunications et le gaz en Belgique (REGUNET) – K. Verhoest (KU Leuven) – D. Aubin (UCL)

A. Naji

TA-00-023

Hervorming van het product markt, onderhandeling op de arbeidsmarkt en innovatie van Belgische firma’s (REFBARIN) – G. Rayp (UGent) – J. van der Linden (Federaal Planbureau)

A. Naji

TA-11-024

Les logiciels libres et les services publics (OSSPA) – P. Desmarez (ULB)

Z. Khattabi

TA-B9-025

La fracture numérique au second degré (DD)² - G. Valenduc (Fondation Travail-Université)

L. Van Daele

Page 11: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Code Projet / Project

Administrateurde programme / Programma-administrateur

TA-00-026

Croissance économique et cohésion sociale dans la ville/Economische groei en sociale cohesie in de stad (GROSE) – Ch. Vandermotten (ULB) – E. Corijn (VUB)

M. Freire(L. Van Daele)

TA-00-27A

Analyse longitudinale et spatiale des inégalités sociales en Belgique et au Luxembourg/Longitudinale en ruimtelijke analyse van de sociale ongelijkheden in België en Luxemburg (DESTINY) – Th. Eggerickx (UCL) – Ch. Kesteloot (KU Leuven)

M. Freire(Z. Khattabi)

TA-03-028

Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in België (MAPO) – M.-A. Guerry (VUB)

M. Freire(L. Van Daele)

TA-01-029

Naar een verklaring van de loonkloof (WAGEGAP) – L. Sels, T. Vandenbrande (KU Leuven)

M. Freire(A. Naji)

TA-00-030

Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in België/Facteurs explicatifs et dynamiques des procès de migration féminine et d’intégration en Belgique (FEMIGRIN) – Ch. Timmerman (UA) – M. Martiniello (ULg) – J. Wets (KU Leuven) – A. Réa (ULB)

M. Freire(Z. Kattabi)

Page 12: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Code Projet / Project

Administrateurde programme / Programma-administrateur

TA-10-031A

Age des travailleurs et productivité des firmes en Belgique (AGEPROD) – V. Vandenberghe (UCL)

A. Naji

TA-00-032

De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan (CARLE) – L. Sels, A. Forrier (KU Leuven) – D. Mortelmans (UA) – A. De Vos (Vlerick Leuven Gent Management School)

A. Naji

TA-00-033

Santé et sécurité pour un emploi de qualité/Gezondheid en veiligheid voor kwaliteitswerk (WOQUAL) – W. D’Hoore, A. Robert (UCL) – L. Braeckman, P. Vlerick (UGent) – N. Burnay (FUNDP)

L. Van Daele

TA-00-034

Medische beslissingen rond het levenseinde: implicaties voor een public health beleid (ELD POL) – L. Deliens, J. Bilsen, R. Deschepper, J. Cohen (VUB)

L. Van Daele

TA-00-035

Hindernis of hefboom? De invloed van het Europese sociale beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid (EQUALITY) – P. Meier (UA) – K. Celis (Hogeschool Gent)

Z. Khattabi

Page 13: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Code Projet / Project

Administrateurde programme / Programma-administrateur

TA-06-036

Are Europe’s Welfare States Converging Towards a Unified Social Model? (CONVERGE) – I. Marx, B. Cantillon (UA)

Z. Khattabi

Page 14: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

1. Composition Proposition de l’équipe de recherche + avis de l’administrateur de

programme Minimum 12 personnes externes au projet

2. Fonctionnement Au moins deux fois par an Première et dernière réunion à la Politique scientifique fédérale Langues de travail: FR et NL Pièces pour le comité

Programme de RechercheSociété et Avenir

III. FONCTIONNEMENT GENERALIII.1. Le Comité d’accompagnement

Page 15: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

1. La convention de réseau

2. Le rôle du coordinateur du réseau Coordination scientifique Coordination administrative

3. Contrat de coopération avec les partenaires étrangers

Programme de rechercheSociété et Avenir

III.2. LE FONCTIONNEMENT EN

RESEAU

Page 16: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

DOCUMENT QUAND A QUI

Présentation pour le site Web dès le démarrage du projet AP + S

Liste de membres potentiels du comité d’accompagnement

dans les 3 premiers mois AP + S

Copie du contrat de coopération dans les 3 premiers mois AP + GF + S

Rapport initial

Description de l’état de la connaissance

Fiche « Données administratives »

Fiche « Personnel à charge du budget »

Convention interne (en cas de réseau)

dans les 3 premiers mois AP + GF+ S

III.3. APERCU DES DOCUMENTS À FOURNIR

Programme de rechercheSociété et Avenir

AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrétariat

Page 17: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

DOCUMENT QUAND A QUI

Pièces destinées au comité d’accompagnement

au plus tard deux semaines avant la réunion AP + membres du comité + S

PV des réunions du comité d’accompagnement

au plus tard deux semaines après la réunion AP + S

Rapport du séminaire international pour le comité d’accompagnement

au plus tard un mois après le séminaire AP + membres du comité + S

Rapports d’autres séminaires, conférences

au plus tard un mois après la rencontre AP + S

Rapports d’activités à 6 mois d’intervalle AP + GF + S

Programme de rechercheSociété et Avenir

AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrétariat

IV. DOCUMENTS À FOURNIR

Page 18: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programme de rechercheSociété et Avenir

AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrétariat

DOCUMENT QUAND A QUI

Rapport final : au plus tard au terme opérationnel du contrat

AP + S

publication grand public 1ère version : au plus tard 2 semaines avant la dernière réunion du comité d’accompag-nement ; version finale : au plus tard au

terme opérationnel du contrat

 

texte pour le Web (synthèse + résultats)    

texte pour l’évaluation de la recherche    

Fiche métadonnées et conditions au plus tard au terme opérationnel du contrat

AP + S

Rapport de valorisation chaque fois que la demande est faite AP + S

IV. DOCUMENTS À FOURNIR

Page 19: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programme de rechercheSociété et Avenir

AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrétariat

DOCUMENT QUAND A QUI

Actions de valorisation AP + S

texte des invitations Au plus tard 3 mois avant l’action  

farde pour la presse Au plus tard 1 mois avant l’action  

présentation ppt idem  

IV. DOCUMENTS À FOURNIR

Page 20: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

Gestion financière et administrative de votre contrat

1. Quelques remarques préliminaires

Durée du contrat : début et terme opérationnel 

Budget : moyens mis à disposition du projet (contrat), ventilés par poste et par année (annexe I) dont on ne peut modifier la répartition sans demande motivée (voir plus loin, avenant au contrat)

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 21: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

2. Chronologie de la gestion administrative et financière du contrat

Contrat de base signé

Rapport initial (avec fiches de personnel) est approuvé

par l’Administrateur de programme

Chaque promoteur du réseau peut demander une avance (40% du budget annuel)

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 22: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

A l’issue du premier semestre, un décompte est envoyé par chaque promoteur avec les pièces justificatives originales (factures, fiches de paie)

Frais forfaitaires sans factures :

« fonctionnement » (formule « forfait ») : maximum 10% des frais de personnel

« coordination » : maximum 2.5% du budget personnel et fonctionnement

« overhead » : maximum 5% du budget « coordination »,

« personnel » et « fonctionnement ».

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 23: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

Mise en paiement par la Politique scientifique : envoi au contrôleur des engagements, Cour des Comptes (6 semaines de délai)

Demande d’avance du second semestre peut être introduite auprès du service financier de la Politique scientifique par chaque promoteur

etc.

ATTENTION : la demande d’avance du DERNIER semestre ne peut être libérée qu’après approbation du rapport final.

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 24: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

3. Demande d’avenant au contrat

Quand ?

En cours de contrat et après dépôt d’un premier décompte

Quoi ?

Modification du plan budgétaire du projet, tel que repris à l’annexe I : transfert de budget d’une année vers l’autre au sein d’un même poste, transfert entre postes budgétaires, au sein du budget d’un partenaire ou entre les budgets des partenaires

Modification de la durée du contrat, tel que repris dans le contrat de base (terme opérationnel)

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 25: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

Comment ?

en utilisant le formulaire de demande adéquat

en motivant avec soin la demande

en passant par le coordinateur du réseau qui rassemble les demandes des promoteurs de son réseau: chaque promoteur lui communique son formulaire de demande dûment signé par lui et par son service financier

la demande consiste en un tableau avant (tel que repris à l’annexe I et au contrat de base) et un tableau après modifications budgétaires souhaitées ;

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 26: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

IV. LA GESTION FINANCIÈRE

Traitement administratif

Prolongation du terme opérationnel inférieure ou égale à 6 mois et/ou une modification du budget inférieure à 25.000€

→ Approbation par l’Administrateur de programme et le gestionnaire financier

Prolongation du terme opérationnel supérieur à 6 mois et/ou une modification du budget supérieure à 25.000€

→ Approbation par le Ministre de la Politique scientifique

Programme de rechercheSociété et Avenir

Page 27: Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

V.

Présentation des projets de recherche de l’appel II

Voorstelling van de onderzoeksprojecten uit de eerste oproep

Programme de rechercheSociété et Avenir

OnderzoeksprogrammaSamenleving en Toekomst