Click here to load reader

PROJET DE LOI - De Belgische Kamer van · PDF fileProjet de loi ... Recht, wat de bevoegdheid van de Commissie ... INLEIDING Zoals bepaald in de Beleidsverklaring van de minister van

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJET DE LOI - De Belgische Kamer van · PDF fileProjet de loi ... Recht, wat de bevoegdheid...

4863

2090/0012090/001

2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

DOC 54 DOC 54

CHAMBRE DES REPRSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

SOMMAIRE

Rsum .......................................................................Expos des motifs .......................................................Avant-projet .................................................................Analyse dimpact .........................................................Avis du Conseil dtat .................................................Projet de loi .................................................................Annexe ........................................................................

INHOUD

Samenvatting ..............................................................Memorie van toelichting ..............................................Voorontwerp ................................................................Impactanalyse .............................................................Advies van de Raad van State ....................................Wetsontwerp ...............................................................Bijlage ..........................................................................

PROJET DE LOIWETSONTWERP

tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht, wat de bevoegdheid van de Commissie

voor Boekhoudkundige Normen betreft

modifiant le Code de droit conomique, en ce qui concerne la comptence de la Commission des Normes Comptables

34

1012182127

34

1015182127

Blz. Pages

14 octobre 201614 oktober 2016

2 2090/001DOC 54

2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

De regering heeft dit wetsontwerp op 14 oktober 2016 ingediend.

Le gouvernement a dpos ce projet de loi le 14 octobre 2016.

De goedkeuring tot drukken werd op 25 oktober 2016 door de Kamer ontvangen.

Le bon tirer a t reu la Chambre le 25 octobre 2016.

Abrviations dans la numrotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e lgislature, suivi du n de base et du n conscutif

QRVA: Questions et Rponses critesCRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intgral CRABV: Compte Rendu Analytique CRIV: Compte Rendu Intgral, avec, gauche, le

compte rendu intgral et, droite, le compte rendu analy tique traduit des interventions (avec les an-nexes)

PLEN: Sance plnire COM: Runion de commissionMOT: Motions dposes en conclusion dinterpellations

(papier beige)

Publications officielles dites par la Chambre des reprsentants

Commandes: Place de la Nation 2

1008 BruxellesTl. : 02/ 549 81 60Fax : 02/549 82 74

www.lachambre.becourriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimes exclusivement sur du papier certifi FSC

Officile publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:Natieplein 21008 BrusselTel. : 02/ 549 81 60Fax : 02/549 82 74www.dekamer.bee-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifi ceerd papier

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer

QRVA: Schriftelijke Vragen en AntwoordenCRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRABV: Beknopt VerslagCRIV: Integraal Verslag, met links het defi nitieve integraal verslag

en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum COM: CommissievergaderingMOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement RformateurCD&V : Christen-Democratisch en VlaamsOpen Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : socialistische partij andersEcolo-Groen : Ecologistes Confdrs pour lorganisation de luttes originales GroencdH : centre dmocrate HumanisteVB : Vlaams BelangPTB-GO! : Parti du Travail de Belgique Gauche dOuvertureDFI : Dmocrate Fdraliste IndpendantPP : Parti PopulaireVuye&Wouters : Vuye&Wouters

32090/001DOC 54

2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

Dit wetsontwerp strekt ertoe om in de schoot van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een College op te richten dat belast wordt met het nemen van beslissingen inzake individuele vragen van onder-nemingen die betrekking hebben op de toepassing van de boekhoudregels.

Tevens worden verschillende wijzigingen voorge-steld met betrekking tot de werking en de samenstel-ling van de Commissie.

Le prsent projet de loi vise constituer au sein de la Commission des normes comptables un col-lge charg de prendre des dcisions en matire de questions individuelles dentreprises relatives lapplication des rgles comptables.

En outre, plusieurs dispositions sont proposes concernant le fonctionnement et la composition de la Commission.

RSUMSAMENVATTING

4 2090/001DOC 54

2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

DAMES, HEREN,

Het wetsontwerp dat de regering de eer heeft U ter beraadslaging voor te leggen, wijzigt artikel III.93van het Wetboek van Economisch Recht. Dit artikel stelt een Commissie voor Boekhoudkundige Normen in en omschrijft de wettelijke opdracht van deze Commissie.

INLEIDING

Zoals bepaald in de Beleidsverklaring van de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters van 13november2014(DOC 540020/007) die werd voor-gesteld voor de Belgische Kamer van volksvertegen-woordigers (2e zitting van de 54e zittingsperiode) werd onderzocht of de Commissie voor Boekhoudkundige Normen naast informele ook formele rulings zou kunnen afleveren aan ondernemingen, verenigingen en stichtin-gen over de toepassing van specifieke bepalingen van het boekhoudrecht.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen ont-vangt sinds haar oprichting vaak concrete vragen van het bedrijfsleven, accountants, boekhouders, fiscus en revisoren omtrent de correcte toepassing van het boekhoudrecht. Zo ontving de CBN in 2013 in totaal 177 vragen, in 2014 ontving zij 110 vragen en voor wat betreft 2015staat de teller op 195. Gedurende het meer dan 40-jarig bestaan van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft deze vaak informeel een antwoord gegeven op deze vragen. Regelmatig leiden dergelijke vragen tot CBN-adviezen met een alge-mene draagwijdte, die kwalificeren als gezaghebbende technische doctrine. Het is inderdaad zo dat de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen sedert haar ontstaan een belangrijke rechtsbron vor-men, zowel bij de interpretatie door de verschillende betrokken personen en instanties, inzonderheid door de rechter van de wettelijke en bestuursrechtelijke boekhoudvoorschriften als voor de toetsing van concrete toestanden en bijzondere gevallen aan deze regels. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zich daarbij steeds onthouden telkens wanneer zij wist of kon vermoeden dat een geschil aan de basis lag van een vraag die haar werd gesteld.

Teneinde een formeel karakter te verlenen aan de antwoorden die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen formuleert op de vragen die haar worden ge-steld, wenst de regering de opdracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen expressis verbis uit te breiden door invoeging van een passus die ertoe strekt aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi que le gouvernement a lhonneur de soumettre votre dlibration modifie larticle III.93du Code de droit conomique. Cet article institue une Commission des normes comptables et dfinit la mis-sion lgale de cette Commission.

INTRODUCTION

Comme le prcisait le ministre de l Emploi, de l conomie et des Consommateurs, charg du Commerce extrieur, Kris Peeters, dans son Expos dOrientation politique du 13 novembre 2014 (DOC 54 0020/007), prsent devant la Chambre belge des reprsentants (2e session de la 54e lgisla-ture), il tait examin si la Commission des normes comptables pouvait, outre les dcisions informelles, galement rendre des dcisions formelles envers les entreprises, les associations et les fondations concer-nant lapplication de dispositions spcifiques issues du droit de la comptabilit.

Depuis sa cration, la Commission des normes comptables reoit souvent, de la part des entreprises, des experts-comptables, des comptables, du fisc et des rviseurs, des questions ponctuelles concernant lapplication correcte du droit comptable. En 2013, la CNC a t saisie 177fois de ce type de questions, en 2014110fois, et en 2015195fois. Tout au long de ses plus de 40ans dexistence, la Commission des normes comptables a souvent t amene rpondre de faon informelle ces questions. Il arrive rgulirement que ces questions sont finalement traites dans des avis de la CNC porte gnrale qui constituent une doctrine technique dune grande autorit. En effet, depuis sa cration, les avis de la Commission des normes comp-tables sont une source importante de droit, loccasion de linterprtation par les diffrentes personnes et instances intresses, notamment le juge des rgles comptables lgales et rglementaires, comme pour lexamen de situations spcifiques et de cas particu-liers, la

Search related