of 13 /13
1 PÀ£ÁðlPÀ ¸À PÁðgÀ ªÁtÂdå vÉjUÉUÀ¼À E¯ÁSÉ £ÁUÀjÃPÀ ¸À£ÀßzÀÄ ªÁtÂdå vÉjUÉ UÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÀ £ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ MAzÀÄ «¨s ÁUÀªÁVgÀÄvÀ ÛzÉ. ªÁtÂdå vÉjUÉ UÀ¼À DAiÀÄÄPÀ ÛgÀÄ ªÁtÂdå vÉjUÉ UÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÃªÉ AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À ĪÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ £ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥À r¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÁUÀjÃPÀ ¸À£ÀßzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀ r¹PÉÆArzÉ. F ¸À£ÀßzÀÄ £ÀªÀ Ää zÀÆgÀzÀȶÖ, zsÉåÃAiÀÄ, GzÉÝñÀUÀ ¼ÀÄ, ¸ÉÃªÉ AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À ĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀ AqÀUÀ¼ÀÄ, vÉjUÉ PÁAiÀið¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV ¸Á¢ü¸À®Ä ¸À ºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀ ÛzÉ. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀzÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ GzÉÞñÀUÀ¼ÀÄ: 1) ºÉaÑ£À gÁd¸À é ¸ÀAUÀ æºÀuÉ 2) vÉjUÉ ¸ÀAUÀ æºÀuÉAiÀÄ°è£À zÀ ëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ºÉaѸÀĪÀ ÅzÀÄ. 3) vÉjUÉ ÀĸÀgÀuÉUÁV ¸Ë®¨sÀ å PÀ °à¸ÀĪÀ ÅzÀÄ. 4) ªÀiÁ»w vÀAvÁæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÉ jUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀjUÉ ¥À juÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀ Ä. £ÀªÀÄä ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 1. PɼÀPÀAqÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼À °è vÉjUÉ «¢üs¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ vÉjUÉ DqÀ½vÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. i. 2017 £ÁðlPÀ ¸ÀgÀ PÀÄ ªÀÄvÀÄ ¸É êÉUÀ¼À vÉjUÉ C¢ü¤AiÀĪÀ ÄÝ; ii. 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁgÁl vÉjUÉ C¢ü¤AiÀĪÀ ÄÝ; iii. 1976gÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÈwÛUÀ¼À Ä, ªÁå¥ÁgÀUÀ ¼ÀÄ ªÀÄvÀ ÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉ Äît vÉjUÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄÝ.

£ÁUÀjÃPÀ ¸À£ÀßzÀÄ - GST-Karnatakagst.kar.nic.in/latestupdates/CitizenCharternew.pdfe-mail: [email protected] D)E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ,

Embed Size (px)

Text of £ÁUÀjÃPÀ ¸À£ÀßzÀÄ -...

 • 1

  PlP Pg td vjUU ES

  UjP z

  td vjUU ESAi PlP Pgz aAiz tP ESAi MAz sUVgvz. td vjUU DAiPg td vjUU ESAi gd lz RgVgvg. Ai MzV Utl Gvr V UjP z CrPArz. F z zgz, zsAi, GzU, Ai MzV izAqU, vjU PAiiwAi CvvV AiPUvz.

  GzU

  zgz v zsAiU Az qz GzU:

  1) a gd AUu 2) vjU AUuAi zPvAi juPjAiiV a z. 3) vjU C guUV s Pz. 4) iw vAvez P vjU wzgjU juPjAiiV Ai qz.

  R PAiU

  1. PPAq PAiU vjU s v AU vjU Dqv z.

  i. 2017 gPlP gP v U vjU CAi; ii. 1957g PlP igl vjU CAi;

  iii. 1976g PlP wU, gU v GzUU t vjU CAi.

 • 2

  2. g g CAiU jUU Azt q, Azt wzr iq PAi;

  3. vjU wzgjAz g(jl)U, PU v WuU Pw. 4. sV v gV D P vjU w iq C irPqz 5. w vjU igl vjUAi iv Cav vQAv Pr zv Eg PgzvjAz vjU

  v Pjz, Pv t ReU AzAiiqz; 6. g(jl)U, PU v WuU z Eg Pgzvg Uu 7. g(jl)U, PU v WuU j. 8. E-Dqvz P gPv zsz P z U qz. 9. jAiiz vjU C guUV DAi jU Pv jzs. 10. vjU AZAi v Zz U wAz.

  11. jUU gPU sz v Az UtP iq s MzVzz. MzVwg U

  1. vjU AiUU zuU v zsU z U zt izsz P, A s, ZZ, vg w v x a P Zg rz.

  2. Azt U AztAiAi Avgz zuU D P MzVz. 3. g(jl)U gU v g(jl)U D P

  s MzVz. 4. D vjU wAi s MzVz. 5. w vjU v igl vjUAi iv Uv vQAv Pr zv Eg PgzvjAz

  vjU v Pjz, Pv t ReU AzAiiqz 6. PAz igl vjU UUV D P PjP U q s. 7. PAz igl vjU U vvvAi D j. 8. D PAz PgvUU jg. 9. D wg vPV PjP v vgu. 10. gP UtPV E- U D PjP v qzPz.

  11. U - E- U P PjP v qzPz v zs iw (Alerts) MzVz

  12. dPg jU gz J.JA.J P iw/zg q s.

  izAqU

  ESAi AtV E-Dqv CrP P vjU wzgjU U Cg VU v zvAi Az, EzjAzV vjU AUuAi zPv, vjU C gu, vjU wzgg v dPg zgU jg v U z. U MzV U zvU PPAqAw:-

  1. 2017g PlP gP v U vjU CAiz CrAi AztUV Cf z

  Az 3 Pz U MUV Azt qz;

 • 3

  2. 1956g PAz igl vjU PAi CrAi UV Cf z Az 10 Pz U MUV - qz;

  3. 1956g PAz igl vjU PAi CrAi Js UV Cf z Az 10 Pz U MUV Js qz;

  4. 1976g PlP wU, gU v GzUU t vjU PAi CrAi AztUV Cf z Az Azt qz.

  jPU (jUAz jPU)

  5. J PAiU GAzsU Cjz. 6. g(jl)U v vjU wAi AizV z. 7. WV iwAi MzVz. 8. v PvU U P zsvU AizV z. 9. CUv dU vz.

  10. P jzs U Cq j PAiU Pjz v Az.

  AztAi gU U; g z zu, AP AS, E- EU U AAzsl PgP iw qz. EzjAzV U a zPv v juPjAiiV MzV zsUvz.

  J.JA.J. P jU gz zg C. Aiiz jAi igl irz gQU igl qz Cx vjU

  vPAi WlU U i UjPg iwAi J.JA.J. P MzV MAz Ai AiP z Ej qVz. F jw rz zgU wUwAi evt : http://ctax.kar.nic.in qzVgvz. F s E-UP' JAz PgAiUvz. C)gP v U vjUU AAzsl PAzPgv v vAzgU guUV F PPAq CPjU AQz:

  td vjUU AiP DAiPg ( Aio) 'td vjU PAiiAi', r, 1 Rg, UAUg, AUg-560009. zgt AS: 080-22265101/10 ext-129 APgv: 1800-425-6300 (g): 080-22342689 080-22208401 e-mail: [email protected]

  D)Evg i PAzPgv, zgU F PPAq CPjUU PzVz:

  http://ctax.kar.nic.in/mailto:[email protected]

 • 4

  td vjUU AiP DAiPg (dP APPj,) 'td vjU PAiiAi', r, 1 Rg, UAUg, AUg-560009. zgt AS: (g): 080-22267245

  e-mail: [email protected]

  Cx [email protected]

  D. z U Pjvz zgU v PAzPgvU [email protected] EjU zVz.

  E. PwAi CPjUU z zgUU v PAz PgvUU AiP Aiz jg Uz AAv gP v vjU sUz gP v vjU vjUU dAn DAiPgU AQzVz. gU PPAqAwgv:

  P AS

  sUU g v zgt/

  Ag

  E- Lr

  1 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -1, AUg. AUg.

  . q|| ..gP n.n.JA., .JA.n. Plq, 5 r, Aiavg, AUg- 560 022

  080-23570126 2080-3570382 (sP)

  [email protected]

  2 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -2, AUg.

  . v .n.P-2, '' P, 6 r, 80 Cr g , geAzUg, PgAU, AUg -560047.

  080-25706166 080-25706167 (sP)

  [email protected]

  3 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -3, AUg.

  . f.e. ZUq n.n.JA., .JA.n. Plq, 5 r, AwUg, AUg- 560027.

  080-22221048 080-22221184 (sP)

  [email protected]

  4 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -4, AUg.

  w. q|| sgt.JA.Dg. .n.P-2, '' P, 6 r, 80 Cr g , geAzUg, PgAU, AUg -560047.

  080-25704770 080-25704833 (.J) 080-25703822 (sP)

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 5

  5 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -5, AUg.

  . J. UAqg .n.P-2, '' P, 6 r, 80 Cr g , geAzUg, PgAU, AUg -560047.

  080-25706157 080-25706175 (sP)

  [email protected]

  6 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj -6, AUg.

  . JA.e. lge 3 r, P.J.Lr. Plq, 14 P, t, 2 e, AUg- 560058.

  080-28363927 080-28363845 (sP)

  [email protected]

  7 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, g.

  . .n.uUq s, g , P. Dg. , g - 570024.

  0821-2426652 0821-2420367 0821-2421877

  [email protected]

  .com

  8 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, U.

  . Dg. wAi t PlP td vjU s, 60 Cr g wg, UUq qu, U-577205

  08182-258706 08182-258705 (sP 08182-258707 (.J)

  [email protected]

  9 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, AUg.

  . Z.f. v td vjU s, z g, AUg-575001.

  0824-2424147 0824-2425581 (sP)

  [email protected]

  10 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, zsgq.

  . J.GzAiAPg td vjU s, r.. PAAq, zsgq- 580001.

  0836-2210170 0836-2210172 (sP) 0836-2210173

  [email protected]

  om

  11 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, U.

  . J. e CdvG i zs, P g, U-59001.

  0831-2407363 0831-2407365 (sP) 0831-2407366 (.J)

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 6

  12 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, PgV

  . q|| Eizg J.JA. td vjU PAiiAi, 1 r, g wg, PgV 585101.

  08472-221338 08472-222051 (sP)

  [email protected]

  13 gP v U vjU dAn DAiPg (Dqv), sVAi gP v U vjU Pbj, ztUg v j.

  . td vjU s, 'J' P, zgd Cg qu, ztUg- 577002.

  08192-253415 08192-231359 08192-254059

  [email protected]

  m

  14 gP v U vjU dAn DAiPg (QjAi PAiU sU)

  . P. g n.n.JA., .JA.n. Plq, 4 r, AiAvg, AUg- 560022.

  080-23470479 080-23477611 (sP)

  [email protected]

  m

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 1

  GOVERNMENT OF KARNATAKA

  COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

  CITIZEN CHARTER

  Commercial Taxes Department is one of the wings of the Finance Department, Karnataka

  Government Secretariat. The Commercial Taxes Department is headed by the Commissioner of

  Commercial Taxes at the State level.

  In order to improve the delivery of its Services, the department has envisaged the Citizens

  Charter. The Charter is the declaration of our Vision, Mission, Objectives and standards for

  delivery of Services and achieve the excellence in the implementation of tax policies.

  Objectives:

  The objectives derived from its Vision and Mission statements are:

  1. Revenue mobilisation. 2. Increasing tax collection efficiency. 3. Building a good image for the Department. 4. More efficient delivery of Services to the tax payers.

  Our Key Functions

  1. Administration of Levy and Collection of taxes under: 1) The Karnataka Goods and Services Tax Act, 2017; 2) The Karnataka Sales Tax Act, 1957; 3) The Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976;

  .

 • 2

  2. Registration of taxpayers and amendment of registration under the above mentioned three

  Acts;

  3. Receipt of returns and statements and declarations by taxpayers;

  4. Facilitating the taxpayers to make the online payments in simple and easy way;

  5. Receipt of payments of the profession tax and sales tax within notified limit and remittance of

  same to the Treasury;

  6. Monitoring of defaulters of statements and return;

  7. Scrutiny of returns and statements and declarations

  8. Simplified Issue of statutory forms through e-governance;

  9. Selective Audit for proper tax compliance;

  10. To detect and prevent the tax evasion;

  11. Facilitating the dealers to transport the goods with ease and without delay.

  Services provided

  1. Dissemination of information on changes in tax laws and procedure through electronic. print

  media, through communication, interactive sessions and through training and capacity

  building

  2. Online registration including online amendment

  3. Facilitating the submission of details to furnish the online submission of returns

  4. Online payment of Taxes

  5. Receipt of payments of the profession tax and sales tax within notified limit and remittance of

  same to the Treasury;

  6. Online request & issue of the CST forms;

  7. Online cross-verification of the CST Forms;

  8. Online grievance redressal;

  9. Online request & issue of Clearance Certificate;

  10. Online request and download of e-Way Bill for transportation of goods;

  11. M-Services downloading of e-Way Bill through mobile and various other alerts to the dealers.

  12. SMS based information/complaint by public against the dealers.

  Our Standards

  The department makes the commitment of providing Services at the door steps of the tax payers,

  completely adopting e-governance, increasing tax collection efficiency and creating a compliant

  system to redress and monitor tax payers and public grievances.

  We adhere to the following norms in delivering of our Services:

  1. Registration will be issued under the Goods and Services Tax Act, 2017 within 3 working days from the date of submission of application;

  2. C form will be issued under the Central Sales Tax Act, 1956 within 10 working days from the date of submission of application;

 • 3

  3. F form will be issued under the Central Sales Tax Act, 1956 within 10 working days from the date of submission of application;

  4. Registration will be issued under the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Acts, 1976 on the same day of submission of application.

  Our Expectations

  We expect citizens to:

  1. Comply all the provisions of laws

  2. To file the return and pay the tax in time

  3. Be prompt in furnishing information

  4. Fulfill their duties and legal obligations in time

  5. Avoid unnecessary litigation 6. Be interactive and co-operative in audit and cross verification. To intimate the change of data

  in the registration details like change of address, contact numbers, e-mail id to the concerned

  authorities. This will enable us to provide Services in more efficient and effective manner

  Complaints against dealer through SMS

  A system for common citizen to provide information through SMS in case a bill is not issued

  by any dealer or any other instances of tax evasion in Karnataka is put in place. The complaint

  can see the status of the complaint through the website: http://ctax.kar.nic.in. This facility is

  called e-Grahak.

  Complaints and Grievances

  For the redressal of the grievances and difficulties, you may please contact :

  Assistant Commissioner of

  Commercial Taxes (Help Desk)

  1st Floor, Vanijya Therige Karyalaya

  1st

  Main Road, Gandhinagar,

  Bengaluru-560 009

  Toll Free:- 1800-425-6300

  (Direct) Phone: 080- 22342689

  080-22208401

  e-mail:

  [email protected]

  For other and common grievances and issues, you may please contact:

  http://ctax.kar.nic.in/mailto:[email protected]

 • 4

  Assistant Commissioner of

  Commercial Taxes (Public Relations Officer)

  Ground Floor, Vanijya Therige Karyalaya

  1st

  Main Road, Gandhinagar,

  Bengaluru-560 009

  (Direct) Phone: 080- 22267245

  e-mail: [email protected]

  or [email protected]

  In case, the grievances and complaints at field offices are not redressed in time, the dealer can approach the Joint Commissioner of Commercial Taxes of the concerned Goods and Services Tax Division. The details are as under:

  Sl.

  No.

  DIVISION Name and Address Phone/

  Mob

  Nos.

  e-mail ID

  1 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-01

  Bengaluru

  Sri. Dr.|| B.V.Muralikrishna TTMC, BMTC Building,

  3rd Floor, Yeshwanthpura,

  Bengaluru - 560022.

  23570126 23570382(F)

  [email protected]

  m

  2 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-02

  Bengaluru

  Smt. C.Pushpalatha

  VTK-2, B Block, 6th Floor,

  80ft Road, Rajendranagara,

  Koramangala,

  Bengaluru -560047.

  25706166 25706167(F)

  [email protected] com

  3 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-03

  Bengaluru

  Sri. G.J.Cheluvegowda

  TTMC, BMTC Building, 2nd

  Floor, Shanthinagara,

  Bengaluru - 560027.

  22221048 22221184(F)

  [email protected]

  com

  4 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-04

  Bengaluru

  Smt. Dr.|| Shobharani M.R. VTK-2, A Block, 4

  th Floor, 80ft

  Road, Rajendranagara,

  Koramangala, Bengaluru -560047.

  25704770 25704833(P.A)

  25703822(F)

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 5

  5 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-05

  Bengaluru

  Sri. S.Gundu Rao

  VTK-2, B Block, 5th

  Floor, 80ft

  Road, Rajendranagara,

  Koramangala, Bengaluru -560047.

  25706157 25706175(F)

  [email protected]

  m

  6 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO-06

  Bengaluru

  Sri. M.J.Nataraj

  3rd Floor, KAIDB Building,

  14th Cross, Peenya, 2nd Stage,

  Bengaluru- 560058.

  28363927 28363845(F)

  [email protected]

  7 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Mysuru

  Sri. B.T.Banegowda

  Sheshadri Bhavan, Divan Road,

  K.R.Mohalla, Mysuru-570024

  08212426652 0821-2420367

  0821-2421877

  jcctadmndvomys

  @g mail.com

  8 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Shivamogga

  Sri. R.Thimmaiah

  Suvarna Karnataka, Vanijya

  Terige Bhavana, Near 60ft

  Road, Gopal gowda Layout,

  Shivamogga-577205

  08182-258706

  08182-

  258705(F)

  08182-

  258707(P.A)

  [email protected]

  l. com

  9 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Mangaluru

  Sri. H.G.Pavithra

  Vanijya Terige Bhavan

  Maidhan Road,

  Mangaluru- 575001.

  0824 2424147 0824

  2425581(F)

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 6

  10 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Dharwad

  Sri. S.Udayashankar

  Vanijya Terige Bhavan, D.C. Compound,

  Dharwad- 580001.

  0836-2210170 0836-

  2210172(F)

  0836-2210173

  [email protected]

  h oo.com

  11 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Belagavi.

  Sri. S. Mirza Ajmathulla

  Sumoulya Soudha, Club

  Road, Belagavi-590001.

  0831-2407363 0831-

  2407365(F)

  0831-

  2407366(P.A)

  [email protected]

  12 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Kalaburagi

  Sri. Dr.|| Inamdar S.M. VTK, 1

  st Floor, Near Railway

  Station, Kalaburagi-585101.

  08472 221338 08472

  222051(F)

  [email protected]

  c om

  13 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Admn.),

  DGSTO,

  Davanagere and

  Ballary.

  Sri. Srinivasa

  Vanijya terige Bhavana, A Block, Devaraja Arasu Layout,

  Davanagere-577002.

  08192 253415 08192 231359

  08192 254059

  [email protected]

  mai l.com

  14 Divisional Joint

  Commissioner of

  Goods & Services

  Tax (Minor Acts

  Division.), Bengaluru

  Sri K.Raman

  TTMC, BMTC Building, 4th

  Floor, Yeshwanthpura,

  Bengaluru - 560022.

  23470479 23477611(F)

  [email protected]

  il.com

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 7

  Abbreviations: JCCT: Joint Commissioner of Commercial Taxes

  DGSTO- Divisional Goods and Services Tax Office