Transcript
 • Vlaams Ministerie van Welzijn,

  Volksgezondheid en Gezin - Agentschap

  Zorg en gezondheid

  Société Scientifique de

  Médecine Générale

  Ministère de la Communauté française

  Direction générale de la santé

  Vereniging van Huisartsen

  Huidige kenmerken en evolutie

  van de peilartsen en hun praktijk

  Gegevens verzameld in 2006

  N. BOFFIN, N. BOSSUYT, V. VAN CASTEREN Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Dienst Epidemiologie

  Oktober 2008- IPH/EPI REPORTS N° 2008 – 0017

 • Inhoudstafel

  Dankbetuigingen .................................................................................................................................... 1

  Samenvatting ......................................................................................................................................... 3

  Inleiding.................................................................................................................................................. 5

  Materiaal en methoden .......................................................................................................................... 7

  Resultaten.............................................................................................................................................. 9

  Onderzoekspopulatie ........................................................................................................................ 9

  Geografische spreiding ..................................................................................................................... 9

  1. Vergelijking peilartsen met andere huisartsen naar leeftijd en geslacht ....................................... 9

  Geslachtsverdeling................................................................................................................... 9

  Leeftijdsverdeling ................................................................................................................... 10

  2. Resultaten uit de enquête ........................................................................................................... 12

  Type praktijk en HIBO’s in de praktijk .................................................................................... 12

  Gebruik van een elektronisch medisch dossiersysteem en toegang tot het Internet ............. 12

  Deelname in 2007.................................................................................................................. 13

  3. Stabiliteit van het netwerk ........................................................................................................... 15

  Discussie.............................................................................................................................................. 17

  Besluit .................................................................................................................................................. 19

  Litteratuur............................................................................................................................................. 21

  Bijlage .................................................................................................................................................. 23

 • Dankbetuigingen

  1/24

  Het Belgische netwerk van huisartsenpeilpraktijken wordt gefinancierd door de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

  Met dank aan Yolande Pirson (input van gegevens, lay-out van rapport), Guy Jeanfils (ontwikkeling van data-entry programma’s en data management), en Anne-Lise Laffineur (traductie).

  Met dank aan Pascal Meeus (RIZIV) voor de gegevens over het aantal actieve huisartsen in 2006 en hun kenmerken.

 • Samenvatting

  3/24

  In dit rapport beschrijven we de peilartsen en hun praktijk aan de hand van de gegevens die we in 2006 verzamelden met een schriftelijke vragenlijst. We beschrijven ook de mate waarin de peilartsen vergelijkbaar zijn met de actieve huisartsen in België naar geslacht en leeftijd en per regio. Tot slot beschrijven we de evolutie van het peilartsennetwerk sinds 1997.

  In 2006 bestond het peilartsennetwerk uit 197 huisartsen: 174 peilartsen en hun 23 collega’s uit groepspraktijken waarvan de consultaties ook werden geregistreerd. Van 171 peilartsen hebben we gegevens uit de bevraging van 2006.

  De peilartsen waren in 2006 goed verspreid over België: 8,6% is gevestigd in Brussel, 53,4% in Vlaanderen en 37,9% in Wallonië. Uit de vergelijking van de peilartsen met de actieve huisartsen in België blijkt dat de peilartsen slechts licht afwijken naar leeftijd en geslacht.

  71% van de peilpraktijken is een solopraktijk. Het gebruik van een EMD is hoger in Vlaanderen (90%) dan in Wallonië (69%) en Brussel (40%). Alle Vlaamse peilartsen (100%) hebben toegang tot het Internet, bij de Waalse (88%) en de Brusselse (67%) peilartsen is dat minder het geval.

  Het peilartsennetwerk groeide in de laatste tien jaren met 28%. In 2006 registreerden 80 peilartsen (46%) al 10 jaar onafgebroken.

 • Inleiding

  5/24

  In dit rapport beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de peilartsen en hun praktijk en de mate waarin ze vergelijkbaar zijn met de Belgische, Vlaamse en Waalse huisartsenpopulatie. We beschrijven ook de groei van het peilartsennetwerk sinds 1997.

  Om de peilpraktijkgegevens te kunnen extrapoleren naar de ganse bevolking is het essentieel dat de peilartsen vergelijkbaar zijn met de andere huisartsen in het land en dat ze geografisch goed verspreid zijn. We gaan er namelijk van uit dat in dat geval ook de patiëntenpopulatie waarvoor de peilartsen zorgen representatief is voor de totale patiëntenpopulatie.1 Aangezien er in de Belgische huisartspraktijk geen patiëntenlijsten zijn, is dit de meest haalbare benadering bij een schriftelijke registratie zoals in de huisartsenpeilpraktijken.

 • Materiaal en methoden

  7/24

  Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens die we verzamelden tussen september en december 2006 bij de peilartsen door middel van een korte schriftelijke vragenlijst (zie bijlage). De vragenlijsten werden in september 2006 verstuurd naar alle peilartsen die dat jaar aan de registratie waren begonnen. Aan de peilartsen uit groepspraktijken werd gevraagd of de contacten van hun collega’s mee werden geregistreerd. Als dat het geval was werd ook gevraagd naar het geslacht en de geboortedatum van deze collega’s.

  Voor het onderzoek van de representativiteit van de peilartsen maakten we gebruik van (ongepubliceerde) gegevens van het RIZIV over het aantal actieve huisartsen, dit zijn artsen met de RIZIV-nummers van 000 t.e.m. 009, naar arrondissement, geslacht en leeftijdsgroep. Volgens berekeningen bij het RIZIV waren er in 2006 11.110 actieve huisartsen in België. De berekeningen zijn gebaseerd op de combinatie van verschillende indicatoren. Het gaat over huisartsen met minstens 500 patiëntencontacten en geen belangrijke ziekenhuisactiviteit of huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst en lid zijn van een LOK-groep.3 We onderzochten niet of de Brusselse peilartsen representatief waren naar leeftijd en geslacht omdat het over een erg kleine groep ging.

  Voor de wijze waarop de geografische spreiding van de peilartsen werd geëvalueerd en de omvang en spreiding van de geobserveerde patiëntenpopulatie werd geschat, verwijzen we naar eerdere beschrijvingen.1,2 De basis van deze berekeningen zijn gegevens van het RIZIV over het gemiddelde aantal patiëntcontacten per huisarts per jaar.

  Voor het meten van de samenhang tussen categorische variabelen gebruikten we de Chi kwadraat test. We deden een logistische regressie analyse om na te gaan welke kenmerken het gebruik van een elektronisch dossiersysteem verklaren.

 • Resultaten

  9/24

  Onderzoekspopulatie

  De vragenlijst werd verzonden naar de 202 peilartsen die in 2006 aan de registratie waren begonnen. We verwerkten alleen de enquêtegegevens van de peilartsen die minstens 26 weken registreerden. Van de 174 peilartsen in dit geval hebben drie artsen hun vragenlijst niet ingevuld zodat de enquêtegegevens gaan over 171 peilpraktijken.

  In 15 groepspraktijken werden de contacten van andere huisartsen uit de praktijk wekelijks meegeteld in de registraties. Het gaat hier over 23 huisartsen. Dat betekent dat de peilpraktijkgegevens van 2006 het werk zijn van 197 huisartsen. Samengevat betekent dit dat we van 197 (171 + 23 + 3) peilartsen minimale gegevens hebben, namelijk hun leeftijd, geslacht en regio, en dat we over 171 peilpraktijken gegevens uit de bevraging hebben.

  In 2006 waren vrijwel alle peilartsen (96% of 164 op 171) geaccrediteerd.

  Geografische spreiding De peilpraktijken waren in 2006 goed verspreid over heel het land: 8,6% van de praktijken lagen in Brussel, 53,4% in Vlaanderen en 37,9% in Wallonië.

  De deelnemende praktijken bereikten een bevolking die werd geschat op 1,76% van de Belgische bevolking, op 1,82% van de Vlaamse, op 1,76 % van de Waalse en op 1,30% van de Brusselse bevolking. In alle provincies en in Brussel omvatte het netwerk minstens 1% van de bevolking. Er waren peilartsen in alle 43 arrondissementen van het land. In een van 22 Vlaamse arrondissementen (Mechelen) en in drie van 20 Waalse arrondissementen (Ath, Thuin en Namen) werd minder dan 1% van de bevolking bereikt.

  1. Vergelijking peilartsen met andere Huisartsen naar leeftijd en geslacht Geslachtsverdeling Meer dan een derde (36%) van de Belgische peilartsen is een vrouw terwijl er in de totale huisartsenpopulatie 28% vrouwen zijn (Tabel 1). Het percentage vrouwen is het hoogst (39%) bij de Vlaamse peilartsen. Tabel 1 : De peilartsen in vergelijking met de totale huisartsenpopulatie (niet-peilartsen) naar geslacht en per

  regio1

  Peilartsen Niet-peilartsen Totaal N % N % N %

  Vlaamse huisartsen Mannen 67 61 4322 73 4389 73 Vrouwen 42 39 1607 27 1649 27 Totaal 109 100 5929 100 6038 100

  p0,05 Belgische huisartsen Mannen 126 64 7888 72 8014 72 Vrouwen 71 36 3025 28 3096 28 Totaal 197 100 10913 100 11110 100

  p

 • Resultaten

  10/24

  Leeftijdsverdeling

  De vrouwelijke peilartsen waren gemiddeld wat jonger dan hun mannelijke collega’s: de leeftijd van de mannen varieerde tussen 28 en 79 jaar (mediaan 52 jaar) en die van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar (mediaan 45 jaar).

  We onderzochten of de peilartsen in leeftijd afwijken van de totale huisartsenpopulatie en dit zowel voor de Vlaamse peilartsen, de Waalse als de Belgische huisartsen, inbegrepen de Brusselse.

  De leeftijdsverdeling van de Vlaamse peilartsen (Tabel 2) en de Waalse peilartsen (Tabel 3) kwam niet helemaal overeen met die van de andere huisartsen omdat er minder peilartsen waren in de jongste en de oudste leeftijdsgroepen.

  Tabel 2 : De Vlaamse peilartsen in vergelijking met de Vlaamse huisartsen naar leeftijd en per geslacht

  Peilartsen Niet-peilartsen Totaal N % N % N %

  Mannen 39 en jonger 5 7 423 10 428 10 40-49 21 31 966 22 987 22 50-59 29 43 1890 44 1919 44 60 en ouder 12 18 1043 24 1055 24 Totaal 67 100 4322 100 4389 100

  p>0,05 Vrouwen 39 en jonger 15 36 638 40 653 40 40-49 23 55 597 37 620 38 50-59 4 10 336 21 340 21 60 en ouder 0 0 36 2 36 2 Totaal 42 100 1607 100 1649 100

  p>0,05 Totaal 39 en jonger 20 18 1061 18 1081 18 40-49 44 40 1563 26 1607 27 50-59 33 30 2226 38 2259 37 60 en ouder 12 11 1079 18 1091 18 Totaal 109 100 5929 100 6038 100

  p

 • Resultaten

  11/24

  Tabel 3 : De Waalse peilartsen in vergelijking met de Waalse huisartsen naar leeftijd en per geslacht

  Peilartsen Niet-peilartsen Totaal N % N % N %

  Mannen 39 en jonger 1 2 254 9 255 9 40-49 18 37 556 20 574 20 50-59 24 49 1226 44 1250 44 60 en ouder 6 12 776 28 782 27 Totaal 49 100 2812 100 2861 100

  p0,05 Totaal 39 en jonger 6 8 564 15 570 14 40-49 28 38 890 23 918 23 50-59 32 44 1588 41 1620 41 60 en ouder 7 10 833 21 840 21 Totaal 73 100 3875 100 3948 100

  p

 • Resultaten

  12/24

  2. Bijkomende resultaten uit de enquête

  Type praktijk en HIBO’s in de praktijk

  De meeste (71%) peilpraktijken zijn solopraktijken (Tabel 5). Het type praktijk gaat niet significant samen met de regio al zien we vrij grote verschillen tussen de percentages solisten in Wallonië (80%), Brussel (73%) en Vlaanderen (65%).

  Tabel 5 : Type praktijk, solo of groep, naar regio

  Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal N % N % N % N %

  Solopraktijk 11 73 59 65 52 80 122 71 Groepspraktijk 4 27 32 35 13 20 49 29

  Totaal 15 100 91 100 65 100 171 100

  In 15 van de 49 groepspraktijken, minder dan een derde, werden de contacten van de collega’s in de groepspraktijk mee geregistreerd.

  Een kleine minderheid van de peilartsen (8%) werkte met een HIBO (huisarts in opleiding) (Tabel 6). In de helft van deze praktijken (7 op 13) worden de contacten van de HIBO mee geregistreerd. Deze gegevens gaan niet significant samen met de regio.

  Tabel 6 : Aanwezigheid van HIBO’s in de praktijk, al dan niet mee registrerend

  N % Praktijk met HIBO die ook registreert 7 4 Praktijk met HIBO die niet mee registreert 6 4 Praktijk zonder HIBO 158 92 Totaal 171 100

  Gebruik van een elektronisch medisch dossiersysteem en toegang tot het Internet

  Meer dan driekwart van de peilartsen hield een EMD (elektronisch medisch dossier) bij van de patiënten (Tabel 7). Het gebruik van EMD was aanzienlijk hoger in Vlaanderen (p=0,000).

  De meeste geïnformatiseerde peilpraktijken (95%) gebruikten een softwarepakket waarvan de laatste versie in 2006 gehomologeerd werd door de bevoegde instanties.4

  Tabel 7 : Gebruik van EMD-systemen en gehomologeerde EMD-systemen naar regio

  Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal N % N % N % N %

  Gebruik van EMD (N=171) 6 40 82 90 45 69 133 78 Gebruik gehomologeerd EMD (N= 171) 6 40 80 86 40 61 126 72

  Uit een logistische regressie-analyse waarin we het geslacht, de leeftijd, het praktijktype en de regio van de peilartsen opnamen, blijkt dat het gebruik van een EMD vooral samen gaat met de regio. In Vlaanderen was de kans op een EMD 3,7 maal groter dan in Wallonië (OR = 3,7; BI van 1,5 tot 9,0; p=.005). In Brussel was de kans op een EMD kleiner dan in Wallonie (OR = 0,28; BI van 0,08 tot 0,97; p=.044).

  Van de 20 gehomologeerde softwarepakketten waren er 14 in gebruik, waarvan 10 door Franstalige en 9 door Nederlandstalige huisartsen (Tabel 8).

 • Resultaten

  13/24

  Tabel 8 : Gebruikte gehomologeerde EMD-software naar taalgemeenschap

  Franstalige peilartsen Nederlandstalige peilartsen Totaal N % N % N %

  Accrimed-2000 10 13 10 8 Epicure 9 20 1 1 10 8 Health One 9 20 10 13 19 15 Le Généraliste 4 9 4 3 Medidoc 4 9 17 21 21 17 Medigest 5 11 3 4 8 6 Mediwin 6 13 6 5 Medsoft 4 5 4 3 Omnipro 3 7 3 2 Pricare 3 7 3 2 Prodoc 5 6 5 4 Socrate Medical 2 4 2 2 SoSoeMe 6 8 6 5 Windoc 1 2 24 30 25 20 Totaal 46 100 80 100 126 100

  Meer dan de helft (54%) van de geïnformatiseerde artsen registreerde meestal of altijd de huisbezoeken in het EMD (Tabel 9). Minder dan de helft doet dit soms (33%) of nooit (12%). De mate waarin de peilartsen met een EMD-systeem ook huisbezoeken registreren gaat niet significant samen met hun regio. Of ze toegang hebben tot het Internet echter wel, dit is het geval bij alle Vlaamse peilartsen (p= 0,000). Tabel 9 : Registratie van huisbezoeken in EMD, toegang tot Internet en automatische invoer van labogegevens

  naar regio

  Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal

  N % N % N % N % Registreert huisbezoeken meestal of altijd in EMD (N=133) 4 67 41 50 27 60 72 54 Heeft toegang tot internet (N=171) 10 67 91 100 57 88 158 92 Kan labogegevens in EMD invoeren via Internet (N=132) 5 83 80 98 38 86 123 93

  Deelname in 2007

  Slechts drie peilartsen waren niet meer bereid om deel te nemen in 2007. Twee peilartsen vonden de registratie te zwaar en een huisarts ging op pensioen.

  Een kwart van de peilartsen deed een of meerdere suggesties voor registratiethema’s in de volgende jaren. In totaal werden 72 nieuwe registratiethema’s voorgesteld (Tabel 10). Net zoals verleden jaar werd depressie relatief veel genoemd net zoals diverse onderwerpen die we kunnen groeperen onder de titel “geestelijke gezondheid en leefstijl”.

  Er werden 64 registratiethema’s voorgesteld voor 2007 door 74 peilartsen. Verschillende artsen blijven ook over de jaren heen bij ‘hun’ thema.

 • Resultaten

  14/24

  Tabel 10 : Voorstellen van registratiethema's in 2007

  Diverse kankers 10

  Obesitas en overgewicht 3 Alzheimer of senilitas 2 COPD 2 CVA 2 Diabetes type 1 2 Hypertensie 2 Cardiovasculaire risico’s 2 Autoimmuunziekten 1 Fybromialgie 1 Infarctus 1 Lumbalgie 1 Maagzweer 1 Osteoporosis 1 Primair degeneratieve ziekten 1 Steenvorming blaas 1

  Chronische en niet-infectueuze aandoeningen (N=34)

  Zeldzame ziekten 1 Vaccinatie 4 Urogenitale problemen 3 Antibiotica 2 Mononucleosis 2 Hepatitis C 1 Kinkhoest 1 Pneumonie 1 SOA en SOI 1

  Infectueuze aandoeningen (N=16)

  Ziekte van Lyme 1 Verwijzingen en samenwerking 2 Ongewenste zwangerschap 2 Aanvraag bloedonderzoek 1 Onnodige oproepen 1

  Zorgproces en organisatie van zorg (N=6)

  Ontoegankelijke zorg 1 Depressie 4 Roken en rookstop 4 Middelen misbruik 3 Ongevallen, divers 2 Ongewenste zwangerschap 2 Psychische stoornissen 2 Stresserende situaties 2 Anticonceptie bij jongeren 1 Milieugezondheidsproblemen 1

  Geestelijke gezondheid, leefstijl en veranderbare risicofactoren (N = 21)

  Psychosomatische klachten 1

 • Resultaten

  15/24

  3. Stabiliteit van het netwerk

  Het aantal peilartsen steeg in de loop van de laatste tien jaren met als voorlopig hoogtepunt 182 deelnemers in 2005 (Tabel 11).

  Met 1997 als basis is de omvang van het netwerk in 2006 met 28% gestegen. Het jaarlijkse aantal nieuwe deelnemers, dit zijn peilartsen die het jaar voordien nog niet deelnamen, schommelde in die periode tussen 2 en 33 (19 gemiddeld). In 2006 waren er 15 huisartsen die wel registreerden in 2005 maar niet meer in 2006. Het jaarlijkse aantal afhakers schommelde tussen 12 en 25 (16 gemiddeld). In 2006 registreerden 80 van de 174 peilartsen (46%) al 10 jaar onafgebroken.

  Tabel 11 : Omvang en stabiliteit van het peilartsennetwerk 1997-2006

  N deelnemers N nieuwe deelnemers % nieuwe deelnemers N afhakers % afhakers 1997 136 20 15 20 15 1998 128 8 6 16 12 1999 134 19 15 13 10 2000 153 31 23 12 9 2001 158 18 12 13 8 2002 150 17 11 25 16 2003 163 26 17 13 9 2004 181 33 20 15 9 2005 182 15 8 14 8 2006 174 2 1 15 8

 • Discussie

  17/24

  Dit jaar vergeleken we de peilartsen met de actieve huisartsenpopulatie volgens een nieuwe definitie die in het RIZIV werd ontwikkeld. Daaruit bleek dat de peilartsen naar leeftijd en geslacht slechts licht afwijken van de actieve huisartsen buiten het netwerk. Met name de uiterste leeftijdscategorieën zijn wat ondervertegenwoordigd in het netwerk van peilartsen. We nemen aan dat dit geen ernstige gevolgen heeft voor de representativiteit van de artsen en hun patiënten.

  Ook uit andere bronnen blijkt dat de praktijk van de peilartsen vergelijkbaar is met deze van hun collega’s. Zo is het percentage huisartsen uit het Intego-netwerk dat dikwijls of altijd huisbezoeken in het EMD registreerde (66%) vergelijkbaar met dat van de peilpraktijken (54%).5 Het percentage Vlaamse huisartsen dat in een groepspraktijk werkte (35%) is hoger bij de Vlaamse peilartsen dan bij de Vlaamse huisartsen (22%) volgens (ongepubliceerde) gegevens van de Domus Medica, vereniging van huisartsen, van begin 2006.

  Het percentage peilartsen dat werkt met een gehomologeerd EMD-systeem (77%) is hoger dan het percentage actieve Belgische huisartsen (59%) die in 2006 een aanvraag deden bij het RIZIV voor een premie voor het gebruik van een gehomologeerd EMD-softwarepakket (niet-gepubliceerde gegevens). Dat ligt in de lijn van onze verwachtingen want we vermoeden dat de praktijkorganisatie van de peilartsen beter is dan gemiddeld en hen makkelijker toelaat om deel te nemen aan de registraties.

  De peilartsen stelden 72 onderwerpen voor als registratiethema in de toekomst. Het is duidelijk dat ze niet allemaal even goed voldoen aan de volgende criteria :

  o Het gaat om een gezondheidsprobleem waar de huisarts een belangrijke rol speelt in de diagnose, behandeling of begeleiding.

  o Het gezondheidsprobleem komt frequent genoeg voor (om betrouwbare gegevens te kunnen verzamelen) maar ook niet te frequent (om overbelasting van de peilarts te vermijden).

  o Er bestaan duidelijke diagnostische criteria.

  o Het onderwerp is voldoende relevant.

  o De huisartsenpeilpraktijken kunnen over het thema cijfers verschaffen die andere instanties niet kunnen leveren.

  o Voor bepaalde thema’s is het belangrijk om de registratie regelmatig te herhalen om het probleem optimaal te kunnen opvolgen.

  o Voor bepaalde specifieke thema’s is de medewerking van een onderzoeksgroep die over voldoende expertise in het domein beschikt noodzakelijk.

  Interessant is dat er langs Franstalige en Vlaamse kant voor meerdere voorgestelde registratiethema’s een “Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering” beschikbaar is in de Belgische huisartspraktijk. Dit is bijvoorbeeld het geval voor cerebrovasculaire accidenten, preventie van vallen bij bejaarden, rookstop, overgewicht en obesitas, zwangerschapsbegeleiding, hypertensie, vaccinatie tegen influenza en pneumokokkeninfecties.6,7

  Dankzij de jaarlijkse bevraging beschikken we over gegevens van de peilartsen die ons toelaten om hun representativiteit te beschrijven. Over de jaren zijn we er in geslaagd om een hoge respons te verkrijgen.

 • Besluit

  19/24

  Uit dit onderzoek blijkt dat de peilartsen naar leeftijd en geslacht erg vergelijkbaar zijn met de Belgische actieve huisartsen. Ook op het vlak van praktijkkenmerken blijkt dat de peilartsen goed te vergelijken zijn met de andere huisartsen. We gaan er dan ook van uit dat de kenmerken, met name leeftijd en geslacht, van de patiëntenpopulatie waarvoor de peilartsen zorgen, ook goed overeenkomen met deze van de algemene bevolking. In 2006 waren de meeste deelnemers al minstens vijf jaren actief als peilarts. We kunnen dus spreken van een stabiel netwerk.

 • Litteratuur

  21/24

  1. Stroobant A, Van Casteren V, Thiers G. Surveillance systems from primary-care data : surveillance through a network of sentinel general practitioners. In Eylenbosch W, Noah D, eds. Surveillance in Health and Disease, pp 62-74. Oxford University Press, 1988.

  2. Lobet MP, Stroobant A, Mertens R, Van C, V, Walckiers D, Masuy-Stroobant G et al. Tool for validation of the network of sentinel general practitioners in the Belgian health care system. Int.J.Epidemiol. 1987;16:612-8.

  3. Meeus P. Radioscopie du médecin généraliste en 2005. Bruxelles: INAMI, Direction Recherche, Développement en Qualité. 2007.

  4. Homologering Softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers in de Huisartsgeneeskunde 2006 [page internet]. [cité le 21 janvier2008]. Disponible sur le site: https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/page/internet_pg/homepage_menu/gezondheidzorg1_menu/automatisering1_menu/homologationlogicielsparamedicaux1_menu/medecinegenerale1_menu/medecinegenerale1_docs/results2006.pdf.

  5. Bartholomeeusen S, Truyers C, Buntinx F. Intego, een registratienetwerk van huisartsen in Vlaanderen. Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks. Huisarts Nu 2005;34:11-4.

  6. Domus Medica [page Internet]. [cité le 22 janvier 2008]. Aanbevelingen. Disponible sur le site: http://www.wvvh.be/Page.aspx?id=710

  7. Société Scientifique de la Médecine Générale (SSMG) [Page Internet]. [cité le 22 janvier 2008]. Recommandations de bonne pratique. Disponible sur le site: http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=91

 • Bijlage

  23/24

  Huisartsenpeilpraktijken 2006 Enkele basiskenmerken

  Naam, voornaam Adres Postcode+ Gemeente

  Geboortedatum :

  Bent u geaccrediteerd voor 2006 ?

  Ja Neen

  Werkt u momenteel in een

  solo-praktijk (of enkel met een huisarts in opleiding (HIBO)) ? groepspraktijk (HIBO’s niet inbegrepen) ?

  Indien u in een groepspraktijk werkt, worden dan de contacten van uw collega(’s)

  mee geregistreerd ? niet mee geregistreerd ?

  Indien de contacten mee worden geregistreerd, gelieve hierna het geslacht en de geboortedatum van de collega(‘s) te preciseren ?

  M V Geboortedatum : ..................................................... M V Geboortedatum : ..................................................... M V Geboortedatum : ..................................................... M V Geboortedatum : .....................................................

  Werkt u momenteel met een huisarts in opleiding, een HIBO ?

  Ja Neen

  Zo ja, worden zijn/haar contacten mee geregistreerd ?

  Ja Neen

  Houdt u van uw patiënten een geïnformatiseerd medisch dossier bij ?

  Ja Neen

  Indien ja, welke software :

  Accrimed Epicure Health One Le Généraliste Medicis Medidoc Medigest Medinote Mediwin Medsoft Mepas Omnipro Omniwin Pricare Prodoc Socrate Medical SoSoeMe Windoc Andere: (preciseer) : ................................................................................................................................

  Heeft u toegang tot het Internet?

  Ja Neen

  Registreert u in het geïnformatiseerd medisch dossier huisbezoeken ?

  Altijd Meestal Soms Nooit

  Beschikt u over een automatische invoer van labogegevens ?

  Ja Neen

 • Bijlage

  24/24

  Registratieprogramma 2007 Thema’s die doorlopen :

  ▪ Borst-, cervix, colon-rectum-, prostaat- en huidkanker ▪ Registratie doodsoorzaken en terminale zorgen ▪ Varicella ▪ Zona

  Thema’s in het verleden geregistreerd en hernomen : ▪ Zelfmoord(poging) ▪ Cerebrovasculair accident

  Nieuw thema : ▪ Influenza

  Met de ondersteuning van het interministerieel Commissariaat Influenza.

  Momenteel zijn er twee surveillance netwerken van huisartsen, één gecoördineerd door de afdeling Epidemiologie en het andere door de afdeling Virologie van het WIV.

  In de prepandemische fase dient de routine surveillance te worden versterkt en is de informatie die geleverd wordt door het huidig griepnetwerk (van de afdeling Virologie van het WIV) onvoldoende.

  Een samenvoeging van beide netwerken laat toe om : op betrouwbare wijze de prepandemische fase te kunnen opvolgen en via een goede geografische spreiding van de stalen, de circulerende types van het griepvirus

  te kunnen volgen. ▪ Pilootstudie over de haalbaarheid van een registratie over depressie

  Ik wens deel te nemen aan het programma 2007 van de Huisartsenpeilpraktijken

  Ik wens niet deel te nemen aan het programma 2007 van de Huisartsenpeilpraktijken

  Gelieve hierna te preciseren welke de doorslaggevende reden is waarom u wenst te stoppen : de registratie is te belastend de thema’s zijn niet relevant genoeg de vergoeding (€ 357,89 in 2007)* is te laag voor het gevraagde registratiewerk

  *(€ 247,89 structurele financiering + €110 specifieke vergoeding voor studie “doodsoorzaken en terminale zorgen”)

  vertrek naar het buitenland het stopzetten van de huisartsactiviteit verminderde motivatie andere reden (preciseer) :

  ........................................................................................................................................

  Registratieprogramma 2008 Welke thema‘s zou u graag opgenomen zien in de registratie 2008?

  ..........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  Veel dank voor het invullen van deze enquête !

 • D/2008/2505/38

  InhoudstafelDankbetuigingenSamenvattingInleidingMateriaal en methodenResultatenDiscussieBesluitLitteratuurBijlage


Recommended