Click here to load reader

Kisah2 nabi 25

  • View
    3.421

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Kisah2 nabi 25

  • 1. 1. Kisah Nabi Adam a.s.2. Nabi Idris a.s3. Kisah Nabi Luth a.s.4. Nabi Salih a.s5. Nabi Huud a.s6. Kisah Nabi Ibrahim a.s.7. Nabi Ismail a.s.8. Kisah Nabi Zakaria a.s9. Kisah Nabi Ishaq.a.s10.Kisah Nabi Isa .a.s11.Kisah Nabi Yaqub .a.s12.Kisah Nabi Syuaib a.s13.Kisah Nabi Ayyub a.s14.Kisah Nabi Yusuf a.s15.Kisah Nabi Yahya a.s16.Kisah Nabi Sulaiman a.s17.Kisah Nabi Yunus a.s18.Kisah Nabi Dawud a.s19.Kisah Nabi Ilyasa a.s20.Kisah Nabi Ilyas a.s21.Kisah Nabi Nuh a.s22.22 - 23. Kisah Nabi Musa dan Harun a.s23.Kisah Nabi Zulkifi .a.s24.Kisah Nabi Muhammad saw.1

2. 1. 1. Kisah Nabi Adam a.s.Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya,laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit denganmataharinya,bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapanmenciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halusyangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang MahaKuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya makatibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lainyang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmatitumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnyadan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masayang telah ditakdirkan baginya.Kekhuatiran Para Malaikat.Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nyamenciptakan makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allahmenciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaianmereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaranyang mereka lakukan tanpa disadari.Berkata mereka kepada Allahs.w.t.:"Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lainselain kami,padahal kami selalu bertasbih,bertahmid,melakukan ibadahdan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yangTuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkarsatu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasaikekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam didalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atasbumi yang Tuhan ciptakan itu."Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:"Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yangmengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telahmenciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu dihadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagaisujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepadasesama makhluk-Nya."Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanahliat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakanbentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah iategak menjadi manusia yang sempurna. 2 3. Iblis Membangkang.Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti paramalaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagaipenghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasaibumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yangterpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama danlebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adamdari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikania sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adamseperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujudmenghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?"Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkauciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur."Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukansujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusirdari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertaikutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Disamping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dania hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekalhingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskanpermohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidakberterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkansebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebabterusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,danakan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untukmemujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanyamenempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat danhal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur danberamal soleh.Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:"Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akanmenjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akanberdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Kudengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidakakan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segalakepandaianmu menghasut dan memfitnah." 3 4. Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadapAdam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjukAdam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlahbenda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui danlebih mengerti dari Adam."Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebutnama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakuiketidak-sanggupan mereka dengan berkata:"Maha Agung Engkau!Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecualiapa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah YangMaha Mengetahui dan Maha Bijaksana."Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-namaitu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan olehAdam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakanpadamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahuiapa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."Adam Menghuni Syurga.Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawauntuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkanrasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untukmengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakanoleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktuia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada disampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakahmakhluk yang berada di sampingmu itu?"Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telahdiilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikatlagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhlukini?",tanya malaikat lagi.Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagikudan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu disyurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpahdidalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapatdi dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akanmengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu beradadi dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon4 5. ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yangzalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,iaakan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurgasehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."Iblis Mulai Beraksi.Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dariSyurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hatidan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk danterlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblismulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawayang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan inginmemberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkankebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblisuntuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betuljujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikankepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu merekaakan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilahbujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yangdilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnyatermakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dandilanggarlah larangan Tuhan.Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud:"Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan daribuahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan ituadalah musuhmu yang nyata."Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa merekatelah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukansuatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalahmereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dantelah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilahdosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugibila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuniperbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telahmelegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaianperingatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa5 6. bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu.Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerimapengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipulagi oleh Iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukandan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagimereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya danbujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurgayang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidupkembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatandan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu olehsesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah diatas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukandalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkanoleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawabumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasaikepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turunke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernamamanusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumisebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamudapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan."Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yangjauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yangtidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di duniayang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umatmanusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warnakulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satumenjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianyadan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yanglurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yangmenuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia danakhirat.Kisah Adam dalam Al-Quran.Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranyasurah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_Araaf ayat 11sehingga 25Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan 6 7. larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkalatidak atau belum dapat dicapai oelh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkaladiberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia - keturunan Adamuntuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akanberkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allahmenciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajinberibadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikirdan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahanpada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf.Hal mana telah terjadi padadiri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurnadan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidakterhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa danmelalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dantentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya,sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaranpertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat danberbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat danampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidakakan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dptmencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirikbagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaranbertaubat dan pengakuan kesalahan.Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dankebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkankedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurgadengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinyahingga hari Kiamat karena kesombongannya dan kebanggaaannyadengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendahkepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupundiperintahkan oleh Allah s.w.t.Kisah Habil Dan Qabil, putera Nabi Adam a.s.Tatacara hidup suami isteri Adam dan Hawa di bumi mulai tertib dansempurna tatkala Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yangakan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini.Siti Hawa melahirkan kembar dua pasang.Pertama lahirlah pasanganQabiel dan adik perempuannya yang diberi nama "Iqlima",kemudianmenyusul pasangan kembar kedua Habiel dan adik perempuannya yangdiberi nama "Lubuda".7 8. Kedua orang tua,Nabi Adam dan Siti Hawa, menerima kelahiran keempatputera puterinya itu dengan senang dan gembira, walaupun Hawa telahmenderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkanbayinya. Mereka meharapkan dari keempat anak pertamanya ini akanmenurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumiAllah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah dibebankankeatas bahunya.Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang makamembesarlah keempat-empat anak itu dengan cepatnya melalui masakanak-kanak dan menginjak masa remaja.Yang perempuan sesuai denganqudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumahtangga danmengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita,sedang yang laki-lakimenempuhi jalannya sendiri mencari nafkah untuk memenuhi keperluanhidupnya.Qabiel berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habieldibidang perternakan.Penghidupan sehari-hari keluarga Adam dan Hawa berjalan tertibsempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta menyintai hormatmenghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukkan yangwajar si ayah terhadap isterinya dan putera-puterinya,si isteri terhadapsuami dan anak-anaknya.Demikianlah pula pergaulan di antara keempatbersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang saling bantumembantu hormat menghormati dan bergotong-royong.Keempat Anak Adam Memasuki Alam Remaja.Keempat putera-puteri Adam mencapai usia remaja dan mamasuki alamakil baligh di mana nafsu berahi dan syahwat serta hajat kepadahubungan kelamin makin hari makin nyata dan nampak pada gaya dansikap mereka hal mana menjadi pemikiran kedua orang tuanya dengancara bagaimana menyalurkan nasfu berahi dan syahwat itu agar terjagakemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas diantara putera-puterinya.Kepada Nabi Adam Allah memberi ilham dan petunjuk agar keduaputeranya dikahwinkan dengan puterinya.Qabiel dikahwinkan denganadik habiel yang bernama Lubuda dan Habiel dengan adik Qabiel yangbernama Iqlima.Cara yang telah diilham oleh Allahs.w.t. kepada Nabi Adam telahdisampaikan kepada kedua puteranya sebagai keputusan si ayah yangharus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkansuasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumahtanggamereka.Akan tetapi dengan tanpa diduga dan disangka rancangan yang 8 9. diputuskan itu ditolak mentah-mentah oleh Qabiel dan menyatakanbahawa ia tidak mahu mengahwini Lubuda, adik Habiel denganmengemukakan alasan bahawa Lubuda adalah buruk dan tidak secantikadiknya sendiri Iqlima.Ia berpendapat bahawa ia lebih patutmempersunting adiknya sendiri Iqlima sebagai isteri dan sekali-kali tidakrela menyerahkannya untuk dikahwinkan oleh Habiel.Dan memangdemikianlah kecantikan dan keelokan paras wanita selalu menjadi fitnahdan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangandan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dantimbulnya rasa dendam dan dengki diantara sesama keluarga dan sesamasuku.Kerana Qabiel tetap berkeras kepala tidak mahu menerima keputusanayahnya dan meminta supaya dikahwinkan dengan adik kembarnyasendiri Iqlima maka Nabi Adam seraya menghindari penggunaankekerasan atau paksaan yang dapat menimbulkan perpecahan di antarasaudara serta mengganggu suasana damai yang meliputi keluarga beliausecara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itukepada Tuhan untuk menentukannya.Caranya ialah bahawa masing-masing dari Qabiel dan Habiel harus menyerahkan qurban kepada Tuhandengan catatan bahawa barangsiapa di antara kedua saudara itu diterimaqurbannya ialah yang berhad menentukan pilihan jodohnya.Qabiel dan Habiel menerima baik jalan penyelesaian yang ditawarkanoleh ayahnya.Habiel keluar dan kembali membawa peliharaannyasedangkan Qabiel datang dengan sekarung gandum yang dipilih darihasil cucuk tanamnya yang rusak dan busuk kemudian diletakkan keduaqurban itu kambing Habiel dan gandum Qabiel diatas sebuah bukit lalupergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas duajenis qurban itu.Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Adam yangmenanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit dimanakedua qurban itu diletakkan, terlihatlah api besar yang turun dari langitmenyambar kambing binatang qurbannya Habiel yang seketika itumusnah ternakan oleh api sedang karung gandum kepunyaan Qabieltidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap tinggal utuh.Maka dengan demikian keluarlah Habiel sebagai pemenang dalampertaruhan itu karena qurbannya kambing telah diterima oleh Allahsehingga dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah diantara kedua gadis saudaranya itu yang akan dipersuntingkan menjadiisterinya.Pembunuhan Pertama Dalam Sejarah Manusia.9 10. Dengan telah jatuhnya keputusan dari langit yang menerima qurbanHabiel dan menolak qurban Qabiel maka pudarlah harapan Qabiel untukmempersuntingkan Iqlima.Ia tidak puas dengan keputusan itu namuntidak ada jalan untuk menolaknya. Ia menyerah dan menerimanya denganrasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habiel yang akandibunuhnya di kala ketiadaan ayahnya.Ketika Adam hendak berpergian dan meninggalkan rumah beliaumengamanahkan rumahtangga dan keluarga kepada Qabiel. Ia berpesankepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selamaketiadaannya.Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenanganrumahtangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yangmengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yangsudah akrab dan intim.Qabiel menerima pesanan dan amanat ayahnya dengan kesanggupanakan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan amanat ayahnya dengansebaik-baiknya dan sesempurna berpergiannya akan mendapat segalasesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan.Demikianlah kata-katadan janji yang keluar dari mulut Qabiel namun dalam hatinya ia berkatabahawa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niatjahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadapHabiel saudaranya.Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabielmenemui Habiel di tempat penternakannya.Berkata ia kepada Habiel:"Akudatang ke mari untuk membunuhmu.Masanya telah tiba untuk akulenyapkan engkau dari atas bumi ini.""Apa salahku?"tanya Habiel.Dengan asalan apakah engkau hendakmembunuhku?"Qabiel berkata:"Ialah karena qurbanmu diterima oleh Allah sedangkanqurbanku ditolak yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikkuIqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengahwini adikmu yangburuk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu."Habiel berkata:"Adakah berdosa aku bahawa Allah telah menerimaqurbanku dan menolak qurbanmu?Tidakkah engkau telah bersetuju carapenyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kamilaksanakan?Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku, mempertaruhkanhawa nasfu dan ajakan syaitan! Kawallah perasaanmu dan fikirlah masak-masak akan akibat perbuatanmu kelak! Ketahuilah bahawa Allah hanyamenerima qurban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkandengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni.Adakahmungkin sesekali bahawa qurban yang engkau serahkan itu engkaupilihkannya dari gandummu yang telah rusak dan busuk dan engkau10 11. berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu,sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang akuserahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari perternakankuyang paling sihat dan kucintai dan ku serahkannya dengan tulus ikhlasdisertai permohonan diterimanya oleh Allah.Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buangkanlah niatjahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis itu, musuh yang telahmenyebabkan turunnya ayah dan ibu dari syurga dan ketahuilah bahawajika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akanaku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allahdan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diredhainya.Aku hanyaberserah diri kepada-Nya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagidiriku."Nasihat dan kata-kata mutiara Habiel itu didengar oleh Qabiel namunmasuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sekali-kali tidak sampaimenyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hatisehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayangkepada saudara sekandungnya. Qabiel yang dikendalikan oleh Iblis tidakdiberinya kesempatan untuk menoleh kebelakang mempertimbangkankembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya, bahkanbila api dendam dan dengkin didalam dadanya mulai akan padamdikipasinya kembali oleh Iblis agar tetap menyala-yala dan ketika Qabielbingung tidak tahu bagaimana ia harus membunuh Habiel saudaranya,menjelmalah Iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya denganbatu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh Iblis itu diterapkannya atasdiri Habiel di kala ia tidur dengan nyenyaknya dan jatuhlah Habiel sebagaikurban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai kurbanpembunuhan pertama dalam sejarah manusiaPenguburan Jenazah Habiel.Qabiel merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya.iatidak tahu apa yang harus diperbuat dengan tubuh saudaranya yangsemakin lama semakin busuk itu.Diletakkannyalah tubuh itu di sebuahpeti yang dipikulnya seraya mundar-mundir oleh Qabiel dalam keadaansedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbutubuh jenazah Habiel yang sudah busuk itu.kebingungan dan kesedihan Qabiel tidak berlangsung lama karenaditolong oleh suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanyasebagaimana ia harus menguburkan jenazah saudaranya itu.Allah s.w.t.Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayathamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia demikian rupa,maka dipertujukanlah kepada Qabiel, bagaimana seekor burung gagak11 12. menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lainyang sudah mati dalam pertarungan, ke dalam lubang yang telahdigalinya, dan menutupi kembali dengan tanah.Melihat contoh danpengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabielsejenak lalu berkata pada dirinya sendiri:"Alangkah bodohnya aku,tidakkah aku dapat berbuat seperti burung gagak itu dan mengikuticaranya menguburkan mayat saudaraku ini?"Kemudian kembalilah Adam dari perjalanan jauhnya.Ia tidak melihatHabiel di antara putera-puterinya yang sedang berkumpul.Bertanyalah iakepada Qabiel:"Di manakah Habiel berada?Aku tidak melihatnya sejak akupulang."Qabiel menjawab:"Entah, aku tidak tahu dia ke mana! Aku bukan hambaHabiel yang harus mengikutinya ke mana saja ia pergi."Melihat sikap yang angkuh dan jawapan yang kasar dari Qabiel, Adamdapat meneka bahawa telah terjadi sesuatu ke atas diri Habiel, puteranyayang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu.Padaakhirnya terbukti bahawa Habiel telah mati dibunuh oleh Qabiel sewaktupeninggalannya.Ia sangat sesal di atas perbuatan Qabiel yang kejam danganas itu di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungankeluarga diketepikan sekadar untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikanyang menyesatkan.Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allahmenerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya seraya mohon dikurniaikesabaran dan keteguhan iman baginya dan kesedaran bertaubat danberistighfar bagi puteranya Qabiel.Kisah Qabiel dan Habiel Dalam Al-Quran.Al-Quran mengisahkan cerita kedua putera Nabi Adam ini dalam surah"Al-Maaidah" ayat 27 sehingga ayat 32 .Pengajaran Dari Kisah Putera Nabi Adam A.S.Bahawasanya Allah s.w.t. hanya menerima qurban dari seseorang yangmenyerahkannya dengan tulus dan ikhlas, tidak dicampuri dengan sifatriyak, takabur atau ingin dipuji.Barang atau binatang yang diqurbankanharus yang masih baik dan sempurna dan dikeluarkannya dari harta danpenghasilan yang halal.Jika qurban itu berupa binatang sembelihan,harus yang sihat, tidak mengandungi penyakit atau pun cacat, dan jikaberupa bahan makanan harus yang masih segar baik dan belum rusakatau busuk.Bahawasanya penyelesaian jenazah manusia yang terbaik adalah dengancara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadaQabiel.itulah cara paling sesuai dengan martabat manusia sebagai12 13. makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan oleh Allah di atasmakhluk-makhluk lainnya, menurut firman Allah dalam surah "Al-Isra"ayat 70 yang bererti ; "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anakAdam.Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.Kami beri merekarezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihanyang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."2. Nabi Idris a.sAtas daya usaha Nabi Sheth A.S., sesetengah manusia mula mempercayaiAllah. Masa berlalu, mereka mula menyembah berhala nabi mereka.Mereka mula menjadi tidak beragama, menyembah banyak tuhan dantidak lagi beriman dengan Allah. Mereka mengambil jalan yang salahdalam hidup mereka. Pada suatu masa tertentu, Allah telah mengutuskanNabi Idris A.S. untuk memulih dan membimbing mereka yang telahhanyut itu. Allah telah menyebutnya dalam al-Quran seperti berikut:" Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka kisah) Idris (yangtersebut) dalam al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangatmembenarkan dan seorang nabi" (Maryam, 19: 56)Seruan dan PenentanganNabi Idris A.S. menyeru umatnya kembali menyembah Tuhan yang satu.Baginda mengarahkan umatnya untuk meninggalkan penyembahanberhala mereka. Baginda menekankan bahawa mereka tidak bolehdikuasai oleh sifat cintakan harta dan kekayaan. Baginda menegahmereka daripada meminum arak dan minuman lain yang memabukkan.Hanya segelintir sahaja yang mendengar seruan baginda tetapi majoritidaripada mereka menentang keras terhadap baginda. Namun begitu,Nabi Idris A.S. tetap tidak berputus asa dan terus menyeru tanpa goyahpendiriannya. Baginda dihargai atas keimanan dan kesabaran yangkental."Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Mereka semua termasukorang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalamrahmat Kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh"(Al-Anbiyya, 21: 85-86)Penghijrahan ke MesirWalaupun dengan usaha yang tidak mengenal penat, Nabi Idris A.S.masih tidak dapat mencapai kejayaan yang sepatutnya dan baginda rasatercabar dengan kelakuan para penduduk zaman itu. Lalu baginda 13 14. diarahkan untuk berhijrah ke Mesir dan melaksanakan tugasnya di tebingsungai Nil. Baginda menyeru supaya menuju kepada agama Allah kepadapelbagai kumpulan masyarakat dan menasihati mereka supaya berbuatbaik dan bertamadun. Akhirnya baginda berjaya membawa perubahandari segi moral dan sosial hidup masyarakat tersebut.Kata-kata daripada Nabi IdrisBaginda mengajar dengan teguran dan nasihat yang baik seperti berikut:1. Jangan berasa dengki dengan kekayaan orang lain.2. Sesiapa yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, akanmenghalangnya daripada berpuashati dengan kekayaan yang diperolehi.3. Seseorang mestilah ikhlas dalam pengabdian kepada Allah.4. Berdosa jika melakukan sumpah yang salah.5. Sabar adalah kunci kejayaan6. Sesiapa yang mengawal nafsunya adalah seorang yang bertuah.Golongan yang berbuat baik sahaja akan hidup dalam syafaat daripadaAllah semasa hari pembalasan.7. Sesiapa yang ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu, sepatutnyatidak terlibat dengan perlakuan yang tidak bermoral.Nabi yang MengetahuiNabi Idris dilahirkan seratus tahun selepas kematian Nabi Adam A.S.Baginda adalah manusia pertama yang belajar menulis. Diketahui bahawa30 bahagian ayat-ayat suci Allah diwahyukan kepada baginda. Bagindaadalah manusia yang menemui sains astronomi dan aritmetik.Kematian Nabi Idris A.S.Nabi Idris A.S. diangkat ke syurga ketika berusia 365 tahun. Ibn Jarirmengaitkannya dalam Rauzatul Ahbab yang Nabi Idris A.S. adalahsahabat kepada malaikat di dalam syurga. Malaikat telah mengangkatbaginda ke syurga dan apabila mereka sampai di syurga aras keempat,mereka terjumpa dengan malaikat maut. Malaikat yang mengiringi NabiIdris A.S. bertanya kepada malaikat maut tentang usia hidup Nabi IdrisA.S. dan malaikat maut menjawab:"Dimanakah Idris ? kerana aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya"Nabi Idris kemudiannya bersemadi di syurga aras keempat dan wafat didalam sayap malaikat yang membawanya ke syurga. Mutwaslah adalahsalah seorang anaknya yang diketahui telah membina tanda untuk NabiIdris di bumi. 14 15. 3. Kisah Nabi Luth a.s.Kedatangan Nabi LutNabi Lut A.S. adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim A.S. Dia adalahpengikut kepercayaan bapa saudara baginda. Baginda adalah rakyat Ur,bandar besar di Mesopotamia semasa Allah menganugerahkan kenabianke atas baginda.Baginda diperintahkan untuk meninggalkan tanah asal baginda dan pergike Sodom dan Gamorra untuk memberi amaran dan memulihkan kaumyang terlibat dengan hubungan homoseksual dan rompakan."Dan (kami juga mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah)tatkala diaberkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatanfaahisyah itu, belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)sebelummu? " Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskannafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalahkaum yang melampaui batas."(Al-Araaf, 7: 80-81)Dalam ayat yang lain, terdapat penerangan tentang sifat kaum yangberdosa tersebut."Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamubenar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernahdikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu" Apakahkamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakankemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawapan kaumnyatidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jikakamu termasuk orang-orang yang benar" ". (Al-Ankabut, 29: 28-29)Nabi Lut A.S. Menyeru Dan Seruan DitolakNabi Lut A.S. dianggap makhluk asing oleh kaumnya. Baginda mula gigihmenyeru agama Allah kepada mereka. Baginda menasihati kaumnyauntuk mengawal diri mereka menentang hukuman daripada Allah.Baginda juga menggesa mereka membuang tabiat mereka yang berdosadan memberitahu mereka bahawa Tuhan menciptakan wanita untukmemenuhi nafsu lelaki. Mereka tidak mendengar teguran daripada nabi.Mereka mencemuh dan mengugutnya dengan akibat yang sangat buruk.Mereka menjawab yang nabi akan dihalau daripada bandar tersebut 15 16. sekiranya baginda tidak berhenti menyeru dan menegur mereka. Ayatdalam al-Quran ada menyebut :"Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Lut danpengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalahorang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.""(Al-Araaf, 7: 82)Idea yang sama dipaparkan dalam ayat di bawah:"Mereka menjawab: "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti,benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir" Lut berkata:"Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu" (Lut berdoa): "YaTuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatanyang mereka kerjakan"" (Asy-Syura, 26: 167-169)Masa berlalu, Nabi Lut A.S. tidak dapat mencapai kejayaan yangdirancang dalam memulihkan orang-orang yang berdosa tersebut.Mereka tidak berasa malu dan amaran daripada Nabi Lut A.S.membuatkan mereka marah.Kemunculan Malaikat Sebagai TetamuPada suatu hari, tiga malaikat telah mendatangi Nabi Lut A.S. denganmenyerupai pemuda-pemuda kacak dan menyampaikan pesanan pentingdaripada Allah. Nabi Lut A.S. dan pengikutnya diperintahkan untukmeninggalkan bandar tersebut kerana satu bencana yang dasyat akanberlaku. Apabila para penduduk mendengar khabar kedatangan pemuda-pemuda kacak itu, mereka telah cuba menyerbu rumah Nabi Lut A.S. danmeminta baginda menyerahkan pemuda-pemuda itu kepada mereka. NabiLut A.S. sangat terkejut dan berkata:"Hai kaumku, inilah puteri-puteri(negeri)ku mereka lebih suci bagimu,maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan(nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu yang berakal?"(Huud, 11: 78)Mereka menolak rayuan Nabi Lut A.S. dan berkata:"Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyaikeinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu tahuapa sebenarnya kami kehendaki " (Huud, 11: 79)Nabi Lut A.S. sangat kecewa dan berkata: 16 17. "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalauaku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)"(Huud, 11: 80)Malaikat menyampaikan PesananNabi Lut A.S. memberi amaran kepada kaumnya tentang hukuman yangtidak dapat dielakkan sekiranya mereka masih tetap dengan tabiat burukmereka. Mereka kemudiannya ketawa dan meragui Nabi Lut A.S.. Apabilasemua usaha yang dilakukan tidak diendahkan maka malaikat yangmenyerupai manusia itu berkata:"Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kalimereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah denganmembawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam danjanganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isteri-isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa merekakerana sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktusubuh; bukankah subuh itu sudah dekat?" (Huud, 11: 81)Nabi Lut A.S. Dibebaskan Dan Kaumnya DimusnahkanNabi Lut A.S. dan pengikutnya meninggalkan bandar pada saat-saatgenting di malam hari dan mencari tempat perlindungan yang selamat.Sejurus selepas mereka sampai di tempat perlindungan, satu bunyidentuman yang kuat menggegarkan bumi. Bunyi itu adalah bunyi gempabumi yang dasyat dan memusnahkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Batu-batu melambung ke udara menghentam orang-orangyang cuba melarikan diri. Semua orang yang berdosa habis dimusnahkan.Nabi Lut A.S. dan pengikutnya selamat tetapi isterinya tidak dapatbertahan kerana dia bersimpati dengan penduduk-penduduk lain yangberdosa."Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menguntur, ketikamatahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalikke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda. "(Al-Hijr, 15: 73-75)Nabi Lut A.S. telah menerima kasih sayang Allah dan diumumkan sebagaisalah seorang yang benar. Dia meninggal dunia di Palestin dandikebumikan di Bani Naima dekat Habron. 17 18. 4. Nabi Salih a.sSalih di utuskan sebagai nabi kepada Bani Thamud untuk membetulkankaumnya yang telah mengalami keruntuhan akhlak. Kaum Thamudadalah keturunan Thamud, cucu lelaki kepada Sam. Mereka tinggal diWadi al-Qura dan al-Hajr antara Syria dan Hijaz. Mereka sangat taksubdengan idola-idola mereka dan mempercayai bahawa idola-idola tersebutmemberikan mereka makanan dan hujan, menghalang mereka daripadabahaya dan mengembalikan kesihatan mereka apabila sakit. Kumpulan iniberkembang lebih dua abad selepas kaum Ad. Mereka terkenal denganusia yang panjang dan saiz badan yang besar. Mereka membinabangunan-bangunan yang luas di dalam gua di pergunungan danmencapai kekuasaan yang luas.Penyembelihan Unta BetinaNabi Salih A.S. dihantar oleh Allah untuk menyeru kumpulan tersebutmenyembah Allah yang satu tetapi mereka telah memekakkan telingamereka untuk mendengar seruan tersebut. Apabila Nabi Salih A.S.menegur tentang tuhan-tuhan mereka, mereka berkelakuan biadapterhadap baginda. Akhirnya mereka merancang untuk membunuh NabiSalih A.S. Allah telah menghantar seekor unta betina sebagai tandaamaran kepada mereka. Sekiranya mereka memindahkan unta tersebut,Allah akan menurunkan bala ke atas mereka. Tiada yang peliknyamenjadikan unta betina sebagai tanda. Diketahui bahawa Kabah adalahsatu bangunan yang menjadi tanda dari Allah. Sesiapa yang cubamemusnahkannya adalah cuba membunuh dirinya. Sama seperti Kabah,unta betina adalah salah satu tanda oleh Allah. Nabi Salih A.S. memintasupaya unta itu dibenarkan untuk meragut rumput di padang dan minumdi mata air. Orang-orang yang degil telah menyembelih unta tersebutsemasa ia meragut rumput di padang ragut.Hukuman Diturunkan Oleh AllahApabila mereka hendak bertindak melaksanakan rancangan mereka yangterakhir menentang Nabi Salih A.S. Mereka telah dimusnahkan denganhukuman Allah. Satu bala telah menimpa dan mereka telah dimusnahkandengan letupan gunung berapi yang meliputi kawasan mereka denganbatu-batu. Bala yang menimpa Ban Thamud itu amat dasyat.Penerangan Dalam Al-QuranSesetengah rujukan yang berkaitan dengan Nabi Salih A.S. dan kaumnyaadalah mengikut ayat-ayat berikut."Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Thamud saudara mereka, 18 19. Salih. Ia berkata. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak adaTuhan bagimu selain Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyatakepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu,maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamumengganggunya, dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akanditimpa siksaan yang pedih" Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhanmenjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaumAd dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istanadi tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untukdijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamumaharajalela di muka bumi membuat kerosakan. Pemuka-pemuka yangmenyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orangyang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka: "Tahukahkamu bahawa Salih diutus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?". Merekamenjawab: "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Salihdiutus untuk menyampaikannya" Orang-orang yang menyombongkan diriberkata: "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepadaapa yang kamu imani itu" Kemudian mereka sembelih unta betina itu, danmereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata:"Hai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika(betul) kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allah)" Karena itumereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yangbergelimpangan di tempat tinggal mereka." (Al-Araaf, 7: 73-78)5. Nabi Huud a.sHuud A.S. adalah Nabi yang diutuskan kepada Bani d untukmemulihkan kaum tersebut. Salasilah keturunan baginda berkait denganNabi Nuh A.S. dan anaknya. Nabi Huud A.S. berasal dari keturunan Banid yang merupakan generasi Sam.Kualiti Kaum Ad Yang CemerlangKaum d bertengkar dengan anak-anak kaum Ham dan meninggalkanBabylon. Mereka menjadi penduduk di suatu daerah yang terletak diselatan Arab bersempadan dengan Oman, Yaman dan Hadramaut. Disana, mereka membina istana-istana dan kuil-kuil yang menyembahbanyak tuhan dan bintang-bintang . Nama-nama tuhan-tuhan merekayang utama ialah Saqiah, Salimah, Raziqah dan Hafizun. Kaum Bani dsangat mahir dalam ukiran batu. Allah telah mengurniakan kepadamereka kekayaan, binatang ternakan, anak-anak dan taman-taman yangindah. Mereka telah mencapai tamadun yang tinggi dan Raja mereka yangterkenal ialah Shaddad. Dia membina istana yang sangat besarberhampiran Adal yang dikenali sebagai Taman Iram (Garden of Iram).Dia juga adalah raja yang kuat dan menakluki sehingga ke Syria, Iraq dan19 20. sempadan bahagian benua Indo-pakistan. Kaum ini sangat banggadengan pencapaian mereka dan menganggap diri mereka unggul dantidak boleh dilawan. Mereka tenggelam dalam dosa dan perbuatan ganasserta tidak adil. Mereka sedikitpun tidak menunjukkan rasa kesyukuranterhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah, malah menjadi hamba yangingkar kepada perintah-Nya.Kemunculan Nabi Huud A.S. Dan Menyampaikan SeruanNabi Huud A.S. muncul di tengah-tengah kaum tersebut sebagaipemimpin mereka. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk membawamereka kembali menyembah Allah. Baginda mengarahkan mereka supayameninggalkan perbuatan mungkar . Mereka langsung tidakmenghiraukan ajaran dan amalan baginda."Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Ad, saudara mereka Huud. Iaberkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhanbagimu selain-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya " "(al-Araf, 11: 65)Banjir MelandaKaum itu tidak mendengar seruannya dan tidak menurut perintah Allah.Maka dengan itu, Allah menurunkan kemurkaan-Nya kepada mereka.Arus yang sangat deras yang jarang berlaku dan ribut yang sangat dasyattelah melanda kaum tersebut yang hampir memusnahkan kebanyakanpenduduk daripada kaum tersebut. Ayat al-Quran ada menerangkanseperti berikut:"Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yangsangat dingin lagi kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepadamereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamulihat kaum Ad pada waktu itu mati mati bergelimpangan seakan-akanmereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk)" (Al-Haqqah, 69: 6-7)"Maka kami selamatkan Huud beserta orang-orang yang bersamanyadengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpaskan orang-orangyang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yangberiman." (Al-Araf, 7: 72)Selepas itu, orang-orang yang bertahan, memulakan hidup baru diYaman. Makam Nabi Huud A.S. di semadikan di Hadramaut dan selalunyadikunjungi oleh orang-orang Arab pada bulan Rejab.20 21. 6. Kisah Nabi Ibrahim a.s.Kedatangan Nabi Ibrahim A.S.Pada suatu ketika dahulu, Allah telah memberi penghormatan denganmemilih Ibrahim sebagai nabi. Baginda berasal dari Mesopotamia yangsekarang dikenali sebagai Iraq Selatan. Baginda adalah model yang sesuaiuntuk umat manusia. Allah telah menyebutnya dalam Al-Quran yangbermaksud:"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikanteladan lagi patuh kepada Allah dan seorang yang selalu berpegangkepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Dan sekali-kalibukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya danmenunjukinya kepada jalan yang lurus dan kami berikan kepadanyakebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benartermasuk orang-orang yang salih"(An-Nahl, 16: 120-122)Seruan baginda kepada kaum yang menganuti kepercayaan animisme.Pada zaman itu, kejahilan menguasai pemikiran para penduduk.Kebanyakannya tidak mengetahui tentang Allah dan ajaran-Nya. Merekamemuja matahari, bulan dan bintang namun mereka juga merupakan ahliastronomi yang mengetahui pergerakan planet. Mereka juga menyembahberhala yang diperbuat daripada batu dan kayu dan memberi pelbagaibentuk pemberian kepada berhala-berhala tersebut. Ahli agamamendapat tempat yang baik dalam masyarakat dan diperintahkan kepadapara penduduk supaya mereka dihormati. Mereka ini juga dibayar denganlumayan tetapi kaum yang miskin makin tertindas.Nabi Ibrahim A.S. merupakan anak kepada Terah yang lebih dikenalisebagai Adhar. Adhar adalah seorang pengukir berhala dan juga pengikutkepercayaan animisme. Dia turut memaksa Nabi Ibrahim A.S. melakukankerja mengukir berhala tetapi baginda enggan melakukannya. Bagindasangat benci akan berhala yang tidak boleh melihat, mendengar danbercakap itu.Ajaran Nabi Ibrahim A.S.Nabi Ibrahim A.S. menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril.Baginda mula menyampaikan ajaran Allah secara perlahan-lahan. Bagindabekerja dengan tekun dan mula bertelagah dengan orang yang membuatberhala. 21 22. "(Ingatkah), ketika Nabi Ibrahim A.S. berkata kepada bapaknya dan kaumbaginda: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadatkepadanya?". Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kamimenyembahnya". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam kesesatan yang nyata". Mereka menjawab:"Apakah kamudatang kepada kami dengan bersungguh-sungguh ataukah kamutermasuk orang-orang yang bermain-main?". Ibrahim berkata:"Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telahmenciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikanbukti atas yang demikian itu". Demi Allah, sesungguhnya aku akanmelakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergimeninggalkannya." (Al-Anbiyya, 21: 52-57)Halangan Dari Kaumnya Dan Perbincangan Dengan Raja NamrudKaum baginda tidak mengambil perhatian ke atas apa yang diperkatakanoleh baginda. Mereka lebih suka cara mereka sendiri. Mereka tidak mahuberpaling dari menyembah bulan, bintang dan berhala-berhala yanghodoh. Ahli agama mereka tetap menggesa orang ramai supaya tidakmempercayai Nabi Ibrahim A.S. Mereka khuatir akan dilucut jawatan yangdipegang pada waktu itu. Sebenarnya raja mereka Raja Namrudmenganggap dirinya sebagai tuhan. Dia mempunyai istana yang besardan tentera yang ramai. Dia berhajat untuk bersemuka dengan NabiIbrahim A.S dan akhirnya mereka bertemu untuk berbincang. Pada waktuitu, Raja Namrud memandang Nabi Ibrahim A.S. secara mengejek danberkata: "Apa yang diseru olehmu kepada orang ramai? Mengapa kamupujuk mereka menyembah Tuhan yang tidak nampak?". Nabi Ibrahim A.S.menjawab: "Tuhan aku adalah satu-satu Yang memberi dan mengambilsemula nyawa". Namrud menjawab dengan sombong:"Aku jugamempunyai kuasa untuk melakukannya. Aku boleh membunuh manusiadan membebaskannya juga". Nabi Ibrahim A.S. bertanya satu soalan yangbijak dan memeranjatkan semua orang. Baginda berkata: "Tuhan akumenyebabkan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat.Bolehkah kamu menjadikan matahari terbit dari timur?" Mendengar akanitu, raja terdiam kerana dia tahu tiada manusia yang berkuasa seperti itu.Selepas beberapa hari, satu majlis istimewa telah diadakan. Terdapatupacara besar-besaran dan semua penduduk diwajibkan untukmenghadirinya. Mereka mabuk dan hilang pertimbangan. Hampirkesemua penduduk telah menghadirinya kecuali Nabi Ibrahim A.S.Baginda mempunyai rancangan tersendiri, lalu baginda ke kuil tanpadisedari orang lain. Apabila baginda sampai di kuil, baginda melihatbanyak berhala yang berdiri tidak bergerak sedikitpun.22 23. Nabi Ibrahim A.S. mengangkat kapaknya dan mula memukul berhalatersebut satu persatu. Berhala tersebut jatuh ke lantai dan berselerakandengan tercerai anggota badannya. Baginda merosakkan semua berhalakecuali satu berhala yang dianggap ketua bagi kesemuannya. Tujuanbaginda adalah untuk menunjukkan bahawa berhala tiada berkuasa untukmenyakiti orang lain atau memberi manfaat kepada sesiapa. Bagindalantas meninggalkan kuil secara senyap.Keputusan Untuk Membakar Nabi Ibrahim A.S. Hidup-hidupApabila perayaan selesai, orang ramai kembali ke kuil. Para pengikutyang setia mengiringi ahli-ahli agama ke kuil seperti biasa. Merekaterkejut melihat berhala-berhala yang telah dipecahkan. Lantai dipenuhidengan serpihan batu dan ketua berhala masih terletak elok dengankapak tergantung pada lehernya. Para ahli agama menjerit dan orangramai menyerbu masuk dengan kehairanan. Mereka juga sangat marahdan ingin mengetahui orang yang bertanggungjawab terhadap kejadianitu dan mereka mahu membalas dendam keatasnya. Lalu terdapat dikalangan mereka yang mengagak semuanya adalah perbuatan NabiIbrahim A.S. kerana baginda selalu menafikan tuhan mereka danmenyuruh mereka menyembah Tuhan yang satu."Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potongkecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar merekakembali (untuk bertanya) kepadanya. Mereka berkata: "Siapakah yangmelakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya diatermasuk orang-orang yang zalim". Mereka berkata: "Kami dengar adaseorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernamaIbrahim."" (Al-Anbiyya, 21: 58-60)Nabi Ibrahim A.S. telah dipanggil untuk mengadap raja. Apabila bagindadatang, baginda telah ditanya sama ada benar baginda yangmemusnahkan semua berhala. Baginda terdiam sejenak. Kemudianbaginda mengarahkan raja bertanya kepada ketua berhala yangmempunyai kapak tergantung di lehernya selepas kacau-bilau berlaku.Nabi Ibrahim A.S. mempersendakan orang-orang yang bodoh menyembahberhala yang tidak bernyawa dan diperbuat daripada batu. Raja tidakmahu melanjutkan perbincangan kerana hujah Nabi Ibrahim A.S. begitusempurna dan meyakinkan."Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan initerhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim? " Ibrahim menjawab:"Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Makatanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Makamereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu23 24. berkata:"Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yangmenganiaya (diri sendiri)", kemudian kepala mereka jadi tertunda (laluberkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahawaberhala-berhala itu tidak dapat berbicara"" (Al-Anbiyya, 21: 62-65)Walaupun mereka berasa malu tetapi mereka masih berdegil. Merekamembuat keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim A.S. hidup-hidupkerana menyebabkan kemusnahan berhala mereka.Api Tidak Membakar Nabi Ibrahim A.SSatu relau besar disediakan. Nabi Ibrahim A.S diikat dengan tali dansangat susah untuk bergerak. Baginda berada dalam keadaan tenang dangembira apabila mengingatkan bahawa Allah akan menyelamatkanbaginda. Baginda langsung tidak melawan dan semua pemerhatiterpegun dengan perlakuan baginda.Lalu baginda dicampakkan di tengah relau yang panas. Nyalaan apimarak membakar dan berdesir kuat tetapi Allah memerintahkannyasupaya tidak menyakiti Nabi Ibrahim A.S."Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlahbagi Ibrahim", mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, makaKaum menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi" (Al-Anbiyaa, 21: 69-70)Para penduduk yang jahil menyangkakan Nabi Ibrahim A.S. sedang sakitterbakar menunggu mati. Mereka langsung tidak mendengar NabiIbrahim A.S. menjerit kesakitan. Tidak berapa lama selepas itu, orangramai amat terkejut melihat Nabi Ibrahim A.S. berjalan keluar dari relaudengan kedaan selamat seperti tiada apa yang menyentuh baginda.Penghijrahan ke PalestinWalaupun telah berlaku keajaiban pada Nabi Ibrahim A.S., baginda tidakjuga dapat mengumpul pengikut yang ramai untuk mendengar ajaranbaginda. Baginda memberi syarahan dan menempuh pelbagai dugaandan cabaran untuk membuktikan kepatuhan dan keikhlasan baginda.Apabila kaum tersebut menganiaya baginda, baginda diperintahkansupaya meninggalkan kawasan tersebut dan pergi ke tanah suci yangsekarang dikenali sebagai Palestin. Bagi mematuhi perintah tersebut,baginda tidak mengambil berat masa rehatnya tanpa mendekati orangramai dan mengajarkan kepada mereka tentang Tuhan dan agama-Nya.Tiada yang dapat melemahkan semangat baginda. 24 25. Kelahiran Nabi Ismail dan Penghijrahan Ke MakkahOleh kerana Nabi Ibrahim A.S. tidak mempunyai anak dengan Sarah isteripertama,baginda berkahwin pula dengan wanita lain bernama Hajar(Hagra). Baginda berdoa untuk memperolehi anak lelaki yang baik danakhirnya doa baginda dimakbulkan. Tidak berapa lama kemudian, Hajarmengumumkan berita gembira tentang dirinya yang sudah berbadan dua.Sampai waktunya, dia melahirkan Ismail. Tidak lama selepas itu, Allahtelah memerintahkan Nabi Ibrahim A.S. untuk membawa isteri keduabaginda Hajar dan Ismail ke lembah Batha (Makkah). Bagi memenuhiperintah tersebut, mereka terpaksa melalui pelbagai rintangan dandugaan semasa dalam perjalanan. Mereka sampai di tempat yang ditujuselepas melalui satu tempoh yang panjang. Kawasan tersebut berbukittanpa pokok dan air. Mereka menyiapkan khemah dan meninjau keadaansekeliling tetapi tiada apa yang kelihatan melainkan padang pasir. NabiIsmail A.S. ketika itu baru berusia beberapa bulan dan mula menangiskedahagaan. Ibunya mula mencari sumber air namun tiada yang wujud dikawasan tersebut.Zam-zam DitemuiHajar berlari dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan air antara duaanak bukit iaitu Safa dan Marwa tetapi gagal. Dia kembali kepadaanaknya yang kehausan dan dia amat terkejut apabila melihat mata airzam-zam memancut dari bawah kaki anaknya. Dia berasa sangat lega lalumenghilangkan dahaga anaknya dengan air tersebut. Selepas itu, ramaiorang dari jauh telah datang ke situ, tempat tinggal Hajar dan NabiIsmail A.S. Akhirnya, kawasan tersebut dikenali sebagai Makkah, tempatkelahiran Islam.Wawasan Nabi Ibrahim A.S. Berdasarkan Pengorbanan Nabi Ismail A.S.Nabi Ibrahim A.S. pulang semula ke Palestin untuk bersama dengan isteripertamanya Sarah. Baginda menerima arahan untuk mengorbankananaknya Ismail . Baginda tidak berat hati untuk mematuhi arahantersebut tetapi anak baginda masih bayi ketika itu. Baginda perlumenunggu sehingga anak itu meningkat remaja. Suatu hari bagindamemberitahu anak baginda tentang mimpinya. Baginda amat terkejutapabila anaknya langsung tidak membantah dan bersedia untuk menjadikorban.Nabi Ismail A.S. berkata: "Hai bapaku, kerjakanlah apa yangdiperintahkan kepadamu; insyaAllah kamu akan mendapatiku termasukorang-orang yang sabar." (Ash-Shafaat, 37: 102)25 26. Ini adalah satu keputusan yang sukar dibuat oleh seorang yang masihmuda dan itu menunjukkan keimanan baginda yang tinggi terhadapAllah.Pengalaman Pahit Mengorbankan Nabi Ismail A.S.Pada 10 Zulhijjah, seorang bapa dan anak kesayangan berjalanberiringan. Anak muda itu begitu sabar manakala si bapa dengan penuhtakwa mahu menyempurnakan perintah yang diberi. Tiada yang lebihberharga bagi mereka selain berbakti kepada Allah. Mereka berjalanmenuju ke Mina dengan pisau pemotong daging di tangan Nabi IbrahimA.S. yang menggeletar. Banyak kenangan-kenangan lalu dimbau semulaoleh mereka. Akhirnya mereka sampai juga di satu tempat yang istimewa.Nabi Ibrahim A.S. meihat anak kesayangan baginda dengan sayu namunanak baginda menjeling baginda sekilas dengan penuh taat dan ceria.Baginda meniarapkan Ismail di atas tanah dengan jantung yangberdegup kencang. Baginda menggigil dengan penuh emosi apabilabaginda meletakkan pisau pada leher Ismail. Ketika itu adalah saatgenting yang amat sukar dilaksanakan.Allah amat menghargai ketaatan mereka dan berkata:"Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnyademikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuatbaik." (Ash-Shafaat, 37: 102)Apabila Nabi Ibrahim A.S. melaksanakan arahan dalam mimpisebelumnya, baginda diperintahkan pula supaya tidak mengorbankananak baginda sendiri.Seekor kambing biri-biri diberi untuk menggantikan Nabi Ismail A.S. NabiIbrahim A.S. berdiri dan kambing bebiri tersebut dikorbankan. Saat yangmendebarkan itu berakhir jua dan mereka berdua sangat gembira sertamemanjatkan rasa syukur kepada Allah. Sejak dari itu sehingga sekarangadat mengorbankan manusia telah dibasmi sepenuhnya.Berita Gembira Kelahiran Nabi Ishaq A.S.Apabila Nabi Ibrahim A.S. menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadapperintah Allah untuk mengorbankan anak baginda Ismail, bagindadikhabarkan pula berita gembira tentang kelahiran anak lelaki dari isteripertama, Sarah. Ayat quran menerangkan"Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabiyang termasuk orang-orang yang salih. Kami limpahkan keberkatan26 27. atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuatbaik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri yang nyata." (Ash-Shafaat, 37: 112-113)Masa berlalu dan Sarah yang sudah berusia itu mengandung dan sampaimasanya dia melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Ishaq.Kemudian, Ismail dan Ishaq dilantik sebagai nabi.Pembinaan semula KabahRumah Allah yang pertama, Kabah telah dibina oleh Nabi Adam A.S. Iadibina semula oleh Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Ismail A.S. Makam Ibrahimmasih ada bersebelahan dengannya. Tempatnya adalah batu marmaryang diletakkan pada tempat bagina telah berdiri untuk menaikkandinding binaan suci tersebut di Makkah. Batu tersebut mengandungikesan tapak kaki Nabi Ibrahim A.S. Ayat dalam al-Quran telahmenerangkan tentang tapak kaki tersebut yang merupakan satu tandakekuasaan Allah."Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempatberkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlahsebahagian maqam Ibrahim tempat solat. Dan telah Kami perintahkankepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orangyang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan sujud"." (Al-Baqarah, 2: 125)Tempat DisemadikanNabi Ibrahim A.S. telah hidup selama 175 tahun. Hidup baginda penuhdengan ujian dan Baginda sentiasa menyeru kaumnya beriman denganAllah. Apabila baginda wafat, mayat baginda disemadikan di Hebron 20batu ke barat daya Jurusalem.7. Nabi Ismail a.s.Kelahiran Nabi IsmailNabi Ibrahim merupakan putera pertama nabi Ibrahim. Bonda bagindaialah Siti Hajar yang merupakan isteri kedua nabi Ibrahim. Siti Hajarmerupakan seorang wanita yang setia. Beliau berkahwin dengan nabiIbrahim dengan keizinan isteri pertama baginda, Siti Sara. Nabi Ismaildilahirkan ke dunia hasil doa nabi Ibrahim yang begitu inginkan zuriat."Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasukorang-orang yang saleh. Maka Kami beri dia khabar gembira denganseorang anak yang sabar. "27 28. (ash-Shaafaat, 37:100-101)Tidak lama selepas kelahiran nabi Ismail, baginda dibawa berhijrah olehayahandanya, nabi Ibrahim beserta Siti Hajar ke sebuah tempat yangtandus di atas perintah Allah. Di sana baginda telah ditinggalkan bersamabondanya. Tempat ini merupakan sebuah lembah gersang yang tidakmempunyai sumber air dan hidupan lain.Walaupun berat hati nabiIbrahim untuk meninggalkan puteranya yang baru lahir dan isterinyayang tercinta, namun atas kepatuhannya kepada perintah Allah, bagindaterpaksa pergi. Baginda menyerahkan segalanya kepada Allah di sampingberdoa,"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagianketurunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekatrumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhanku kami (yangdemikian itu) agar mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebahagianmanusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Ibrahim, 14:37)Suasana pemergian nabi Ibrahim adalah sungguh hiba. Nabi Muhammadpernah bersabda, Nabi Ibrahim membawa isteri dan anaknya yang masihlagi menyusu. Mereka ditempatkan berdekatan dengan tapak Kaabahsekarang. Pada waktu itu Mekah masih lagi tidak berpenghuni dan tiadasumber air. Nabi Ibrahim turut meninggalkan bungkusan berisi tamar danbekas kulit yang penuh dengan air. Di saat keberangkatan nabi Ibrahim,Siti Hajar mengejar baginda seraya berkata, "Wahai kekandaku, kemanakah kekanda akan pergi? Tergamak hati kekanda meninggalkankami bersendirian di bumi yang tandus ini. Apakah yang kami akanlakukan setelah bekalan ini habis kelak?" Siti Hajar mengulanginyabeberapa kali, namun nabi Ibrahim tetap meneruskan langkahnya.Kemudian Siti Hajar bertanya adakah ini perintah dari Tuhan. NabiIbrahim menganggukkan kepalanya dan terus berjalan. Siti Hajarberpatah balik dengan penuh reda, kerana percaya bahawa Allah sentiasaberada disisinya dan melindunginya.Tidak lama kemudian, bekalan yang ditinggalkan mulai habis. Nabi Ismailmulai menangis kerana kehausan. Siti Hajar tidak sampai hati melihatkeadaan anaknya. Dia berlari tujuh kali berulang dari Bukit Safa danMarwa untuk mencari air. Semasa berlari untuk kali kelapan, beliaumelihat anaknya, nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah. Makadengan kuasa Allah, terpancutlah air dari rekahan tanah yang dihentaktadi. Siti Hajar lantas meminum air itu dan terus menyusui Nabi Ismail.Mata air itu terus mengalir hinggalah sekarang dan dikenali sebagai airzam zam. 28 29. Dugaan dari TuhanPeristiwa Siti Hajar berlari di antara Bukit Safa dan Marwa merupakan satusejarah besar di dalam Islam. Ia telah dijadikan salah satu daripada RukunHaji. Di samping itu, peristiwa bagaimana nabi Ismail menjadi korbanjuga mengingatkan kita akan ketakwaan baginda kepada Allah. NabiIbrahim telah menerima wahyu dari Allah untuk mengorbankan anaknya,nabi Ismail. Kedua-dua anak beranak ini, akur dengan perintah Allah,walaupun telah digoda oleh syaitan. Semasa nabi Ibrahim inginmenyembelih leher anaknya, malaikat telah membalikkan pisau yangtajam itu, dan membisikkan kepada baginda akan wahyu Tuhan agartidak meneruskan penyembelihan itu, sebaliknya cukuplah sekadarmengorbankan seekor kambing biri-biri.Apabila sudah dewasa, nabi Ismail berkahwin dengan seorang gadis,tetapi akhirnya mereka bercerai kerana isteri baginda sudah berlaku tidaksopan kepada nabi Ibrahim yang telah menyamar menjadi seorang tua.Kemudian nabi Ismail telah berkahwin dengan puteri ketua suku Jurhumdan perkahwinan ini berkekalan.Pembinaan semula BaitullahBaitullah yang juga dikenali sebagai Kaabah merupakan arah kiblat bagisemua umat Islam bersembahyang untuk mengabdikan diri kepada Allah.Kaabah pada mulanya telah dibina oleh nabi Adam, bapa kepada sekalianmanusia. Apabila banjir besar melanda Mekah, Kaabah telah rosak. NabiIbrahim telah membinanya semula di atas tapak yang sama.Baginda telahmeminta nabi Ismail untuk mencari sebiji batu bagi menandakan penjurubagi Kaabah. Maka Jibril telah memberikan nabi Ismail petunjuk untukmencari sebiji batu yang diberi nama Hajarul Aswad. Semasa batu itudiletakkan, mereka telah berdoa;"(Ingatlah)ketika Ibrahim mempertinggi asas Bait (Kaabah) bersamaiIsmail, (kemudian berkata): Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami,sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhankami, jadikanlah kami dua orang muslim, (patuh mengikut Mu) dan darianak cucu kami menjadi umat muslim bagi Engkau, dan perlihatkanlahkepada kami amalan haji dan terimalah taubat kami, sesungguhnyaEngkau Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah, 2:127-129)Pendudukan MekahNabi Ismail dan ibunya tinggal berhampiran dengan Kaabah. Keturunanmereka berkembang kepada suku-suku kaum di Mekah. Salah satu 29 30. darinya dikenali sebagai Quraisy. Daripada suku ini, telah lahir seorangmanusia yang agung iaitu Nabi Muhammad SAW. Mekah kemudiannyatelah menjadi pusat perkembangan Islam yang termasyhur di seluruhdunia.8. Kisah Nabi Zakaria a.sZakaria adalah keturunan Sulaiman. Ia dan istrinya, Isya, membaktikandiri untuk menjaga Baitul Maqdis -rumah ibadah peninggalan Sulaiman diYerusalem. Ia terus menyeru kaum kerabatnya, orang-orang Yahudi, yangtelah meninggalkan ajaran para nabi terdahulu untuk kembali ke ajaranyang benar. Namun ajakannya tak banyak diikuti kaumnya sampaiZakaria berusia lanjut.Hingga saat itu, Zakaria belum punya anak yang sangat ia dambakan. Iakemudian mengangkat Maryam, anak seorang salih bernama Imran.Imran adalah kakak Isya, dengan demikian Maryam juga keponakan istriZakaria. Imran dibunuh oleh orang Yahudi lainnya. Maryam yang masihbocah pun diperebutkan banyak keluarga untuk dipungut sebagai anak.Zakaria berhasil mendapatkan Maryam setelah memenangkan undian.Oleh Zakaria, Maryam dibangunkan kamar di Baitul Maqdis. Di sanalahMaryam tinggal dan bermunajat kepada Allah. Kegiatan sehari-hariMaryam adalah membersihkan rumah Allah tersebut. Suatu hari, Zakariaterkejut mendapati buah-buahan di luar musimnya berada di kamarMaryam. Maryam menyatakan pada Zakaria bahwa buah-buahan ituberasal dari Allah.Zakaria terus berdoa agar dikaruniai keturunan. Allah mengabulkan doatersebut, dan mengabarkan akan memberi Zakaria seorang anak. Zakariasempat terkejut. Bagaimana mungkin ia dan istrinya yang sudah sangattua dapat dikaruniai anak. Ketika itu diperkirakan Zakaria telah berusialebih dari 100 tahun. Akhirnya keluarga Zakaria memang dikaruniaketurunan yang akan melanjutkan tugas dakwahnya, yakni Yahya9. Kisah Nabi Ishaq.a.sIshaq adalah anak dari istri pertama Ibrahim, Sarah. Ketika mengandung,Sarah sudah sangat lanjut usia. Saat itu ia diperkirakan telah berusia 90tahun. Karenanya ia sangat heran: bagaimana mungkin dalam usiaselanjut itu masih hamil. Berita tersebut sekaligus menjadi pelipur laraIbrahim yang baru mendengar kabar sedih tentang perilaku orang-orangSodom dan Amurah pada Luth. 30 31. Ternyata Ishak lahir dengan sehat. Tak banyak terkisahkan riwayat hidupIshak ini. Yang pasti ia banyak menemani ayahnya untuk berdakwah didaerah Kanaan dan Sam -Palestina. Ia kemudian menikahi Rifqah, cucusaudara Ibrahim bernama Nahur. Dari penikahannya itu, merekadikarunia dua anak yakni Ishu dan Yakub. Yakub kemudian menjadirasul pula. Orang-orang Yahudi sekarang adalah keturunan Yakub.Mereka menyebut nama kakek moyangnya tersebut "Israel" -nama yangkini diabadikan sebagai nama negara oleh orang-orang Yahudi10. Kisah Nabi Isa .a.sIsa adalah keturunan Daud dan Sulaiman. Dialah rasul dari kalangan BaniIsrael yang pengaruhnya menyebar hingga di luar kalangan Yahudi.Tahun kelahirannya hingga kini dijadikan dasar perhitungan kalenderMasehi. Adapun tanggal kelahirannya tidak pernah dinyatakan secarajelas. Yang pasti bukan tanggal 25 Desember yang sekarang diperingatisebagai Hari Natal, karena penentuan tanggal itu lebih dikaitkan denganmitologi serta perhitungan astronomi menyangkut perubahan posisi bumiterhadap matahari.Kisah Isa diawali dari peristiwa kedatangan malaikat menemui Maryamyang tinggal di kamarnya di Baitul Maqdis. Maryam menyangka malaikatitu adalah laki-laki yang hendak menggodanya. Tapi sang malaikatmenyatakan dirinya hanya diutus Allah untuk menyampaikan kabarbahwa Maryam akan punya putra. Sebuah kabar yang sempat takdipercayai Maryam karena dirinya seorang perempuan baik-baik dan takpernah berhubungan dengan laki-laki.Atas kehendak Allah, Maryam pun hamil. Baru menjelang abad 21, ilmupengetahuan dapat menjelaskan bahwa secara teoritis manusia dapatmempunyai anak tanpa harus ada pertemuan antara sperma dengan seltelur, yakni dengan teknik kloning. Sekarang pun ilmu pengetahuanbelum mampu menyingkap sepenuhnya fenomena kehamilan Maryamtersebut. Pada masa itu, kehamilan Maryam merupakan kontroversibesar.Dengan menanggung beban hujatan masyarakatnya, Maryammeninggalkan Baitul Maqdis. Kalangan Nasrani meyakini Maryammelahirkan Isa di tempat pengasingannya di Baitullahim (Betlehem).Quran hanya menjelaskan saat Maryam berlindung di bawah pohonkorma. Allah memerintahkan Maryam untuk menjejakkan kaki untukmemperoleh air minum, serta menggoyang pohon itu untukmendapatkan makanan.31 32. Kelahiran Isa mengundang tudingan keras pada Maryam. Merekamenganggap Maryam telah mencemarkan nama baik keluarganya karenamempunyai anak tanpa suami. Sekali lagi mukjizat terjadi. Isa yang masihbayi tiba-tiba berbicara menjelaskan mukjizat Allah tersebut. Isa jugamemperlihatkan sejumlah mukjizat lagi ketika dewasa. Diantaranyaadalah ketika ia membentuk seekor burung dari tanah liat dan burung itutiba-tiba hidup. Ia -atas izin Allah-menghidupkan orang mati,menyembuhkan kebutaan seseorang yang dideritanya sejak lahir, sertamendatangkan makanan yang semula tak ada.Dengan berbagai mukjizat itu, Isa segera memperoleh pengikut yangbanyak. Hal demikian mencemaskan kaum elit di wilayah Palestinatersebut, baik terhadap Romawi yang berkuasa maupun kalanganpendeta Yahudi. Militer saat itu segera memburu Isa dengan bantuanYudas, seorang pengikut Isa yang berkhianat. Rumah persembunyian Isadiketahui. Isa pun digrebek. Di sinilah perbedaan pendapat kalanganNasrani dan Islam mulai terjadi.Kalangan Nasrani meyakini Isa tertangkap dan dihukum salib. Penyalibanitu dianggap sebagai simbol pengorbanan Isa demi menebus dosa umatmanusia. Sedangkan Quran menjelaskan bahwa yang ditangkap dankemudian disalib bukanlah Isa melainkan orang yang wajahnya serupaIsa. Banyak kalangan menunjuk ucapan orang yang hendak dihukum salib"Eli, Eli lama sabakhtani (Tuhan..... ) sebagai bukti bahwa yang disalibtersebut bukanlah Isa. Mereka bahkan meyakini yang tersalib adalahYudas.Tentang keberadaan Isa kemudian, para ahli tafsir meyakini bahwa Isa"diangkat Allah" ke akhirat. Sedangkan Jamaah Ahmadiyah berpendapatbahwa Isa lolos dari kepungan tersebut, lalu menyamar sebagai orangbiasa, dan wafat secara wajar.t 32 33. 11. Kisah Nabi Yaqub .a.sAllah telah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim A.S. berita gembiratentang kelahiran Nabi yang elit iaitu Ishaq dan Yaqub. Allah telahberfirman yang bermaksud:"Maka ketika Ibrahim sudah Ibrahim sudah menjauhkan diri daripadamereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kamianugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub Dan masing-masingnya Kamiangkat menjadi nabi. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebahagiandari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagitinggi" (Maryam, 19: 49-50)Kualiti Nabi YaqubNabi Yaqub ialah anak lelaki Nabi Ishaq dengan isterinya Rebecca.Baginda dilahirkan di Palestin. Baginda hidup bersama bapanya dandatuknya. Baginda beriman sepenuhnya dengan Tuhan yang satu. Diamemimpin pengikutnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan.Baginda menasihati mereka untuk sentiasa bersolat dan memberisedekah. Baginda juga adalah seorang yang bijaksana. Allah telahmencurahkan rahmat-Nya kepada baginda dan kaum kerabat baginda."Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anakcucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadapdirinya sendiri dengan nyata" (Asy-Syafaat, 37: 113)Pada usia 60 tahun, Nabi Ishaq telah dikurniakan anak kembar bernamaEsau dan Yaqub. Esau menjadi seorang pemburu dan akan memberikandaging buruannya kepada ibu bapanya yang sudah tua. Ishaq pula dipilihmenjadi nabi kepada Bani Israil.Perkahwianan Nabi Nabi Yaqub A.S. dan Anak-anak.Telah diceritakan bahawa bapa sudaranya Laban, telah menjanjikanselama tujuh tahun untuk mengahwinkan Rachel dengan Nabi Yaqub A.S.Pada akhir tempoh tersebut perkahwinan itu dituntut. Kemudian, bagindaterlibat dengan perjanjian perkahwinan dengan tiga orang wanita. NabiYaqub A.S. mempunyai empat orang isteri dan dua belas orang anaklelaki yang menjadi ketua kepada dua belas kumpulan. Nabi Yusuf A.S.dan Benjamin adalah anak Rachel. Nabi Yaqub sangat rapat danmengambil berat tentang mereka.Penentangan Terhadap Nabi Yusuf A.S. 33 34. Anak-anak daripada isteri-isteri lain cemburukan Nabi Yusuf A.S. danmereka merancang untuk memisahkan Nabi Yusuf A.S. daripada bapamereka. Mereka membawa Yusuf keluar dengan alasan untukmengembala kambing tetapi mereka mencampakkan Yusuf ke dalamperigi buta. Mereka kembali ke rumah sambil menangis dan mengatakanbahawa serigala telah menyerang Yusuf. Nabi Yaqub A.S. telah mengagakbahawa mereka hanya mereka-reka cerita sahaja. Baginda mengalamipenyeksaan mental pada usia yang lanjut itu.Baginda menangis siang dan malam dan akhirnya hilang penglihatannya.Selepas beberapa lama, baginda mendapat tahu yang Yusuf masih hidupdan menjadi penjaga gudang di Mesir. Nabi Yaqub A.S. dan keluarganyapergi ke Mesir atas jemputan anaknya itu. Mereka disambut dengan baikdan Nabi Yaqub A.S. terus menetap di sana. Baginda meninggal ketikaberusia 140 tahun dan dimakamkan di Hebron (al-Khalil) seperti yangdikehendaki baginda.Semasa Nabi Yaqub A.S. sedang nazak, baginda memanggil semua anak-anak baginda dan berpesan seperti yang disebutkan dalam al-Quran:"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya,demikian pula Yaqub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlahkamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" Adakah kamu hadirketika Yaqub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepadaanak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Merekamenjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenekmoyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (iaitu) Tuhan Yang Maha Esa dankami hanya tunduk patuh kepada-Nya" " (Al-Baqarah, 2: 132-133)12. Kisah Nabi Syuaib a.sPerihal penduduk MadyanPada suatu waktu yang lalu, sebuah negeri telah dijajah di utara Arab.Negeri ini dinamakan Madyan kerana anakanda nabi Ibrahim yangbernama Madyan telah menetap di sana. Ia merupakan tanah yang suburdan kaya dengan khazanah alam semulajadi. Para penduduk menjalankankegiatan berniaga sebagai sumber pendapatan utama. Namun merekakerap tidak jujur dalam urusan perniagaan. Mereka mengurangkantimbangan dan berdusta dalam pengiraan. Mereka juga cenderung untukmenipu, tidak berakhlak, berzina dan bermacam-macam lagi jenayah.Kekayaan telah menyebabkan mereka menjadi keras hati dan sukamelawan. Mereka juga tidak mempercayai akan kekuasaan Tuhan, yang34 35. menyebabkan mereka sudah tidak mengendahkan lagi akan batas-bataskesusilaan dan nilai-nilai murni. Maka Allah telah menghantar Shuaybuntuk memperbaiki dan mencorakkan semula penduduk di Madyan.Seperti di dalam al Quran (al-Araaf:85),Dan kami telah mengutus penduduk Madyan saudara mereka Shuayb. Iaberkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhanbagimu selaman-Nya. Sesungguhnya telah datang kepada merekakepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhan mu. Maka sempurnakanlahtakaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusiabarang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuatkerosakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikianitu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman."Seruan Nabi Shuayb dan tentangan terhadap bagindaMenurut kajian yang telah dijalankan oleh Ibnu Khaldun, bonda nabiShuayb merupakan seorang wanita yang warak. Salasilah bagindabertemu dengan keturunan nabi Ibrahim. Baginda merupakan seorangpemidato yang petah sehinggakan digelar Khatibul Anbiya.Baginda sering sentiasa menasihati penduduk Madyan supayamemperbaiki hidup mereka dan tidak berkelahi sesama sendiri. Namunmereka langsung tidak mengendahkan seruan baginda malah semakinlagi mencemuhnya. Mereka mula menyeksa dan mencemuh tetamu-tetamu yang ingin pergi ke rumah baginda. Baginda tetap meneruskandakwah dan memberi amaran kepada kaum musyrikin itu,"Dan duduklah kamu di setiap jalan, membelakangkan perintah Tuhandan mengancam pengikut-Nya, serta ingatlah, apabila kamu sedikit danAllah menggandakan pengikutmu, lihatlah akan pembalasan kepadamereka yang menghalang jalan Allah."Terdapat beberapa ketua suku penduduk Madyan telah mengancamuntuk menghalau nabi Shuayb dan pengikutnya dari Madyan. Al-Qurantelah mengesahkan di dalam surah al-Araaf:86, Pemuka-pemuka darikaum Shuayb yang menyombongkan diri berkata :"Sesungguhnya kamiakan mengusir kamu hai Shuayb dan orang-orang yang berimankepadamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami".Berkata Shuayb: "Dan apakah (kamu akan mengusir kami) walaupun kamitidak menyukainya?".Baginda tidak menghiraukan ancaman tersebut malah memperhebatkanlagi dakwah baginda. Baginda mengingatkan penduduk Madyan akanazab dari Tuhan yang telah turun kepada kaum terdahulu. Seperti di 35 36. dalam surah Huud : 89,"Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengankamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azabseperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Huud atau kaum Saleh,sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu."Pembalasan kepada penduduk MadyanPenduduk Madyan sering mempersendakan seruan nabi Shuayb dankebenaran agama Allah. Mereka menyeksa baginda serta pengikutnyadengan melanggar batas-batas moral. Apabila mereka tetap meneruskanakan kedegilan mereka, maka Allah telah menurunkan azab yang dahsyatkepada mereka sebagai pembalasan di atas perbuatan mereka."Dan tatkala datang azab kami, Kami selamatkan Shuayb dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya dengan rahmat dari kami,dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yangmengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya.Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlahkebinasaan bagi kaum Madyan sebagaimana kaum Tsamud telahbinasa."(Huud:94-95)Kewafatan nabi ShuaybNabi Syuayb wafat tidak lama selepas kemusnahan penduduk Madyan.Baginda telah dikebumikan di Shaban berdekatan dengan lembah Ibn Ali.Kebanyakan pelawat datang dari jauh untuk melawat makam baginda13. Kisah Nabi Ayyub a.sNabi Ayyub A.S. adalah salah seorang daripada keturunan Nabi IbrahimA.S. dan juga anak saudara Nabi Yaqub A.S. Baginda diutuskan untukmemulihkan kaum yang tinggal di padang pasir yang terletak di timurlaut Palestin.Apabila Nabi Ayyub A.S. dipilih menjadi nabi, baginda mula mengajarpara penduduk tentang agama Allah. Baginda menasihati mereka untukmelakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Seperti nabi-nabi yang lain,sedikit sahaja yang mahu mendengar ajaran baginda pada mulanya,tetapi akhirnya jumlahnya makin bertambah.Nabi Ayyub A.S. Adalah Seorang Hartawan 36 37. Nabi Ayyub A.S. adalah seorang yang kaya dan sangat beriman kepadaAllah. Baginda mempunyai ladang yang luas, harta yang bernilai danbinatang ternakan yang banyak. Semua ini tidak sedikitpun membuatkanbaginda lupa diri. Kekayaan baginda adalah kurniaan daripada AllahS.W.T.Nabi Ayyub A.S. Menunjukkan KesabaranNabi Ayyub A.S. adalah seorang yang besifat merendah diri dan bertakwakepada Allah. Baginda adalah seorang yang sangat penyabar. Bagindamenderita dengan pelbagai dugaan tetapi tidak sedikit pun bagindamengeluh tentang nasib yang menimpanya. Suatu hari, ladang bagindayang besar telah diserang oleh sekumpulan perompak. Merekamembunuh ramai pekerja-pekerja dan membawa lari sebahagian besarbinatang ternakan. Nabi Ayyub A.S. tidak berasa sedih atas kerugiantersebut tetapi bersyukur kepada Allah. Tidak berapa lama selepaskejadian itu, bumbung rumah baginda pula runtuh dan ramai ahlikeluarganya terlibat dalam kejadian tersebut. Nabi Ayyub A.S. sangatterkejut tetapi baginda tetap bersabar dengan berpegang pada iman yangkukuh. Baginda tidak menangis mahupun goyah iman kepada Allah.Baginda menganggap bahawa kesenangan dan anak-anak adalahganjaran daripada Allah. Sekiranya Allah mengambil semula pemberian-Nya, tiada gunanya menangisi kehilangan tersebut.Selepas beberapa tahun kemudian, Nabi Ayyub A.S. menderita penyakitkulit pula. Bahagian-bahagian tubuhnya diliputi dengan kudis yangmenjijikkan. Baginda mempunyai ulser yang buruk rupanya pada mukadan tangannya. Kudisnya dipenuhi ulat. Diceritakan bahawa bagindamengutip ulat-ulat yang jatuh dari bengkak yang bernanah dan memujiAllah atas penciptaan ulat-ulat tersebut. Semua kejadian ini telahmenyebabkan kawan-kawannya menganggap ia adalah akibat dosa yangbaginda lakukan. Mereka jijik memandang baginda dan meninggalkanbaginda kecuali isteri yang setia, Rahima.Namun begitu Rahima juga menjadi semakin letih hidup bersama denganbaginda. Dia berdoa supaya suaminya meninggal dunia daripada terpaksamenahan kesakitan yang berlarutan. Dia mencela suaminya yang ikhlasbertahan dengan kesakitan dialami. Semasa Nabi Ayyub A.S. dalamkeadaan yang menyedihkan, baginda berdoa:"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkauadalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang" (Al-Anbiyya, 21: 83)37 38. Allah telah memakbulkan doanya. Firman Allah dalam Al-Quran yangbermaksud:"Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkanpenyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya,dan Kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisiKami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah"(Al-Anbiyya, 21: 84)Nabi Ayyub A.S. Sembuh dan Kembali MewahLalu Allah mengurniakan rahmat-Nya kepada baginda. Baginda di arahkanuntuk menghentakkan kaki ke bumi. Baginda menurutinya dan denganizin Allah, keluar mata air dari tempat tersebut. Baginda lantas mandidengan air tersebut dan hilanglah kesakitan yang dialami. Selepas itu,baginda dikembalikan dengan kekayaan dahulu. Baginda melutut danbersyukur yang amat sangat dengan anugerah yang diberi. Baginda tidaklupa dengan bantuan, belas kasihan dan kasih Allah terhadap baginda.Nabi Ayyub A.S. adalah salah seorang nabi yang terkenal. Bagindamenjadi teladan bahawa sesiapa yang sabar menahan dugaan dan ujiandalam apa jua keadaan, akhirnya akan mendapat ganjaran yang tinggi.Allah telah menerangkan dalam Quran:"Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikitketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Danberikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahiwa innaa ilaihi raajiuun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yangsempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orangyang mendapat petunjuk." (A Baqarah, 2: 155-157)38 39. 14. Kisah Nabi Yusuf a.sNabi Yaqub A.S. mempunyai 12 orang anak lelaki. Salah seorangdaripadanya bernama Yusuf yang mempunyai perjalanan hidup yangmenarik. Yusuf adalah seorang pemuda yang kacak, berbudi pekertimulia dan berpersonaliti menarik. Nabi Yaqub mempunyai pengaruhyang besar terhadap Yusuf, anak yang paling disayangi baginda. Saudara-saudara Yusuf mula berasa cemburu dan mereka bersatu menentangYusuf dan merancang untuk menyingkirkannya keluar.Mimpi Nabi Yusuf dan TafsirannyaApabila Nabi Yusuf A.S. meningkat remaja, baginda mendapat mimpiyang istimewa. Baginda segera memberitahu bapanya mimpi tersebut.Baginda bermimpi yang terdapat 11 butir bintang dan bulan sertamatahari melutut di hadapan baginda. Nabi Yusuf A.S. sangat gembiramendapat mimpi yang menakjubkan itu. Jantung baginda berdegupkencang semasa mengkhabarkan mimpi tersebut kepada bapanya. Al-Quran menerangkan peristiwa tersebut dalam ayat berikut:"(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku,sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari danbulan; kulihat semuanya sujud kepadaku"" (Yusuf, 12: 4)Apabila mendengar mimpi tersebut, Nabi Yaqub secara membisikmenasihati anaknya supaya tidak memberitahu saudara-saudaranya yanglain memandangkan rasa cemburu mereka yang meluap-luap. Bagindamemberitahu Yusuf, kemungkinan mereka akan merancang pakatanmenentang Yusuf. Nabi Yaqub A.S. telah mentafsirkan mimpi tersebutbahawa Yusuf akan menjadi seorang yang terkenal. Allah akanmengurniakan kebijaksanaan, nikmat dan penghormatan. Baginda jugaakan mendapat kelebihan meramalkan kejadian masa depan.Kesimpulannya, Yusuf akan diangkat sebagai seorang nabi. Saudara-saudaranya yang sebelas lagi (11 bintang), ibu dan bapanya (bulan danmatahari) akan memerlukannya dan akan tunduk terhadap kedudukannyayang mulia. Ayat dalam al-Quran yang berkaitan adalah seperti berikut:"Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar(untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yangnyata bagi manusia." Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untukmenjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepadakeluarga Yaqub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nimat-Nya39 40. kepada dua orang bapamu sebelum itu, (iaitu) Ibrahim dan Ishaq.Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Yusuf,12: 6-7)Pakatan Menentang Nabi Yusuf A.S.Saudara-saudara Yusuf tidak suka baginda seorang sahaja yang disayangiNabi Yaqub A.S. Perasaan cemburu membara dalam hati mereka danmereka mengambil keputusan untuk menghapuskan baginda Nabi YusufA.S. Salah seorang daripada mereka mencadangkan supaya dibunuhsahaja Nabi Yusuf A.S. tetapi saudara-saudara yang lain tidak bersetujukerana menganggap perbuatan itu adalah amat keterlaluan. Kemudian,saudara yang lain menyarankan supaya dicampakkan Nabi Yusuf A.S. kedalam lubang. Semua bersetuju dengan cadangan tersebut."Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah)Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. (Yaitu)ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya(Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita(ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalahdalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatudaerah (yang tidak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpahkepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orangyang baik". Seorang daripada mereka berkata: "Janganlah kamu bunuhYusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut olehbeberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." " (Yusuf, 12: 7-10)Rancangan DilaksanakanBagi melaksanakan rancangan tersebut, saudara-saudara yang lain telahmendekati bapa mereka dan memujuk Nabi Yaqub untuk membawa anakkesayangannya Yusuf bersama-sama mereka menggembala kambing.Mereka memujuk sehingga menimbulkan kecurigaan di hati baginda.Baginda risau disebabkan rasa cemburu, mereka akan berbuat sesuatuterhadap Yusuf. Pada mulanya Nabi Yaqub A.S. berat hati membenarkanYusuf mengikuti mereka, namun anak-anaknya yang lain memujukdengan sedaya upaya untuk memuaskan hati bapa mereka. Merekamemberi jaminan bahawa mereka akan menjaga adik mereka walaupunmengancam nyawa mereka. Oleh kerana tidak mahu Yusuf jauh daripadasaudaranya, baginda pun dengan membenarkan mereka membawaYusuf . Jadi mereka berpeluang untuk melaksanakan rancangan jahatmereka."Mereka berkata: "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidakmempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah40 41. orang-orang yang mengungini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergibersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat)bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." BerkatalahYaqub; "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amatmenyedihkanku dan aku khuatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedangkamu lengah daripadanya." Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakanserigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalaudemikian adalah orang-orang yang merugi" Maka tatkala merekamembawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu merekamasukkan dia), dan (di waktu itu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukankepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada merekaperbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." " (Yusuf, 12:11-15)Mereka meneruskan perjalanan menuju ke gunung. Mereka semua berasagementar kecuali Nabi Yusuf A.S. yang akan menjadi mangsa.Semasa mereka bergembira dengan perjalanan tersebut, mereka telahmenolak Nabi Yusuf A.S. masuk ke dalam sebuah perigi buta. Bagindajatuh dan berasa sakit seluruh badannya. Tiada makanan dan minumandalam perigi yang gelap dan menakutkan itu. Baginda menjerit tetapisuaranya tidak dapat didengar ke atas. Baginda menyedari ini merupakanmuslihat saudara-saudaranya.Nabi Yaqub Dimaklumkan Tentang Kehilangan YusufSaudara-saudara Nabi Yusuf A.S. berasa bersalah dalam diri merekakerana mereka telah melakukan satu perkara yang memalukan. Merekaberjalan pulang dengan wajah-wajah yang muram. Mereka mendekatibapanya yang menangis. Mereka berpura-pura menangis semasamemberitahu baginda bahawa Nabi Yusuf A.S. telah ditelan serigala.Mereka menunjukkan baju yang dipenuhi darah sebagai bukti. Ayat al-Quran ada menyebut tentang kejadian ini."Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di petang hari sambilmenangis. Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergiberlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berdekatan barang-barangkami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percayakepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Merekadatang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu.Nabi Yaqub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandangbaik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah(kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nyaterhadap apa yang kamu ceritakan" " (Yusuf, 16-18) 41 42. Nabi Yusuf A.S. Dikeluarkan Dari Perigi Dan DijualNabi Yusuf A.S. seorang yang sangat tabah dan cekal. Baginda cubamemanjat keluar daripada perigi yang dalam itu, tetapi gagal. Akhirnyadia duduk sahaja sambil berdoa memohon pertolongan Allah. Selepasbeberapa lama, sebuah kafilah melalui perigi tersebut.Sebahagian daripada mereka memerlukan air untuk mengurangkandahaga. Salah seorang daripada mereka menurunkan bekas ke dalamperigi tersebut tetapi dia tidak dapat mendengar percikan air didalamnya. Perigi itu kering dan kosong kecuali Nabi Yusuf A.S. yangduduk menunggu seseorang menyelamatkan baginda. Apabila bekasyang diturunkan mengen