Healthcare Compliant Infrastructure 2015-07-01آ  naar â€کenabler’ heeft Telindus het Healthcare Compliant

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Healthcare Compliant Infrastructure 2015-07-01آ  naar â€کenabler’ heeft Telindus het...

 • HEALTH- CARE

  Healthcare Compliant Infrastructure

  Maximale toegevoegde waarde van IT in de gezondheidszorg De gezondheidszorg is aan grote veranderingen onderhevig en dit brengt de nodige uit- dagingen met zich mee. De kwaliteit van de zorg moet omhoog en de productiviteit moet verbeterd, maar budgetten staan onder druk. Kortom: er moet meer worden gedaan met minder. Doordat de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in steeds hoger tempo gaat, is er tevens behoefte aan snellere innovatie van zorgprocessen. Met de noodzaak voor verregaande samenwerkingsverbanden wordt ook de positie van zorginstellingen binnen zorgnetwerken cruciaal. Alles met één belangrijk doel: kwalitatief goede zorg, georgani- seerd rondom de patiënt. De rol van IT wordt daarin steeds belangrijker; automatisering is een voorwaarde voor het gedigitaliseerde zorgproces.

 • Grip door regie

  over IT-diensten

  Healthcare Compliant

  Infrastructure (HCI)

  In een 24-uurs zorgeconomie is beschikbaarheid van de IT-infrastructuur cruciaal; er staan immers mensen- levens op het spel. Daarnaast wordt de gebruiker steeds veeleisender op het gebied van IT. Zo wil bijvoorbeeld de medewerker altijd en overal probleemloos kunnen werken, vanaf ieder device. Daarbij willen zij veilige toegang tot hun data en gebruikmaken van (functie- specifieke) applicaties die het werk vereenvoudigen. In combinatie met de toenemende digitalisering staan IT-afdelingen van zorginstellingen dan ook voor een aantal belangrijke uitdagingen:

  > Het wegnemen van de complexiteit uit de IT-infra- structuur en het applicatielandschap om snelle ontwikkeling en uitrol van nieuwe diensten mogelijk te maken > Voorkomen van ‘schaduw IT’, ad-hoc aanpassingen en puntoplossingen > Het verlagen van kosten voor onderhoud en dagelijks beheer > Omgaan met een explosie aan data > Het verkrijgen van stuurinformatie met behulp van Business Intelligence > Het hebben van de regie en controle over de IT-omgeving

  Tot nu toe had de IT-afdeling vooral een reactieve rol. Maar om echt vooruit te kunnen en een essentiële bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen, is een transitie naar een faciliterende, proactieve IT-regieorganisatie noodzakelijk. Dit begint met het automatiseren van de IT-processen en het vormgeven van een intern IT-dienstenmodel: IT as a Service. De technologie is al beschikbaar voor deze dynamische IT, nu de IT-afdeling nog.

  Om IT-afdelingen van zorginstellingen te begeleiden in de transitie naar ‘enabler’ heeft Telindus het Healthcare Compliant Infrastructure (HCI) concept ontwikkeld. Dit IT-infrastructuur concept speelt in op de belangrijkste IT-uitdagingen van dit moment voor zorginstellingen. De IT-afdelingen moeten niet alleen zorgen dat IT beschikbaar is, maar vooral ook nadenken over wat IT nog meer kan betekenen voor de organisatie. HCI maakt de transitie van een reactieve naar een crea- tieve IT-afdeling mogelijk. Hiermee gaat Telindus een stap verder dan proactief, waardoor zorginstellingen daadwerkelijk in staat gesteld worden meerwaarde te leveren aan de organisatiedoelstellingen.

  Maximale toegevoegde waarde van IT voor uw organisatie Niet elke zorginstelling is even ver met de bouw van de brug tussen organisatie en IT. Telindus hanteert het zelf doorontwikkelde Adaptive IT Maturity Model voor het realiseren van toegevoegde waarde van IT voor de zorginstelling. Dit model is afgeleid van het bekende IT Maturity Model van Gartner.*

  Door de juiste volgorde te hanteren bij het moderniseren van de IT-infrastructuur en de exploitatie daarvan, doorloopt u gefaseerd de roadmap naar een volledig dynamische IT-omgeving. Daarbij worden vanuit het HCI-concept vragen gesteld over:

  > De mate van standaardisatie en virtualisatie > De convergentie van de diverse onderdelen > De mogelijkheid tot automatiseren van IT-processen > De security- en infrastructuurarchitectuur > Het operationeel beheer en de exploitatie van IT-diensten

  Met HCI verkrijgt u een heldere blauwdruk en aanpak om de strategi- sche waarde van IT voor uw organisatie te vergroten.

  Healthcare Compliant Infrastructure is ontwikkeld om de zorgprocessen en applicaties optimaal te linken aan de IT-infrastructuur. We nemen uw specifieke IT-knelpunten gefa- seerd weg aan de hand van een roadmap en met draagvlak - op alle niveaus - vanuit uw organisatie. Een aanpak op basis van maatwerk en gericht op een duurzaam partnership is in deze de enige juiste.

  + Chaotic

  Tool leverage

  + Reactive

  Operational process engineering

  + Proactive

  Service delivery process engineering

  + Service

  Service and account management

  + Value

  Manage IT as a business

  * Gartner Maturity Model: IT-diensten

 • ADAPTIVE IT MATURITY MODEL C

  A P

  E X

  O P

  E X

  PR OA

  CT IV

  E

  CR EA TI VE

  RE AC

  TIV E

  Maximum value added

  Physical Standardized Virtualized Automated Orchestrated

  HEALTH- CARE

  IT-infractructure roadmap

  O p

  er at

  in g

  m o

  d el

  + Virtualization

  Converged Infrastructure

  + Automation

  Software Defined Infrastructure

  + Orchestration

  IT as a Service

 • HCI Assessment HCI Lifecycle

  Weten waar u staat met uw organisatie binnen het Adaptive IT Maturity Model? Met het Telindus HCI Assessment brengen we dit in kaart. Wanneer u kiest voor HCI is het vormgeven van de blauwdruk voor de toekomstige situatie de eerste fase in de aanpak.

  Om draagvlak te creëren wordt een stuurgroep geformeerd met stakeholders uit uw organisatie. Met deze stuurgroep doorlo- pen we een aantal fases:

  > Inventarisatie van organisatiedoelstellingen > Inzicht in de IT-infrastructuur > GAP-analyse > Opstellen IT roadmap

  Na inventarisatie worden de GAP-analyse en eventuele knel- punten aan de stuurgroep voorgelegd. Vervolgens stellen we gezamenlijk een roadmap op, met heldere fasen en deliver- ables. De IT-architectuur is hierin een dynamisch en leidend thema.

  Na het doorlopen van de verschillende fasen beschikt u over een persoonlijke blauwdruk. Met deze blauwdruk kan een transitie naar een faciliterende, proactieve en vooral creatieve IT-regieorganisatie gerealiseerd worden. Daarnaast blijft door deze persoonlijke werkwijze uw organisatie-DNA geborgd tijdens de verdere gecontroleerde aanpak van uw specifieke IT-uitdagingen.

  HCI stopt echter niet na het assessment. De logische vervolg- stappen zijn het ontwerpen (A), realiseren (B) en uiteindelijk beheren (C) van de nieuwe innovatieve IT-infrastructuur. Ook bij deze stappen biedt Telindus HCI uitkomst.

  A. Ontwerp Iedere zorginstelling heeft een eigen DNA met specifieke (ap- plicatie) behoeften. Telindus Healthcare Compliant Infra- structure voorziet in IT-infrastructuurbouwblokken die hierop afgestemd worden. Denk bijvoorbeeld aan certificering voor uw EPD-, ZIS- en PACS-toepassingen, maar ook het inpassen van uw legacy-systemen of toepassingen en technologieën om desinvesteringen te voorkomen.

  Om aan de organisatiedoelstellingen te voldoen, is het ontwer- pen van een end-to-end, user-to-application infrastructuur noodzakelijk. Telindus hanteert hiervoor haar zelf ontwikkelde referentiearchitectuur. Binnen een IT-infrastructuur worden gegevens in een Datacenter beschikbaar gesteld, ontsloten

  Zorgproces centraal in langdurige samenwerking Met Healthcare Compliant Infrastructure zet Telindus het (zorg)proces rondom de patiënt en de zorgmedewerker (IT-afnemer) centraal. Het zorgproces wordt voor een groot deel gefaciliteerd via het applica- tielandschap. Dit applicatielandschap wordt ontsloten via de IT-infra- structuur. Het uitgangspunt hierbij is dat de IT-infrastructuur voorziet in naadloze flexibiliteit en beschikbaarheid om innovaties aan de zorgproceskant te faciliteren. IT levert zo een cruciale bijdrage aan het verbeteren van de zorgprocessen en het verhogen van de kwali- teit van de dienstverlening. Zo zet Telindus samen met zorginstellin- gen de roadmap uit naar de toekomst. Een systeem dat ontzorgt en op ieder moment precies biedt wat uw organisatie nodig heeft.

  Orchestration

  Zorgproces

  Applicatie landschap

  IT-infra- structuur

 • Een Healthcare Compliant Infrastructure is in de basis een Converged Infrastructure. Deze architecturen zijn gebaseerd op best practices en bewezen technologie. Het belangrijkste kenmerk is dat de onderlinge componenten zo ver geïntegreerd zijn, dat ze bijna niet uit elkaar te halen zijn. Denk onder andere aan: storage, servers, netwerk, security en virtuali- satie. Converged Infrastructure bouwblokken worden dan ook beheerd en onderhouden als één geheel, wat aanzienlijke besparingen oplevert in beheertijd en –kosten.

  via een Connectivity-laag en voor de gebruiker toegankelijk gemaakt via de Access-laag. Telindus integreert bovendien in ieder ontwerp security (Security by Design), waardoor de beheersbaarheid van de infrastructuur sterk verbetert, de infrastructuur veiliger wordt en de controle toeneemt. Om uiteindelijk de stap te zetten naar IT as a Service worden alle lagen aangestuurd door middel van automation en orchestration.

  B. Realisatie Na het ontwerp worden de grote verbeteringen en/of vernieu- wingen aan de IT-infrastructuur het liefst projectmatig gere- aliseerd. Het is immers zaak om uw organisatie te ontlasten en de zorgverlening te borgen. Het realiseren van elk project vereist maatwerk. Maatwer