of 61 /61
АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан ФЕЊРАСТИ НАШРИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ И УСЛУГ 2019

Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Агентство по статистике при

Президенте Республики Таджикистан

ФЕЊРАСТИ НАШРИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ

КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ И УСЛУГ

2019

Page 2: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

2

Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2019 маводњои оморї ва буллетенњои нашршавандаро ба истифодабаран-дагон пешнињод менамояд.

Маљмўањо барои доираи васеи хонандагон: кормандони маќомоти идоракунї, хадамоти молиявию - иќтисодии корхонаву ташкилотњо, доирањои илмї, соњибкорї ва бонкї, њайати омўзгорон, аспирантњо, донишљўёни донишкадањои иќтисодї ва дигар донишкадањо, ташкилотњои байналхалќї, сафоратхонањо ва намояндагињои давлатњои хориљие, ки дар Тољикистон ќарор доранд, њамчунин барои онњое, ки иттилооти лозимаро дар бораи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон зарур мешуморанд, пешбинї шудааст. Нархнома шартномавї мебошад.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 2019 году предлагает потребителям издаваемые статистические сборники и бюллетени.

Сборники рассчитаны на широкий круг читателей: работников ор-ганов управления, финансово - экономические службы предприятий и организаций, научные, предпринимательские и банковские круги, препо-давательский состав, аспирантов, студентов экономических и других ву-зов, международные организации, посольства и представительства ино-странных государств, находящиеся в Таджикистане, а также на тех, кому необходима объективная и глубокая информация об экономике Респуб-лики Таджикистан. Цена договорная.

Page 3: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

3

ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ-ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (бо забонњои тољикї ва русї)

гузориши њармоња, 300 сањ.

Нашрияи њармоњаи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон маљмўи иттилооти таъљилиро оиди вазъи иљтимоию иќтисодии мамлакат, субъектњои Љумњурии Тољикистон, соњањо ва бахшњои иќтисодиро барои моњи охири њисобот ва аз аввали сол дар бар мегирад. Дар нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисоди дар љадвалњо аз рўи моњњои соли љорї ва гузашта оварда мешавад. Агентии омор гузоришро дар асоси маълумотњои вазорату идорањои Љумњурии Тољикистон (Вазорати молия, Кумитаи андоз, Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати корњои дохилї,

Вазорати тандурустї, Бонки миллї ва ѓайра) пешнињодшуда, тањия менамояд. Дар гузориш оид ба соњањои муњимтарини истењсолот, наќлиёт ва алоќа, робитањои иќтисодии хориљї, бозори истеъмолї, нарх, молия, бозори мењнат, сатњи зиндагии ањолї, вазъи демографї, хусусигардонї иттилооти васеъ пешнињод карда мешавад.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

ежемесячный доклад, 300 стр.

Ежемесячное издание Агентства по статистике при Президенте Респуб-лики Таджикистан, содержащее оперативную комплексную информацию о социально - экономическом положении страны, субъектов Республики Тад-жикистан, отраслей и секторов экономики за последний месяц и за период с начала года. По основным социально-экономическим показателям приводит-ся динамика по месяцам текущего и предыдущего года. Доклад подготавли-вается Агентством на основе данных министерств и ведомств Республики Таджикистан (Министерства финансов, Налогового комитета, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, Министерства внут-ренних дел, Министерства здравохранения, Национального Банка и др.). В докладе широко представлена информация по важнейшим отраслям произ-водства, транспорту и связи, внешнеэкономическим связям, потребительско-му рынку, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демо-графической ситуации, приватизации.

Page 4: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

4

ОМОРИ СОЛОНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ба забонњои тољикї ва русї)

сентябри соли 2019, 465-500 сањ.

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон нашри пурраи Агентии омори назди Пре-зиденти Љумњурии Тољикистон буда, пади-да ва шароитњои њаёти иќтисодї ва иљтимоии мамлакатро, ки дар замони гуза-риш ба иќтисодиёти бозорї ба амал мео-янд, инъикос менамояд. Дар маљмўаи соло-наи оморї нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии љумњурї барои солњои 2012-2018 оварда шудаанд. Дар бо-раи ањолї, вазъи демографї, тандурустї, маориф, њаёти илмию фарњангии мамлакат маълумот оварда шудааст. Дар маљмўа нишондињандањои људогона, ки вазъияти соњањои алоњидаи иќтисодї, саноат, со-

хтмон, кишоварзї, наќлиёт, соњањои хизматрасонии ањолиро тавсиф ме-кунанд, бештар љой дода шудаанд. Яке аз бобњои маљмўа, тавсифи уму-мии корхонаю ташкилотњо, иттилооти бизнеси хурд ва љараёни хусуси-гардониро дар бар мегирад.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

сентябрь 2019 года, 465-500 стр.

Статистический ежегодник Республики Таджикистан является пол-ным изданием Агентства по статистике при Президенте РТ, отражающим явления и процессы, происходящие в экномической и социальной жизни страны в условиях перехода к рыночной экономике. В статистическом ежегоднике представлены основные социально-экономические показате-ли республики за 2012-2018 гг. Приведены данные о населении, демогра-фической ситуации, здравоохранении, образовании, научной и культур-ной жизни страны.

Значительное место в сборнике отведено показателям, которые ха-рактеризуют положение в отдельных отраслях экономики - промышлен-ности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, отраслях, обслу-живающих население. Один из разделов сборника содержит общую ха-рактеристику предприятий и организаций, информацию о малом бизнесе и приватизации. Приведены показатели по внешнеэкономической дея-тельности республики.

5

Page 5: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

5

МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

маљмўаи оморї (ба забонњои тољикї ва русї)

октябри соли 2019, 324 сањ.

Маљмўаи «Минтаќањои Љумњурии Тољи-кистон» нашрияи бештар пурраи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон буда, идома ва иловаи омори солонаи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки оиди рушди минтаќањои љумњурї маълумоти воќеї медињад. Дар маљмўа дар бораи вазъи демографї ва экологї дар минтаќањо маълумоти оморї дарљ гардидаанд. Оид ба шуѓли ањолї дар иќтисодиёт иттилоот дода шудааст. Диќќати асосиро омори вазъияти соњањои људогонаи иќтисодиёти минтаќањои Тољикистон - саноат, кишоварзї, наќлиёт ва алоќа, соњањои хизматрасонї ба ањолї љалб мекунанд. Маълумотњое, ки соњањои асосии иљтимоиётро ифода менамоянд, дар фаслњои

алоњида оварда шудаанд. Њамчунин иттилооти оморї оид ба сохтмони манзил ва иншоотњои таиноти иљтимої - фарњангї низ пешнињод шуда-анд.

РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА статистический сборник

(на таджикском и русском языках)

октябрь 2019 года, 324 стр.

Сборник «Регионы Республики Таджикистан» – наиболее полное издание Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-стан, являющееся продолжением и дополнением Ежегодника Республики Таджикистан, и дающее объективную информацию о развитии регионов республики. В сборнике публикуются статистические данные о демогра-фической и экологической ситуациях в регионах. Помещена информация о занятости населения по отраслям экономики. Значительный интерес представляет статистика, освещающая положение дел в отдельных от-раслях экономики регионов Таджикистана - промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, отраслях, обслуживающих население. Сведения, характеризующие основные области социальной сферы, при-ведены в специальных разделах. Представлена статистическая информа-ция о строительстве жилья и объектов социально - культурного назначе-ния.

8

Page 6: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

6

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА МИНТАЌАЊО (ба забонњои тољикї ва русї)

њар семоња, 122 сањ.

Дар буллетени «Љумњурии Тољикистон ва минтаќањо» иттилооти омории фосила-дор, ки вазъи иљтимої-иќтисодии минтаќањоро тавсиф мекунанд, оварда мешавад. Дар буллетени мазкур оид ба соњањои саноат, кишоварзї, наќлиёт, савдо ва ѓайрањо маълумот оварда шудааст.

Њолати сохтмон, аз љумла маълумоти оморї оид ба кор андохтани фондњои асосї, иљрои корњои сохтмонию васлгарї, ба истифода додани объектњои соњаи иљтимої дар минтаќањо маълумоти му-фассал инъикос меёбад.

Њар семоња оиди шумораи ањолии доимї дар шањрњо, ноњияњо ва вилоятњои Љумњурии Тољикистон, оиди шумораи ањолї аз рўи љинс ва гурўњњои синну сол дар вилоятњо, дар бо-раи шумораи таваллуд ва фавт, никоњ ва талоќ маълумотњо пешнињод карда мешаванд.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И РЕГИОНЫ (на таджикском и русском языках)

ежеквартально, 122 стр.

В бюллетене «Республика Таджикистан и регионы» приводится дис-кретная статистическая информация, характеризующая социально-экономическое положение регионов. В сборник включены данные о про-мышленности, сельском хозяйстве, транспорте, торговле и другие.

Подробно освещается состояние строительства, включая статисти-ческие данные по вводу в действие основных фондов, выполнению строи-тельно-монтажных работ, вводу в действие объектов социальной сферы в территориальном разрезе.

Ежеквартально предоставляются данные о численности постоянного населения по городам, районам и областям Республики Таджикистан, о численности населения по полу и возрастным группам по областям, о числе родившихся и умерших, числе браков и разводов.

Page 7: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

7

ТОЉИКИСТОН ДАР РАЌАМЊО (ба забонњои тољикї, русї ва англисї)

августи соли 2019, 160 сањ

Дар маљмўаи оморї нишондињандањои мухтасари асосие, ки вазъи иљтимоию-иќтисодии Тољикистонро дар солњои 2013 - 2018 -ро дар бар мегирад, нашр мешаванд.

Маълумотњои овардашуда хусусиятњои љуѓрофї, иќлим, њудуди маъмурии љумњуриро низ тавсиф менамоянд.

Дар бораи њаёти иљтимої, иќтисодї ва фарњангии мамлакат иттилооти муњим пешнињод карда мешавад.

Дар бораи ањолї, шуѓли ањолї, сатњи зиндагї ва нишондињандањои дигари соњањои иљтимої ва иќтисодї иттилоот пешнињод мегарданд. Дар бораи вазъи

соњањои асосии иќтисодиёт: саноат, кишоварзї, сохтмон, наќлиёт ва ѓайрањо љадвали нишондињандањо оварда мешаванд. Оид ба љараёнњои асосї ва хусусиятњои рушди иљтимои-иќтисодии мамлакат љадвалњо ва дараљањои ранга оварда шудааанд. Дар маљмўа оид ба соњањо тафсири мухтасари методологї оварда мешаванд.

ТАДЖИКИСТАН В ЦИФРАХ (таджикском, русском и английском языках)

август 2019 года, 160 стр.

В кратком статистическом сборнике публикуются основные показате-ли, характеризующие социально-экономическое положение Таджикиста-на в 2013- 2018 гг. Приведены данные, характеризующие географию, климат, государственное устройство республики. Предлагается актуаль-ная информация о социальной, экономической и культурной жизни страны. Представлена информация о населении, его занятости, уровне жизни, а также другие показатели по социальной сфере и экономике. Публикуются данные, характеризующие положение в основных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транс-порте и других. Иллюстрируются цветные графики и диаграммы по ос-новным тенденциям и особенностям социально-экономического разви-тия страны. В сборнике приводятся краткие методологические поясне-ния.

3

Page 8: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

8

ЊИСОБЊОИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ба забонњои тољикї ва русї)

декабри соли 2019, 112 сањ.

Маљмўаи омории «Њисобњои миллии

Љумњурии Тољикистон» маълумоти умуми-кардашудаи солњои 2013 - 2018-ро аз рўи низоми њисобњои миллї дар бар мегирад, натиљањои њисобњои Мањсулоти Умумии Дохилї (МУД)-яке аз нишондињандањои муњимтарини низоми њисобњои миллї (НЊМ) мебошад, ки вазъи иќтисодиву - иљтимоии Љумњурии Тољикистонро тавсиф менамоянд.

Дар маљмўа системаи њисобњои миллї (СЊМ), ки дар омори љањонї ба таври васеъ истифода мешаванд - низоми нишондињан-

дањои ба њам алоќаманд, барои тасвир ва тањлили равандњои макроиќтисодиёти давраи гузариш љой дода шудаанд. Мураттаб сохтани њисобњои нишондињандањои низоми њисобњои миллї асосан ба методология ва тавсияњои НЊМ – 93 асоснок карда шуданд.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА РЕПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

декабрь 2019 года, 112 стр.

Статистический сборник «Национальные счета Республики Таджики-стан» содержит обобщенные данные за 2013 - 2018 годы по системе на-циональных счетов и включает результаты расчетов валового внутренне-го продукта (ВВП) – одного из важнейших показателей СНС, характери-зующего социально-экономическое положение республики.

В сборник включены широко применяемые в международной стати-стике система национальных счетов (СНС) – система взаимосвязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов переходного периода.

Разработка расчетов показателей системы национальных счетов в ос-новном основана на методологии и рекомендациях СНС-93.

2

0

1

9

Page 9: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

9

ТОЉИКИСТОН ВА ДАВЛАТЊОИ ИДМ (ба забонњои русї ва англисї)

декабри соли 2019, 70 сањ. Нашрияи мазкур натиљаи њамкории

Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи байни-давлатии омори мамлакатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил мебошад.

Маљмўа хусусияти муќоисавии нишон-дињандањои асосии иќтисодиву - иљтимоии Тољикистон ва дигар мамлакатњои ИДМ-ро барои солњои 2012-2018 дар бар меги-рад. Дар он оид ба нишондињандањои макроиќтисодиёт, истењсолоти саноатї ва кишоварзї, оид ба фаъолияти сохтмон, наќлиёт, бозори истеъмолї, фаъолияти иќтисодии хориљї ва омори иљтимої маълумот оварда шудааст.

Манбаи иттилоот маълумотњои расмии хадамоти миллии омории мамлакатњои ИДМ мебошад.

ТАДЖИКИСТАН И СТРАНЫ СНГ (на русском и английском языках)

декабрь 2019 года, 70 стр.

Настоящая публикация является результатом сотрудничества Агент-ствам по статистике при Президенте Республики Таджикистан и Межго-сударственного статистического комитета Содружества независимых государств. Сборник содержит сравнительную характеристику основных социально-экономических показателей Таджикистана и стран СНГ за 2012-2018 гг. В нем представлена информация по макроэкономическим показателям, промышленному и сельскохозяйственному производству, по строительной деятельности, транспорту, потребительскому рынку, внешнеэкономической деятельности и социальной статистике.

Источником информации являются официальные данные националь-ных статистических служб стран СНГ.

2

0

1

9

Page 10: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

10

САНОАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 170 сањ.

Маљмўаи омории «Саноат дар Љумњурии Тољикистон» маълумотњои рушди саноатро дар ќаторњои динами-кии солњои 2013-2018 дар бар мегирад. Дар маљмўа маълумот дар бораи истењсоли мањсулоти саноати истихрољи маъдан, саноати коркард ва истењсол ва таќсимоти нерўи барќ, газ ва об иттило-от пешнињод карда шудааст. Оид ба бахши ѓайридавлатии саноат маълумотњо оварда мешаванд.

Дар баробари ин, дар маљмўа оид ба истењсоли мањсулот чї дар шакли аслї - натуралї, чї бо ифодаи арзишї дар

минтаќањо маълумотњо љой дода шудаанд; индексњои нархњои яклўхт дар њар соњаи саноат ва намудњои мањсулот, воридот, содироти намудњои асосии мањсулоти саноатї оварда шудаанд.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ (на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 170 стр.

Статистический сборник «Промышленность в Республики Таджики-стан» содержит данные о развитии промышленности в динамике за 2013-2018 годы. В сборнике представлена информация о производстве про-дукции добывающей и обработывающей промышленности, а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Приводятся данные по негосударственному сектору промышленности.

Наряду с этим, в сборнике помещены данные по производству прдукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении по регио-нам; приведены индексы оптовых цен по отраслям промышленности и по видам продукции; импорт, экспорт основных видов продукции промыш-ленности.

2

0

1

9

Page 11: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

11

БУЛЛЕТЕНИ ИТТИЛООТЇ ОИД БА БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ ВА

КАМБИЗОАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(бо забонњои тољикї, русї ва англисї)

њар семоња, 165 сањ.

Дар булеттени иттилоотї маълумотњо оид ба истењсоли мањсулоти озуќаворї, мављудият ва дастрас будани озуќа, замин-њои кишт, истењсоли мањсулоти кишоварзї, тавсифоти умумии иќлим, вазъи ѓизо ва тандурустї, таъмини об, нархњо ва нишон-дињандањои миќдорї, ки вазъи бозори озуќаро нишон медињанд, оварда шудаанд.

Дар замимањо мувозинаи озуќаворї, ѓизои ањолї дар гурўњњои гуногуни иљтимої пешнињод карда шудаанд.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕДНОСТИ В

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском, русском и английском языках)

ежеквартально, 165 стр.

В информационном бюллетене представлены данные по производству

продуктов питания, наличию и доступности продовольствия, посевным

площадям, производству сельскохозяйственной продукции, общим кли-

матическим характеристикам, состоянию питания и здоровья, водоснаб-

жению, ценам и количественным показателям, свидетельствующим о си-

туации на рынке продовольствия. В приложении представлен продоволь-

ственный баланс, питание населения в различных социальных группах.

2

0

1

9

Page 12: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

12

КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 350 сањ.

Дар маљмўаи оморї нишондињандањои асосие, ки иќтисодиёти бахши аграрии Тољикистонро дар солњои 2013-2018 тав-сиф мекунанд, нашр мешаванд.

Дар маљмўа ёддошти мухтасари тањлилї оид ба вазъи кишоварзї, шарњи методологї ба истилоњоти оморї, њамчунин маълумотњо бо динамика, маълумотњо дар бораи андозаи масоњати умумии замин ва заминњои киштбоб, за-мини кишт ва сохтори онњо аз рўи зироатњо ва бахшњо, дар бораи њаљми истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї ва индексњои њаљми мањсулот аз рўи

соњањо ва бахшњо, истењсол ва њосилнокии зироатњои кишоварзї, исти-фодаи нурињои маъданї ва порўњои органикї, саршумор ва мањсулнокии чорво, мављудияти техникаи кишоварзї, дар бораи њаљми хариди мањсулоти кишоварзї, рушди корхонањои шакли нави моликият, аз љумла хољагињои дењќонї оварда шудааст.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 350 стр.

В статистическом сборнике публикуются основные показатели, ха-рактеризующие экономику аграрного сектора Таджикистан в 2013-2018 годах.

В сборнике приведена краткая аналитическая записка о состоянии

сельского хозяйства, методологические пояснения к статистической тер-

минологии, а также данные в динамике, данные о размерах общей зе-

мельной площади и площади сельхозугодий, посевных площадях и их

структуре по культурам и секторам, об объеме производства валовой

продукции сельского хозяйства и индексы объема продукции по отрас-

лям и секторам, производстве и урожайности сельскохозяйственных

культур, применении минеральных и органических удобрений, поголо-

вью и продуктивности скота, наличии сельскохозяйственной техники, об

объемах закупок сельхозпродукции, развитии предприятий новых форм

собственности, в том числе дехканских хозяйств.

5 4

5

2

0

1

9

Page 13: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

13

ПАХТАКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

июли соли 2019, 90-100 сањ.

Дар маљмўа нишондињандањои асосие, ки пахтакориро дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2018 тавсиф менамоянд, нашр мегарданд. Доир ба масоњати кишти пахта, истењсол ва њосилнокї аз рўи навъњо дар вилоятњо ва ноњияњо, додани нурињои маъданї ва порўњои органикї ба заминњои кишти пахта, мављудияти мошинњои пахтачинї, маълумот бо динамика оварда шудаанд.

ХЛОПКОВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

июль 2019 года, 90-100 стр.

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие хлопководство Республики Таджикистан в 2013 - 2018 годах. Приведены данные в динамике о посевных площадях хлопчатника, производстве и урожайности по сортам в разрезе областей и районов, внесении мине-ральных и органических удобрений под посев хлопчатника, наличии хлопкоуборочных машин.

2

0

1

9

Page 14: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

14

НИШОНДИЊАНДАЊОИ ГЕНДЕРЇ ДАР ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ

(ба забонњои тољикї ва русї)

июли соли 2019, 120 сањ.

Дар маљмўаи мазкур нишондињандањои

асосии рушди хољагињои дењќонї, маълу-

моти иќтисодии хољагињое, ки занњо дар

соли 2018 сарварї кардаанд ва

маълумотњои муќоисавї дар солњои 2013-

2018 оварда шудаанд.

ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

(на таджикском и русском языках)

июль 2019 года, 120 стр. В данном сборнике приведены основные показатели развития дехкан-

ских хозяйств, экономические данные хозяйств, возглавляемых женщи-нами в 2018 году и сравнительные данные за 2013-2018 годы.

2

0

1

9

Page 15: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

15

ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 60 сањ.

Маљмўа нашри махсусеро ташкил

менамояд, ки дар он истифодаи

захирањои табиї ва њифзи муњити зисти

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-

2018 инъикос карда шудаанд.

Дар он нишондињандањои асосие, ки дар

тамоми самтњои иќтисодиёт истифода

бурда мешаванд ва ягона аст, дарљ ме-

гардад.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 60 стр.

Сборник представляет собой специализированное издание, в котором

отражено использование природных ресурсов и охрана окружающей

среды в Республике Таджикистан за 2013-2018 годы.

В нем приведены основные показатели, которые во всех направлениях

экономики используются и являются едиными.

2

0

1

9

Page 16: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

16

СОХТМОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН дар солњои 2014-2018

(ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 73-100 сањ.

Дар маљмўаи омории «Сохтмон дар Тољикистон», падида ва љараёнњое, ки дар фаъолияти сармоягузорї ва шароитњои гузариш ба иќтисодиёти бозорї ба амал меоянд, маводњо инъикос ёфтаанд. Маводњое пешнињод шудаанд, ки динами-каи ва сохтори сармоягузориро ба сармо-яи асосї, сармоя ба дороињои ѓайри-молиявї, сармоя ба сармояи асосї, дина-микаи фондњои асосї ва ба кор андохтани фондњои асосї, иќтидорњои истењсолї, хонањои истиќоматї ва иншоотњои бахши иљтимоиро тавсиф мекунанд.

Дар маљмўа љои бештар барои нишондињандањое људо карда шудааст, ки вазъи маљмўи сохтмонро тавсиф ме-

намояд: њаљми корњои пудратї ва сохтмон, мењнат ва нарх дар сохмон, истењсоли намудњои муњимтарини мањсулоти саноатї барои сохтмон.

Дар маљмўа маълумотњои муќоисавии Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои ИДМ низ пешнињод карда шудаанд.

СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ

за 2014-2018 годы (на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 73-100 стр.

В статистическом сборнике «Строительство в Таджикистане», отра-жающем явления и процессы, происходящие в инвестиционной деятель-ности в условиях перехода к рыночной экономике, представлены мате-риалы, характеризующие динамику и структуру инвестиций в нефинан-совые активы, инвестиций в основной капитал, динамику основных фон-дов и ввода в действие основных фондов, производственных мощностей, жилых домов и объектов социальной сферы.

Значительное место в сборнике отведено показателям, характери-зующим положение строительного комплекса: объема подрядных и строительных работ, труда и цен в строительстве, производства важней-ших видов промышленной продукции для строительства.

В сборнике представлены также сравнительные данные Таджикистана со странами СНГ.

5

2

0

1

9

Page 17: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

17

НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ САВДО ВА ХИЗМАТРАСОНЇ

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 50 сањ.

Дар маљмўа оид ба њаљми гардиши моли чакана ва хизматрасонии пулакї ба ањолї дар якчанд сол, сохтори молии молњои озуќа ва ѓайриозуќа, динамикаи индексњои њаљми физикии гардиши чаканаи мол маълумотњо дохил карда шудаанд, нишондињандањои асосии заминаи моддї-техникии савдои давлатї ва кооперативї, динамикаи манбаъњои ташкилёбии гарди-ши чаканаи мол аз рўи њамаи соњањои савдо дар таќсимоти минтаќавї оварда шудаанд.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ

ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 50 стр.

В сборник включены данные по объему розничного товарооборота и платных услуг населения за ряд лет, товарной структуре продовольст-венных и непродовольственных товаров, динамике индексов физического объема розничного товарооборота, приведены основные показатели ма-териально-технической базы государственной и кооперативной торгов-ли, динамика источников образования розничного товарооборота по всем каналам в территориальном разрезе.

5

2

0

1

9

Page 18: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

18

ТАЪМИНОТИ МОДДЇ - ТЕХНИКИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї) августи соли 2019, 60 сањ.

Маљмўа доир ба таъминоти моддии

љумњурї барои панљ соли охир маълумот-

ро дар бар мегирад. Нишондињандањои

асосии фаъолияти молиявии корхонањои

таъминкунанда оварда шудаанд. Дар бо-

раи харољот ва баќияи намудњои гуногуни

ашёи хом ва маводњо маълумотњо нишон-

дода шудаанд. Дараљаи истеъмоли

намудњои алоњидаи сўзишворї, ќувваи

барќ ва гармї аз рўи самтњои фаъолияти

корхонањои љумњурї оварда шудааст.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА

(на таджикском и русском языках) август 2019 года, 60 стр.

Сборник содержит данные по материальному обеспечению республи-

ки за последние 5 лет. Приведены сбытия основные финансовые показа-

тели деятельности предприятий. Показаны данные о расходе и остатках

различных видов сырья и материалов. Приведена динамика использова-

ния отдельных видов топлива, электроэнергии и теплоэнергии по основ-

ным направлениям деятельности предприятий республики.

5

2

0

1

9

Page 19: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

19

ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забони русї)

сентябри соли 2019, 520 сањ.

Дар маљмўаи оморї оиди фаъолияти

иќтисодии хориљии Љумњурии

Тољикистон дар солњои 2014 - 2018

маълумотњо пешнињод карда шудаанд.

Дар бораи содирот, воридоти мол ва

хизматрасонї барои якчанд сол бо

таќсимоти љуѓрофии мамлакатњо ва мин-

таќањо, динамикаи гардиши савдои

хориљї, содирот, воридот аз рўи

мамлакатњои ИДМ ва дигар мамлакатњои

љањон; оиди содирот, воридоти

хизматрасонињои байналхалќї аз рўи на-

муд ва мамлакатњо, дар бораи фаъолияти

корхонањои муштарак, сармояњои мамлакатњои хориљи наздик ва дур

маълумотњо оварда шудаанд. Манбаи маълумотњо иттилооти

пешнињодкардаи Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии

Тољикистон, корхонањо ва ташкилотњои љумњурї, ки субъектњои фаъо-

лияти иќтисодии хориљї мебошанд, ба шумор мераванд.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на русском языке)

сентябрь 2019 года, 520 стр. В сборнике представлены статистические данные о внешней экономи-

ческой деятельности Республики Таджикистан за 2014-2018 годы. Приведены данные об экспорте, импорте товаров и услуг за ряд лет в

географическом распределении по странам и континентам, динамика внешнеторгового оборота, экспорта, импорта по странам СНГ и странам остального мира; данные по экспорту, импорту международных услуг по видам и странам. Приведены данные о деятельности совместных пред-приятий, об инвестициях государств ближнего и дальнего зарубежья и др.

Источниками данных являются сведения, предоставляемые Тамо-женной Службой при Правительстве Республики Таджикистан, предпри-ятиями и организациями республики, являющимися субъектами внешне-экономической деятельности.

2

0

1

9

Page 20: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

20

МОЛИЯИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

сентябри соли 2019, 160 сањ.

Маљмўаи омории «Молияи Тољикис-

тон» иттилооти солњои 2013-2018-ро дар

бораи иљрои буљети давлатї, омори

бонкї, суѓурта, нишондињандањои асосии

молиявии фаъолияти хољагидории

корхонањо ва ташкилотњо дар бар меги-

рад.

Ба маљмўа оид ба ќарзњои

кўтоњмуддат ва дарозмуддат, ќарзгузорї

ба соњањои иќтисодиёт, даромад ва

харољоти буљет, њисоббаробаркунии

муассисањо дар соњањои иќтисодиёти

Љумњурии Тољикистон маълумотњо дохил

шудаанд.

Маълумотњо бо нархњои солњои дахл-дор аз рўи корхонањо ва

ташкилотњои ба ќайд гирифташуда, ки дар њудуди љумњурї ќарор до-

ранд, оварда шудаанд.

Оид ба нишондињандањои муњимтарин тафсири мухтасари

методологї дода мешавад. Маљмўа бо диаграммањо ороиш ёфтааст.

ФИНАНСЫ ТАДЖИКИСТАНА

(на таджикском и русском языках)

сентябрь 2019 года, 160 стр.

Статистический сборник «Финансы Таджикистана» содержит инфор-

мацию за 2013-2018 годы об исполнении государственного бюджета,

банковской статистике, страховании, основных финансовых показателях

хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

В сборник включены данные по краткосрочным и долгосрочным ссу-

дам, кредитованию по отраслям экономики, доходам и расходам бюдже-

тов, взаиморасчетам предприятий по отраслям экономики Республики

Таджикистан.

Данные приведены в ценах соответствующих лет, по учтенному кругу

предприятий и организаций, находящихся на территории республики. По

важнейшим показателям приводятся краткие методологические поясне-

ния. Сборник иллюстрирован диаграммами.

3 5

2

0

1

9

Page 21: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

21

НАЌЛИЁТ ВА АЛОЌАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

августи соли 2019, 40 сањ.

Маљмўаи омории «Наќлиёт ва алоќаи

Љумњурии Тољикистон» нишондињандањои

асосиро, ки рушди наќлиёт, алоќаро ифо-

да мекунанд, дар бар мегирад. Дар бораи

њаљм ва хизматрасонии ин соњањо,

њамчунин њаљми сармояи умумї дар онњо

маълумот оварда шудааст. Нишондињан-

дањои солњои 2012-2018 оварда шудаанд.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 40 стр.

Статистический сборник «Транспорт и связь Республики Таджики-

стан» содержит основные показатели, характеризующие развитие транс-

порта, связи, приводятся данные об объемах и оказанных услугах в этих

отраслях, а также объем капитального вложения в них. Показатели при-

ведены за 2012-2018 годы.

5

2

0

1

9

Page 22: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

22

ШУМОРАИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

июни соли 2019, 50 сањ.

Дар маљмўаи омории «Шумораи

ањолии Љумњурии Тољикистон то 01.01.2019» дар бораи шумораи ањолии доимї дар шањрњо, шањракњо, ноњияњо ва вилоятњои Љумњурии Тољикистон то 1 ян-вари соли 2019 маълумотњо оварда шуда-анд.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

июнь 2019 года, 50 стр.

В статистическом сборнике «Численность населения Республики Тад-

жикистан на 01.01.2019 года» приведены данные о численности постоян-ного населения по городам, поселкам, районам и областям Республики Таджикистан на 1 января 2019 года.

2019

5 4

2

0

1

9

Page 23: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

23

ДЕМОГРАФИЯИ СОЛОНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

декабри соли 2019, 310 сањ.

Дар маљмўаи оморї дар бораи шумо-

раи ањолї, таваллуд, фавт ва муњољирати

ањолї дар солњои 2008 - 2018 иттилоот

пешнињод гардидааст.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

декабрь 2019 года, 310 стр.

В статистическом сборнике представлена информация о численности

населения, рождаемости, смертности и миграции населения за 2008 - 2018

годы.

5 4

5 4

2

0

1

9

Page 24: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

24

БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

декабри соли 2019, 230 сањ.

Дар бораи рушди бозори мењнат дар

Тољикистон, дар бораи шуѓл ва музди

мењнат маълумот пешнињод карда шуда-

аст. Маълумотњо барои солњои 2012-2018

пешнињод карда мешаванд.

РЫНОК ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

декабрь 2019 года, 230 стр.

Представлена информация о развитии рынка труда в Таджикистане, о

занятости и заработной плате. Данные приводятся за 2012-2018 годы.

3

2

0

1

9

Page 25: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

25

МАОРИФ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

апрели соли 2019, 140 сањ.

Маљмўаи мазкур иттилоотро дар бо-

раи рушди маориф дар мамлакат дар

солњои 2014-2018 муфассалтар инъикос

мекунад.

Иттилоти оморї бо назардошти оми-

ли гендерї оварда шудааст.

Дар маљмўа ба нишондињандањои асо-

сии рушди маориф дар вилоятњо, маълу-

мотњои оморї дар бораи шабакањо ва

њайати талабањои муассисањои тањсилоти

умумї, муассисањои миёнаи касбї ва олї

љойи бештар људо карда шудааст.

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

апрель 2019 года, 140 стр.

Настоящий сборник отражает наиболее полную статистическую ин-

формацию о развитии системы образования в стране за 2014-2018 годы.

Статистическая информация представлена с учетом гендерного фак-

тора.

Значительное место в сборнике уделено основным показателям разви-

тия образования в разрезе областей, статистическим данным о сети, кон-

тингенте учащихся общеобразовательных учреждений, учреждениях на-

чального, среднего и высшего профессионального образования.

5

2

0

1

9

Page 26: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

26

ТАНДУРУСТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

июли соли 2019, 100 сањ.

Маљмўаи омории “Тандурустї дар

Љумњурии Тољикистон” нишондињанда-

њои асосии рушди низоми тандурустии

мамлакатро дар давраи солњои 2014-

2018 инъикос менамояд. Иттилооти

оморї дар бораи касалињои ањолї, бо

назардошти омилњои гендерї оварда

шудаанд.

Дар маљмўа ба нишондињандањои

асосии рушди тандурустї дар вилоятњо,

маълумотњои оморї дар бораи

шабакањо, муассисањои тиббї, шумораи

беморон аз рўи њамаи њадамот љойи

бештар људо карда шудааст.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

июль 2019 года, 100 стр.

Статистический сборник “Здравоохранение в РТ” содержит основные показатели, отражающие развитие системы здравоохранения страны за период с 2014 по 2018 гг. Представленная статистическая информация о заболеваемости населения с учетом гендерного фактора. Значительное место в сбрнике уделено основным показателям развития здравоохране-ния в разрезе областей, статистические данным о сети, медицинских уч-реждений, контингенте больных по всем службам.

2

0

1

9

Page 27: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

27

НАРХЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДАР СОЛЊОИ 2014 - 2018 (ба забонњои тољикї ва русї)

июни соли 2019, 176 сањ.

Дар маљмўаи «Нархњо дар Љумњурии

Тољикистон» маводњои оморие оварда шудаанд, ки динамикаи нарх ва таърифањоро тавсиф мекунанд. Маълумотњо дар бораи пешнињоди мол ва пул, вазъи бозори истеъмолї низ љой дода шудаанд.

Маљмўа маълумотњоро дар бораи сатњ ва динамикаи нархњо, молњои саноатї ва хизматњое, ки дар бахши истеъмолї ба ањолї расонда мешаванд ва индексу таърифњо дар њамлу наќли борњо бо намудњои асосии наќлиёт дар бар меги-рад.

Фаслњои маљмўа маводњои љадвалї ва графикї, маводи методологї ва тафсирро нисбат ба онњо, дар бар мегиранд.

ЦЕНЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ЗА 2014-2018 ГОДЫ

(на таджикском и русском языках)

июнь 2019 года, 176 стр.

В сборнике «Цены в Республике Таджикистан» приведены статисти-ческие материалы, характеризующие динамику цен и тарифов. Данные о товарном и денежном предложениях, состоянии потребительского рын-ка.

Сборник содержит данные об уровне и динамике цен промышленно-сти на товары и услуги, оказываемые населению в потребительском сек-торе и индексы тарифов на грузовые перевозки по основным видам транспорта.

Разделы сборника включают в себя табличный и графический мате-риал, методологические материалы и комментарии к ним.

2

0

1

9

Page 28: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

28

НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ ТАДЌИЌОТИ БУЉЕТИ

ХОНАВОДАЊО

(ба забонњои тољикї ва русї) августи соли 2019, 72 сањ.

Дар маљмўаи оморї нишондињандањои

асосие, ки сатњи зиндагии ањолии љумњурї, аз љумла дар шањрњо ва дењотро дар солњои 2000, 2011-2018 тавсиф мекунанд, нашр карда мешаванд.

Маълумотњои маљмўа манзараи воќеии њолат ва дигаргунии сатњ ва сохтори да-ромад ва харољот, истеъмол ва андўхти ањолиро инъикос мекунанд.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

(на таджикском и русском языках)

август 2019 года, 72 стр.

В статистическом сборнике публикуются основные показатели, ха-рактеризующие уровень жизни населения республики, в том числе в го-родской и сельской местности за 2000, 2011-2018 годы.

Данные сборника дают объективную картину состояния и изменения уровня и структуры доходов и расходов, потребления и накопления насе-ления.

2

0

1

9

Page 29: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

29

МАЉМЎАЊОИ БАРЎЙХАТГИРИИ АЊОЛЇ ВА ФОНДИ МАНЗИЛИ

СОЛИ 2010

ЉИЛДИ 1. ШУМОРА ВА ЉОЙГИРШАВИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

112 сањ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба шумо-раи аҳолии маҳалњои шањрї ва дењот, мардњо ва занњо дар Љумњурии Тољикистон бо тақсимот аз рўи минтақањо гирд оварда шудааст. Маълумотњои зерин аз рўи тақсимоти минтақавї (љумњурї, вилоятњо, шањру ноњияњо) гирд оварда шудаанд: - оид ба миқдори вилоятњо, ноњияњо, шањрњо, ноњияњои дохилишањрї, шањракњо, љамоатњои дењот (шањрак), мањалњои ањолинишини дењот; - оид ба шумораи ањолии мављуд ва дои-мии вилоятњо, ноњияњо, шањрњо, ноњияњои дохилишањрї, шањракњо, марказњои

ноњияњо, мањалњои ањолинишини дорои ањолии 5000 њазор нафар ва аз он зиёд, инчунин гурўњбандии ноњияњо, шањру шањракњо ва љамоатњои дењот вобаста ба шумораи ањолии дар он истиқоматкунанда.

СБОРНИКИ ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-ГО ФОНДА 2010 ГОДА

ТОМ 1 ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском и русском языках)

112 стр. В томе содержатся данные о численности городского и сельского насе-

ления, мужчин и женщин Республики Таджикистан с разбивкой по регио-нам. Приводятся следующие данные в разрезе регионов (республика, об-ласти, районы, города):

- о числе областей, районов, городов, внутригородских районов, посел-ков, джамоатов дехот (поселков), сельским населенным пунктам;

- о численности наличного и постоянного населения областей, районов, городов, внутригородских районов, поселков, районных центров, сельских населенных пунктов с численностью жителей 5 тысяч и более, а также

Page 30: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

30

группировка районов, городов, поселков и джамоатов дехот по числу жителей.

ЉИЛДИ 2. ЊАЙАТИ СИННУ СОЛ, ЉИНСИЯТ ВА ЊОЛАТИ

АҚДИ НИКОЊИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

342 сањ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

шумораи аҳолии шаҳру деҳот, мардҳо ва занҳо дар љумҳурї аз рўи тақсимоти яксо-

ла, дар вилоятҳо аз рўи тақсимоти панљсола; оид ба тақсимоти аҳолии шаҳру деҳот, мардҳо ва занҳо дар синни 15 - сола

ва калонсолтар бо гурўҳбандии панљсола аз рўи гурўҳҳои синнусолї ва ҳолати ақди никоҳ оварда шудаанд.

Дар љадвалҳои љилди мазкур маълумот

оид ба натиљаҳои барўхатгирии аҳолї ва

фонди манзил нисбат ба аҳолии минта-

қаҳои љумҳурї дар алоҳидагї ва љамъ-

бастї нишон дода шудаанд. Инчунин

натиљаҳо дар шакли маълумоти мутлақ ва

нисбї оварда шудаанд.

ТОМ 2. НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ

(на таджикском и русском языках)

342 стр.

В томе содержатся данные о численности городского и сельского на-селения, мужчин и женщин по однолетним возрастам по республике, по пятилетним возрастным группам по областям; о распределении город-ского и сельского населения, мужчин и женщин в возрасте 15 лет и стар-ше по возрастным группам и состоянию в браке.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи населения и жи-лищного фонда содержат информацию о населении по регионам в от-дельности и по республике в целом. Итоги представлены в абсолютных и относительных показателях.

Page 31: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

31

ЉИЛДИ 3. ЊАЙАТИ МИЛЛЇ ВА ДОНИСТАНИ ЗАБОНҲО,

ШАҲРВАНДИИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

532 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

шумораи аҳолии шаҳру деҳот, мардҳо ва занҳо тибқи тақсимот аз рўи миллатҳо;

пањншавии сатҳи забондонї; тавсифҳои баъзе миллатњо аз рўи гурўҳҳои синну-солї, тақсимот аз рўи љинсият, ҳолати

ақди никоҳ, фаъолияти иқтисодї, машғулиятҳо, таҳсилотнокї, манбаъҳои васоити зиндагї ва тақсимоти аҳолї аз

рўи шаҳрвандї ва гурўҳҳои синнусоли оварда шудааст.

ТОМ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ,

ГРАЖДАНСТВО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

540 стр.

В томе содержатся данные о численности городского и сельского на-селения, мужчин и женщин по национальности; распространенности вла-дения языками; приводятся характеристики населения отдельных нацио-нальностей по возрастным группам, состоянию в браке, экономической деятельности, занятиям и уровню образования, источникам средств к существованию; дается распределение населения по гражданству и воз-растным группам.

Page 32: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

32

ЉИЛДИ 4. САТЊИ МАЪЛУМОТНОКИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

381 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

тақсимоти ҳамаи аҳолї ва машғул ба аҳолии шаҳру деҳот, мардҳо ва занҳо дар синни 15-сола ва калонсолтар аз рўи гурўҳҳои синнусолї ва таҳсилотнокї;

шахсони дорои унвонҳои илмї; маълумот оид ба аҳолии синну соли 6-60 сола, ки бо таҳсил фаро гирифта шудаанд; маълумот дар бораи шахсоне, ки хонда ва навишта наметавонанд, нишон дода мешаванд.

ТОМ 4. ОБРАЗАВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

381 стр.

В томе содержатся данные о распределении всего и занятого городского и

сельского населения, мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше по воз-

растным группам и уровню образования; наличию у лиц с высшим образова-

нием ученой степени; приводятся сведения об обучении населения в возрасте

6-60 лет в общеобразовательных учреждениях, информация о лицах, не

умеющих писать и читать.

Page 33: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

33

ЉИЛДИ 5. ШУМОРА ВА ҲАЙАТИ ХОНАВОДАҲОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

400 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

миқдор ва ҳаљми хонаводаҳои шахсї ва

бехонаҳо, тақсимоти хонаводаҳои шахсї аз рўи намуд, миқдори кўдакони то синни

18-сола, миқдори аъзоёни машғули кор, бекорон ва аз рўи миқдори аъзоёни аз љиҳати иқтисодї фаъоли хонаводаҳо гирд оварда шудаанд. Маълумот оид ба тақсимоти хонаводаҳо дар сатҳи

минтақаҳои љумҳурї ва шумораи шахсо-ни таҳти сарпараст буда нишон дода ме-шаванд. Дар љилди мазкур инчунин маълумот оид ба хонаводаҳои дорои як

аъзо аз рўи манбаъҳои васоити зиндагї ва гурўҳҳои синнусоли низ оварда шуда-анд.

Маълумот дар сатҳи минтақаҳои љумҳурї ва ба таври умуми дар

сатҳи Љумҳурии Тољикистон оварда шудааст.

ТОМ 5. ЧИСЛО И СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском языке и русском языках)

400 стр.

В томе содержатся данные о числе и размере частных домохозяйств и домохозяйств бездомных, распределение частных домохозяйств по ти-пам, числу детей моложе 18 лет, числу занятых членов домохозяйств, безработных и экономически активных и числу иждивенцев. Приводятся данные с разбивкой по регионам и числу иждивенцев. В томе также при-водятся данные о домохозяйствах, состоящих из одного человека по ис-точникам средств к существованию и возрастным группам.

Представленные данные с итогами переписи содержат информацию о населении регионов республики и в целом Республики Таджикистан

Page 34: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

34

ЉИЛДИ 6. МАНБАЪЊОИ ВАСОИТИ ЗИНДАГЇ ФАЪОЛНОКИИ ИЌТИСОДИИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ДАР ДУ

ЌИСМ) (ба забонњои тољикї ва русї)

1123 саҳ. Дар љилди мазкур маълумот оид ба

тақсимоти аҳолї дар сатҳи шаҳр ва деҳот, мардҳо ва занҳо аз руи гурўҳҳои синнусолї ва манбаъҳои васоити зиндагї, оид ба миқ-дори манбаъҳои васоити зиндагии аз тара-фи аҳолї нишон дода шуда; маълумотҳо оид ба шахсоне, ки як манбаи асосии васои-ти зиндагиро нишон додаанд, фаро гирифта шудааст.

Инчунин маълумот аз руи мақом дар машғулият, фаъолияти иқтисодї ва синну сол гирд оварда шудаанд. Маълумоти дар љилд гирд овардашуда дар сатҳи минтақаҳои љумҳурї ва умуман Љумҳурии Тољикистон нишон дода шудаанд.

ТОМ 6. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ЭКО-НОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАД-

ЖИКИСТАН (В ДВУХ ЧАСТЯХ) (на таджикском языке и русском языках)

1123 стр.

В сборнике содержатся данные о рас-пределении городского и сельского населе-ния, мужчин и женщин по возрастным группам и источникам средств к существо-ванию, о числе указанных населением ис-точников, лицах, указавших один источ-ник, а также сведения об основном источ-нике средств к существованию населения.

Также в сборнике представлены данные о статусе в занятии, экономической актив-ности и возрастной разбивке. Представ-ленные данные с итогами переписи содер-жат информацию о населении регионов

Page 35: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

35

республики и в целом по Республике Таджикистан.

ЉИЛДИ 7. МАШЃУЛИЯТЊО ВА НАМУДЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ АЊОЛИИ МАШЃУЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забони тољикї ва русї) 426 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

тақсимоти аҳолии машѓул тибқи фаъолия-ти иқтисодї, синну сол ва љинс; таҳсилотнокї аз рўи мақом дар

машғулият нишон дода шудаанд. Маълу-моти дар љилди мазкур гирдовардашуда дар сатҳи минтақаҳои љумҳурї ва умуман Љумҳурии Тољикистон нишон дода шуда-анд.

ТОМ 7. ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (на таджикском языке и русском языках)

426 стр.

В томе содержатся данные о распределении населения по занятиям, экономической активности, полу и возрасту; экономической активности и уровня образования; по положению в занятии. Представленные данные с итогами переписи содержат информацию о населении регионов респуб-лики и в целом по Республике Таджикистан.

Page 36: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

36

ЉИЛДИ 8. ФОНДИ МАНЗИЛ ВА ШАРОИТЊОИ МАНЗИЛИИ

АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

372 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот аз рўи аҳолии маҳалҳои шаҳру деҳот оид ба наму-ди манзилҳои ишғолнамуда; тавсифҳои

хонаводаҳои шахсї аз рўи шумораи ҳуљраҳои ишғолкардашуда; ҳисоби миёнаи таъминот бо масоҳати умумї ва

истиқоматї; маълумот оид ба давраи со-хтмони хона, масолеҳи девори берунаи хо-на; манзилҳои истиқоматї аз руи ободонї

ва шароитҳои санитарию беҳдошти оварда шудаанд.

ТОМ 8. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

372 стр.

В томе приводятся данные о занятых жилых помещениях населения

городских и сельских населенных пунктов; характеристики частных до-мохозяйств по числу занятых комнат; средняя обеспеченность жилой и общей площадью; сведения о периоде постройки дома, материале на-ружных стен дома; разбивка жилых помещений по благоустройству и санитарно-гигиеническим условиям.

Page 37: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

37

ЉИЛДИ 9. ДАВОМНОКИИ ИСТИЌОМАТ ДАР ЉОИ

ИСТИЌОМАТИ ДОИМЇ ВА МУЊОЉИРАТИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

232 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба

аҳолї аз руи синну сол ва шаҳрвандї; аз руи

љои таваллуд ва миллат; муҳољирон аз руи љои таваллуд ва љои истиқомати пешина; шаҳрвандони хориљї, ки муваққатан дар

ҳудуди Љумҳурии Тољикистон истиқомат мекунанд, аз руи миллат, шаҳрвандї, љинс ва синну сол; маълумотҳо оид ба муҳољирон

аз рўи љои истиқомати пешина ва синну сол гирд оварда шудаанд.

ТОМ 9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В МЕСТЕ

ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

232 стр.

В томе приводятся данные о населении по возрасту и гражданству; по

месту рождения и национальности; мигранты по месту рождения и месту предыдущего жительства; иностранные граждане, временно проживаю-щие на территории Республики Таджикистан, по национальности, граж-данству, полу и возрасту; сведения о мигрантах по месту предыдущего жительства, полу и возрасту.

Page 38: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

38

ЉИЛДИ 10. ТАВАЛЛУД ВА ФАВТИ АҲОЛИИ

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН

(ба забонњои тољикї ва русї)

272 саҳ.

Дар љилди мазкур маълумот оид ба занҳои синни 15-сола ва калон-

солтар бо тақсимот аз руи маҳалли зист дар маҳалҳои шаҳру деҳот; аз руи гурўҳҳои синнусолї ва шумораи кўдакони таваллудкарда, шумораи кўдакони зинда; маълумотҳо оид ба занҳои синни 15-сола ва калонсолтар

аз руи ҳолати ақди никоҳ, таҳсилот ва шумораи кўдакони таваллудкарда; маълумотњо оид ба занҳо аз руи ҳолати ақди никоҳ, шумораи кўдакони таваллудшуда ва миллатҳо; тақсимоти занҳо аз руи синну сол, миллатҳо ва шумораи кўдакони зинда таваллудкарда оварда мешаванд.

ТОМ 10. РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском и русском языках)

272 стр.

В томе приводятся данные о женщинах в возрасте 15 лет и старше с разбивкой по месту жительства в городской, сельской местности, по воз-растной структуре и числу рожденных детей, числу живых детей; сведе-ния о женщинах в возрасте 15 лет и старше по состоянию в браке, обра-зованию и числу рожденных детей; сведения о женщинах по состоянию в браке, числу рожденных детей и национальности; сведения о женщинах по возрасту, национальности и числу живорожденных детей.

Page 39: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

39

МАЉМЎАИ «ОИД БА ТАЃЙИРЁБИИ ШУМОРА ВА ЉОЙГИРШАВИИ АЊОЛЇ БАЙНИ БАРЎЙХАТГИРИЊОИ СОЛЊОИ 2000 ВА 2010»

(бо забони тољикї ва русї)

56 сањ.

Маљмўаи мазкур дорои маълумот оид ба афзоиши ањолї, оид ба тар-

киби ањолї аз рўи љинс, таѓйироти табии ањолї, таѓйир ёфтани шумораи ањолї аз рўи вилоятњо, шањру ноњияњои тобеи љумњурї бо таќсимот ба мањалњои шањрї ва дењот ва фоизи ањолии шањру дењот аз рўи маълумотњои барўйхатгирињои солњои 2000 ва 2010 мебошад.

СБОРНИК «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И РАЗМЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МЕЖДУ

ПЕРЕПИСЯМИ 2000 И 2010 ГОДОВ»

(на таджикском и русском языках)

56 стр.

Сборник содержит данные по приросту населения, по структуре насе-

ления по полу, по естественному движению населения, об изменении чис-ленности населения по областям, городам и районам республики, по проценту городского и сельского населения по переписям 2000 и 2010 годов.

Page 40: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

40

МАЉМЎАИ «ФОНДИ МАНЗИЛ ВА ШАРОИТЊОИ МАНЗИЛИИ

АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУВОФИЌИ

МАЪЛУМОТЊОИ БАРЎЙХАТГИРИИ АЊОЛЇ ВА ФОНДИ МАН-

ЗИЛ ДАР СОЛИ 2010»

(бо забони тољикї ва русї)

292 сањ.

Дар маљмўаи мазкур маълумот оид ба шароитњои манзилии ањолї,

таќсимоти ањолї аз рўи минтаќањо ва андозаи миёнаи масоњати умумї ва истиќоматии манзили зист, таќсимоти ањолї аз рўи минтаќањо ва намудњои ободонї ва навъњои биноњои истиќоматии ишѓолшуда, маълу-мот оид ба шумораи умумии биноњои истиќоматї бо таќимот аз рўи дав-раи сохтмони бино, фонди манзили љумњурї бо таќсимот дар сатњи минтаќањо ва аз рўи шаклњои моликият оварда шудааст.

СБОРНИК «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ДАННЫМ ПЕРЕ-

ПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 2010 ГОДА»

(на таджикском и русском языках)

292 стр.

В сборнике приведены данные об жилищных условиях населения,

распределение населения по регионам и среднему размеру общей и жи-лой площади занимаемых жилых помещений, распределение населения по жилищным условиям и видам занимаемых жилых помещений, данные об общем количестве жилых помещений с разбивкой по периоду строи-тельства, жилищный фонд республики с разбивкой по регионам и фор-мам собственности.

Page 41: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

41

ЉАМЪБАСТИ БАЊИСОБГИРИИ САРШУМОРИ ЧОРВО ДАР

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН то 1 январи соли 2019

(ба забони тољикї)

марти соли 2019, 33 сањ.

Дар маљмўаи оморї дар бораи саршумори чорво аз рўи намудњо,

гуруњбандї аз рўи минтаќањо ва категорияњои хољагињои Љумњурии

Тољикистон (хољагињои љамъиятї, хољагињои ањолї ва хољагињои

дењќонї) маълумот оварда шудаанд

ИТОГИ УЧЕТА СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

на 1 января 2019 года

(на таджикском языке)

март 2019 года, 33 стр.

В статистическом сборнике приведены данные по Республике Таджи-

кистан поголовья скота по видам, по возрастным группам, по террито-

рии и категориям хозяйств (общественные хозяйства, хозяйства населе-

ния и дехканские хозяйства).

Page 42: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

42

МАЙДОНИ КИШТИ ЗИРОАТЊОИ КИШОВАРЗЇ

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ ЊОСИЛИ СОЛИ 2019 (ба забони тољикї)

июни соли 2019, 145 сањ.

Дар маљмўаи оморї дар бораи заминњои кишти зиратњои кишоварзї

аз рўи минтаќањо дар њамаи заминњо ва заминњои обёришаванда ва њамчунин оид ба бахшњои истењсолї маълумот оварда шудааст.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ПОД УРОЖАЙ 2019 ГОДА

(на таджикском языке)

июня 2019 года, 145 стр.

В статистическом сборнике приведены данные посевных площадей

сельскохозяйственных культур по территории на всех и орошаемых зем-

лях, а также по проидводственным секторам.

АНДОХТАНИ НУРИЊОИ МАЪДАНЇ ВА ОРГАНИКЇ ДАР

ЗАМИНЊОИ ХОЉАГИЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ВА ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ БАРОИ ЊОСИЛИ СОЛИ 2018

(ба забони тољикї)

марти соли 2019, 36 сањ.

Дар маљмўа дар бораи додани нурињои маъданї ва органикї ба заминњои хољагињои љамъиятї ва дењќонї ба њамаи намудњои зироатњои кишоварзї, њамчунин њисобу китоби андохтани нурињо ба 1 гектар замин дар вилоятњо ва ноњияњо маълумотњо оварда шудаанд.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕ-НИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПОД

УРАЖАЙ 2018 ГОДА (на таджикском языке)

март 2019 года, 36 стр.

В сборнике приведены данные о внесении минеральных и органиче-ских удобрений на землях обществиных и дехканских хозяйств по всем сельскохозяйственным культурам, а также расчет на 1 гектар площади по областям и районам.

Page 43: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

43

ЊОСИЛ ВА ЊОСИЛНОКИИ ЗИРОАТЊОИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2018

(ба забони тољикї) январи соли 2019, 106 сањ.

Маљмўаи омории «Љамъоварии умумии њосил ва њосилнокии

зироатњои кишоварзї дар соли 2018» нишондињандањои љамъоварии њосил ва њосилнокии зироатњои кишоварзї аз кишти асосї ва кишти такрории дар тамоми минтаќањо ва њамаи заминњои кишти љумњуриро дар бар мегирад.

Дар маљмўа маълумот аз руи бахшњо оварда шудаанд: хољагињои љамъиятї, хољагињои дењќонї ва хољагињои ањолї, њамчунин дар вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї.

Њосилнокї бошад, аз руи зироатњои асосї дар љумњурї ва минтаќањо оварда шудааст.

ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА 2018 ГОД

(на таджикском языке) январь 2019 года, 106 стр.

Статистический сборник «Валовой сбор и урожайность сельскохозяй-

ственных культур за 2018 год» содержит показатели валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур, как с основных, так и с по-вторных посевов по территории, на всех и орошаемых землях республи-ки.

В сборнике приведены данные по секторам: общественные, дехкан-ские хозяйства и хозяйства населения, а также по областям, городам и районам республиканского подчинения.

Урожайность дана по основным культурам, по республике и по тер-ритории.

Page 44: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

44

ФУРЎШИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР КОРХОНАЊОИ

КИШОВАРЗЇ ДАР СОЛИ 2019

(ба забони тољикї)

њар семоња, 55 сањ.

Дар маљмўа оиди фурўши мањсулоти растанипарварї ва

чорвопарварї дар минтаќањо ва дар њамаи соњањои савдо дар хољагињои

љамъиятї маълумот оварда шудаанд.

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА 2019 ГОД

(на таджикском языке)

ежеквартально, 55 стр.

В сборнике приведены данные о реализации продукции растениевод-

ства и животноводства по территории и по каналам реализации, по сель-

скохозяйственным предприятиям.

ЗАМИНЊОИ БОЃУ ТОКЗОР ВА БУТТАМЕВА, ЉАМЪОВАРИИ

УМУМЇ ВА ЊОСИЛНОКИИ ДАРАХТОНИ МЕВАДИЊАНДА, БУТ-

ТАМЕВА ВА ТОКЗОРЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2018

(ба забони тољикї)

январи соли 2019, 72 сањ.

Дар маљмўа оиди андозаи масоњати боѓњо њамагї, аз он љумла

мевадињанда; љамъоварии умумї аз тамоми боѓњо ва аз љумла аз боѓњои

мевадињанда; њосилнокии дарахтони мевадињанда дар њудуди љумњурї ва

дар бахшњои истењсолї маълумот оварда шудаанд.

ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВО-

ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЗА 2018 ГОД

(на таджикском языке)

январь 2019 года, 72 стр.

В сборнике приведены данные о размерах площади насаждений всего,

в т.ч. плодоносящих; валовому сбору всего и в том числе с плодоносящей

площади; урожайности с плодоносящих насаждений по территории рес-

публики и по производствнным секторам.

Page 45: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

45

ВАЗЪИ ЧОРВОПАРВАРЇ ДАР ХОЉАГИЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ВА

ДЕЊЌОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2018

(ба забони тољикї)

марти соли 2019, 119 сањ.

Дар маљмўа оид ба истењсоли мањсулоти чорвопарварї, саршумори

чорво, аз рўи намудњо, њаракати чорво аз рўи намудњо, мањсулнокии

чорво, наслгирї, талафот аз руи минтаќањо ва шаклњои хољагидорї

маълумот оварда шудаанд.

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕХ-

КАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЗА 2018 ГОД

(на таджикском языке)

март 2019 года, 119 стр.

В сборнике приведены данные по производству животноводческой

продукции, численности скота, движению поголовья скота по видам,

продуктивности скота, приплоду, падежу по территории и производст-

внным секторам.

ЉАМЪБАСТИ КИШТИ ЗИРОАТЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКСТОН

БАРОИ ЊОСИЛИ СОЛИ 2019

(ба забони тољикї)

июни соли 2019, 99 сањ.

Дар маљмўаи оморї доир ба масоњати заминњои кишти зироатњои

кишоварзї дар тамоми минтаќањо ва аз рўи таќсимоти заминњои обї ва

лалмї, њамчунин аз руи шаклњои хољагидорї маълумот оварда шудааст.

ИТОГИ ДАННЫХ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

ПОД УРОЖАЙ 2019 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(на таджикском языке)

июнь 2019 года, 99 стр.

В статистическом сборнике приведены данные посевных площадей

сельскохозяйственных культур по территории на всех и орошаемых и

богарных землях, а также по производствнным секторам.

Page 46: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

46

ОМОРИ САНОАТ

1. Нишондињандањои иќтисодии фаъолияти корхонањои саноатии

Љумњурии Тољикистон.

Маълумоти фаврї оид ба њаљми мањсулоти саноатї дар маљмуъ инчу-

нин бо ифодаи арзиш дар сатњи љумњурї, вазорату идорањо ва

корхонањои саноатї оварда мешавад.

Њар моњ

2. Истењсоли мањсулоти саноатї бо ифодаи асл (натуралї).

Оиди истењсоли намудњои асосии мањсулот бо ифодаи аслї

(натуралї), аз руи таќсимот бо вазорату идорањо ва корхонањо

маълумоти таъљилї оварда мешавад.

Њар моњ

3. Истењсоли мањсулот дар соњањои саноат.

Оиди њаљми мањсулоти саноатї дар соњањои саноат аз руи корхонањо

иттилооти таъљилї оварда мешавад.

Њар семоња

Page 47: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

47

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Экономические показатели работы промышленных предприятий Рес-

публики Таджикистан

Публикуется оперативная информация по объему промышленной

продукции в целом в стоимостном выражении по республике, по ми-

нистерствам, ведомствам и в разрезе промишленных предприятий.

Ежемесячно

2. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Приводятся оперативные данные по выпуску основных видов про-

дукции в натуральном выражении, а также по министерствам и ве-

домствам в разрезе предприятий.

Ежемесячно

3. Производство продукции в отраслях промышленности

Публикуется оперативная информация по объему промышленной

продукции по отраслям промышленности в разрезе предприятий.

Ежеквартально

Page 48: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

48

ОМОРИ КИШОВАРЗЇ

1. Маълумот дар бораи захираи тухмии зироатњо дар хољагињои

љамъиятї ва хољагињои дењќонї.

Њар моњ, аз моњи август то феврал

2. Дар бораи рафти кишти зироатњои бањорї дар хољагињои љамъиятї

ва хољагињои дењќонї.

Њар моњ, аз моњи феврал то июн

3. Дар бораи рафти љамъоварии њосили зироатњои кишоварзї, кишти

тирамоњї ва шудгори заминњо.

Њар моњ, аз моњи июн то декабр

4. Дар бораи рафти алафдаравї ва тайёр намудани хўроки чорво дар

хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї.

Њар моњ, аз моњи июн то декабр

5. Дар бораи рафти кишти такрории зироатњои кишоварзї дар

хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї

Њар моњ, аз моњи июн то 1 -уми сентябр

6. Дар бораи рафти кишти барваќтии зироатњои бањорї дар

корхонањои кишоварзї ва хољагињои дењќонї

Њар моњ, аз 1 октябр то моњи декабр

7. Маълумот дар бораи бунёди боѓу токзорњои нав ва барќарор наму-

дани онњо дар њамаи категорияњои хољагињо

Январ, феврал, март, апрел, май, июн, октябр, ноябр, декабр.

8. Дар бораи захираи мањсулоти кишоварзї ва маводи тайёри озуќа

Њар моњ

9. Њолати чорводорї дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї.

Њар моњ

10. Њолати техникаи кишоварзї ва воридшавии сўзишворї.

Њар моњ

11. Дар бораи пиллатайёркунї.

Май-июл, њар њафта

12. Дар бораи тайёр намудани ашёи хоми пахта дар хољагињо аз рўи

вараќаи 17-ВЌ.

Њар 15 рўз, аз сентябр то декабр

13. Дар бораи моњипарварї.

Њар моњ

Page 49: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

49

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Наличие семян сельскохозяйственных культур в общественных и дехканских хозяйствах.

Ежемесячно, с августа по февраль 2. О ходе сева яровых культур в общественных и дехканских хозяй-

ствах. Ежемесячно, с февраля по июнь 3. О ходе уборки урожая сельхозкультур, сев озимых, вспашка зяби. Ежемесячно, с июня по декабрь 4. Ежемесячно о ходе сенокошения и заготовки кормов в общест-

венных и дехканских хозяйствах. С июня по декабрь 5. О ходе повторного сева культур в общественных и дехканских

хозяйствах. Ежемесячно, с июня до 1 сентября 6. О ходе подзимного сева сельхозкультур в общественных и дех-

канских хозяйствах. Ежемесячно, с 1 октября по декабрь 7. Закладка многолетних насаждений в общественных и дехканских

хозяйствах. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. 8. О запасах сельскохозяйственной продукции и готовой пищи. Ежемесячно 9. Состояние животноводства в общественных и дехканских хозяй-

ствах. Ежемесячно 10. Состояние сельскохозяйственной техники и поступления горюче-

го. Ежемесячно 11. О заготовке коконов. Май – июль, еженедельно 12. О заготовке хлопка-сырца в разрезе хозяйств на основании фор-

мы 17- ПК. Каждые 15 дней, с сентября по декабрь 13. О рыбоводстве. Ежемесячно

Page 50: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

50

ОМОРИ СОХТМОН ВА САРМОЯГУЗОРЇ

1. Сохтмони Љумњурии Тољикистон (аз рўи маълумоти њисоботи

моњонаи фаврї)

Дар булеттен ба кор андохтани фондњои асосї, иншоотњои соњаи

иљтимої ва истифодаи сармояи асосї дар алоњидагї бо вазорату

идорањо, сохтмончиёни соњањои иќтисодиёт ва дар сатњи минтаќањо; ба

кор андохтани иќтидорњои истењсолї, сохтмони иншоотњои муњимтарин

инъикос ёфтаанд.

Январ-декабр

2. Сохтмони Љумњурии Тољикистон (аз рўи маълумоти њисоботи

солона)

Дар буллетен маълумоти зерин оварда шудаанд:

Ба кор андохтани иќтидорњои истењсолї, фондњои асосї, истифодаи

сармояи асосї ва корњои сохтмонї-васлгарї. Сохтмони нотамом, ба кор

андохтани фондњои асосї ва сармояи асосї дар соњањои таиноти

истењсолї дар љумњурї. Ба истифода додани хонањои истиќоматї,

беморхонањо, дармонгоњњо, муассисањои томактабї, мактабњои

тањсилоти умумї ва сармояи асосї ба сохтмони манзил. Сохтмони асосї

дар сатњи минтаќањо нишон дода мешавад.

Май-июн

3. Дар бораи кори ташкилотњои пудратї дар як сол (аз рўи маълу-

моти њисоботи солона)

Дар буллетен маълумот доир ба арзиши корњое, ки ташкилотњои

пудратї аз рўи шаклњои моликият иљро мекунанд оварда шудааст: иљрои

корњои пудратї аз рўи манбаъњои молиявї; мављуд будан ва гардиши

фондњои асосї; мављуд будани мошинњои сохтмонї ва механизатсия; дар

барои харољоти истењсолї; харољоти моддї; дигар харољот; њамаи

намудњои маблаѓљудокунї; нишондињандањои асосии ташкилотњое, ки

фаъолиятро барои сохтмони асосї анљом медињанд.

Май

Page 51: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

51

4. Нишондињандањои асосии корњои ташкилотњои пудратии

Љумњурии Тољикистон (аз рўи маълумотњои њисоботи фаврї)

Дар буллетен нишондињандањои зерин оварда шудаанд: шартномаи

пудратии солонаи имзошуда барои сохтмон, њаљми корњои пудратї, ки

бо ќувваи худ ва аз њисоби пудратчиёни ѓайрирасмии таъмири асосї

иљро карда мешаванд, андоз аз арзиши изофа (ААИ) аз рўи шаклњои мо-

ликият, инчунин маълумотњо дар сатњи минтаќањо ва ба кор андохтани

иншоотњои бахши иљтимои аз њисоби буљаи давлатї дар минтаќањо.

Январ – декабр

5. Дар бораи вазъи сохтмони истењсолии Љумњурии Тољикистон то

1 январи соли 2019 (аз рўи маълумоти ба њисобгирии якваќта) Дар буллетен маълумот дар бораи вазъи сохтмони нотамом бо ни-

шон додани номгўи иншоотњо, тайёр будани сохтмони онњо ва њаљми сохтмони нотамом оид ба сохтмони истењсолї маълумот оварда шуда-анд.

Май-июн

6. Доир ба вазъи сохтмони ѓайриистењсолии Љумњурии Тољикистон

то 1 январи соли 2019 Дар буллетен дар бораи вазъи сохтмони нотамоми иншоотњои тан-

ноти ѓайриистењсолї, иќтидор, арзиш ва баќияи иншоотњо, миќдори иншоотњо, мўњлати ба кор андохтан ва ѓайра маълумотњо оварда шуда-анд.

Май-июн

7. Харољот барои корњо, мањсулот, хизматрасоние, ки ташкилотњои

пудратї бо ќувваи худї иљро кардаанд. Дар буллетен нишондињандањои арзишї (бо нархњои љорї (амалї)),

маълумот дар бораи арзиши аслии корњои пудратї, шумораи кормандон дар сохтмон, аз он љумла коргарон, занон дар сохтмони истењсолї, дар бораи харољот барои корњо ва хизматрасонї, ки ташкилотњои пудратї бо ќувваи худ иљро кардаанд, оварда шудаанд. Њамчунин сохтори харољоти масолењ, пардохти њаќќи мењнат, таъмину нигоњ доштани мошинњо ва механизмњо, харољоти иловагї оварда шудаанд.

Март-май

Page 52: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

52

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ

1. Строительство Республики Таджикистан (по данным срочной отчет-

ности)

В бюллетене освещен ввод в действие основных фондов, объектов

социальной сферы и использование капитальных вложений в разрезе ми-

нистерств, ведомств, застройщиков по отраслям экономики и в террито-

риальном разрезе; ввод в действие производственных мощностей, строи-

тельство важнейших объектов.

Январь-декабрь

2. Строительство Республики Таджикистан (по данным годовых отче-

тов)

В бюллетене приведены следующие данные:

Ввод в действие производственных мощностей, основных фондов,

использование капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

Незавершенное строительство, ввод в действие основных фондов и капи-

тальных вложений по отраслям производственного назначения по рес-

публике. Ввод в действие жилых домов, больниц, поликлиник, дошколь-

ных учреждений, общеобразовательных школ и капитальные вложения в

жилищное строительство. Капитальное строительство представляется в

территориальном разрезе.

Май-июнь

3. О работе подрядных организаций за год (по данным годовых отчетов)

В бюллетене приведены данные по стоимости работ, выполняемых

подрядными организациями по формам собственности; выполнение под-

рядных работ по источникам финансирования; наличие и движение ос-

новных фондов; наличие строительных машин и механизации; о затратах

на производство; материальные затраты; прочие расходы; все виды от-

числений; основные показатели деятельности организаций, осуществ-

ляющих проектирование и инженерные изыскания для капитального

строительства.

Май

Page 53: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

53

4. Основные показатели работы подрядных организаций Республики

Таджикистан (по данный срочной отчетности)

В бюллетене приведены следующие показатели: годовой договор

подряда на строительство, объем подрядных работ, выполняемых собст-

венными силами и за счёт субподрядчиков, капитальный ремонт, (НДС)

налог на добавленную стоимость по формам собственности, а также в

территориальном разрезе и ввод в действе объектов социальной сферы

государственного бюджета в территориальном разрезе.

Январь-декабрь

5. О состоянии производственного строительства Республики Таджики-

стан на 1 января 2019 года (по данным единовременного учета)

В бюллетене приведены данные о состоянии незавершенного строи-

тельства с указанием перечней объектов, их строительной готовности и объема незавершенного строительства по производственному строитель-ству.

Май-июнь

6. О состоянии непроизводственного строительства Республики Таджи-

кистан на 1 января 2019 года.

В бюллетене приведены данные о состоянии незавершенного строи-

тельства по объектам непроизводственного назначения, мощности, стоимости и остатке объектов, количестве объектов, сроке ввода в дейст-вие и т.д.

Май-июнь 7. Затраты на работы, продукцию, услуги, выполненные собственными

силами подрядных организаций

В бюллетене приведены стоимостные показатели (в действующих

(фактических) ценах), данные о себестоимости подрядных работ, числен-ности работников - женщин в строительстве, в т.ч. строительно-производственного персонала, данные о затратах на работы и услуги, выполненные собственными силами подрядных организаций. Также приведена структура затрат по материалам, по оплате труда, содержа-нию машин и механизмов и по накладным расходам.

Март-май

Page 54: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

54

ОМОРИ НАЌЛИЁТ ВА ХОЉАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛЇ

1. Мављудият ва кори наќлиёти автомобилї, дарозии роњњои автомобил-гарди Љумњурии Тољикистон Дар буллетени оморї маълумот оид ба мављудияти наќлиёти

автомобилї, намудњои сўзишвории истифодашуда, гашти умумии автомобилњо ва роњњои автомобилгарди Љумњурии Тољикистон оварда шудааст.

Июл СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

1. Наличие и работа автотранспорта, длина автомобильный дарогах

Республики Таджикистан

Статистический бюллетень содержит информацию о наличии транс-

портных средств, типах топлива, общих автомобилях и автомобильных

дорогах Республики Таджикистан.

Июль

ОМОРИ САВДО ВА ХИЗМАТРАСОНЇ

1. Њаљми гардиши савдои яклухт, чакана, таъмири автомобилњо, ху-роки умумї ва хизматрасонии мењмонхонањо дар Љумњурии Тољикистон

Дар буллетен маълумот дар бораи њаљми умумии гардиши мол дар њамаи соњањои савдо, молгардиши хўроки умумї дар давраи њисоботї ва солњои гузашта, суръати афзоиши он дар љумњурї, вилоятњо ва ноњияњои тобеи љумњурї; дар ташкилотњои савдо оварда шудаанд. Семоња, солона

2. Нишондињандањои асосии хизматрасонии пулакї дар Љумњурии Тољикистон

Дар буллетен дар бораи њаљми хизматрасонии пулакї ва хизмати маишї оид ба намудњои хизматрасонї, вазорату идорањо, минтаќањои Љумњурии Тољикистон маълумотњо оварда шудаанд.

Семоња, солона,(июл)

Page 55: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

55

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

1. Объем розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и

услуги гоцтиницы и ресторанов в Республики Таджикистан

В бюллетен содержатся данные об общем объеме товарооборота и

общественное питание по всем каналам реализации, за отчетный и пре-

дыдущие годы, темп роста в целом по республике, в том числе по облас-

тям и районам рспубликанского подчинения; в разрезе торгующих орга-

низаций.

Квартально, годовой

2. Основные показатели платных услуг в Республике Таджикистан

В бюллетенях приводятся данные об объемах платных услуг и быто-

вых услуг в разрезе видов услуг, министерств и ведомств, территории

Республики Таджикистан.

Квартально, годовой, (июль)

ОМОРИ ДЕМОГРАФЇ

Дар буллетен маълумот дар бораи шумораи ањолии таваллудшуда,

фавтида, никоњ, талоќ (људошавї), инчунин муњољирати ањолии ба ќайд гирифташуда инъикос ёфтааст.

Семоња

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

В бюллетене содержатся сведения о числе зарегистрированных, ро-

дившихся, умерших, браков и разводов и миграции населения. Квартально

Page 56: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

56

МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГЇ

ТЕЛЕФОН: (992-37) 227-58-07, 221-23-87 ФАКС: (992-37) 221-43-75 Е-MAIL: [email protected]

Шумо метавонед иттилооти хусусияти гуногундоштаро аз маълумот сар карда то маълумоти дар бораи вазъи њамаи соњањои иќтисодиёти

Љумњурии Тољикистонро дастрас намоед: иттилооти фаврї дар бораи

љамъоварии њосили зироатњои кишоварзї, кишти зироатњои бањорї, њолати техникаи кишоварзї, истифодаи сўзишворї ва дигар маълумоти ба Шумо зарур бударо дарёфт карда метавонед.

Иттилоотро мумкин аст дар намуди маљмўа, буллетен дарёфт кард. Маълумотро кормандони Агентии омор аз рўи барномаи фармоишгар тањия ва омода месозанд. Арзиши хизматрасонї аз њаљми иттилооти фармоиш вобаста аст.

Барои тартиб додани њуљљати обуна мутобиќи намунаи вараќаи дар фењраст пешнињодшуда фармоиш кардан зарур аст. Суратњисоби Аген-тии омор 20204972712010100002 мебошад. Бонки ќабулкунанда: Сарраё-сати хазинадории Вазорати Молияи Љумњурии Тољикистон, рамзи 350.101.800, к/с 22402972000002.

Њар гуна шарти пардохт, ки ба Шумо маъќул аст, ќабул шуда мета-вонад.

Аз соли 2004 сар карда, дастрас будан ба хазинаи иттилооти Аген-тии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба шабакаи Интер-нет (http://www.stat.tj) ташкил карда шудааст.

Телефон барои маълумот: 227-58-07, 227-75-02, 221-23-87

Page 57: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

57

ДОПОЛЬНИТЕЛНЫЙ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН: (992-37) 227-58-07, 221-23-87 ФАКС: (992-37) 221-43-75 E-MAIL: [email protected]

Вы можете получить информацию различного характера, начиная от справок и заканчивая данными о положении всех отраслей экономики Таджикистана - оперативную информацию о уборке урожая, севе яровых культур, состоянии техники, использовании топлива и других интере-сующих вас вопросах.

Информацию можно получить в виде сборников и бюллетеней. Данные подготавливаются сотрудниками Агентства по программе заказ-чика. Стоимость услуг зависит от объема запрашиваемой информации.

Для оформления подписки необходимо сделать заказ по прилагае-мому к каталогу образцу бланка. Расчетный счет Агентства 20204972712010100002. Банк получателя: Управление казначейства МФ РТ, код 350.101.800, к/с 22402972000002. Оплата производится любым удобным для Вас способом.

С 2004 года организован доступ к информационным базам Агентст-во по статистике при Президенте Республики Таджикистан в сети Интер-нет (http://www.stat.tj).

Телефоны для справок: 227-58-07, 227-75-02, 221-23-87

Page 58: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

58

ФАРМОИШ

барои нашрияњо ва хизматрасонињои Муассисаи давлатии Маркази кулли њисоббарории Агентии омори назди

Президенти Љумњурии Тољикистон (ќарордод эътибор дорад) Номгўи ташкилоти фармоишгар______________________________ __________________________________________________________ Номгўи нашрия ё хизматрасонї, миќдори нусха 1. ___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ 4. ___________________________________________________ Суроѓаи пушта____________________________________________ Суратњисоб________________________________________________ Барои таъмин кафолат медињем: а) Таъмини бечунучарои талаботи њифз ва ба њисоботгирї, нигањдорї ва истифодаи нашрия б) Пардохти сариваќтї Роњбар___________________________________________________

ному насаб (имзо) Љои мўњр, Сармуњосиб______________________________________

ному насаб (имзо) Иљрокунанда______________________________________________ № телефон_________________________________________________

Page 59: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

59

ЗАКАЗ на издания и услуги Государственний учрежления Главный вичислитель-

ный центр Агентства по ститистике при Президенте Республики Таджикистан (имеет силу договора)

Наименование организации заказчика___________________________ _____________________________________________________________ Наименование издания или услуги, количество экземпляров 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ 4. _____________________________________________________ Почтовый адрес______________________________________________ Расчетный счет_______________________________________________ Гарантируем обеспечить: а) безусловное обеспечение требований порядка учета, хранения и ис-пользования изданий б) своевременную оплату Руководитель_______________________________________________

ф.и.о. подпись Места для печат, Главный бухгалтер___________________________

ф.и.о. подпись Исполнитель________________________________________________ № телефон__________________________________________________

Page 60: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

60

Фармоиши № Адади нашр 300 нусха. Ба чоп супорида шудааст « » октябри соли 2018 Раёсати матбуоти фаврии МКЊ - и Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон Заказ № Тираж 300 экз. Сдано в печать « » октябри 2018 года Управление оперативной полиграфии ГВЦ

Page 61: Каталог информационных изданий и услугstat.ww.tj/publications/2019_katalog_informacionnyh...стан» содержит данные о развитии

61

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан