2
ЛЮБЛІНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Науково-педагогічне стажування «РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВЕ У МЕДИЦИНІ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС» (м. Люблін, Республіка Польща, 18–29 листопада 2019 р.) Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту. Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково- педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково- педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науко- вій установі в країні, яка входить до Європейсь- кого Союзу, на здобуття звання доцента, профе- сора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним праців- никам, а також враховується під час ліцензу- вання та акредитації освітніх послуг. Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіля- ється таким чином: ознайомлення із сайтом університету – 12 годин; робота з навчально-методичними мате- ріалами – 48 годин; індивідуальна робота з навчально- методичними матеріалами – 120 годин. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ: проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 15 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу [email protected]: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитан- ції про сплату організаційного внеску. Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ЛЮБЛІНІ. Проходження науково-педагогічного стажуван- ня без підготовки науково-методичної доповіді неможливе. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 1. Організаційний внесок учасника науково- педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на мо- мент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнарод- них сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збір- ника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько- європейського наукового співробітництва ор- ганізаційний внесок становить 140 євро (озна- йомитися з інформацією, як стати членом ЦУ- ЄНС, можна за посиланням). 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноо- сібне. Сплата внеску за тези, написані в співав- торстві, здійснюється кожним учасником ста- жування, незважаючи на співавторство. 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам не- обхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на по- штову адресу, вказану в заявці, після 10 січня 2020 року.

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВЕ …cuesc.org.ua/images/informlist/internship_UML_med.pdfЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: Заявка

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВЕ …cuesc.org.ua/images/informlist/internship_UML_med.pdfЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: Заявка

ЛЮБЛІНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

за підтримки

Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Науково-педагогічне стажування

«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВЕ У МЕДИЦИНІ

В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС» (м. Люблін, Республіка Польща, 18–29 листопада 2019 р.)

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних

закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,

які мають або здобувають медичну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науко-вій установі в країні, яка входить до Європейсь-кого Союзу, на здобуття звання доцента, профе-сора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним праців-никам, а також враховується під час ліцензу-вання та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіля-ється таким чином:

• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;

• робота з навчально-методичними мате-ріалами – 48 годин;

• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 15 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу [email protected]: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі

України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитан-ції про сплату організаційного внеску. Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ЛЮБЛІНІ. Проходження науково-педагогічного стажуван-ня без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на мо-мент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнарод-них сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збір-ника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва ор-ганізаційний внесок становить 140 євро (озна-йомитися з інформацією, як стати членом ЦУ-ЄНС, можна за посиланням). 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноо-сібне. Сплата внеску за тези, написані в співав-торстві, здійснюється кожним учасником ста-жування, незважаючи на співавторство. 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам не-обхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на по-штову адресу, вказану в заявці, після 10 січня 2020 року.

Page 2: МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВЕ …cuesc.org.ua/images/informlist/internship_UML_med.pdfЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: Заявка

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: Заявка на участь у науково-педагогічному

стажуванні «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника україн-ською та англійською мовами (транслітерація) 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наяв-ності) 3. Посада, місце роботи 4. Контактний телефон 5. E-mail 6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов'язана з особ-ливостями підготовки медичних кадрів, систе-мою вищої медичної освіти, формуванням су-часного глобального світогляду медичного пра-цівника, специфікою вищої освіти в Україні та ЄС тощо. Мови: українська, польська, англійська. • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текс-товому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; 2010; • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; між-рядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см; • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – на-

півжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вче-не звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст; • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези); • Використана література (без повторів) офор-млюється в кінці тексту під назвою «Літерату-ра:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сто-рінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ: Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво): Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з пи-тань наукових заходів та проектів у галузі медичних наук. Електронна адреса: [email protected] Контактний телефон: +38 (068) 992 04 11 Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙ-

СЬКИХ СТАНДАРТІВ

Васкул Н. В.

кандидат медичних наук,

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, Україна

У добу глобалізації світових економічних і культурних процесів, в Україні зростає соціальне замовлення на під-

готовку конкурентоспроможних фахівців з високорозвиненим інтелектом, неординарним гнучким мисленням, а також

вільним володінням іноземними мовами…[1, с. 3].

Література:

1. Філоненко М. М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентнісного підходу: Мето-

дичні рекомендації для викладачів та здобувачів наукового ступеню доктора філософії (PhD) ВМ(Ф)НЗ України. К.:

«Центр учбової літератури», 2016. 88 с.