Click here to load reader

ONTWERP VAN PROGRAMMAWET PROJET DE LOI ... OvereenkOmstig artikel 8, 2, 2 , van de wet van 15 december 2013 werd de impactanalyse niet gevraagd. cOnfOrmément à l’article 8, 2,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ONTWERP VAN PROGRAMMAWET PROJET DE LOI ... OvereenkOmstig artikel 8, 2, 2 , van de wet van 15...

 • OvereenkOmstig artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 werd de impactanalyse niet gevraagd.

  cOnfOrmément à l’article 8, § 2, 2°, de la lOi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée.

  De spoeDbehanDeling worDt Door De regering gevraagD overeenkomstig artikel 51 van het reglement.

  le gouvernement DemanDe l’urgence conformément à l’article 51 Du règlement.

  5300

  2208/0012208/001

  2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

  DOC 54DOC 54

  Chambre des représentants de belgique

  belgisChe Kamer van volKsvertegenwoordigers

  SOMMAIRE

  Exposé des motifs ....................................................... Avant-projet ................................................................. Avis du Conseil d’État ................................................. Projet de loi ................................................................. Annexe à la loi .............................................................

  INHOUD

  Memorie van toelichting .............................................. Voorontwerp ................................................................ Advies van de Raad van State .................................... Wetsontwerp ............................................................... Bijlage bij de wet .........................................................

  PROJET DE LOI-PROGRAMMEONTWERP VAN PROGRAMMAWET

  3 84

  142 169 231

  3 84

  Blz. Pages

  5 décembre 20165 december 2016

  142 169 231

 • 2 2208/001DOC 54

  2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

  De regering heeft dit wetsontwerp op 5 december 2016 ingediend.

  Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 décembre 2016.

  De “goedkeuring tot drukken” werd op 7 december 2016 door de Kamer ontvangen.

  Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 7 décembre 2016.

  Abréviations dans la numérotation des publications:

  DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif

  QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral CRABV: Compte Rendu Analytique CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le

  compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy tique traduit des interventions (avec les an- nexes)

  PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations

  (papier beige)

  Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

  Commandes: Place de la Nation 2

  1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74

  www.lachambre.be courriel : [email protected]

  Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifi é FSC

  Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

  Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected]

  De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifi ceerd papier

  Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

  DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer

  QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRABV: Beknopt Verslag CRIV: Integraal Verslag, met links het defi nitieve integraal verslag

  en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

  PLEN: Plenum COM: Commissievergadering MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

  N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen cdH : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire Vuye&Wouters : Vuye&Wouters

 • 32208/001DOC 54

  2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

  MEMORIE VAN TOELICHTING

  dames en Heren,

  TITEL I

  Algemene bepaling

  D i t a r t i k e l b e p a a l t d e c o n s t i t u t i o n e l e bevoegdheidsgrondslag.

  TITEL 2

  Sociale bepalingen

  HOOFDSTUK 1

  Gezondheidszorg

  Afdeling 1

  Geneesmiddelen

  Onderafdeling 1

  Biologische geneesmiddelen

  Art. 3

  Artikel 71ter van de wet betreffende de verplichte ver- zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet in de wettelijke basis voor de vermindering van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor de aflevering van con- trastmiddelen in ziekenhuizen.

  Naar analogie met de contrastmiddelen, wordt het facturatieniveau van de biologische geneesmiddelen, ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceuti- sche specialiteiten, waarvoor een biosimilar beschikbaar is, afgeleverd in ziekenhuizen vanaf 1  januari  2017, eveneens verminderd met 10  %. Deze maatregel kadert in de uitvoering van de geprogrammeerde besparingsmaatregelen voorzien in het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Door de verzekeringstegemoetkoming voor de biologische geneesmiddelen te verminderen, komt een deel van deze besparingen ten goede aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.

  De lijst van de vergoedbare biologische geneesmid- delen zal door de bevoegde directie binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging ter beschikking gesteld worden van de ziekenhuizen.

  EXPOSÉ DES MOTIFS

  mesdames, messieurs,

  TITRE IER

  Disposition générale

  Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.

  TITRE 2

  Dispositions sociales

  CHAPITRE X

  Soins de santé

  Section 1re

  Médicaments

  Sous-section 1re

  Médicaments biologiques

  Art. 3

  L’article 71ter de la loi relative à l’assurance obli- gatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit la base légale pour la diminution de l’intervention de l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.

  Par analogie avec les moyens de contraste, le niveau de facturation à l’hôpital des médicaments biologiques, inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, délivrés en hôpital à partir du 1er  jan- vier 2017 et pour lesquelles un biosimilaire est dispo- nible, est diminué de 10 %. Cette mesure est réalisée dans le cadre de l’exécution des mesures d’économie programmées, prévues dans le pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique. En diminuant l ’intervention de l ’assurance pour les médicaments biologiques, une partie de ces économies profite à l’assurance soins de santé.

  La liste des médicaments biologiques remboursables sera mise à disposition des hôpitaux via la direction compétente dans le Service des soins de santé.

 • 4 2208/001DOC 54

  2016 C H A M B R E 4 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R EK A M E R 4 e Z I T T I N G V A N D E 5 4 e Z I T T I N G S P E R I O D E 2017

  Op 1 juli 2017 (en nadien voor 1 januari en 1 juli van elk jaar) wordt nagegaan of deze lijst uitgebreid dient te worden: dit zal gebeuren in het geval er in de loop van het voorafgaande semester een nieuwe biosimilar werd ingeschreven op de lijst van vergoedbare farma- ceutische specialiteiten, en deze biosimilar effectief beschikbaar is op de Belgische markt.

  Art. 4

  Art. 30  van de wet van 30  juli  2013  houdende di- verse bepalingen voorziet in de wettelijke basis van de dalingen van de prijs en vergoedingsbasis voor de biologische geneesmiddelen

  De maatregel “biologische geneesmiddelen” wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar toegepast, indien het werkzaam bestanddeel van het biologisch geneesmid- del meer dan 18  jaar is ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten of na inschrijving op de lijst van een biosimilar met hetzelfde werkzaam bestanddeel.

  Vanaf 1  juli 2017 wordt het dalingspercentage van 7,5 % opgetrokken tot 10 %.

  Op 1 maart 2017 zal er een regularisatie plaatsvinden van de biologische geneesmiddelen die de prijsdaling van 7,5 % reeds hebben ondergaan vóór 1 maart 2017. Deze specialiteiten zullen een bijkomende daling van 2,70 % ondergaan, om hen zo op het totale dalingsper- centage van 10 % te brengen.

  Onderafdeling 2

  Goedkoop voorschrijven

  Artikel 73 van de wet betreffende de verplichte verze- kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet in de wettelijke basis van het “goedkoop” voorschrijven.

  Twee wijzigingen worden doorgevoerd vanaf 1 jan