31
1

RFID Technologies2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RFID Technologies2

1

Page 2: RFID Technologies2

2

RFID Technologies و بررسی RFIDپژوهشی بر فناوری

کاربرد آن در مهندسی پزشکی

خسروی علیکاری از: عنبرزاده صدف استاد راهنما:

Author
Page 3: RFID Technologies2

3

فهرست1.RFID چیست؟

تاریخچهچگونه کار می کند؟

RFID.اجزاء یک سیستم 2(Tag برچسب)

(Readerبازخوان) ثابت

دستی آنتن

(Host کنترل کننده).بررسی انواع تگ3

بر اساس تامین انرژی بر اساس جنس مواد

بر اساس قابلیت خواندن و نوشتن

؟RFID.چرا 4 ارزMش مالی

مزایا معایب،نگرانی ها

RFID.برخی از کاربرد های رایج 5 حوزه سالمت

سایر حوزه های صنعت.کاربرد در حوزه سالمت6

RFIDو بیمارستان پتانسیل ها وM مشکالت

Page 4: RFID Technologies2

4

1.RFIDچیست؟

بMه مجموعMه اي از فMن آوري هایMی كMه از آنان براي شناسايي اشياء ، •شناسايي گردد، مMی اسMتفاده ماشيMن توسMط حيوانات و انسMان

گویند.Auto-IDخودكار و يا به اختصار•RFID (Radio Frequency Identification) سامانه دیگMر بعبارت یMا

تشخیMص هویMت بر اسMاس فرکانMس رادیویMی،یMک فناوری نویMن و موفق است.Auto-IDدر زمینه

تبادل • آMن کار و الکترومغناطی%سامواج اسMاس هستند جهت ردیابی و تشخیص هویت اجسام حیوانات و انسان کاربرد دارد.

Page 5: RFID Technologies2

5

تاریخچه از زمان جنMگ جهانMی دوم بMا کشف RFID مفهوم•

که معرف IFFفن آوری تقریبMا مشابهMی بMه نام Identify Friend or Foe گردیده می باشد مطرح

است. سال • در دیگMر مشابMه تکنولوژMی 1945یMک

" یک Leon ThereminتوسMط کMه شMد "کشMف وسیله جاسوسی بود.

وجود داشتMه اسMت، اما 1970از حدود سMال •تMا سال های وسMیله ایMن باالی قیمMت دلیMل بMه اخیMر در مصMارف تجاری کاربرد زیادی نداشته

است.نصMب این فناوری بر روی موجودات زنده برای •

اولیMن بار بصMورت آزمایشMی در حیوانات به کار سMال در دانشمند 1980رفت. یMک توسMط

بریتانیایی بر روی انسان آزمایش شد.

Page 6: RFID Technologies2

6

چگونه کار میکند؟ارسال

اطالعات توسط تگ

• مرحله اول

دریافت امواج توسط بازخوان

• مرحله دوم

تحلیل داده ها توسط نرم افزار و شبکه

• مرحله سوم

Page 7: RFID Technologies2

7

RFID.اجزاء یک سیستم 2 بخش اصلی زیر می باشند:4 شامل RFIDیک سیستم

RFIDTag

Reader Database

Antenna

Page 8: RFID Technologies2

8

(Tag برچسب)های • ترMاشه RFIDتMگ یMک از

الکترونیکMی و آنتMن برای دریافت ، تشکیل شده امواج ارسMال و اسMت . تMگ هMا بMه اشیاء الصاق نیاز می شود و اطالعات مورد شناسMایی را ذخیره و حمMل می کننMد . همچنیMن بر حسب کاربرد انواع و اشکال ، قابلیتها دارای

مختلفی هستند.

Page 9: RFID Technologies2

9

(Reader بازخوان)بخشMی از سMیستم اسMت کMه وظیفه •

برگردانی کMMد و دریافMMت،خواندن نوع تگ بMه تMگ را دارد.بسMته امواج فعال تگ بازخوان حضور از پMس امواج توسط را اطالعاتMش و شده بMه سMمت بازخوان سMاطع مMی کند و گشایی رمMMز از بعMMد خوان باز ارسال بیMس دیتMا بMه را اطالعات

میکند.

Page 10: RFID Technologies2

10

انواع بازخوان:مدل ثابتبه • مواردی در اغلMب مدل ایMن

تشخیص عملیات کMه میرود کار بی صMورت بMه ردیابMی و هویMت به نیاز مرتMب و باشMد وقفMه تگ ارزیابMی اطالعات و دریافMت کارخانه هMا، باشد.بیمارسMتان هMا هMا، بنادر و پارکینMگ هMا مثالی از

این نمونه هستند.در ایMن نمونMه از بازخوان هMا آنتن •

قوی بMه تMگ هMا متصMل اسMت کMه با تگ مرتب در ارتباط هستند.

Page 11: RFID Technologies2

11

انواع بازخوان:مدل دستی

ایMن مدل قابMل حمل بوده و در •بررسی اسMت نیاز کMه مواردی بازیابی برای هMا تMگ موردی کاربرد بگیرد صورت اطالعات

دارد.های • مدل ترین جدیMد از یکMی

گوشی بMه اتصMال بMا نوع ایMن افزار نرم یک و هوشمنMMد

ارتباطMی،تلفMن هوشمنMد شما را به یک باز خوان تبدیل می کند.

Page 12: RFID Technologies2

12

آنتنآنتMن دسMتگاهي اسMت كMه براي دريافت •

يMا ارسMال امواج الكترومغناطيسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

برچسب خوان • هMم و برچسMب هMم داراي آنتMن مخصMوص بMه خود هسMتند كه صورت آMن طريMق از دو ايMن ارتباط

مي گيرد. RFID آنتMن يMك جزء حياتMي در سامانه ي •

اثرگذار ايMن رو درك عوامل از اسMت، بر آن، اهميت بااليي دارد..

Page 13: RFID Technologies2

13

(Hostکنترل کننده ) HostبMه ایMن قسMمت میزبان یا •

میگوینMد کMه در اصMل مغMز متفکر سیستم انسMMان بMMا رابطMMه و

است.يMMMك • كامپيوتر اغلMMMب

ي%ك ايستگاه و يMا شخص%ي آن كاري روي بر كMه اسMت

بانMك اطالعاتMي و يMا سيستم نرم پردازش جهت افزاري اطالعات، اجراء شده است.

Page 14: RFID Technologies2

14

.بررسی انواع تگ3توجه • بMMMا میتوان را هMMMا کردیMMMم،تMMMگ اشاره کMMMه طور همان

جنMس،کاربرد،حافظMه،فرکانMس و برد دسMته بندی کرد.در ادامMه ایMن دسته بندی را با هم بررسی خواهیم کرد.

Tag تامین انرژی

جنس مواد سازنده

قابلیت خواندن و نوشتن

دسته 3

دسته 5

دسته 3

Page 15: RFID Technologies2

15

بر اساس تامین انرژی

(Semi-passive.تگ نیمه فعال)1•(Passive.تگ غیر فعال)2•(Active.تگ های فعال)3•

برد

باتری

قیمت

Page 16: RFID Technologies2

16

مقایسه تگ هاتMگ غیرفعال:بدون منبMع داخلMی،برد کوتاه از چنMد سMانتی متMر تMا چند •

کیلو بایت1متر،نسبتا ارزان قیمت حدود چند ده سنت،حافظه تا سال،برد باال حدود 4 تMا 2تMگ فعال:دارای باتری داخلMی بMا عمMر بیMن •

کیلو بایت528 دالر،حافظه تا 10چند صد متر،گران قیمت حدود مدارات • سازی فعال جهMت داخلMی منبMع فعال:دارای نیمMه تMگ

کیلو 1داخلMی،کاربردی در موارد ترکیMب تMگ و اندازه گیری، حافظه تMا بایت

?

Page 17: RFID Technologies2

17

سازنده بر اساس جنس مواد.دارای کفMه پالستیکی از 1•

pvcجنس

کارت 2• شبیه های .تMMگ ( contact lessاعتباری

smart).تMگ هایMی کMه بMه صورت 3•

الیMه های کاغMذ سMاخته می (smart labelsشوند)

.تMگ هایMی کMه در محیط 4•فرسMایشی عمMل میکند و درون کپسول قرار دارند.

به 5• کMه هMا عمومMی .تMگ یا کلیدMی جMMا صMMورت دستبند ساخته می شوند.

Page 18: RFID Technologies2

18

فقط خواندنی

خواندنی و نوشتنی

یک بار نوشتن و چند بار خواندنی

بر اساس قابلیت خواندن و نوشتن

در کاربرد های پزشکی و بیمارستانی بMا توجMه بMه نوع استفاده اکثرا از نوع

خواندنی نوشتنی استفاده می شود.

Page 19: RFID Technologies2

19

؟RFID.چرا 4 انعطاف پذيري باال• امكان مخفي شدن و جا سازي• تنوع اندازه و ابعاد• عدم نياز به تماس مستقيم• عدم استهالك و فرسودگي• عدم دستكاري كدها در تگ ها•امنيت باالي داده ها•

?

Page 20: RFID Technologies2

20

معایب و نگرانی هاهزینه نسبتا باالی این فناوری•حفظ حریم خصوصی و نگرانی از کنترل مصرف کننده•تاثیر تغییرات شدید آب و هوا•نگرانی از ردیابی غیر قانونی تگ ها•عدم تبیین استاندارد جهانی•نگرانی از بازیافت و ماندگاری در محیط زیست•

Page 21: RFID Technologies2

21

.برخی از کاربرد های رایج 5RFID

در حوزه سالمت•در حوزه حفاظتی و امنیتی•حمل و نقل•رفاهي•خدمات شهري•

Page 22: RFID Technologies2

22

.کاربرد در حوزه سالمت6های • های RFIDسMیستم مراقبت زمینMه در

پزشکMی پتانسMیل های باالیMی دارنMد کMه به منظور و همچنین بیمار از مراقبMت و امنیMت افزایMش قرار استفاده مورد تسMهیالت سMود افزایMش

میگیرد.•RFID مراقبت در صMنعت رشMد بMه رو رونMد یMک

های پزشکMی اسMت کMه در سMال های اخیMر تاکید زیادی در اسMتفاده از آMن در بیمارسMتان ها شده

است.پزشکی 3• زمینMه در فناوری ایMن اولیMه کاربرد

از: اسMت تجهیزات1عبارت (ردیابی 2(ردیابMی (ردیابی کارکنان،پزشکان3بیماران

Page 23: RFID Technologies2

23

در بخش مراقب های پزشکیRFID کاربرد های و بيمار مشخصات و اطالعات دريافMت

شناسایی هویت بیمارنصب برروي بسته هاي دارو پرونده هوشمند سMازمانبندی و تشکیMل

بیماران های کیسه سMازمانبدی جهMت اسMتفاده

خونرسیدگی سریع به بیماران اورژانسی های بخش بMMه خروج و ورود کنترل

مختلف

Page 24: RFID Technologies2

24

بیمارستان هوشمندن

ستامار

بیمند

وشه

جاسازی تگ در تجهیزات

مجهز شدن تمامی پزشکان و پرسنل

همزمان با ورود بیمار مجهز شدن به دستبند

RFID

برچسب گذاری دارو ها

هر ایستگاه شامل حداقل یک بازخوان

برچسب گذاری اسناد مهم

گیت های در ورودی و RFIDخروجی

Page 25: RFID Technologies2

25

در بیمارستان های ایرانRFIDپیاده سازی ک برچسبMتان یMه بیمارسMض ورود بMه محMر بیمار بMه

فامیل،گروه و نظیMر:اسMم اطالعاتMی و کنMد دریافMت خونMی،سMوابق پزشکMی،سMوابق حساسیت و ... بر روی

تگ ذخیره سازی شود. ب توسط پزشکانMرور مرتMل شده در سMپرونده تشکی

و پرستاران به روز رسانی شود. رفی و تعاملMت تجهیزات و کاالهای مصMدر طول اقام

کارکنان و پزشک با بیمار ثبت و ضبط شود. جمله از تهران های بیمارسMMتان از تعدادی در

بیمارسMتان فیروزگر ایMن طرح بMه صورت آزمایش اجرا بازدهMی از حاکMی نتایMج و برای 60شMد درصدی

طرح این طMی در همچیMن بود پزشکان و کارکنان درصد افزایش داشت.72رضایت مندی بیماران تا

Page 26: RFID Technologies2

26

RFIDدر بیمارستان های دنیا حدود • حاضر حال در

بیمارستان 23 از درصMMد آمریکا متحده ایاالت های استفاده فناوری ایMMن از میکننMد؛ایMن در حالیسMت که

سMال اخیMر با 3ایMن آمار در همراه توجه قابMل رشMد بوده و پیMش بینMی می شود سال انتهای تMا آمار ایMن

بMMه 2019 درصد 50 افزایش پیدا کند.

کشور • نمودار ادامه در از استفاده حال در های مشاهده را فناوری این

میکنیم:

Germany14%

Italy7%

China6%

France5%

UK4%

Spain2%Netherland

2%Soweden2%

other12%

Japan24%

USA24%

Germany Italy China France UK SpainNetherland Soweden other Japan USA

Page 27: RFID Technologies2

27

کاشت تگ در بدن انسانتاریخچه؟موانع؟حوزه کاربری؟مشکالت و معایب؟

Page 28: RFID Technologies2

28

ارائه پیشنهاد در حوزه کاشت و تلفیق آن با مراقبت های پزشکی

ارائه راهکار جهت رفع هر یک از موانع و مشکالت کاشت تگ در بدن •انسان

کاشت تگ در بدن •رمز گذاری اطالعات •پایگاه شخصی اطالعات فردی و قرار دادن لینک آن بر روی تگ•اطالعاتی نظیر:سوابق پزشکی،گروه خونی،حساسیت هاو...•مزایای این طرح؟•

Page 29: RFID Technologies2

29

نتیجه گیری

ساله کشور و همچنین جایگاه آن در 20اهمیت سالمت در افق دولت الکترونیک)تجارت،سالمت،آموزش(نیازمند بهبود کیفیت

خدمات سالمت است..استفاده از تکنولوژی های روز در جهت ارتقاع سطح کیفی خدمات تکنولوژیRFID.و مزایای قابل توجه و موانع قابل رفع آن حل مشکالت و ارائه راهکار مناسب در جهت ایده آل سازی این

فناوری

Page 30: RFID Technologies2

30

Q AND A

Page 31: RFID Technologies2

31

با تشکر از حسن توجه شما

پاییز هزار وسیصد و نود و چهار