Transcript
 • www.

  aaiil

  .org

  www.aaiil.org

 • ISBN :979-97640-7-6Judulasli :The��l�� �u�a����l���u�a��Pe��ulis :Maula��aMuhammadAliPe��te�jemah :�.M.Bach�unEdit�� :TimEdit��Desig��La���ut :E�wa���amda��i

  Cetaka��Pe�tama :1979Cetaka��keDuabelas :2006

  Dite�bitka���leh:Darul Kutubil IslamiyahJl.Kesehata��IXN�.12Jaka�taPusat10160Telp.021-3844111

  e-mail:Da�[email protected]�mWebsite:I��d���esiaI��te���asi���al-www.aaiil.��g/i��d���esia-www.muslim.��g-www.studiislam.w��dp�ess.c�m-www.aaiil.��g-www.ahmadi��ah.��g

  www.

  aaiil

  .org

 • SURAT 41 HÂ MÎM

  (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 54 ayat)

  Surat ini diberi nama Hâ Mîm (yaitu huruf singkatan), atau Hâ Mîm Sajdah. Surat ini juga dikenal degan nama Fushshilat artinya dibikin terang, satu perkataan yang tercantum dalam ayat 3. Ini merupakan Surat kedua dari golongan Hâ Mîm. Adapun mata acara yang dibicarakan dan tanggal diturunkannya Surat ini, lihatlah kata pengantar Surat sebelum ini.

  Ruku’ pertama berisi ajakan untuk menerima Kebenaran. Ruku’ kedua memberi peringatan kepada mereka yang menolak Kebenaran. Ruku’ ketiga meng-uraikan bukti kemampuan manusia sendiri yang menentang penolakan terhadap Kebenaran. Ruku’ keempat menerangkan bahwa kaum mukmin dikuatkan dengan ilham. Ruku’ kelima menunjukkan pengaruh Wahyu, yang memberi hidup kepada orang yang mati budi dan rohaninya. Apabila orang tak menghiraukan peringatan dan tanda bukti, siksaan tak dapat dielakkan lagi, tanda-tanda siksaan itu dapat disaksikan melalui tersiarnya Kebenaran, walaupun tersiarnya dengan sedikit demi sedikit. Hal ini diuraikan dalam ruku’ keenam.[]

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1311Surat 41 Ajakan kepada Kebenaran

  Ruku’ 1 Ajakan kepada Kebenaran

  Dengan nama Allah, �ang �aha-pe-Allah, �ang �aha-pe-, �ang �aha-pe-murah, �ang �aha-pengasih.

  Allah �ang �aha-pemurah. �ang �aha-pemurah.

  Diturunkan dari �ang �aha-pemu-rah, �ang �aha-pengasih.

  Satu Kitab yang dibikin terang ayat-ayatnya, Qur’an berbahasa Arab bagi kaum yang tahu.

  Kabar baik dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tak mendengar.

  Dan mereka berkata: Hati kami tertutup terhadap apa yang engkau se-rukan kepada kami, dan dalam telinga kami terdapat sumbat, dan antara ka-mi dan engkau terdapat tabir,2198 maka berbuatlah, sesungguhnya kami juga berbuat.

  Katakanlah: Aku hanyalah manu-sia biasa seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan �ang �aha-esa, maka tetaplah di jalan yang lurus kepada-Nya, dan mohonlah perlindungan-Nya. Dan ce-laka sekali bagi kaum musyrik.

  2198 Hendaklah diingat bahwa penutup pada hati, sumbat pada telinga, dan pemasangan tabir, hanyalah digunakan untuk menunjukkan kerasnya penolakan mereka terhadap Kebenaran. �ereka berketetapan tak mau membuka hati mere-ka agar tak kemasukan Kebenaran, dan mereka menutupi telinga mereka agar tak mendengar dakwah Nabi Suci. Sebenarnya, hanya perbuatan mereka itulah yang menyebabkan terjadinya akibat itu.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1312 Juz XXIVHa �im

  Orang-orang yang tak membayar zakat, dan mereka adalah orang yang kafir terhadap Akhirat.

  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka mendapat ganjaran yang tak ada pu-tus-putusnya.

  Ruku’ 2 Peringatan

  Katakan: Apakah kamu sungguh-sungguh kafir kepada Dzat Yang men-ciptakan bumi dalam dua hari, dan apakah kamu membuat tandingan bagi Dia? Itulah Tuhan sarwa sekalian alam.

  Dan di sana ia membuat gunung di atas permukaannya, dan di sana Ia memberi berkah, dan di sana Ia me-nentukan makanannya dalam empat hari;2199 sama bagi (semua) orang yang

  2199 Penjelasan tentang terciptanya langit dan bumi dalam enam hari, lihat-lah tafsir nomor 894a; sebenamya, hari di sini berarti tahap pertumbuhan. Tercipta-nya bumi dalam dua hari, dan terjadinya gunung di atasnya, demikian pula sungai, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam empat hari, itu sebenarnya merupakan pro-ses yang terus-menerus tak ada henti-hentinya; jadi semuanya terjadi dalam enam hari atau enam tahap. Tahap pertama ialah terlemparnya benda alam (cosmic) yang disebut bumi; tahap kedua ialah mendinginnya permukaan bumi; tahap ketiga ialah terjadinya gunung-gunung; tahap keempat ialah memberkahi bumi dengan air, dan terjadinya sungai-sungai, tahap kelima dan keenam ialah menentukan makanan, yang pertama berupa dunia tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua berupa dunia bina-tang, yang memuncak pada terciptanya manusia. Para mufassir zaman permulaan pun menerangkan bahwa menciptakan dalam enam hari tidaklah dimaksud waktu enam hari sungguh-sungguh dalam menciptakan langit dan bumi, karena ciptaan itu masih terus berlangsung.

  7.

  8.

  9.

  10.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1313Surat 41 Peringatan

  mencari.2200

  Lalu Ia menuju ke langit dan itu adalah uap, maka Ia berfirman kepa-danya dan kepada bumi: Kemarilah kamu berdua, dengan sukarela atau dengan paksa. Dua-duanya berkata: Kami datang dengan sukarela.2201

  Lalu Ia menentukan itu tujuh langit dalam dua hari,2201a dan Ia me-wahyukan kepada tiap-tiap langit per-karanya. Dan Kami menghias langit sebelah bawah dengan lampu-lampu yang gemerlapan, dan (Kami membu-at itu) untuk menjaga.2201b Itu adalah keputusan Tuhan �ang �aha-perkasa, �ang �aha-tahu.

  Tetapi jika mereka berpaling, lalu katakan: Aku memperingatkan kamu tentang malapetaka seperti malape-taka (yang menimpa) kaum ‘Ad dan

  2200 Arti kalimat ini ialah, bahwa makanan yang diciptakan di bumi itu dapat dijangkau oleh semua orang yang mencarinya, tanpa pilih kasih.

  2201 Hendaklah diingat bahwa di sini dikatakan dengan terang bahwa langit itu mula-mula berbentuk dukhan, asap, uap atau benda seperti gas. Perintah kepa-da makhluk supaya datang dengan suka-rela atau dengan paksa, ini mengisyaratkan undang-undang Tuhan yang bekerja di alam semesta. Segala sesuatu yang dicipta-kan, baik di langit maupun di bumi, tunduk kepada undang-undang. Terwujudnya satu undang-undang di seluruh alam semesta membuktikan seterang-terangnya adanya Tuhan �ang �aha-esa, �ang menciptakan undang-undang itu.

  2201a Sebagaimana telah diterangkan dalam ayat 9, bahwa bumi itu dicip-takan dalam dua hari atau dua tahap, di sini kita diberitahu bahwa benda-benda langit pun diciptakan dalam dua hari atau dua tahap. Jadi terciptanya benda-benda langit itu tunduk kepada undang-undang yang sama. Adapun penjelasan tentang tujuh langit, lihatlah tafsir nomor 46. Kata-kata berikutnya yang berbunyi Ia me-wahyukan kepada tiap-tiap langit perkaranya, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta mempunyai tujuan.

  2201b Lihatlah tafsir nomor 2101.

  11.

  12.

  13.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1314 Juz XXIVHa �im

  Tsamud.2202

  Tatkala para Utusan datang ke-pada mereka, dari depan mereka dan dari belakang mereka,2203 ucapnya: Ja-nganlah kamu mengabdi kepada siapa pun selain Allah; mereka berkata: JikaAllah; mereka berkata: Jika; mereka berkata: Jika Tuhan kami menghendaki, niscaya Ia akan mengutus �alaikat. Sesungguh-nya kami kafir terhadap apa yang ka-mu diutus.

  Adapun kaum ‘Ad, mereka som-bong di bumi tanpa kebenaran, dan mereka berkata: Siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Apakah mereka tak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatan-Nya daripada mereka? Dan mereka mengingkari ayat-ayat Kami.

  �aka Kami mengutus angin pu-yuh kepada mereka pada hari yang

  2202 Tiga belas ayat pertama dari Surat ini dibaca oleh Nabi Suci pada wak-tu ‘Utbah bin Rabi’ah menghadap beliau untuk menyampaikan pesan dari kaum Quraisy. Pesan itu menyatakan bahwa Nabi Suci tak boleh lagi memburuk-buruk-kan berhala mereka; lalu jika Nabi Suci mau melaksanakan itu, kaum Quraisy akan mengangkat beliau sebagai pemimpin mereka, atau mengawinkan beliau dengan puteri yang paling cantik, atau mengumpulkan harta untuk beliau. Setelah ‘Utbah menyampaikan pesan itu, Nabi Suci membaca ayat-ayat tersebut; tetapi pada waktu pembacaan sampai ayat 13, yang memperingatkan kaum kafir Makkah akan nasib kaum ‘Ad dan Tsamud, ‘Utbah memohon kepada Nabi Suci supaya jangan mene-ruskan pembicaraannya, dia kembali ke kaum Quraisy untuk melaporkan kepada mereka jawaban Nabi Suci (Rz).

  2203 Para Nabi datang dari depan dan dari belakang, artinya, mereka mem-beri kesan tentang benarnya risalah beliau kepada mereka dengan cara apa saja yang dianggap mungkin. Sebagian mufassir mempunyai pengertian bahwa kalimat itu berarti datangnya para Nabi dari tempat yang dekat dan dari tempat yang jauh (JB).

  14.

  15.

  16.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1315Surat 41 Kesaksian manusia terhadap diri sendiri

  naas, agar Kami membuat mereka merasakan siksaan yang hina dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan di Akhirat lebih hina, dan me-reka tak akan ditolong.2204

  Adapun kaum Tsamud, Kami me-nunjukkan mereka jalan yang benar, tetapi mereka lebih suka kebutaan da-ripada petunjuk,2205 maka malapetaka berupa siksaan yang hina menimpa mereka karena apa yang mereka usa-hakan.

  Dan Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertaqwa.

  Ruku’ 3 Kesaksian manusia terhadap diri sendiri

  Dan pada hari tatkala musuh-musuh Allah dihimpun ke Neraka,Allah dihimpun ke Neraka, dihimpun ke Neraka, mereka akan dibentuk berkelompok-kelompok.

  Sampai tatkala mereka tiba di (Ne-raka) itu, telinga dan mata mereka dan kulit mereka menjadi saksi melawan mereka terhadap apa yang mereka lakukan.2206

  2204 Dalam ayat ini kaum Quraisy diberi peringatan tentang siksaan yang hina di bumi dan lebih hina lagi di Akhirat. �ang dimaksud hari naas ialah musim kering.

  2205 Kata ‘ama (buta) itu secara ibarat dapat digunakan sehubungan de-ngan jiwa, dalam arti sesat; adapun hubungan antara dua arti itu ialah tak menemu-kan jalan benar, tak mengambil jalan benar, atau buta jiwanya (LL).

  2206 Telinga, mata, dan kulit menjadi saksi, ini menunjukkan benarnya undang-undang bahwa buah perbuatan jahat akan menjadi terang.

  17.

  18.

  19.

  20.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1316 Juz XXIVHa �im

  �ereka berkata kepada kulit me-reka: �engapa kamu menjadi saksi melawan kami? �ereka berkata: AllahAllah yang membuat segala sesuatu berbica-ra menyuruh kami berbicara, dan Dia-lah yang mula pertama menciptakan kamu, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

  Dan kamu tak menutupi dirimu agar telinga kamu dan mata kamu dan kulit kamu menjadi saksi melawan ka-mu, tetapi kamu mengira bahwa AllahAllah tak banyak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan.

  Dan itulah sangka-buruk kamu yang kamu duga tentang Tuhan kamu yang membawa kamu kepada kebinasaan, maka jadilah kamu golongan orang yang merugi.

  Lalu jika mereka bersabar, maka Nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta kebajikan, maka mereka bukanlah golongan orang yang mendapat kebajikan.2206a

  Dan Kami menunjuk kawan-kawan bagi mereka,2207 maka tampak indah bagi mereka apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan firman terbukti benar bagi mereka di antara umat yang telah

  2206a Kebijaksanaan Allah dapat diperoleh di dunia, tetapi bagi merekaAllah dapat diperoleh di dunia, tetapi bagi mereka dapat diperoleh di dunia, tetapi bagi mereka yang menyia-nyiakan kesempatan di dunia, satu-satunya cara untuk mendapat ke-bajikan itu ialah dengan melalui siksaan yang berat di Neraka.

  2207 Kawan-kawan di sini ialah kawan-kawan yang jahat.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1317Surat 41 Kaum mukmin diperkuat

  berlalu sebelum mereka, baik golongan jin maupun manusia; sesungguhnya mereka orang yang merugi.

  Ruku’ 4 Kaum mukmin diperkuat

  Dan orang-orang kafir berkata: Ja-nganlah kamu mendengarkan Qur’an ini, tetapi bikinlah keributan di situ, agar kamu menang.

  �aka sesungguhnya Kami akan membuat orang-orang kafir merasakan siksaan yang dahsyat, dan sesungguh-nya Kami akan membalas mereka atas seburuk-buruk perbuatan yang mere-ka lakukan.

  Itulah pembalasan terhadap mu-suh-musuh Allah �� yaitu Neraka. DiAllah �� yaitu Neraka. Di �� yaitu Neraka. Di sana mereka mendapat perumahan untuk menetap. Suatu pembalasan ka-rena mereka menolak ayat-ayat Kami.

  Dan orang-orang kafir berkata: Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami orang yang menyesatkan kami dari golongan jin dan manusia, agar kami dapat menginjak-injak mereka di bawah telapak kaki kami, sehingga mereka menjadi golongan orang yang paling rendah.

  Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, laluAllah, lalu, lalu mereka terus-menerus tak henti-hentinya pada jalan yang benar, para

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1318 Juz XXIVHa �im

  �alaikat akan turun kepada mereka, ucapnya: Jangan takut dan jangan berduka-cita, dan terimalah kabar baik tentang Surga yang dijanjikan kepada kamu.

  Kami adalah pelindung kamu da-lam kehidupan dunia dan pula di Akhi-rat, dan di sana kamu akan mendapat apa yang diinginkan oleh jiwa kamu, dan di sana kamu akan mendapat apa yang kamu minta.2208

  Suatu jamuan dari Tuhan �ang �aha-pengampun, �ang �aha-penga-sih.

  Ruku’ 5 Khasiat Wahyu

  Dan siapakah yang lebih baik dalam ucapan daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuatAllah dan berbuat dan berbuat baik dan berkata: Sesungguhnya aku golongan orang yang berserah diri.

  Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tangkislah (keburukan) dengan apa yang paling baik, maka tiba-tiba apa yang antara engkau dan dia terdapat permusuhan, akan men-jadi seperti kawan yang akrab.

  2208 Ayat 30 dan 40 menerangkan bahwa �alaikat turun kepada kaum mukmin itu terjadi di dunia ini, dengan tujuan untuk memberi kabar gembira agar mereka jangan merasa takut. Sebenarnya, di dunia inilah kaum mukmin sangat me-merlukan jaminan keamanan; tatkala mereka dianiaya dan ditindas, dan tatkala ke-kuatan jahat tampaknya mendapat kemenangan; dan di dunia ini pulalah �alaikat memberi hiburan dan kekuatan agar mereka tabah menghadapi kesukaran, dengan demikian mereka akhirnya dapat mengalahkan kekuatan jahat.

  31.

  32.

  33.

  34.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1319Surat 41 Khasiat Wahyu

  Dan tak seorang pun akan diberi itu kecuali orang-orang yang sabar; dan tak seorang pun akan diberi itu kecuali orang yang mempunyai keber-untungan yang besar.

  Dan apabila tuduhan palsu me-nimpa engkau, maka mohonlah perlin-dungan kepada Allah.Allah..2209 Sesungguh-nya Ia adalah �ang �aha-mendengar, �aha-tahu.

  Dan di antara tanda bukti-Nya ia-lah malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud ke-pada matahari dan jangan pula kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah yangAllah yang yang menciptakan itu, jika kamu mengabdi kepada-Nya.

  Tetapi jika mereka sombong, ma-ka mereka yang ada di sisi Tuhan di-kau memahasucikan kepada-Nya pada waktu malam dan siang, dan mereka tak merasa lelah.2209a

  2209 Ayat sebelumnya mengajarkan supaya menangkis kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini menyarankan penyembuhan secara lain untuk mengobati keja-hatan. Kata nazaghahu makna aslinya menuduh dia seorang jahat atau menyebut dia seorang jahat (T). Dalam arti itulah kata nazagha digunakan dalam ayat ini, dan ini dijelaskan oleh konteksnya. Dalam arti itu pulalah kata nazagha digunakan dalam 7:200; lihatlah tafsir nomor 973. Kata nazagha berarti pula menggoda atau mencampuri suatu urusan dengan maksud untuk merusaknya (R), dan dalam arti itu kata nazagha digunakan dalam 12:100. Di sini Nabi Suci diberitahu bahwa apa-bila pekerjaan beliau diganggu oleh orang-orang jahat, atau apabila tuduhan palsu dilemparkan kepada beliau, beliau disuruh mohon perlindungan kepada Allah, danAllah, dan, dan pertolongan Tuhan yang selalu mendatangi kaum mukmin pasti akan membuat Kebenaran mencapai kemenangan.

  2209a Selesai membaca ayat ini, segera diikuti dengan sujud sungguh-sung-guh; lihatlah tafsir nomor 978.

  35.

  36.

  37.

  38.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1320 Juz XXIVHa �im

  Dan di antara tanda bukti-Nya ialah, bahwa engkau melihat bumi diam, tetapi tatkala Kami turunkan hujan di atasnya, (bumi) itu bergerak dan menggembung.2210 Sesungguhnya Tuhan �ang �aha-memberi hidup ke-padanya adalah �ang memberi hidup kepada orang mati. Sesungguhnya Ia adalah �ang Berkuasa atas segala se-suatu.

  Sesungguhnya orang-orang yang memutar balik ayat-ayat Kami, mereka tak dapat menyembunyikan diri dari Kami. Lalu apakah orang yang dilem-parkan di Neraka itu yang lebih baik, ataukah orang yang datang dengan aman pada hari Kiamat? Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya Ia adalah �ang �aha-melihat apa yang kamu lakukan.

  Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Peringatan tatkala itu datang kepada mereka, dan sesung-guhnya itu adalah Kitab yang tak ter-kalahkan.

  Kepalsuan tak akan datang kepa-danya, baik dari depan maupun dari belakangnya; Wahyu dari Tuhan �ang

  2210 Bumi diam artinya tanah tandus tanpa ada tumbuh-tumbuhan; bumi bergerak artinya bumi hidup; dan bumi menggembung artinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah kalam ibarat. Adapun artinya ialah apabila datang Wahyu Tuhan, Wahyu itu memberi hidup baru kepada manusia. Hendaklah orang suka memperhatikan kalimat berikutnya. Khasiatnya hujan terhadap tanah itu disamakan dengan khasiatnya Qu’ran terhadap hati manusia. Mati di sini ialah mati rohaninya.

  39.

  40.

  41.

  42. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1321Surat 41 Khasiat Wahyu

  �aha-bijaksana, �ang �aha-terpuji.

  Tiada dikatakan kepada engkau kecuali apa yang telah dikatakan ke-pada para Utusan sebelum engkau. Se-sungguhnya Tuhan dikau adalah �ang mempunyai pengampunan dan �ang mempunyai siksaan yang pedih.

  Dan jika Kami membuat Qur’an dalam bahasa asing, niscaya mereka berkata: �engapa ayat-ayatnya tak dibikin terang? Apa! (bahasa) asing dan (bahasa) Arab?2211 Katakanlah: Itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat;2212 adapun orang-orang yang tak beriman, dalam telinga mereka terdapat sumbat, dan itu ada-lah kabur bagi mereka. �ereka diseru dari tempat yang jauh.

  2211 Rupa-rupanya yang diisyaratkan di sini ialah ramalan datangnya seo-rang Nabi dari Bangsa Ismail atau Bangsa Arab. Ayat berikutnya yang menerangkan Nabi �usa menguatkan hal itu, karena Nabi �usa terang-terangan menyebutkan seorang Nabi yang seperti beliau yang datang dari kalangan saudara kaum Bani Israil, yang tak ada lain selain kaum Bani Ismail.

  2212 Di sini Qur’an disebut obat, karena dapat menyembuhkan penyakit rohani yang merajalela di dunia. Qur’an adalah Kitab yang telah membuktikan sen-diri sebagai obat, karena Qur’an menemukan suatu bangsa yang terserang penyakit moral dan rohani yang paling buruk, dan dalam jangka waktu kurang dari seperem-pat abad, Qur’an telah berhasil membasmi semua penyakit yang menyerang seluruh Bangsa Arab. Tetapi penyembuhan oleh Qur’an itu tidak hanya terbatas pada Tanah Arab saja, dan pada dewasa ini tak ada umat di muka bumi yang tak menyaksikan besarnya kekuasaan Qur’an dalam penyembuhan, yang pengaruhnya begitu jauh hingga kaum Non �uslim pun mendapat faedah yang sama dari Qur’an, sama hal-nya seperti kaum �uslimin.

  43.

  44.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1322 Juz XXIVHa �im

  Ruku’ 6 Tersiarnya Kebenaran secara berangsur-angsur

  Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab kepada �usa, te-tapi timbullah pertentangan di dalam-nya. Dan sekiranya tak ada firman dari Tuhan dikau yang telah mendahului, niscaya diberikan keputusan antara mereka. Dan sesungguhnya mereka dalam keragu-raguan yang menggeli-sahkan tentang itu.

  Barangsiapa berbuat baik, itu ada-lah untuk keuntungan jiwanya sendiri; dan barangsiapa berbuat jahat, itu adalah atas kerugian sendiri. Dan tak sekali-kali Tuhan dikau berbuat tak adil kepada para hamba.

  JUZ XXV

  Diserahkan kepada-Nyalah pe-ngetahuan tentang Sa’ah. Dan tak ada buah-buahan yang keluar dari kelo-paknya, dan tak pula seorang wanita mengandung atau melahirkan, mela-inkan itu dengan pengetahuan-Nya. Dan pada hari tatkala Ia menyeru ke-pada mereka: Di manakah sekutu-Ku? �ereka berkata: Kami menyatakan ke-pada Engkau (bahwa) tak seorang pun di antara kami dapat menyaksikan.

  Dan apa yang dahulu mereka seru akan meninggalkan mereka, dan mere-ka akan tahu bahwa mereka tak dapat melepaskan diri.

  45.

  46.

  47.

  48.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1323Surat 41 Tersiarnya Kebenaran secara berangsur-angsur

  Dan manusia tak jemu-jemunya untuk memohon kebaikan, tetapi jika keburukan menimpa dia, ia putus asa, tak berdaya.

  Dan apabila Kami icipkan kepa-danya rahmat dari Kami setelah ia tertimpa kesengsaraan, niscaya mere-ka berkata: Ini adalah karena aku;2214 dan aku tak mengira bahwa Sa’ah akan terjadi; dan apabila aku dikembalikan kepada Tuhanku, niscaya aku mem-punyai kebaikan di sisi-Nya. �aka sesungguhnya Kami akan memberita-hukan kepada kaum kafir tentang apa yang telah mereka lakukan, dan Kami akan membuat mereka merasakan sik-saan yang keras.

  Dan apabila Kami berikan kenik-berikan kenik- kenik-matan kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila tertimpa keburukan, ia berdoa sebanyak-banyak-nya.

  Katakan: Apakah kamu melihat, jika itu dari sisi Allah, lalu kamu meng-Allah, lalu kamu meng-, lalu kamu meng-kafiri itu, siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang kelewat jauh da-lam perlawanan?

  Kami akan memperlihatkan ke-pada mereka ayat-ayat Kami di dae-

  2214 Ayat ini menerangkan tak berterima kasihnya manusia kepada nikmat Tuhan. �anusia tak mengakui kebaikan Tuhan dalam hal pemberian itu, malahan ia berkata: “Ini adalah karena aku”, artinya, aku mendapat itu karena jerih-payahku sendiri, dan aku pantas mendapat itu. Karenanya manusia mengingkari adanya Kiamat.

  49.

  50.

  51.

  52.

  53. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1324 Juz XXIVHa �im

  rah-daerah yang jauh dan di kalangan mereka sendiri;2215 sampai menjadi terang bagi mereka bahwa itu adalah Kebenaran. Apakah belum cukup bagi Tuhan dikau bahwa sesungguhnya Ia saksi atas segala sesuatu?

  Ingatlah, sesungguhnya mereka berada dalam keragu-raguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah sesungguhnya Ia melingkupi segala sesuatu.

  2215 Kata âfaq artinya batas bumi, ujung bumi, atau tepi bumi yang paling jauh; adapun ayat-ayat Tuhan disampaikan ke sana ialah, Islam akan tersiar ke tempat-tempat yang paling jauh di muka bumi; kata anfusihim berarti bangsanya sendiri, yaitu Bangsa Arab. Apa yang diterangkan di sini ialah Islam akan tersiar de-ngan cepat, bukan saja di Tanah Arab, melainkan pula di daerah-daerah yang jauh di muka bumi, dan ramalan itu termuat dalam Surat yang diturunkan di �akkah pada zaman permulaan, tatkala kaum �uslimin dianiaya sehebat-hebatnya, dan agama Islam nampak tak mempunyai harapan besar untuk diterima di mana-mana. Jika ramalan itu begitu terang, maka lebih terang lagi adalah terpenuhinya ramalan itu. Dalam jangka waktu dua puluh tahun sejak Islam lahir, sudah tersiar di seluruh Tanah Arab; dan dalam jangka waktu seratus tahun, Islam telah sampai di daerah yang paling jauh di muka bumi, baik di Timur maupun di Barat. Jadi, baik ramalan maupun terpenuhinya ramalan itu adalah dua fakta yang amat mengagumkan da-lam sejarah dunia.[]

  54.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • SURAT 42 ASY-SYÛRÂ : MUSYAWARAH

  (Diturunkan di Makkah, 5 ruku’, 53 ayat)

  Ini adalah Surat ketiga golongan Hâ �îm, dan dikenal dengan nama Asy-Syû-râ atau �usyawarah. Judul ini diambil dari ayat 38 yang menyuruh kaum �uslimin supaya membuat aturan musyawarah dalam segala urusan penting. Perintah ini memasang landasan bagi pemerintah yang didasarkan atas musyawarah.

  Adapun tanggal diturunkannya wahyu, dan hubungan Surat sebelum dan sesudahnya, lihatlah kata pengantar Surat 40. Oleh karena dalam Surat sebelum-nya telah dibicarakan akibat umat yang menolak kebenaran, maka dalam Surat ini kita diberitahu bahwa sifat kasih sayang Allah adalah yang paling menonjolAllah adalah yang paling menonjol adalah yang paling menonjol melebihi sifat-sifat yang lain; oleh karena itu dalam ruku’ pertama diterangkan bahwa peringatan Tuhan itu pun bagian dari kasih sayang di pihak Tuhan, untuk itu Ia membentangkan kehendak-Nya melalui para Utusannya, sedangkan para �alaikat memohonkan pengampunan bagi manusia. Ruku’ kedua menerangkan bahwa pengadilan Tuhan itu dimaksud untuk mengadili perselisihan . Ruku’ ketiga menerangkan perlakuan Allah terhadap manusia adalah adil, dan tiada umat yangAllah terhadap manusia adalah adil, dan tiada umat yang terhadap manusia adalah adil, dan tiada umat yang dibinasakan secara tidak adil. Ruku’ keempat meminta perhatian kita akan adanya kenyataan bahwa orang yang lalim tak seketika itu dijatuhi hukuman, oleh karena itu kaum mukmin harus menanti dengan sabar. Ruku’ terakhir menerangkan bahwa oleh karena Qur’an itu Wahyu Ilahi, Quran memimpin manusia pada jalan yang be-nar; oleh karena itu, orang-orang yang tak mau mengikuti petunjuk Qur’an, mereka akan mengalami keadaan buruk.[]

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1326 Juz XXVAsy-Syura

  Ruku’ 1 Kasih sayang Tuhan dalam memberi Peringatan

  Dengan nama Allah, �ang �aha-pe-Allah, �ang �aha-pe-, �ang �aha-pe-murah, �ang �aha-pengasih.

  Allah �ang �aha-pemurah.Allah �ang �aha-pemurah. �ang �aha-pemurah.

  �ang �aha-tahu, �ang �aha-men-dengar, �ang �aha-kuasa!2216

  Demikianlah Allah �ang �aha-Allah �ang �aha- �ang �aha-perkasa, �ang �aha-bijaksana, me-wahyukan kepada engkau, dan kepada orang-orang sebelum engkau.

  Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Dia; dan Dia adalah �ang �aha-luhur, �ang �aha-agung.

  Langit hampir-hampir pecah di sebelah atasnya, sedangkan �alaikat memuliakan dengan pujian kepada Tuhannya, dan memohonkan ampun bagi orang yang ada di bumi.2217 Ingat-lah, sesungguhnya Allah itu �ang �a-Allah itu �ang �a- itu �ang �a-ha-pengampun, �ang �aha-pengasih.

  2216 Dua huruf pertama adalah sama dengan dua huruf permulaan Surat 40; tiga huruf terakhir: ‘Ain adalah kependekan dari ‘Âlim artinya �ang �aha-tahu. Sin kependekan dari Samî’ artinya �ang �aha-mendengar. Qâf kependekan dari Qadîr artinya �ang �aha-kuasa.

  2217 Artinya ialah, orang jahat minta supaya segera dijatuhi siksaan, tetapi kasih sayang Allah menahan itu. KataAllah menahan itu. Kata menahan itu. Kata langit pecah di tempat lain dalam Qur’an digunakan untuk menyatakan tak senangnya Tuhan akan ajaran Kristen tentang ketuhanan Nabi ‘Isa (19:90-91). Kemurkaan Tuhan kepada kejahatan manusia amat besar, tetapi kasih sayang-Nya menghapuskan semuanya. �alaikat memintakan pengampunan bagi manusia menunjukkan bahwa Allah sendiri menghendaki untukAllah sendiri menghendaki untuk sendiri menghendaki untuk mengampuni manusia. Perbuatan manusia adakalanya tak pantas untuk mendapat pengampunan, tetapi �ang �aha-pengampun adalah sifat Tuhan, dan sifat Tuhan itu dilaksanakan melalui permohonan �alaikat.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1327Surat 42 Keputusan Tuhan diberikan

  Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, Allah mengawasiAllah mengawasi mengawasi mereka; dan engkau tak sekali-kali menanggung mereka.

  Dan demikianlah Kami wahyukan kepada engkau Qur’an bahasa Arab, agar engkau memperingatkan ibu-kota dan orang-orang sekelilingnya,2218 dan memberi peringatan tentang hari Ber-kumpul, yang tak ada keragu-raguan di dalamnya. Segolongan ada di Surga, dan segolongan lagi ada di Neraka yang membakar.

  Dan sekiranya Allah menghendaki,Allah menghendaki, menghendaki, niscaya Ia jadikan mereka satu umat, tetapi Ia memasukkan siapa saja yang Ia kehendaki dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang lalim, mereka tak mem-punyai pelindung dan tak mempunyai pula penolong.

  Atau apakah mereka mengambil pelindung selain Dia? Tetapi Allah ada-Allah ada- ada-lah Pelindung, dan Ia memberi hidup kepada yang mati, dan Ia adalah �ang �aha-berkuasa atas segala sesuatu.

  Ruku’ 2 Keputusan Tuhan diberikan

  Dan dalam hal apa saja kamu berselisih, maka keputusan tentang itu ada pada Allah. Itulah Allah, Tuhanku;Allah. Itulah Allah, Tuhanku;. Itulah Allah, Tuhanku;Allah, Tuhanku;, Tuhanku;

  2218 Ummul-Qurâ ialah �akkah, yang disebut ibu kota karena �akkah ditentukan untuk menjadi pusat rohani seluruh dunia; lihatlah tafsir nomor 799.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.ww

  w.aa

  iil.or

  g

  www.

  aaiil

  .org

 • 1328 Juz XXVAsy-Syura

  kepada-Nya aku bertawakal, dan kepa-da-Nya aku kembali.

  �ang menciptakan langit dan bu-mi. Ia membuat untuk kamu jodoh dari kalangan kamu sendiri, dan (membu-at) jodoh bagi ternak, dan (membuat) kamu berkembang biak dengan itu. Tak ada sesuatu yang seperti Dia. Dan Ia itu �ang �aha-mendengar, �ang �aha-melihat.2219

  Ia mempunyai perbendaharaan la-ngit dan bumi; Ia melapangkan rezeki dan menyempitkan itu kepada siapa-siapa yang Ia kehendaki. Sesungguh-nya Ia adalah �ang �aha-tahu akan segala sesuatu.

  Ia telah menjelaskan kepada ka-mu agama yang telah Ia perintahkan kepada Nuh, dan yang telah Kami wa-hyukan kepada engkau, dan yang telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan �usa dan ‘Isa, yaitu, tegakkanlah aga-ma, dan janganlah berpecah belah di dalam itu.2220 Sukar sekali bagi kaum musyrik (untuk menerima) apa yang

  2219 Tuhan begitu tak terperikan dan mengatasi segala konsepsi kebenda-an, hingga persamaan-Nya tak dapat diangan-angankan, sekalipun secara ibarat. Kata-kata yang diterjemahkan yang seperti Dia artinya seperti persamaan-Nya. Ia bukan saja di atas batas-batas kebendaan, melainkan pula di atas batas-batas tamsil.

  2220 Sudah sejak zaman permulaan, Qur’an mengumumkan bahwa agama yang diajarkan oleh Nabi Suci bukanlah agama baru, melainkan sepanjang menge-nai prinsip dasar ajaran-ajarannya, adalah sama dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi �usa dan Nabi ‘Isa. Ajaran pokok agama Islam beru-pa berserah-diri sepenuhnya kepada Allah, itu sebenarnya merupakan ajaran pokokAllah, itu sebenarnya merupakan ajaran pokok, itu sebenarnya merupakan ajaran pokok bagi agama umum umat manusia.

  11.

  12.

  13.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1329Surat 42 Keputusan Tuhan diberikan

  kamu serukan kepada mereka. AllahAllah memilih untuk diri-Nya siapa saja yang Ia kehendaki, dan Ia memimpin kepada-Nya siapa saja yang kembali (kepada-Nya).

  Dan tiada mereka berpecah-belah kecuali setelah ilmu datang kepada mereka, karena iri hati di antara mere-ka. Dan sekiranya tak ada firman yang mendahului dari Tuhan dikau, hingga batas waktu yang ditentukan, niscaya perkara akan diputuskan antara me-reka. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwarisi Kitab sepeninggal me-reka, mereka dalama keragu-raguan yang menggelisahkan tentang itu.2221

  �aka dari itu teruslah berdakwah, dan tetaplah seperti apa yang diperin-tahkan kepada engkau, dan janganlah mengikuti keinginan rendah mereka, dan katakanlah: Aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah ten-Allah ten- ten-tang Kitab, dan aku disuruh supaya berlaku adil antara kamu. Allah adalahAllah adalah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi ka-mi adalah amal kami, dan bagi kamu adalah amal kamu. Tak ada pertikaian antara kami dan kamu. Allah akanAllah akan akan

  2221 Kata ganti mereka dalam kalimat orang-orang yang diwarisi Kitab sepeninggal mereka, ini ditujukan kepada para Nabi. Orang-orang yang diwarisi Kitab sepeninggal para Nabi, menolak pekabaran yang dibawa oleh para Nabi itu. Tetapi mereka diberitahu bahwa siksaan mereka ditangguhkan sampai batas wak-tu yang ditentukan. Demikian undang-undang Tuhan yang telah mendahului dari Tuhan dikau, yakni perlawanan terhadap Kebenaran, yang mula-mula dapat meng-himpun kekuatan, dan yang rupa-rupanya mengalami kemenangan untuk beberapa waktu lamanya, tetapi akhirnya mengalami kegagalan; jadi terang sekali bahwa ada Tangan yang tak nampak yang memberi pertolongan kepada Kebenaran.

  14.

  15.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1330 Juz XXVAsy-Syura

  menghimpun kita semua, dan kepada-Nya tempat kembali.2222

  Adapun orang-orang yang ber-bantah tentang Allah setelah ketaatanAllah setelah ketaatan setelah ketaatan dipersembahkan kepada-Nya, dalih mereka tidaklah diterima di sisi Tuhan mereka, dan murka (Tuhan) akan me-nimpa mereka, dan mereka akan men-dapat siksaan yang dahsyat.2223

  Allah ialah �ang menurunkan Ki-Allah ialah �ang menurunkan Ki- ialah �ang menurunkan Ki-tab dengan Kebenaran, dan Neraca;2224

  2222 Alasannya adalah sederhana dan benar, Nabi Suci memberitahukan kepada para pengikut beliau tentang Wahyu yang diturunkan pada zaman permula-an, yakni beliau beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah tentang KitabAllah tentang Kitab tentang Kitab, beriman kepada semua wahyu yang diturunkan sebelum beliau, dan ajaran pokok dari Wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah sama dengan ajaran pokok dari Wahyu yang sudah-sudah. Seluruh persoalan begitu terang, sehingga tak perlu ada suatu perbantahan. Pada penutup ayat yang berbunyi Allah akan menghimpun akan menghimpun kita semua, terdapat harapan yang terang bahwa mereka akhirnya mau menerima Kebenaran.

  2223 Boleh jadi yang dituju oleh kalimat yang berbunyi orang-orang yang berbantah tentang Allah setelah ketaatan dipersembahkan kepada-NyaAllah setelah ketaatan dipersembahkan kepada-Nya setelah ketaatan dipersembahkan kepada-Nya ialah para pengikut Kitab Suci yang sudah-sudah, karena ramalan Kitab Suci itu mengharus-kan mereka taat kepada Nabi yang akan muncul sesudah mereka. Atau boleh jadi yang dimaksud ialah, setelah orang-orang masuk Islam, dan Islam telah berdiri tegak di Tanah Arab, sekalipun masih ada perlawanan sengit.

  2224 Susunan kalimatnya ialah, Allah menurunkan Kitab dan Neraca.Allah menurunkan Kitab dan Neraca. menurunkan Kitab dan Neraca. Neraca ialah apa yang dengan itu barang-barang ditimbang. Di tempat lain dalam Qur’an dikatakan: “Sesungguhnya Kami mengutus para Utusan dengan tanda bukti yang terang, dan bersama mereka Kami turunkan Kitab dan Neraca, agar manusia berlaku adil” (57:25). Jadi di sini jelaslah apa yang dimaksud menurunkan Neraca, yaitu agar manusia berlaku adil, dengan perkataan lain, ialah agar manusia mampu melaksanakan peraturan-peraturan yang termuat dalam Kitab Suci dengan adil. Ini adalah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Suci. Beliau bukan saja pengajar, melainkan pula memberi suri-tauladan. Peraturan-peraturan yang termuat dalam Kitab Suci itu berbentuk firman, dan Nabi Suci menerjemahkan itu dalam perbu-atan, sehingga manusia akan terpimpin pada jalan yang benar dengan mengikuti teladan beliau. Jadi teladan Nabi Suci adalah neraca yang sama pentingnya dengan Kitab Suci sebagai petunjuk yang benar bagi manusia. Kata mîzân atau neraca di sini biasanya diartikan ‘adl (adil) (LL), yang selanjutnya berarti menggunakan Kitab

  16.

  17.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1331Surat 42 Perlakuan Allah adalah adil

  dan apakah yang membuat engkau tahu bahwa boleh jadi Sa’ah sudah dekat.

  Orang-orang yang tak beriman kepada itu menggesa-gesakan itu; dan orang-orang yang beriman takut akan itu, dan mereka tahu bahwa itu adalah benar. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang berbantah tentang Sa’ah, mereka dalam kesesatan yang jauh.

  Allah adalah �ang �aha-murahAllah adalah �ang �aha-murah adalah �ang �aha-murah hati kepada hamba-hamba-Nya; Ia memberi rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki; dan Ia adalah �ang �a-ha-kuat, �ang �aha-perkasa.

  Ruku’ 3 Perlakuan Allah adalah adilAllah adalah adil adalah adil

  Barangsiapa menghendaki (hasil) ladang di Akhirat, Kami akan menam-bah dia dalam (penghasilan) ladang-nya; dan barangsiapa menghendaki (hasil) ladang di dunia, Kami akan memberi dia sebagian itu; dan ia tak mempunyai bagian di Akhirat.

  Atau apakah mereka mempunyai sekutu yang menyuruh mereka menja-lankan suatu agama yang tak diizinkan

  Suci dengan benar, yang ini benar-benar telah diperlihatkan oleh Nabi Suci sendiri berupa percontohan beliau. �enurut mufassir lain, mîzân di sini berarti undang-undang (Bd, JB), yang dengan neraca itu hak dan kewajiban manusia ditimbang. Perhatikanlah bagaimana Qur’an menggunakan istilah kebendaan diubah menja-di istilah kerohanian. Dengan merealisasikan sebaik-baiknya hal itu, orang dapat menghilangkan banyak kesukaran dalam mempelajari Qur’an Suci.

  18.

  19.

  20.

  21. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1332 Juz XXVAsy-Syura

  oleh Allah? Dan sekiranya tak ada sab-Allah? Dan sekiranya tak ada sab-? Dan sekiranya tak ada sab-da keputusan, niscaya akan diputus-kan antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang lalim akan mendapat sik-saan yang pedih.2225

  Engkau akan melihat orang-orang yang lalim akan merasa takut karena apa yang mereka usahakan, dan itu pasti menjatuhi mereka. Dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik ada dalam Taman-taman Surga, me-reka akan mendapat apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itulah karunia yang besar.

  Itulah apa yang Allah memberiAllah memberi memberi kabar baik kepada hamba-hamba-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Katakan: Aku tak minta upah kepada kamu sebagai imbalan perkara ini, selain kecintaan kepada kaum kerabat.2226 Dan barang-

  2225 Sabda keputusan artinya keputusan yang telah dijatuhkan, yaitu orang-orang yang berdosa akan diberi tangguh, sehingga mereka mempunyai ke-sempatan untuk memperbaiki dirinya.

  2226 Pada umumnya para mufassir mengira bahwa kecintaaan kepada ka-um keluarga yang diperintahkan di sini, adalah kecintaan kepada keturunan Nabi Suci (âlihî); tetapi dalam kata-kata ini tak ada sesuatu yang memberi hak kepada kita untuk membatasi arti kata-kata itu. Adapun arti yang betul dari kata-kata itu ialah “Aku tak minta upah kepada kamu sebagai imbalan perkara ini, apa yang aku minta ialah agar kamu mencintai kerabat kamu sendiri”. Pernyataan bahwa Nabi Suci tak minta upah sama sekali kepada orang-orang, ini disebutkan berulangkali dalam Qur’an; orang yang mengajarkan kebajikan tak pernah minta upah. Apa yang beliau minta ialah agar mereka hidup damai dan rukun satu sama lain. Bangsa Arab mempunyai hubungan kerabat satu sama lain, namun mereka senantiasa dalam ke-adaan perang yang tak ada henti-hentinya. �ereka diberitahu supaya menghentikan pertempuran dengan bangsa sendiri. Di tempat lain dalam Qur’an terdapat uraian yang agak mirip dengan itu: “Aku tak minta upah kepada kamu sebagai imbalan perkara ini kecuali apa yang ia hendak mengambil satu jalan yang menuju kepada

  22.

  23.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1333Surat 42 Perlakuan Allah adalah adil

  siapa berusaha kebaikan, Kami akan memberi tambahan kebaikan kepada-nya. Sesungguhnya Allah itu �ang �a-Allah itu �ang �a- itu �ang �a-ha-pengampun, �ang �aha-syukur.

  Atau apakah mereka berkata: Ia telah membuat-buat kebohongan ke-pada Allah. �aka jika Allah menghen-Allah. �aka jika Allah menghen-. �aka jika Allah menghen-Allah menghen- menghen-daki, Ia akan menyegel hati engkau.2227 Dan Allah menghapus kepalsuan danAllah menghapus kepalsuan dan menghapus kepalsuan dan menguatkan Kebenaran dengan fir-man-Nya.2228 Sesungguhnya Ia adalah �ang �aha-tahu apa yang ada dalam hati.

  Dan Ia adalah �ang menerima to-bat hamba-hamba-Nya, dan Ia meng-ampuni perbuatan jahat, dan Ia tahu apa yang kamu kerjakan.

  Dan Ia mengijabahi (doa) orang-orang yang beriman dan berbuat baik,

  Tuhannya” (25:57). Dalam dua ayat tersebut, apa yang diminta oleh Nabi Suci bu-kanlah upah untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan orang-orang itu sendiri; khususnya dalam ayat kedua, agar mereka berjalan di jalan Allah, atau menempuhAllah, atau menempuh, atau menempuh kehidupan yang suci, sedangkan dalam ayat pertama, agar mereka mencintai satu sama lain. Jadi, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia adalah sendiAllah dan cinta kepada sesama manusia adalah sendi dan cinta kepada sesama manusia adalah sendi agama yang diajarkan oleh dua ayat tersebut. Tetapi menurut sebagian mufassir, kata qurba di sini sama artinya dengan kata qurba yang artinya dekat; adapun yang dimaksud ialah agar manusia mempunyai kecintaan untuk mencapai derajat yang dekat pada Allah (R).Allah (R). (R).

  2227 Hati Nabi Suci disegel bukanlah berarti hati beliau disegel terhadap Kebenaran yang diwahyukan kepada beliau, melainkan membuat hati beliau sela-mat dari caci-maki para musuh, yang mencaci-maki Nabi Suci dan menyebut beliau pendusta. Selain itu, arti ini sesuai dengan kalimat di muka dan di belakangnya, karena dengan menghapus kepalsuan dan menguatkan Kebenaran, caci-maki para musuh akan dihentikan, dengan demikian hati Nabi Suci diselamatkan dari caci-maki para musuh.

  2228 Kalimat ini mengandung ramalan-ramalan yang terpenuhinya ramal-an itu akan menegakkan Kebenaran.

  24.

  25.

  26.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1334 Juz XXVAsy-Syura

  dan Ia menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan orang-orang kafir akan mendapat siksaan yang dahsyat.

  Dan jika Allah melapangkan reze-Allah melapangkan reze- melapangkan reze-ki kepada hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan memberontak di bumi; tetapi Ia menurunkan itu dengan ukur-an yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Ia adalah �ang �aha-waspada, �ang �aha-melihat kepada hamba-hamba-Nya.

  Dan Ia adalah �ang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Ia membentangkan rahmat-Nya. Dan Ia adalah �ang �aha-melindungi, �ang �aha-terpuji.

  Dan di antara tanda bukti-Nya ialah terciptanya langit dan bumi dan apa yang Ia tebarkan di sana berupa makhluk hidup. Dan Ia dalah �ang �aha-kuasa untuk menghimpun me-reka, jika Ia kehendaki.

  Ruku’ 4 Hendaklah kaum mukmin bersabar

  Dan musibah apa saja yang me-nimpa kamu, itu dikarenakan apa yang diperbuat oleh tangan kamu dan Ia memberi maaf sebanyak-banyaknya.

  Dan kamu tak dapat melepaskan diri dari bumi. Dan di luar Allah, kamuAllah, kamu, kamu tak mempunyai pelindung dan tak pu-la penolong.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1335Surat 42 Hendaklah kaum mukmin bersabar

  Dan di antara tanda bukti-Nya ialah kapal-kapal di laut bagaikan gu-nung.

  Jika Ia menghendaki, Ia mem-berhentikan angin, sehingga (kapal-kapal) itu diam tak bergerak di atas punggungnya. Sesungguhnya itu tanda bukti bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang bersyukur.

  Atau, Ia menghancurkan (kapal-kapal) itu karena apa yang telah me-reka kerjakan, dan Ia memberi maaf sebanyak-banyaknya.2229

  Dan agar orang-orang yang ber-bantah tentang ayat-ayat Kami menge-tahui. �ereka tak mempunyai tempat mengungsi.

  �aka barang apa saja yang dibe-rikan kepada kamu, itu adalah kese-nangan hidup di dunia, dan apa saja yang ada di sisi Allah adalah lebih baikAllah adalah lebih baik adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka.

  Dan orang-orang yang menying-kiri dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan manakala mereka marah mereka mengampuni.

  2229 Kapal yang disebutkan dalam dua ayat ini ialah kapal perkaranya ka-um kafir yang akhirnya akan dikaramkan; namun Allah memperlakukan merekaAllah memperlakukan mereka memperlakukan mereka dengan kasih sayang dengan mengampuni sebagian besar kejahatan yang mereka lakukan. Ayat berikutnya membuat arti itu lebih terang lagi dengan menarik per-hatian adanya kenyataan, bahwa uraian itu adalah suatu peringatan bagi orang-orang yang ber-bantah tentang ayat-ayat AllahAllah, sehingga mereka tak menemukan tempat pengungsian setelah kapal dikaramkan.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1336 Juz XXVAsy-Syura

  Dan orang-orang yang menurut kepada Tuhan mereka dan mene-gakkan shalat, dan orang-orang yang perkaranya (diputuskan) dengan mu-syawarah antara mereka, dan mereka membelanjakan sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka.berikan kepada mereka. kepada mereka.2230

  Dan orang-orang yang apabila penganiayaan yang besar menimpa mereka, mereka membela diri.2231

  Dan pembalasan suatu kejahatan

  2230 Wahyu yang diturunkan pada zaman �akkah permulaan, di mana tercantum kalimat orang-orang yang perkaranya diputuskan dengan musyawa-rah antara mereka adalah penting sekali. Dalam ayat ini, seperti juga di tempat lain, kaum �uslimin disuruh menjalankan shalat dan membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Namun di antara dua macamAllah kepada mereka. Namun di antara dua macam kepada mereka. Namun di antara dua macam perintah itu, yang selalu dicantumkan bersama dalam Qur’an, dicantumkan perin-tah ketiga yang berbunyi: “Dan orang-orang yang perkaranya diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. Sudah terang bahwa pada zaman permulaan, kaum �uslim tak memutuskan perkara penting, yang untuk memutuskan perkara itu me-reka memerlukan Majlis Syura, namun di antara dua perintah yang menjadi sendi kehidupan hakiki agama Islam, disisipkan perintah ketiga, yang memerintahkan supaya mengadakan peraturan, mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Perintah itu terang sekali dimaksud untuk mempersiapkan kaum �uslimin mulai melaksanakan urusan pemerintahan yang penting-penting, dan segala perkara yang berhubungan dengan pemerataan umat. Kata amr, yang kami terjemahkan perka-ra, itu sebenarnya berarti perintah; amrullâh atau perintah AllahAllah acapkali berarti tegaknya Kerajaan Allah, yang artinya Kerajaan Islam. Oleh karena itu, digunakan-Allah, yang artinya Kerajaan Islam. Oleh karena itu, digunakan-, yang artinya Kerajaan Islam. Oleh karena itu, digunakan-nya kata amr di sini, mengisyaratkan Kerajaan Islam, yang segala urusannya harus dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan asas Pemerintahan dengan Parlemen, dan ide Pemerintahan dengan Parlemen itu te-lah dipraktekkan sebaik-baiknya oleh Khalifah zaman permulaan, tatkala Khalifah menyerahkan segala urusan penting untuk dibicarakan oleh �ajlis Syura. Sungguh aneh bahwa pada dewasa ini Pemerintahan dengan Parlemen itu dipandang oleh orang-orang Eropa sebagai lembaga yang asing bagi Islam dan tak cocok bagi orang-orang Islam.

  2231 Kata intashara jika tersendiri berarti ia membela diri terhadap orang yang melukainya (LL); jika intashara diikuti oleh min, artinya membalas dendam. Oleh karena intashara di sini tak diikuti dengan min, maka arti yang pertama yang diterapkan di sini.

  38.

  39.

  40.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1337Surat 42 Hendaklah kaum mukmin bersabar

  adalah siksaan yang setimpal dengan (kejahatan) itu, tetapi barangsiapa memberi maaf dan memperbaiki diri, maka ganjarannya ada pada Allah. Se-Allah. Se-. Se-sungguhnya Ia tak suka kepada orang-orang yang lalim.2232

  Dan barangsiapa membela diri se-telah ia dianiaya, mereka adalah orang yang tak ada jalan (untuk mencela)

  Jalan (untuk mencela) hanyalah bagi orang yang menganiaya manusia dan memberontak di bumi dengan tak benar. �ereka akan mendapat siksaan yang pedih.

  Dan barangsiapa sabar dan mem-beri ampun, sesungguhnya itu adalah golongan perkara yang harus diniati dengan kuat.

  2232 Peraturan yang luhur bertalian dengan mengampuni kejahatan di-uraikan di sini. Peraturan itu menetapkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal dengan kejahatan itu. Hendaklah diingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan, disebut sayyi’ah atau kejahatan, karena Bang-sa Arab berbicara tentang pembalasan terhadap kejahatan dengan menggunakan istilah kejahatan itu; lihatlah tafsir nomor 27. Dan hendaklah diingat pula bahwa hukuman itu harus setimpal dengan kejahatan itu. Suatu pembalasan yang adil dan penting. Axioma yang indah itu diberikan oleh orang yang rakyatnya mempunyai kebiasaan membunuh seluruh kabilah, hanya disebabkan kesalahan sepele dari salah seorang anggota kabilah itu. Selanjutnya pengampunan tidaklah diabaikan, dan tidak pula diajarkan dengan cara yang tidak mungkin dipraktekkan. Dalam Islam tak ada ajaran yang kelewat batas seperti gigi harus dibalas dengan gigi dan tak pula sebaliknya, misalnya barangsiapa ditampar pipi kanannya, ia harus me-nyerahkan pipi kirinya, atau menyerahkan mantelnya kepada orang yang telah mengambil bajunya dengan paksa. Islam mengambil jalan tengah dan jalan indah, yakni pengampunan itu diberikan, apabila pengampunan itu dapat memperbaiki perkara dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang menjalankan kesalahan. Tu-juan yang harus tetap diingat ialah memperbaiki diri, baik itu dicapai dengan jalan menjatuhkan hukuman yang setimpal, atau dengan jalan pengampunan.

  41.

  42.

  43.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1338 Juz XXVAsy-Syura

  Ruku’ 5 Wahyu menunjukkan jalan yang benar

  Dan barangsiapa dibiarkan ter-sesat oleh Allah, ia tak mempunyaiAllah, ia tak mempunyai, ia tak mempunyai pelindung sesudah Dia. Dan engkau akan melihat orang-orang yang lalim tatkala mereka melihat siksaan, me-reka berkata: Apakah ada jalan untuk kembali?

  Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan kepada (siksaan) itu de-ngan menunduk karena merasa hina, mereka memandang dengan pan-dangan ketakutan. Dan orang-orang yang beriman berkata: Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari Kiamat. Ingat, sesungguhnya orang-orang yang lalim ada dalam siksaan yang lama sekali.

  Dan di luar Allah mereka takAllah mereka tak mereka tak mempunyai pelindung yang akan me-nolong mereka. Dan barangsiapa dibi-arkan tersesat oleh Allah, ia tak dapatAllah, ia tak dapat, ia tak dapat menemukan jalan.

  Patuhilah seruan Tuhan kamu se-belum datangnya hari dari Allah yangAllah yang yang tak dapat ditolak lagi. Kamu tak akan mempunyai tempat berlindung pada hari itu, dan kamu tak dapat pula ber-buat ingkar.

  Tetapi jika mereka berpaling, ma-ka Kami tak mengutus engkau sebagai

  44.

  45.

  46.

  47.

  48.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1339Surat 42 Wahyu menunjukkan jalan yang benar

  pengawas atas mereka. Tugas engkau itu tak ada lain kecuali menyampaikan. Dan sesungguhnya jika Kami icipkan kepada manusia rahmat dari Kami, mereka bergembira dengan itu; dan jika mereka ditimpa keburukan karena apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka, maka sesungguhnya manusia itu tak berterima kasih.

  Kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Ia menciptakan apaAllah. Ia menciptakan apa. Ia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ia menganugerah-kan anak perempuan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan menganu-gerahkan anak laki-laki kepada siapa saja yang Ia kehendaki.

  Atau Ia menganugerahkan dua-duanya, pria dan wanita; dan kepada siapa saja yang Ia kehendaki Ia buat mandul. Sesungguhnya Dia itu �ang �aha-tahu, �ang �aha-kuasa.2234

  Dan bagi manusia, tiada AllahAllah akan bersabda kepadanya, kecuali de-ngan Wahyu, atau dari belakang tirai, atau dengan mengutus seorang Utus-an dan mewahyukan dengan izin-Nya apa yang Ia kehendaki.2235 Sesungguh-

  2234 �elahirkan anak perempuan itu dipandang oleh Bangsa Arab sebagai malapetaka (lihatlah 16:58-59); ini disebabkan karena rendahnya derajat wanita dalam masyarakat. Perubahan yang mengagumkan yang dilaksanakan oleh Islam mengenai kedudukan wanita, ini telah diisyaratkan seterang-terangnya dalam Wahyu yang diturunkan pada zaman permulaan, dimana anak perempuan lebih didahulukan daripada anak laki-laki.

  2235 Ayat ini menerangkan bagaimana Allah bersabda, atau memberitahu-Allah bersabda, atau memberitahu- bersabda, atau memberitahu-kan kehendak-Nya kepada manusia. Di sini disebutkan tiga cara: (1) Dengan wahy; yang biasanya kata ini diterjemahkan Wahyu. Tetapi makna asli kata wahy ialah

  49.

  50.

  51.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1340 Juz XXVAsy-Syura

  nya Ia adalah �ang �aha-luhur, �ang �aha-bijaksana.

  Dan demikianlah2236 Kami wahyu-kan kepada engkau suatu Kitab yang membangkitkan ruh2236a dengan pe-rintah Kami. Engkau tak tahu apakah Kitab itu, dan tak (tahu pula apakah) Iman itu; tetapi Kami membuat itu ca-haya, yang dengan itu Kami memberi petunjuk kepada siapa saja yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau be-

  isyarat yang cepat, dan oleh karena ada berbagai jenis Wahyu yang diutarakan di sini, maka arti yang dimaksud pasti makna yang asli dari kata itu. Oleh sebab itu, sabda yang diilhamkan, yang masuk dalam kalbu para Nabi dan orang-orang tulus, itu disebut Wahyu, karena sabda itu semacam isyarat yang cepat yang langsung diilhamkan dalam hati orang yang menerima ilham (ilqa’un fir-rau’i). Dalam ar-ti inilah suatu Wahyu yang disebutkan dalam Qur’an, diberikan kepada ibu Nabi �usa (28:7), dan kepada para murid Nabi ‘Isa yang bukan Nabi (5:111). (2) Cara Allah bersabda kepada hamba-Nya yang kedua ialah Ia bersabda dari belakang tirai, bersabda kepada hamba-Nya yang kedua ialah Ia bersabda dari belakang tirai, seperti pemandangan yang diperlihatkan dalam ru’ya yang mengandung arti yang dalam, atau sabda yang didengar oleh orang yang menerima ilham seakan-akan dari belakang tirai. (3) Bentuk Wahyu yang ketiga ialah melalui Utusan yaitu �alaikat yang dipilih oleh Tuhan �ang �aha-kuasa untuk menyampaikan risalah-Nya kepa-da orang yang Ia kehendaki untuk diberi sabda. Inilah bentuk Wahyu yang paling tinggi, dan demikian itulah wahyu berupa Qur’an yang diberikan kepada Nabi Suci, yang dibacakan oleh �alaikat Jibril. Ini disebut Wahyu matluww atau Wahyu yang dibacakan. Wahyu semacam ini hanya diberikan kepada para Nabi, sedangkan ke-dua Wahyu sebelumnya, dapat pula diberikan kepada orang-orang tulus yang bu-kan Nabi. Tetapi hendaklah diingat bahwa dalam semua itu, orang yang menerima Wahyu diberi semacam indra lain. Ia melihat apa yang orang lain tak melihatnya, dan ia mendengar Sabda yang orang lain tak mendengarnya. Oleh karena itu, ia mendengar, melihat dan merasakan dengan apa yang disebut indera rohani, yang orang-orang lain tak dapat mendengar, melihat atau merasakan.

  2236 Kata demikianlah ditujukan kepada cara terakhir tentang penerimaan Wahyu, karena Qur’an Suci itu dikatakan diemban oleh �alaikat Jibril (2:97) atau Ruh yang dipercaya (26:93).

  2236a Dapat dipastikan bahwa kata ruh yang digunakan di sini berarti Wa-hyu, dan bukan berarti jiwa. Qur’an disebut ruh, karena Qur’an memberi hidup kepada dunia yang mati. Bumi yang mati akan dihidupkan lagi dengan Qur’an.

  52.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1341Surat 42 Wahyu menunjukkan jalan yang benar

  nar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang benar.

  Jalan Allah, �ang (segala) apaAllah, �ang (segala) apa, �ang (segala) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan-Nya. Ingat, sesungguhnya segala perkara akan kembali kepada Allah.Allah..

  53.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • SURAT 43 ZUKHRUF : EMAS

  (Diturunkan di Makkah, 7 ruku’, 89 ayat)

  Ini adalah golongan Surat Hâ Mîm yang keempat, dinamakan Zukhruf atau emas, diambil dari kata zukhruf yang disebutkan dalam ayat 35 yang mengurai-kan bahwa bukan emas dan perak dan perhiasan duniawi, melainkan perbuatan baiklah yang diterima oleh Allah; sebenarnya, barang-barang inilah (emas, perak,Allah; sebenarnya, barang-barang inilah (emas, perak,; sebenarnya, barang-barang inilah (emas, perak, dan perhiasan duniawi) yang menyelewengkan manusia dari Kebenaran. Adapun diturunkannya Surat ini, lihatlah Kata Pengantar Surat 40.

  Surat ini diawali dengan uraian tentang diturunkannya wahyu Al-Qur’an dari Tuhan �ang �aha-kuasa, sama seperti Surat-surat golongan Hâ Mîm lainnya. Di sini kita diberitahu bahwa peringatan bukanlah tak diberikan kepada umat karena mereka durhaka, melainkan Wahyu tetap diberikan kepada manusia sebagai nikmat dari Allah �ang �aha-pengasih. Ruku’ kedua dicurahkan untuk mengutuk berbagaiAllah �ang �aha-pengasih. Ruku’ kedua dicurahkan untuk mengutuk berbagai �ang �aha-pengasih. Ruku’ kedua dicurahkan untuk mengutuk berbagai macam kemusyrikan. Ruku’ ketiga dimulai dengan uraian tentang Nabi Ibrahim, Bapak dari kebanyakan manusia pilihan Allah; dan setelah menguraikan ditolaknyaAllah; dan setelah menguraikan ditolaknya; dan setelah menguraikan ditolaknya Nabi Suci, ruku’ ini menjawab sanggahan tentang mengapa orang yang berpengaruh atau orang yang kaya tak dipilih untuk menyampaikan Risalah Ilahi. Sehubungan dengan itu, kita diberitahu, bahwa bukan karena mempunyai emas dan perak orang itu besar dalam penglihatan Allah. Ruku’ keempat menerangkan bahwa Qur’anAllah. Ruku’ keempat menerangkan bahwa Qur’an. Ruku’ keempat menerangkan bahwa Qur’an akan membuat suatu bangsa mencapai kebesaran sejati; oleh karena itu, orang yang menolak Qur’an karena disesatkan oleh kawan-kawannya yang jahat, akan merasa menyesal atas perbuatan mereka. Ruku’ kelima menerangkan, bagaimana penguasa yang kuat seperti Fir’aun dibinasakan, tatkala ia menolak untuk mendengarkan Kebenaran yang diwahyukan kepada Nabi �usa. Uraian tentang Nabi �usa segera diikuti oleh uraian tentang Nabi ‘Isa dalam ruku’ keenam, mengingat penyembahan berhala kaum musyrik Arab dibenarkan oleh ajaran Kristen dengan ketuhanan Nabi ‘Isa, yang dalam ruku’ ini ditolak. Ruku’ terakhir memperbandingkan kontrasnya nasib dua golongan, kaum mukmin dan kaum kafir.[]ww

  w.aa

  iil.or

  g

  www.

  aaiil

  .org

 • 1343Surat 43 Wahyu adalah nikmat Tuhan

  Ruku’ 1 Wahyu adalah nikmat Tuhan

  Dengan nama Allah �ang �aha-pemu-Allah �ang �aha-pemu- �ang �aha-pemu-rah, �ang �aha-pengasih.

  Allah �ang �aha-pemurah. �ang �aha-pemurah.

  Demi Kitab yang terang.

  Sesungguhnya Kami membuat itu Qur’an berbahasa Arab agar kamu mengerti.

  Dan sesungguhnya itu dalam Aslinya Kitab yang ada pada Kami, yang sung-guh luhur, yang penuh hikmah.2237

  Lalu apakah Kami menjauhkan sama sekali Peringatan dari kamu karena kamu kaum yang melampaui batas?2238

  2237 Kata ummul-Kitâb makna aslinya induk atau aslinya Kitab; dan Surat permulaan (Surat Al-Fâtihah) dikenal juga dengan nama itu, karena Surat Al-Fâ-tihah adalah intisari yang mengandung seluruh Qur’an. Tetapi kata ummul-Kitâb di sini berarti sumber asli �� yaitu ilmu Allah �� yang dari sumber itu datanglah Qur’an;Allah �� yang dari sumber itu datanglah Qur’an; �� yang dari sumber itu datanglah Qur’an; adapun artinya ialah, Qur’an tak dapat dirusak, karena Qur’an itu ada dalam Ilmu Ilahi. Kata-kata itu sebenarnya mengandung ramalan yang diucapkan pada waktu Nabi Suci masih sendiri dan dalam keadaan tak berdaya, yang meramalkan bahwa Qur’an akan diluhurkan di dunia, karena posisi Qur’an itu dalam Ilmu Ilahi. �asih ada lagi keterangan tentang ummul-Kitâb, yakni kata itu mengisyaratkan ramalan yang terang tentang datangnya Nabi Suci, sebagaimana diterangkan dalam Bibel, Kitab Ulangan 18:15-18.

  2238 Di sini kata dzikr dapat diterjemahkan peringatan atau kemuliaan. Jika kami ambil terjemahan pertama, maka artinya ialah Allah tak akan menahanAllah tak akan menahan tak akan menahan dia untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang melebihi batas; jika kami ambil terjemahan yang kedua, maka artinya ialah Allah bermaksud meninggikanAllah bermaksud meninggikan bermaksud meninggikan derajat orang-orang yang tadinya begitu melebihi batas sehingga tak mempunyai harapan lagi untuk diadakan perbaikan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1344 Juz XXVZukhruf

  Dan berapa banyak Nabi yang telah Kami utus di kalangan orang-orang zaman dahulu?

  Dan tiada datang kepada mereka seorang Nabi melainkan mereka mem-perolok-olokkan dia.

  Lalu Kami binasakan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka dalam keberanian, dan percontohan orang-orang zaman dahulu telah berlalu.2239

  Dan jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan berkata: �ang menciptakan itu ialah �ang �aha-perkasa, �ang �aha-tahu.

  �ang membuat bumi sebagai per-istirahatan bagi kamu, dan di sana membuat jalan untuk kamu, agar ka-mu berjalan di jalan yang benar.

  Dan �ang menurunkan air dari awan menurut ukuran, lalu dengan itu Kami menghidupkan tanah yang mati; demikian pula kamu akan dikeluar-kan.2240

  2239 Di sini kita diberitahu bahwa Allah akan membinasakan mereka, se-Allah akan membinasakan mereka, se- akan membinasakan mereka, se-bagaimana para musuh Kebenaran yang kuat-kuat sebelum mereka telah dibina-sakan.

  2240 Di sini orang disuruh memperhatikan adanya undang-undang yang bekerja di alam fisik, untuk memberi kesan bahwa di alam rohani pun memerlu-kan undang-undang semacam itu. Sebagaimana hujan yang turun dari langit dapat menghidupkan bumi yang mati, demikian pula Wahyu Ilahi pun dapat menghi-dupkan kembali orang-orang yang tenggelam dalam kebodohan dan kepercayaan takhayul, yaitu orang-orang yang mati rohaninya, akhlaknya dan budinya.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1345Surat 43 Kaum musyrik dikutuk

  Dan �ang menciptakan semua barang berpasang-pasang, dan �ang membuat untuk kamu kapal dan ter-nak, yang kamu naiki.

  Agar kamu duduk dengan tetap di atas punggungnya, lalu kamu ingat akan nikmat dari Tuhan kamu tatkala kamu duduk dengan tetap di atasnya, dan kamu berkata: �aha-suci Tuhan �ang membuat itu untuk melayani ka-mi, dan kami tak mampu mengerjakan itu.

  Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami.

  Dan mereka mengakukan kepada-Nya sebagian hamba-Nya.2240a Sesung-guhnya manusia itu terang sekali tak berterima kasih.

  Ruku’ 2 Kaum musyrik dikutuk

  Atau apakah Ia memungut anak perempuan dari apa yang Ia ciptakan, dan memilih kamu mempunyai anak laki-laki?2240b

  2240a �ang dituju di sini ialah ajaran Kristen tentang mengakukan anak laki-laki kepada Allah, dan ayat berikutnya menunjuk kepada ajaran kaum musyrikAllah, dan ayat berikutnya menunjuk kepada ajaran kaum musyrik, dan ayat berikutnya menunjuk kepada ajaran kaum musyrik tentang mengakukan anak perempuan kepada Allah.Allah..

  2240b Persoalan ini dibicarakan pula dalam 16:57-58 dan 37:149-153. Da-lam ayat yang tersebut belakangan terdapat uraian yang terang tentang disebutnya �alaikat oleh mereka sebagai anak perempuan Allah: “Atau apakah Kami mencip-Allah: “Atau apakah Kami mencip-: “Atau apakah Kami mencip-takan �alaikat wanita, sedangkan mereka menyaksikan” (35:150). Kata-kata seru-pa itu dicantumkan pula dalam ayat 19. Ayat berikutnya menerangkan betapa tak jujurnya mereka, karena mereka mengakukan anak perempuan kepada Allah, tetapiAllah, tetapi, tetapi mereka sendiri tak menyukai anak perempuan.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1346 Juz XXVZukhruf

  Dan tatkala salah seorang di an-tara mereka diberi kabar tentang apa yang ia kemukakan sebagai tamsil bagi Tuhan �ang �aha-pemurah, mukanya menjadi hitam dan ia marah sekali.

  Apakah orang yang dihiasi dengan perhiasan dan tak mampu membu-at terang pembicaraan pada waktu berbantah (pantas menjadi sekutu Allah)?)?2241

  Dan mereka membuat �alaikat, yang itu adalah hamba Tuhan �ang �aha-pemurah, wanita.2241a Apakah mereka menyaksikan terciptanya (�a-laikat) itu? Kesaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya.

  Dan mereka berkata: Jika Tuhan �ang �aha-pemurah menghendaki, niscaya kami tak akan menyembah mereka. �ereka tak mempunyai ilmu tentang itu; mereka tiada lain hanya-lah berdusta.

  2241 �ang dimaksud oleh ayat ini ialah berhala yang dihiasi dengan perhi-asan. Ketidak-mampuan berhala untuk bicara itu dikemukakan oleh Nabi Ibrahim sebagai bukti bahwa itu bukan Tuhan (21:63), dan ketidak-mampuan berhala un-tuk menjawab seruan orang yang menyembahnya itu dikemukakan sebagai bukti bahwa anak sapi emas itu bukan Tuhan (20:89). Hendaklah diingat bahwa dua ajaran, yakni mengakukan �alaikat sebagai anak perempuan Allah dan menyem-Allah dan menyem- dan menyem-bah tuhan wanita itu agaknya dihubungkan satu sama lain dalam pikiran orang Arab. Hal ini bukan saja terang dari yang diuraikan di sini dan dalam 37:149-153, melainkan terang pula dari wahyu yang diturunkan lebih awal lagi. Demikianlah Qur’an membicarakan ajaran mengakukan �alaikat sebagai anak perempuan AllahAllah (53:27), setelah Qur’an menyebutkan tiga berhala wanita: Latta, ‘Uzza dan �anat, dan Qur’an terang-terangan mencela penyembahan tiga berhala itu (53:19-23), jadi itu menunjukkan adanya huhungan yang erat di mana berdiri dua ajaran itu.

  2241a Lihatlah tafsir nomor 635 yang menerangkan bahwa tiap-tiap kabilah Arab mempunyai berhala wanita.

  17.

  18.

  19.

  20.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1347Surat 43 Pilihan Allah bagi seorang Nabi

  Atau apakah sebelum ini Kami berikan kepada mereka satu Kitab kepada mereka satu Kitab sehingga mereka berpegang teguh ke-padanya?

  Tidak, malahan mereka berkata: Sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami pada suatu haluan, dan sesungguhnya kami dipimpin oleh jejak-jejak mereka.

  Dan demikianlah, Kami tak meng-utus juru ingat sebelum engkau dalam suatu kota, melainkan orang yang kaya dalam (kota) itu berkata: Sesungguh-nya kami menemukan ayah-ayah ka-mi mengikuti suatu agama, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka.

  (Juru ingat) itu berkata: Apakah kendati aku mendatangkan kepada ka-mu pimpinan yang lebih baik daripada apa yang kamu temukan diikuti oleh ayah-ayah kamu? �ereka berkata: Se-sungguhnya kami mengafiri apa yang dengan itu kamu diutus.

  �aka Kami jatuhkan hukuman ke-pada mereka, lalu lihatlah bagaimana kesu-dahan orang-orang yang men-dustakan.

  Ruku’ 3 Pilihan Allah bagi se�rang �abiAllah bagi se�rang �abi bagi se�rang �abi

  Dan tatkala Ibrahim berkata ke-pada orang tuanya dan kaumnya: Se-sungguhnya aku lepas dari apa yang kamu sembah.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1348 Juz XXVZukhruf

  Kecuali Tuhan �ang telah men-ciptakan aku, karena sesungguhnya Ia akan memimpin aku.

  Dan ia (Ibrahim) membuat itu ka-limah yang sambung-menyambung di kalangan anak-cucunya, agar mereka mau kembali.2242

  Tidak, malahan Aku biarkan mere-ka dan ayah-ayah mereka bersenang-senang sampai Kebenaran dan Utusan yang terang datang kepada mereka.

  Dan tatkala Kebenaran datang kepada mereka, mereka berkata: Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengafiri itu.

  Dan mereka berkata: �engapa Qur’an ini tak diturunkan kepada se-orang pria yang penting dari dua kota (kami)?2243

  Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan dikau? Kamilah yang membagi penghidupan mereka di du-nia antara mereka, dan Kamilah yang menaikkan derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka bersedia melayani sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan dikau itu

  2242 Ini menunjukkan bahwa Bangsa Arab mempunyai tradisi yang terus berlaku, bahwa moyang mereka yang besar, yaitu Nabi lbrahim, adalah orang yang menyiarkan ajaran Tauhid.

  2243 Dua kota yang dimaksud ialah �akkah dan Tha’if. �ereka tak akan mengikuti siapa pun selain orang yang amat penting di dunia, yaitu orang yang mempunyai banyak harta, atau orang yang berpangkat tinggi. Tingginya akhlak tak ada harganya dalam penglihatan mereka.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1349Surat 43 Perlawanan terhadap Kebenaran dijatuhi hukuman

  lebih baik dari apa yang mereka kum-pulkan.2244

  Dan sekiranya manusia tak menja-di satu umat (yang kafir), niscaya bagi orang yang kafir kepada Tuhan Yang �aha-pemurah, Kami buatkan atap dari perak bagi rumah-rumah mereka, dan tangga (dari perak) yang mereka naiki ke atasnya.2245

  Dan pintu-pintu (dari perak) bagi rumah-rumah mereka, dan sofa yang di atas itu mereka bersandar.

  Dan dari emas. Dan semua itu ada-lah kesenangan hidup di dunia; adapun Akhirat, di sisi Tuhan dikau, adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.

  Ruku’ 4 Perlawanan terhadap Kebenaran dijatuhi hukuman

  Dan barangsiapa berpaling dari

  2244 �asyarakat itu dilandasi dengan perbedaan-perbedaan derajat. Ha-nya melalui perbedaan derajat itulah masyarakat dapat diatur dan dikembangkan dalam suatu negara, baik Negara Sosialis seperti Rusia, maupun Negara Kapitalis seperti Eropa dan Amerika. Dari keadaan lahiriah manusia yang berbeda-beda itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa di alam rohani pun terdapat perbedaan-perbedaan derajat, dan ada sebagian manusia yang dipilih untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Tetapi pilihan Allah terhadap Kenabian bukanlah bergantung kepadaAllah terhadap Kenabian bukanlah bergantung kepada terhadap Kenabian bukanlah bergantung kepada harta, melainkan bergantung kepada nilai rohani.

  2245 Emas dan perak tak ada harganya atau nilainya dalam penglihatan Allah, dan Ia memberikan barang-barang itu kepada kaum kafir sebanyak yang, dan Ia memberikan barang-barang itu kepada kaum kafir sebanyak yang mereka suka, sekiranya tidak banyak umat yang tersesat karena godaan barang-barang itu. Tak sangsi lagi bahwa ayat ini menggambarkan keadaan dunia moderen, di mana seluruh kekuatan dicurahkan untuk mendapatkan kekayaan, dan kekayaan yang lebih banyak lagi, dan untuk mendapatkan keuntungan materi, dan keuntung-an materi yang lebih banyak lagi, dan ia menutup matanya terhadap nilai-nilai kehi-dupan moral, akibatnya, dunia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran total.

  33.

  34.

  35.

  36.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1350 Juz XXVZukhruf

  ingat kepada Tuhan �ang �aha-pe-murah, Kami tunjuk baginya suatu setan, maka jadilah (setan itu) kawan baginya.2246

  Dan sesungguhnya mereka meng-halang-halangi mereka dari jalan (yang benar), dan mereka mengira bahwa mereka terpimpin pada jalan yang benar.

  Sampai tatkala ia datang kepada Kami, ia berkata: Oh, sekiranya ada jarak antara aku dan engkau sejauh Ti-mur dan Barat,2247 maka buruk sekali kawan itu.

  Dan oleh karena kamu telah ber-buat aniaya, pada hari ini tak ada gu-nanya bagi kamu bahwa kamu berse-kutu dalam siksaan.

  Dapatkah engkau membuat men-dengar orang yang tuli atau memberi petunjuk kepada orang yang buta dan orang yang dalam kesesatan yang te-rang?

  �aka jika Kami mematikan eng-kau, Kami tetap akan menyiksa mere-ka sungguh-sungguh.

  2246 Sebagaimana diterangkan dalam ayat 37, yang dimaksud setan di sini ialah kawan yang jahat yang memimpin manusia kepada kejahatan.

  2247 Perkataan yang kami terjemahkan Timur dan Barat ialah masyriqaîn yang makna aslinya dua Timur. Tetapi dalam keadaan semacam itu bilangan ganda acapkali menunjukkan dua barang yang berlawanan. Jadi kata masyriqaîn berarti tempat terbitnya dan tempat terbenamnya matahari (LL).

  37.

  38.

  39.

  40.

  41. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1351Surat 43 Perlawanan Fir’aun kepada Nabi �usa

  Atau Kami akan memperlihatkan kepada engkau apa yang Kami janjikan kepada mereka,2248 sesungguhnya Ka-mi adalah �ang berkuasa atas mereka.

  �aka peganglah teguh apa yang Kami wahyukan kepada engkau; se-sungguhnya engkau berada di atas jalan yang benar.

  Dan sesungguhnya itu adalah per-ingatan bagi engkau dan bagi kaum engkau, dan engkau akan ditanya.

  Dan tanyakanlah kepada orang yang Kami utus sebelum engkau di an-tara para Utusan Kami: Apakah Kami pernah menunjuk tuhan-tuhan supaya disembah selain Tuhan �ang �aha-pemurah?

  Ruku’ 5 Perlawanan Fir’aun kepada �abi Musa

  Dan sesungguhnya Kami telah mengutus �usa dengan ayat-ayat Kami kepada Fir’aun dan para pemukanya, maka ia berkata: Sesungguhnya aku Utusan Tuhan sarwa sekalian alam.

  Tetapi tatkala ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami, lihat-lah! mereka memperolok-olokkan itu

  2248 Ayat 41 menerangkan undang-undang umum tentang hukuman orang jahat; biarpun Nabi Suci telah wafat, orang-orang jahat tetap akan dihukum. Tetapi agar undang-undang umum itu tidak menimbulkan salah paham, kita diberitahu dalam ayat berikutnya bahwa Nabi Suci akan melihat kekalahan musuh-musuh beliau dengan mata kepala sendiri.

  42.

  43.

  44.

  45.

  46.

  47. www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1352 Juz XXVZukhruf

  Dan tiada Kami memperlihatkan tanda bukti kepada mereka kecuali (tanda bukti) yang lebih besar daripa-da sesamanya.2250 dan Kami menimpa-kan siksaan kepada mereka agar mereka mau kembali.

  Dan mereka berkata: Wahai tu-kang sihir, menyerulah untuk kami ke-pada Tuhan dikau, sebagaimana yang Ia janjikan kepada engkau; niscaya kami akan mengikuti pimpinan yang benar.2251

  Tetapi tatkala siksaan Kami hi-langkan dari mereka, lihatlah! mereka ingkar janji.

  Dan Fir’aun mengumumkan kepa-da kaumnya, ucapnya: Wahai kaumku, bukankah kerajaan �esir itu kepunya-anku (demikian pula) sungai-sungai ini yang mengalir di bawahku? Apakah kamu tak melihat?

  �alahan aku lebih baik daripada orang yang hina ini, dan hampir-ham-pir tak dapat mengeluarkan perkataan dengan terang.

  2250 Artinya ialah bahwa tanda bukti yang besar-besar telah diperlihatkan, yang masing-masing lebih besar daripada tanda bukti sebelumnya. Sebagaimana kata akhun berarti saudara laki-laki, sekutu, sesama atau teman, demikian kata ukhtun (bentuk mu’annats �� wanita) berarti saudara perempuan, sesamanya atau teman (LL). �enurut R, kata ukhtun di sini berarti tanda bukti yang menda-huluinya.

  2251 Lihatlah Kitab Keluaran, bab 8, yang menerangkan bahwa setiap ka-li tanda bukti diperlihatkan kepada Fir’aun, dia minta kepada Nabi �usa supaya mendoakan agar siksaan segera disingkirkan, dengan janji bahwa dia tak akan me-musuhi Nabi �usa lagi.

  48.

  49.

  50.

  51.

  52.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1353Surat 43 Nabi ‘Isa dan Nabi �uhammad

  Lalu mengapa tak diberikan kepa-danya gelang emas?2252 atau �alaikat datang bersama dia berbondong-bon-dong?2253

  �aka ia menghasut dengan som-bong kepada kaumnya, dan mereka taat kepadanya. Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka.

  Lalu tatkala mereka tak menye-nangkan Kami, Kami jatuhkan hu-kuman kepada mereka, maka mereka Kami tenggelamkan semua.

  �aka mereka Kami jadikan barang yang telah lalu dan satu teladan bagi generasi mendatang.

  Ruku’ 6 �abi ‘Isa dan �abi Muhammad

  Dan tatkala anak laki-laki �aryam disebutkan sebagai contoh, lihatlah! kaum engkau memekikkan protes atas itu.2254

  2252 Dugaan Raja Fir’aun ialah, jika Nabi �usa itu Utusan Tuhan �ang �aha-perkasa, niscaya beliau itu raja, karena gelang emas itu mengandung arti kekayaan yang berlimpah-limpah. Di sini diterangkan bahwa dalih yang dikemu-kakan oleh Raja Fir’aun untuk menolak Nabi �usa adalah sama dengan dalih yang dikemukakan kaum Quraisy untuk menolak Nabi �uhammad.

  2253 Artinya, Nabi �usa datang dengan �alaikat, sebagaimana seorang raja yang datang dengan pasukannya.

  2254 Di beberapa tempat dalam Qur’an Suci, ajaran mengakukan anak ke-pada Tuhan �ang �aha-kuasa sangat dikecam. Kutukan semacam itu termuat pula dalam Surat ini, tersebut dalam ruku’ sebelum ruku’ terakhir. Tetapi tatkala kasus tentang Nabi ‘Isa disebutkan dalam Qur’an, kaum kafir keberatan atas penghor-matan yang diberikan kepada beliau, sedangkan berhala-berhala mereka dikecam. Itulah arti kalimat yang tercantum dalam ayat berikutnya: Apakah tuhan-tuhan

  53.

  54.

  55.

  56.

  57.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1354 Juz XXVZukhruf

  Dan mereka berkata: Apakah tu-han-tuhan kami itu lebih baik ataukah dia? �ereka tak mengemukakan itu kepada engkau kecuali hanya sebagai bantahan. Tidak, malahan mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

  Ia tiada lain hanyalah hamba (Ka-mi) yang Kami beri nikmat kepadanya dan Kami jadikan sebagai contoh bagi kaum Bani Israil.2255

  Dan jika Kami kehendaki, niscaya sebagian kamu Kami jadikan �alaikat yang mewakili (Kami) di bumi.

  Dan sesungguhnya itu adalah ilmu tentang Sa’ah,2256 maka janganlah ka-

  kamu itu lebih baik ataukah dia? �engapa penghormatan tak diberikan kepada tuhan-tuhan nasional mereka, sebagaimana penghormatan telah diberikan kepada tuhan-tuhannya bangsa lain, karena bukankah Nabi ‘Isa diakui sebagai tuhannya Bangsa Kristen?

  2255 Ayat ini memuat jawaban Qur’an terhadap keberatan yang disebutkan dalam ayat 57. Nabi ‘Isa bukanlah dihormati karena beliau dianggap sebagai Tuhan atau Anak Tuhan oleh Bangsa Kristen, melainkan karena Nabi ‘Isa adalah hamba Allah yang kepadanya Allah mengaruniakan nikmat-Nya, sedangkan umat Kristen yang kepadanya Allah mengaruniakan nikmat-Nya, sedangkan umat KristenAllah mengaruniakan nikmat-Nya, sedangkan umat Kristen mengaruniakan nikmat-Nya, sedangkan umat Kristen yang menganggap beliau sebagai Tuhan atau Anak Tuhan, itu sebenarnya kekeliru-an mereka sendiri. Nabi ‘Isa bukan saja menerima Wahyu Allah, melainkan beliauAllah, melainkan beliau, melainkan beliau juga menjadi contoh ketulusan bagi Bani Israil yang kepada bangsa ini beliau diutus sebagai Nabi, suatu teladan dalam hal ketulusan yang harus diikuti oleh mereka. Sebaliknya, berhala-berhala yang dianggap tuhan oleh hangsa Arab hanyalah batu-batu biasa, yang tak dapat berbuat kebaikan kepada para penyembahnya. Selain itu, para penyembah berhala telah menggambarkan orang-orang besarnya tenggelam dalam perbuatan tak senonoh. Sebagai contoh, ambillah Kitab Purana kaum Hindu, yang menerangkan bahwa tuhan-tuhan agama Hindu, seperti Syiwa, digambarkan sebagai tuhan yang tenggelam dalam perbuatan tak senonoh.

  2256 Sa’ah di sini artinya berpindahnya Wahyu Kenabian dari keturunan Israil. Demikian itulah arti yang terang dari tamsil “kebun anggur” yang disebut-kan dalam Kitab �atius 21:31, �arkus 12:1, dan Lukas 20:9, yang diakhiri dengan kalimat “Sebab itu Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambilAllah akan diambil akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan

  58.

  59.

  60.

  61.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1355Surat 43 Nabi ‘Isa dan Nabi �uhammad

  mu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang benar.

  Dan janganlah sekali-kali setan menghalang-halangi kamu; sesung-guhnya ia musuh kamu yang terang.

  Dan tatkala ‘Isa datang dengan tanda bukti yang terang, ia berkata: Sesungguhnya aku datang kepada ka-mu dengan Hikmah, dan untuk menje-laskan kepada kamu tentang apa yang kamu berselisih. �aka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Allah dan taatlah kepadaku. dan taatlah kepadaku.

  Sesungguhnya Allah itu TuhankuAllah itu Tuhanku itu Tuhanku dan Tuhan kamu, maka mengabdilah kepada-Nya. Ini adalah jalan yang be-nar.

  Tetapi segolongan di antara mere-ka berselisih, maka celaka sekali bagi orang-orang yang lalim karena siksaan pada hari yang pedih.

  Apakah yang mereka nantikan selain Sa’ah,2257 yang itu akan men-datangi mereka dengan tiba-tiba, se-dangkan mereka tak menyadari.

  buah Kerajaan itu” (�atius 21:43). Lama sekali Wahyu kenabian tetap ada di ling-kungan trah Israil, dan sebagaimana diuraikan dalam sejarah, Nabi ‘Isa adalah Nabi terakhir bagi syari’at �usa. Qur’an disebut ilmu tentang Sa’ah dalam arti bahwa Wahyu Qur’an mengandung petunjuk yang terang bahwa kini Wahyu Kenabian telah diambil dari Israil dan diberikan kepada bangsa lain sebagaimana dikatakan oleh Nabi ‘Isa sendiri. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kata ganti (dlamir) hu itu ditujukan kepada Nabi ‘Isa, tetapi kendati demikian, itu berarti Nabi ‘Isa diutus untuk memberi pengetahuan kepada kaum beliau bahwa beliau Nabi terakhir bagi syari’at �ahudi.

  2257 �ang dimaksud sa’at di sini ialah hukuman bagi bangsa Quraisy.

  62.

  63.

  64.

  65.

  66.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1356 Juz XXVZukhruf

  Kawan-kawan pada hari itu akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertaqwa.

  Ruku’ 7 Dua g�l�ngan

  Wahai hamba-Ku, pada hari ini tak ada ketakutan bagi kamu, dan pula kamu tak akan berduka cita.

  Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan mereka berserah-diri.

  �asuklah di Surga, kamu dan isteri kamu,2258 kamu akan dibuat gembira.

  Kepada mereka akan diedarkan piring dan gelas emas, dan di sana (mereka akan mendapat) apa yang diinginkan oleh jiwa (mereka) dan apa yang menyegarkan mata, dan di sana kamu akan menetap.

  Dan itulah Surga yang kamu akan mewaris itu karena apa yang telah ka-mu lakukan.

  Di sana kamu akan mendapat buah-buahan yang melimpah-limpah yang sebagian kamu makan.

  Sesungguhnya orang-orang yang

  2258 Di sini kaum �ukmin diberitahu bahwa mereka masuk Surga bersama dengan isteri mereka. Sekalipun pernyataan Qur’an itu terang sekali, namun dikata-kan oleh sebagian orang bahwa Islam menyebut kaum perempuan tak mempunyai roh

  67.

  68.

  69.

  70.

  71.

  72.

  73.

  74.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1357Surat 43 Dua golongan

  berdosa akan menetap dalam siksaan Neraka.

  (Siksaan) tak akan diringankan bagi mereka, dan di sana mereka akan putus asa.

  Dan Kami tak menganiaya mere-ka, tetapi mereka sendiri yang berbuat aniaya.

  Dan mereka memanggil-manggil: Wahai �alik,2260 hendaklah Tuhan dikau menghabisi kami. Ia berkata: Kamu akan tetap tinggal.

  Sesungguhnya Kami telah men-datangkan Kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu tak suka ke-pada Kebenaran.

  Atau apakah mereka mengurus perkara? Tetapi sesungguhnya Kami-lah �ang mengurus (perkara).2261

  Atau apakah mereka mengira bah-wa Kami tak mendengar rahasia me-reka dan percakapan rahasia mereka? �a! Dan para Utusan Kami menulis di sisi mereka.2262

  2260 Kata Mâlik makna aslinya majikan. Tetapi yang dimaksud mâlik di sini ialah �alaikat yang ditunjuk untuk menjaga Neraka.

  2261 Di sini kaum kafir diberitahu agar mereka jangan sampai mengira bahwa mereka telah selesai mengurus Nabi Suci dengan membuat rencana untuk membunuh beliau, karena hanya Allah sajalah yang benar-benar mengurus semuaAllah sajalah yang benar-benar mengurus semua sajalah yang benar-benar mengurus semua perkara.

  2262 Ayat ini mengandung ramalan yang terang tentang rencana rahasia untuk melawan Nabi Suci.

  75.

  76.

  77.

  78.

  79.

  80.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1358 Juz XXVZukhruf

  Katakanlah: Sesungguhnya Tuhan �ang �aha-pemurah tak mempunyai putera; maka aku adalah permula-an orang yang mengabdi (kepada Allah).).2263

  �aha-suci Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan.

  �aka biarlah mereka bercakap-cakap dan bergurau, sampai mereka berjumpa dengan hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.

  Dan Ia adalah Tuhan �ang di langit dan Tuhan yang di bumi. Dan Ia �ang �aha-bijaksana, �ang �aha-tahu.

  Dan �aha-berkah Tuhan �ang mempunyai Kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya; dan di sisi-Nya adalah ilmu tentang Sa’ah,

  2263 Kata in artinya jika; tetapi kata in juga digunakan untuk menunjukkan kata ingkar yang artinya sama dengan arti kata mâ. Dalam arti ini, kata in acapkali diikuti dengan kata illa, seperti dalam 4:159, 58:2, dan 57:20, tetapi ada kalanya kata in digunakan dalam arti itu tanpa diikuti dengan kata illa, seperti dalam 10:68, 21:111 dan 72:25. Kata in di sini berarti mâ atau tidak, ini dikuatkan oleh ayat 88-93 Surat 19 yang berbunyi: Dan mereka berkata: Tuhan �ang �aha-pemurah memu-ngut putera … Dan tak pantas bagi Tuhan �ang �aha-pemurah untuk memungut putera. Tak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan ia datang kepada Tu-han �ang �aha-pemurah sebagai hamba”. Lihatlah tafsir nomor 1571, yang mene-rangkan bahwa kata Rahmân menyangkal adanya gagasan yang melandasi ajaran Allah berputera atau putera Allah. Kendati kata berputera atau putera Allah. Kendati kataAllah. Kendati kata. Kendati kata in di sini berarti jika, kata-kata ayat ini tidaklah berarti bahwa jika Allah mempunyai putera, maka Nabi Suci orangAllah mempunyai putera, maka Nabi Suci orang mempunyai putera, maka Nabi Suci orang yang paling dulu mengabdi kepada putera Allah itu. Dalam hal ini kata-kata ayat ituAllah itu. Dalam hal ini kata-kata ayat itu itu. Dalam hal ini kata-kata ayat itu hanya berarti bahwa apabila orang mengabdi kepada Allah, ia secara ibarat dapatAllah, ia secara ibarat dapat, ia secara ibarat dapat disebut putera Allah; dan oleh karena Nabi Suci orang yang paling dahulu mengabdiAllah; dan oleh karena Nabi Suci orang yang paling dahulu mengabdi; dan oleh karena Nabi Suci orang yang paling dahulu mengabdi dalam arti itu, tetapi beliau menolak disebut putera Allah, karena digunakannyaAllah, karena digunakannya, karena digunakannya kata-kata ibarat dapat menimbulkan kesesatan yang mengerikan.

  81.

  82.

  83.

  84.

  85.

  www.

  aaiil

  .org

  www.

  aaiil

  .org

 • 1359Surat 43 Dua golongan

  dan kepada-Nya kamu akan dikemba-likan.

  Dan tuhan-tuhan yang mereka seru selain Dia, tak memiliki syafa’at, kecuali orang yang menyaksikan terha-dap Kebenaran, dan mereka tahu.2264

  Dan jika engkau tanyakan kepada mere


Recommended