of 17 /17
1 FRANCO-FIL No 53 – PRINTEMPS 2016 – SYLVAIN LELARGE La Haye, 22 avril 2016 Chers amis, En route vers l’été, et pour s’y préparer, voici mon cinquante-troisième Franco-fil: www.talenvoortalent.nl/Francofil53.pdf Voor wie voor de eerste keer de Franco-fil ontvangt: dit is mijn manier om u te ondersteunen in het plezierig leren (en beleven) van het Frans. U vindt er deze keer de volgende rubrieken : 1/ Les tuyaux: mijn gouden tips. 2/ la bonbonnière : snoepjes voor Francofielen 3/ De actuele cursusinformatie van Talen voor Talent (kijk ook op pagina 6!) 4/ Een column van mijn hand (in het Nederlands), met als titel : ‘Van ‘Zo lelijk als de nacht’ naar ‘belle comme le jour’…’ 5/ Un reportage ou une Chronique en français, texte toujours original et intéressant - avec une liste de vocabulaire. Aujourd’hui : ‘Cochon au printemps au pré est content…’ 6/ De chanson (met tekst, vertaling en YouTube-link) van de divine Juliette Noureddine heeft vervolgens en logischerwijze ‘Tout est bon dans le cochon !’ voor titel 7/ …en bien sûr mijn prijsvraag, elle aussi consacrée à Sieur Cochon et compagnie. Les auteurs des quatre meilleures réponses recevront le dossier complet, avec textes, traductions et CD, de mon programme de chansons (pas toutes cochonnes, loin de là): ‘Amour gaillard, amour courtois’ èèèèèèèèèèè Op de daarop volgende (en laatste) pagina vindt u ook de antwoorden op de vorige prijsvraag. Wilt u de vorige Franco-fils lezen, dan hoeft u alleen het laatste nummer in de link te vervangen: bij voorbeeld www.talenvoortalent.nl/Francofil52.pdf enzovoort… Bien du plaisir! Sylvain --- PS: om de ‘Franco-fil’ niet (meer) te ontvangen, klik op ‘antwoord’ en stuur me een (lege) mail.

FRANCO-FIL No 53 – PRINTEMPS 2016 – SYLVAIN …toekomst in Frankrijk Maximaal aantal deelnemers: 15 Kosten: € 35 pp + iets lekkers voor het gezamenlijke ‘buffet campagnard’

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FRANCO-FIL No 53 – PRINTEMPS 2016 – SYLVAIN …toekomst in Frankrijk Maximaal aantal deelnemers:...

 • 1

  FRANCO-FILNo53–PRINTEMPS2016–SYLVAINLELARGELaHaye,22avril2016Chersamis,Enrouteversl’été,etpours’ypréparer,voicimoncinquante-troisièmeFranco-fil:www.talenvoortalent.nl/Francofil53.pdfVoorwievoordeeerstekeerdeFranco-filontvangt:ditismijnmanieromuteondersteuneninhetplezierigleren(enbeleven)vanhetFrans.Uvindterdezekeerdevolgenderubrieken:

  • 1/Les‘tuyaux’:mijngoudentips.• 2/labonbonnière:snoepjesvoorFrancofielen• 3/DeactuelecursusinformatievanTalenvoorTalent(kijkookoppagina6!)• 4/Eencolumnvanmijnhand(inhetNederlands),metalstitel:

  ‘Van‘Zolelijkalsdenacht’naar‘bellecommelejour’…’• 5/UnreportageouuneChroniqueenfrançais,textetoujoursoriginaletintéressant-avecunelistede

  vocabulaire.Aujourd’hui:‘Cochonauprintempsaupréestcontent…’• 6/Dechanson(mettekst,vertalingenYouTube-link)vandedivineJulietteNoureddineheeftvervolgens

  enlogischerwijze‘Toutestbondanslecochon!’voortitel• 7/…enbiensûrmijnprijsvraag,elleaussiconsacréeàSieurCochonetcompagnie.Lesauteursdesquatre

  meilleuresréponsesrecevrontledossiercomplet,avectextes,traductionsetCD,demonprogrammedechansons(pastoutescochonnes,loindelà):‘Amourgaillard,amourcourtois’èèèèèèèèèèèOpdedaaropvolgende(enlaatste)paginavindtuookdeantwoordenopdevorigeprijsvraag.WiltudevorigeFranco-filslezen,danhoeftualleenhetlaatstenummerindelinktevervangen:bijvoorbeeldwww.talenvoortalent.nl/Francofil52.pdfenzovoort…Bienduplaisir!Sylvain---

  PS:omde‘Franco-fil’niet(meer)teontvangen,klikop‘antwoord’enstuurmeeen(lege)mail.

 • 21/Lestuyaux:

  • IkwistdatdeFransekindertjesnietuitblinkenquageografischekennis,maarEngelandinAfrikalokaliseren…Fautlefaire!Ommeervandieparelstezien,diedeFranselerarenverblijden,klikophttp://www.copie-double.com.EenkostelijkemanieromFransteleren…

  • “L’avenirappartientàceuxquiselaventtôt(carilsontencoredel’eauchaude)”…LesFrançaisadorent

  joueraveclesmotsetsontdoncgrandsamateursdefauxproverbes.Dieverzonnenspreukenkapenalshetwaredestructuurvanbekendespreukenomgrappige,absurdeenafentoediepzinnigegedachtenteuiten.Hettraditionelemodelwordtvermeld:https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_faux_proverbes

  • MariaPedano,13jaaroud,zingtmetvuurenfijngevoeligheidhetberoemdechanson'Lafoule'vanEdithPiaf.Ikkreegerkippenvelvan!ZiehierdeFransetekstervan,endelink:www.talenvoortalent.nl/lafoule.pdf http://www.npo.nl/podium-witteman/10-04-2016/VPWON_1248714/POMS_NTR_3689284

  • C’étaitunbeaupoissond’avril!Larégiedesmétrosparisiensa

  faitunesurpriseàsesusagersenrenommantle1eravril(etpourunjour)13desesstations.Pourentrerderrièrelescoulissesetvoirlesemployéspréparerlablague(etlesgensladécouvrir),allezvouspromeneràhttps://www.youtube.com/watch?v=_Z54_ZezWWAD’autresréactions:https://www.facebook.com/RATPofficiel/videos/10154090980574521/?pnref=storyEtl’explicationdesnouveauxnoms:http://www.ratp.fr/fr/ratp/v_149039/metro-rer-la-ratp-renomme-13-stations/Ah,oui,j’oubliais:vouspouvezvoyagersansticket…;-)

  • Heeftuookleuketips?Deelzemetons:

  [email protected]

 • 3

  VoushabitezprèsdeDenHaag?Vousaimeriezapprofondirvotrefrançais?

  Alors,vouspourriezparticiperàmesSoiréesentrenous…

  ‘Pourchaquesoirée,jechoisisunthèmeautourduqueljeprépareuneactivité,unehistoireouuneprésentation,etchaquefoisaussiuneouplusieurschansons.Etnousexploronsensembleunpointdegrammaire.Parsaison,jeproposeaussiunfilmavecvocabulaireexpliquéàl’avance.Chacunal’occasiondes’exprimeretd’échangerdansuneambiancelibre,stimulanteetamicale.Nousparlonsdelavraievie.Jevousinvitedoncauvoyage.’Datesàvenir:• mardi10mai2016• mardi14juin• mardi13septembre• mardi11octobre• mardi15novembre• mardi6décembre

  Détails:www.talenvoortalent.nl/soireesentrenous.pdf

  PlannenominFrankrijktegaanlevenenwerken?Eengoedebegeleidingkaneenhoopellendebesparenenduseenhoopenergievrijmakenomdattebouwendatechtbijupast.DatsoortbegeleidinggevenaljarenWimvanTeeffelenenMarijkeSpiekerman.Zijorganiserenregelmatignetwerkborrelsmetgoedepresentatiesenlekkerehapjesinhun‘Clubdesentrepreneurs’inDelft.Volgendedatum:25septembera.s.

  http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-frankrijk/netwerkborrel/EnmochtugeïnteresseerdzijnindeAuvergne,schrijfudaninvoordegratisAuvergnespeeddating-dagop24september:http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-frankrijk/cursussen-en-workshops/gratis-cursus-ondernemen-in-de-auvergne/

  2/Labonbonnière:snoepjesvoorFrancofielen

  SoiréeschezlesAlliancesfrançaises…RegelmatigwordikdoordeeneofandereAlliancefrançaiseuitgenodigdomeenvanmijnavondvullendeprogramma’stepresenteren.Deliefhebbers,zelfsalszijgeenledenvandeAlliancezijn,zijnvanhartewelkomvoormaareenhabbekrats.Alleprogramma’szijn–alzegikhetzelf–zeeronderhoudend.Wiltueenavondbijwonen?Neemdancontactmetmeop:[email protected]

  • donderdag28april2016:‘CueilleursdeMots’inHengelo• maandag3oktober:‘CueilleursdeMots’inDeventer• woensdag5oktoberinUtrecht(themanognietgekozen)• donderdag17november:‘LacrêcheprovençaleinDenHaag• maandag16januari2017:‘CueilleursdeMots’inNijmegen• dinsdag31januariinWageningen(themanognietgekozen)

  Opzaterdag28enzondag29meiwordenopenrondKasteelGroeneveldinBaarndeFranseDagenvanMaisonenFrance.DetuinenzijneenlustvoorogenengeestenhetFranseaanbodiszeergevarieerd!Kijkopwww.defransedagen.nlIkzelfzalerweerzijn,metChansons,lesjes,eenpresentatieeninformatieovermijnactiviteiten.Voorvrijekaarten:[email protected]

 • 43/CursusinformatievanTalenvoorTalent:ziewww.talenvoortalent.nl/aanbod.html

  • ‘Enroute!’(voorbijna-beginnerswww.talenvoortalent.nl/enroute.pdf):binneneenweekweetuzichgoedteoriënterenindeFransetaalencultuurenheeftueeneigenervaringeneensterkeleerdynamiekopgebouwd.UtrektuwFranseZevenmijlslaarzenaan.Debestestart.Volgendedata:van5t/m12november2016indeRoseraie,bijNyonsindeDrôme(www.roseraie-drome.com)

  • ‘PleinSud!’,eenkortereversievan‘Enroute!’,inNederlandgegeven:vijfdagenoverdag(waarvanmaardrieweekdagen)inhetoudecentrumvanDelft.Ideaalvoorwieinkortetijdeengoedestartwilmaken.Volgendedata:van8t/m12juni2016.Ziewww.talenvoortalent.nl/pleinsud.pdf.

  • VivezlaFrance!’(www.talenvoortalent.nl/vivezlafrance.pdf-deintenseweekervaringomuwFranse‘ik’leveninteblazen).EenweekomuwkennisenervaringvandeFransetaalteverruimen.Chansons,verhalen,wandelingen,langegesprekkenaantafel:allesisgerichtophetlerenvoelenencommunicerenals'ware'FransmanofFrançaise.WijsprekenzoveelmogelijkFransengaanopontmoetingstochtmetdeechteFransen.Volgendedata:van22t/m29oktober2016indeRoseraie,enwederomvan1t/m8april2017bijNyons(www.roseraie-drome.com)

  • ‘Delft-sur-Seine!’,eenkortereversievan‘VivezlaFrance!’,inNederlandgegeven:vijfdagenoverdag(waarvanmaardrieweekdagen)indeClubdesEntrepreneursinhetoudecentrumvanDelft.Ideaalvoorwieinkortetijdeengrotestapvoorwaartswilmaken.Volgendedata:van30meit/m3juni2016.Ziewww.talenvoortalent.nl/delftsurseine.pdf

  • ‘LeFrançaisprofond’,unesemainerienqu’enfrançaispourFrancophilesavecun(très)bonniveau.Nousnousfaisonsnotreproprepetiteuniversitéenpartageantnossavoirsetnospassions,etjevousemmèneexplorerquelquesaspectsdelamémoirecollectiveetdelaculturequotidiennedemescompatriotes.Uneexpériencedélicieuse.Jecorrigesystématiquement(maisaubonmoment)leserreurs,nousrionsbeaucoupetapprenonsénormément.Voirwww.talenvoortalent.nl/lefrancaisprofond.pdf.Prochainesdates:du29octobreau5novembre2016àlaRoseraie,etaussidu8au15avril2017,danslaDrôme(www.roseraie-drome.com)

  • LievereencursusbijuinFrankrijk?VindeenpaarleergierigevriendenennodigmeuitomeencursusinuweigenFranseomgevingtegeven:eenwin-winformulemogelijkvooriedervandebovenstaandeprogramma’s.Klikopwww.talenvoortalent.nl/vivezchezvous.pdf•

  • ‘CesChansonsquinousenchantent!’,eenhelezaterdaginDelft(ClubdesEntrepreneurs,Oosteinde171A-10.00tot16.30uur)samenopontdekkingstochtlangsdemooiste–bekendeenonbekende–Chansons.EengoedkennisvanhetFransisnodigomvandedagechttegenieten.www.talenvoortalent.nl/ceschansons.pdf

  Volgendedata: op18juni2016:'Nosfavoritesàvousetmoi...'op17september2016:‘Levindivin...'op26november2016:‘Amourgaillard,amourcourtois...'

  La Roseraie, jardin au milieu des collines…

  Le mois de novembre dans la Drôme

 • 5

  Quelquesimpressionsducours‘VivezlaFrance!’àLaRoseraie-avril2016

 • 6

  C’estlepremierpasquicompte!Dit wordt de dag dat u met het echt leren van het Frans begonnen bent…

  Opzondag5juni2016van9.30tot16.00uurindeClubdesEntrepreneursinhetoudecentrumvanDelftgaikallesuitleggen,voordoen,aanwijzen,voorstellen,latenervaren,verduidelijken,watunodigheeftommetsuccesuweigensterkeleerdynamiekteontwikkelen,waarmeeumetgrotestappenvooruitgaat,enhetkanvoelen!Hetgaatomhetopwekkenvanuwopwaartseleerspiraal.Eengreepuitdevelevragendiewijsamenzullenbeantwoorden:

  • Hoebeginik?Enwanneer?• HoeweetikdatikhetFransgoeduitspreek?• Hoekanikmijnmotivatieoppeilhouden?• Watvoormateriaalhebiknodig?Enwatzijndenuttigelinks?• Hoeveeltijdhebiknodigenhoemaakikdietijd?• Hoeoverstijgikmijnleerblokkadesenhoefopikdetegenzin?• Hoelaatikmijnonderbewustzijnvoormijleren?• HoevoedikmijnFranseik?

  Doelgroep:NederlandersmeteenbeperktekennisvanhetFranseneenonbeperktetoekomstinFrankrijkMaximaalaantaldeelnemers:15Kosten:€35pp+ietslekkersvoorhetgezamenlijke‘buffetcampagnard’

  Inschrijving:[email protected]

  DeClubdesEntrepreneurswordtbeschikbaargestelddoorwww.ondernemen-frankrijk.nl

 • 7

  Sindsbeginseptember2015deelikmetjullieelkedagopFacebookmijnvondsten,verhalenenhartstochtenoverdeFransetaalencultuur,inhetFranseninhetNederlands…www.facebook.com/sylvainlelargetalenvoortalentZieopdezepaginaeenpaarvoorbeelden.UhoeftgeeneigenFacebook-paginatehebbenomelkedagviadezelinkdemijnetezienJ

 • 84/Column:van‘Zolelijkalsdenacht’naar‘Bellecommelejour’…EenpaarjaargeledenhebikinBeijingeentaaltraininggegevenvooreenzeerinternationaalgezelschap.Ikwildegraagmetietsluchtigsbeginnen,ietsbeweeglijksenvrolijksdatdediversiteit,derijkdomvanmijnpubliekzichtbaar,haasttastbaarzoumaken.Watikgedaanheb,heeftmijnwensovertroffen.Ikhebrondomdezaalvellenpapieraandemurenopgehangen,metopiedervelhetbeginvaneenvergelijkingsuitdrukking,zoals‘unefemmeestbellecomme…’,‘unenfantdortcomme…’

  Dedeelnemerskondenheteindeschrijvendatpastebijhuncultureleachtergrond.Bijhetgezamenlijkelezen,bulderdenwijvandelach,ofwarenjuistgetroffendoordeschoonheidvaneenuitdrukking.WistudaneenvrouwinChinamooikanzijn‘alseenvisdiespringtuithetwater’?Datistochietsheelandersdanonze‘bellecommelejour’…EnkuntuzichvoorstellendateenkindjeinHongarijeniet‘alseenroos’slaapt,enookniet‘commeunloir’(eenzevenslaper),maar‘alsmelk’.Alsmelk?Maisbiensûr,riendepluslogique:alsmelkdat

  yoghurtaanhetwordenis,endaardoorineendiepeonbeweeglijkheidvalt…Eentaalbestaatlangnietalleenuitwoordenenstructuren.Haarculturelebeeldspraak,literairereferenties,gedeeldeaspiratiesennationalegeschiedeniswevenmetelkaareenuniekkleed,eeneigenwereldbeeld–metzijneigenlogica.Enomdietaalwaarlijkteverstaandienenwijdielogicabinnentestappen.Jevousinvitedoncàunepetitepromenadedanslalogiquefrançaise.Opheteerstegezichtlijktallestamelijknormaal.

  FransenenNederlanderszijnheteensdateentomaatroodis–rougecommeunetomate–desneeuwwit–blanccommeneige–datdebliksemsnelgaat–rapidecommel’éclair–endateenhondpasechtziekkanworden–maladecommeunchien.Pourl’instant,toutmarchecommesurdesroulettes–oprolletjes.Danbeginnendebeeldenwatteschuiven.Julliekiviet,diezosnelrent,zienwijaanvooreenkonijn:‘ilcourtcommeunlapin’.Enjulliekoppigeezelwordtbijonseenmuildier:‘têtucommeunemule’terwijlhetzachtmoedige,makkelammetjeblijktinhetFranseenschaaptezijn:‘douxcommeunmouton’.

 • 9WatlateroponzewandelingkomenwevergelijkingentegendiehoewelzeonbekendzijninhetNederlandselandschap,welmakkelijktebevattenzijn.Eenbotteconciërge?‘Aimablecommeuneportedeprison’!Eensaaievoorstelling?‘Longcommeunjoursanspain…’Eenbleekkind?‘Pâlecommeuncachetd’aspirine’.Maarnuwordthetwatzwaarder:wijbetredennamelijkdekronkelwegenvaneenanderelogica.Vaneenstokdoofiemandzeggenwijdathij‘sourdcommeunpot’is,wantwijdenkendaarbijaanzo’naardenwerkenpotmettweeoren,dietochnietkunnenhoren.Nietonlogischer…daneenkwartel.Een

  stommelingisvoorons‘bêtecommesespieds’,enhetkloptalsjebedenktdatdevoetenzichhetverstebevindenvanhetbrein,dezetelvandeintelligentie.Enalshetregentdathetgiet,zeggenwijmetdewrangelachvandeboerdiekiespijnheeft:‘ilpleutcommevachequipisse!’Alleendeverstoktestedelingzalditnietsnappen.Metdehoopdatdezekorteinleidingvoorjullie‘claircommedel’eauderoche’was(glashelder)enniet‘claircommedujusdeboudin’(zohelderalsbloedworstsap…),endatjullienietzijngaandenkendatikalseentandentrekkerlieg(‘ilmentcommeunarracheurdedents’),eindigikhiermethetvoldanegevoeldatalleengedanezakenkangeven.Jemesensmaintenant‘librecommel’air’(veelvrijerdusdaneenvogel…)VooreencompletelijstvanFransevergelijkingen,[email protected]--------------------------------------------------Attentionàbienemployerlesexpressions…

 • 10

  5/Chronique:Cochonauprintempsaupréestcontent… Cochonenautomnedesamorts’étonne.Petiteodeaucochonenguised’entrée:touràtourportéauxnues–carsymbolederichesseetgarantdesécuritéalimentaire–ouhonnipoursasoi-disantgoinfrerie,lasaletédanslaquelleilsemblesecomplaire,lavigueurdesonappareilreproductifousonprétendusalecaractère,lecochonfaitpartiedecesanimauxquinousaccompagnentdepuisdeslustres,etsepasseraientprobablementbienvolontiersdenotrecompagnie,tantnouslesmaltraitons.Etc’estcertainementceluiquisedébrouilleraitlemieuxsansnous,carilestbienaussiintelligentqu’unchien,possèdeuneforcephénoménale,esteneffettrèsfécondetsait–àl’étatsauvage–biensedéfendresionl’attaque.Deplus,ilmangetout.

  Maisquiest-il,cetétonnantanimalsurlequelnousprojetonssifacilementbiendenostraitsdecaractères(etpastoujourslesplusflatteurs)?

  Lecochonetsoncousinlesanglier–autrementplusagressif–alongtempsétonnél’homme,cariln’entraitpasdanssonclassementdesanimaux.Etcen’estqu'ilya10000ansqu'ilarejointchiensetbrebisdansl'entouragedespremierséleveursd'Asie.Ilest,dirons-nous,invitéàleurtable.

  D’abordcelledesDieux,pourlesquelsonleschoisissaitselonuncritèreprécis,commelerappellePline:«l'onaobservéqueceuxdontlaqueuesereplieàdroitesontuneoffrandeplusagréableauxdieux».Maisaussicelledeshommessousl’influencedesquellessamorphologies’alourditconsidérablement.QuiveutrencontreruncochonauMoyenÂgedoitserendredanslaforêt.Notreanimals'ynourritdeglandsetautresdouceurs,farfouillantensemi-liberté,commeaujourd'huiencoreenCorse,ou

  souslagarded'unhumbleporcher.Omnivorecommel'homme,ilavaletoutcequiluiparaîtdigesteetgoûteux.Unefoisbienpansu,ilpassesouslecouteauduboucheretl'onasoind'enrécupérertouteslesparties.C’estlejour‘delaSaint-Cochon’,événementauqueltousprêtentmain-forte.Quelquesmorceauxsontimmédiatementconsommés.Maisl'essentielestpréparépourlessemainesetlesmoisàvenir.Sagraisseseconserveenpotsousousformedecouenneoudelard.Laviandemaigreestcuite,additionnéedegraisseettransforméeenpâtés.Elleestaussifuméeou

 • 11salée,selonlesrégions,ettransforméeensaucissesetsaucissons.Lesdeuxcuisses,biencharnues,deviennentdesucculentsjambons.Lesang,mélangéàdelachairetdelaviande,esttransforméenboudin.Lesboyauxetintestins,lavésavecsoin,serventàlafabricationdessaucissesetautressaucissons.Touteslespartiesnoncomestiblessontmiseenvaleurparlafabricationdetoutessortesd’objetsencuir,ivoireoupoils.Facileànourrir,leporc,véritablegarde-mangerambulant,offreauxpaysansleurprincipalesourced'alimentationcarnée.Uneplaceàpartdoitêtrefaiteaucochonurbain,éboueursurpattesquel'onvoitdivaguerenquêtedepitanceàtouslescoinsderue,voirecarrémentaumilieudestombes.C'estpourlesprémunirdesonsolideappétitqueleroiPhilippeAugustefitentourerdehautsmurslecimetièredesInnocentsàParis.L'animalestgourmandcertes,maispeusportif...Àl'origined’innombrablesplaintesdejardiniersoucommerçantsspoliés,lecochoncausetantd’accidentqu’ilestprisausérieuxparlesautorités.Ilaentreautresfaittomberunroidecheval,causantsamortetchangeantainsilecoursdel’Histoire!Sansparlerdesactesdesorcelleriequilefirentparfoisenvoyeraubûcherparordred’untribunal…

  Vauban,voyageantpartoutelaFrancepourconstruireuneceinturedefortificationspourleRoi-Soleil,etsensibleàlamisèredupeuple,avaitcalculéqu’unélevagedeporcbienmenéauniveaunationalsauveraitlapopulationdeladisette.Sonconseilfutsuiviquelquessièclesplustard,danslesannées1830,quandoncommençaàindustrialiserlaproductiondeviandedeporc.Mais,loindes'inquiéterdubien-êtreducochon,nosexpertscherchentàentirerunprofitmaximal.C'étaitdéjàdansl'airdutemps!Lesconséquencesensontcruellespourl'animalquiperdsonstatutd'êtrevivantpourdevenir,«machineaumêmetitrequeleslocomotivesdenoscheminsdefer,lesappareilsdenosusines[…]oùl'ontransformeunematièrequelconque».Désormais,larentabilitéremplacel'affectivitéetsupprimelesliensquiunissaienthommeetanimal.Onagranditlesexploitations,onfaitappelàlagénétique,onmodifielanourriture.

 • 12Maiscettecourseauprofitatteintseslimites:lafilièreestencrise,notammentàcauseduprixdublé,delamultiplicationdesnormesconcernantlesconditionsd'élevage,maisaussidel'imagenégativedelaviandeporcine,jugéetropgrasseparrapportaupouletetaubœuf.Biendesgenss’émeuventégalementdesconditionsd’élevageetd’abattageetl’onobserverécemmentuneaugmentationmarquéedelatendancevégétarienne.Mangerdelaviandenoussembledeplusenplusimmoral.Iln'empêchequeleporcrestelapremièreviandeconsomméeenFrancemaisaussidanslemonde.Dansl'imaginaireenfantin,lemignonpetitcochonatoujourstouteslesfaveurs.CapablederésisterauGrandméchantloupensefaisantmaçon,ildevientunPorcinettimideauxcôtésdeWinniel'ourson,pilotedeguerreaucinémasouslenomdePorcoRosso(1992)ouchiendebergersouslestraitsdeBabedansunfilmaustralienàgrandsuccès(1995).Onlesaitfuté,sensible,voireaffectueuxaupointd'êtrechoisicommenouvelanimaldecompagnie.Cen'estdoncpasunhasardsiGeorgeOrwellenfaitlechefdelarévoltedesaferme.Unerévoltebiencompréhensible!

  SylvainLelarge,largementinspiréd’unarticledewww.herodote.net

  Nono,lechampiondumondedecriducochon,montrependantleFestivald’HumourPaysandeChâteaubourgcommentlatruieallaitesescochonnets.PourvoirNonoauSalondel’AgriculturedeParis:http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-salon-de-l-agriculture-nono-l-indetronable-champion-du-

  cri-du-cochon_1654177.html

 • 13Vocabulaire:

  • Enguisede=pourservirde• Portéauxnues:tellementbienconsidéréqu’onleprendpourun

  SaintduParadis• Honni:trèscritiqué• Lavigueur=laforcevitale• Avoirunsalecaractère(‘uncaractèredecochon’):être

  constammentdésagréable• Depuisdeslustres:depuisbienlongtemps• Sedébrouiller:trouverunesolutionàtouslesproblèmes• Lesanglierestlecousinsauvageducochon(etlanourriture

  préféréed’Obélix)• Labrebisestlafemelledumouton

  SurlemarchéauxlivresdeNyons,lecochonestaussiprésent>>>>

  • Lesglandssontlesfruitsduchêne,indigestespourl’hommemaisunenourrituretrèsappréciéeparlescochons,quitransformentainsiquelquechosedenoncomestibleennourriture

  • Unedouceur:quelquechosedebonàmanger,normalementplutôtsucré

  • Farfouiller:chercherpartout• Unporchers’occupedesporcscommeunbergerdesmoutonsouunvacherdesvaches

  • Omnivore:quimangetout(enoppositionsaveclescarnivoresquinemangentquedelaviande,lesherbivoresquisenourrissentd’herbe,lesinsectivores…etc)

 • 14

  6/Lachanson:Toutestbondansl’cochon!Toutestbondansl’cochon,Dugroinjusqu’aujambon:C’estbon!Larateetlesrognons,Laqueueentire-bouchon:C’estbon,c’estbon,c’estbon!Désormais,jeveuxchanterl’cochon,Lepâté,l’saucisson…Répétonssurcetairpolisson:“Quic’estqu’estbon?C’estl’cochon:c’estbon!”JepourraisdirebiendeschosesSursontalent:Ilalacouleurdesroses,Sansleurspiquants.Etpuisquandonaterminélesbonsmorceaux,RestedequoifairedessouliersEtdespinceaux!(Etça,c’estbeau!)Encestempsderégimeallégé,LarésistancePasseparlegobageeffrénéD’rillettesduMans!C’estunedrogue,unefriandiseÀuntelpointQu’onenplanquedanslesvalises,CommeJeanGabin!LecochonesttellementsageQu’ensonhonneur,JevousdélivreunmessageQuivientducœur:Battons-nouspourlesDroitsd’l’HommeAvecraison,Puisqu’onditsouventqu’leshommesSontdescochons!JulietteNoureddine

  TapezsurYouTube:Juliettecochon

  Allesislekkerinhetvarken,Vandesnuittotaanhethammetje,’tislekker!Demiltendeniertjes,Dekurkentrekkerstaart:Lekker,lekker,lekker!Voortaanwilikhetvarkenbezingen,Deterrine,dedrogeworst…Latenwijopditondeugendwijsjesamenzingen:“Wieiszólekker?Hetvarkentje,’tislekker!”Ikzouveelkunnenzeggenoverzijntalenten:Hijheeftdekleurvanderozen,maarzonderhundoornen!Enalsjedelekkerestukkenophebt,danisernoggenoegomerschoenenvantemaken,enpenselen!Endatismooi!Indezediëtentijdperk,hetverzetBestaatuithetongeremdverorberenVanRillettesduMans!’tIseengenotmiddel,eendelicatesse,InzulkemaatdatmenhetinzijnbagageverstoptNetalsJeanGabin!Hetvarkeniszózoetenwijsdatik-omhetteeren–Dezeoproepwilverspreiden,rechtvanhethart:‘Latenwijvoorderechtenvandemannenvechten,enterecht,gezienervaakwordtgezegddatmannennetvarkenszijn!’

  Inditpersiflage-liedjevergelijkdezelftonnenrondeJuliettehetvarkenmetdemens,ofbetergezegddeman,allebeidoordemachthebbendeuitgebuit(enzijvindenhetblijkbaarallebeinogleukook!).Hetiseenlichtverteerbaardreuntjedatgoedpastindeprotest-enfeministischelijnvandezevurigeras-dichteres.

 • 15Vocabulaire:• ‘Toutestbondanslecochon’:phraseconnuequiici

  exprimequelecochonestexploitéaumaximum!• legroinestl’extrémitédumuseauducochon,avec

  laquelleilfouillelaterreàlarecherchedenourriture• larateestunorganequipermetderenouvelerles

  cellulessanguines• lesrognonssontlesdeuxorganesservantàcollecter

  l’urinepoursonélimination,etsonttrèsappréciésdesgourmets

  • unequeueentire-bouchonalaformetypiquedel’outildesommelierdumêmenom

  • lesaucissonestunesaucissesèche,quel’onmangetellequelle,sanslacuire,etsouventpendantunpique-nique

  • surunairpolisson:surunepetitemusiqueévoquantdefaçonprovocatricejeuxérotiquesetautresamusementsirrespectueuxdel’ordreétabli

  • lespiquantsdesrosesserventàlesdéfendre…• unartiste-peintreutilisedespinceauxpourapportersescouleurssursatoile• ongobeunœufquandonl’avaletoutcru(pardeuxpetitstrousdanslacoquille);goberest

  avalerquelquechosesanslemâcher• defaçoneffrénée:sansmesure,commeunfou,vitefait• lesrillettesduMans(delavilleduMans)sontunesorte>

  depâtétraditionnelfaitdeviandedeporccuitelonguementdanslagraisse• unefriandise:quelquechosequel’onmangepoursonplaisir• planquer=cacher(enlangagefamilier)• JeanGabinajouéavecBourviletLouisdeFunésdans‘Latraverséedeparis’,unfilm-culted’après-guerre,danslequelilstransportentdansleParisoccupéparlesAllemandsunevalisedecochonnailles…• LesDroitsdel’Homme(etduCitoyen)ontmalheureusementlongtempsétéseulementlesdroitsdel’homme(dumâle),laissantceuxdelafemmeêtreniéspendantdeuxsiècles.------------------------------------------------------------------

  Unsaucissonenformedetire-bouchon!

 • 167/Prijsvraagnuméro53:

  Pouvez-vous…?

  1/medonnerunedéfinitionenfrancaisdestroismotssuivants:• Unevacherie• Uneânerie• Unecochonnerie

  2/medirecequ’estuncochonnet.3/retrouverquelcriestpoussé(officiellement)parlescochonshabitantlesdifférentspaysci-dessous:LaFrance

  ?ggulggul

  L’Allemagne röfröfL’Italie gruikgruikLaCorée groingroinLaHongrie oinkoink

  Lesauteursdesquatremeilleuresréponsesrecevrontledossiercomplet,avectextes,traductionsetCD,demonprogrammedechansons(pastoutescochonnes,loindelà):‘Amourgaillard,amourcourtois’

  JoyeuxcochondessinéparPaolaKisnerJ

  Voirwww.paolakisner.nl

 • 17Antwoordenopdeprijsvraagnuméro52:Voicidonc,encouverturededeuxguidespouramateursdebonsvins,deuxvisagesdebonsvivants,avecletitre‘Tronchesdevin’.Cetitreestundoublejeudemotsliéàl’expression‘Tranchesdevie’.Unetranchedeviedésigne,danslelangagecourant,unepetiteséquencedelaviedequelqu’un,séquencecaractériséeparunévénementparticulier,anecdotiqueoucapital.

  Commedansunepiècedethéâtre.C’estd’ailleursaussiletitred’unfilmprésentantenunesériedesketchesles(mès)aventuresdequelquesFrançaismoyens.AvecentreautreslegrandacteurMichelGalabruquivientdes’éteindre.C’estégalementunesériedeBD(bandedessinée)décapantedeLauzier.Revenantànotrequestion:chaquevinestensoiunpetitévénement(une‘tranchedevie’).Chaqueconnaisseurdevinestunêtreunique,reconnaissable,une‘tronche’(=visagecaractéristique).Etcertainementunetronchedebuveurbonvivant,une‘tronchedevin’!Lesous-titreutilisel’expression‘avoirdelagueule’,quisignifieêtrebeau,bienprésenter.«Ah,çaa

  delagueule!»dit-ondevantunebellemaisonouunbeautableau‘quienjette!’Cettegueule-làn’arienàvoiraveclagueuledebois(carilestbienconnuquelesbonsvinsnedonnentpasmalàlatête…)Deplus,ilestécritnonpas‘quiontdelagueule’,mais‘qu’ontd’lagueule’,enlangagefamilier,donc,commesionétaitentrecopains.Celadonneuneimpressiondechaleurhumaine.Conclusion:untitretrèsbienchoisipourunguidequivousferadécouvrirdesvinsinattendus,attachant,valantlapeinedeseperdredanslespetitscheminsdecampagne…Àlavôtre!