Click here to load reader

Power plaques cmc2

  • View
    976

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Interior de la Terra i plaques tectòniques

Text of Power plaques cmc2

  • 1. Tectnica de PlaquesTectnica de Plaques 1r de Batxillerat1r de Batxillerat

2. La geosfera: estructura interna de la TerraLa geosfera: estructura interna de la Terra Sha estudiat bsicament la composici dels materials que laSha estudiat bsicament la composici dels materials que la formen i els comportament mecnic (elasticitat, plasticitat..)formen i els comportament mecnic (elasticitat, plasticitat..) daquests materials. Degut a la profunditat de la Terra, elsdaquests materials. Degut a la profunditat de la Terra, els mtodes destudi han estat indirectes, ones ssmiques sobretot.mtodes destudi han estat indirectes, ones ssmiques sobretot. Shan formulat dos models:Shan formulat dos models: --Model esttic:Model esttic: Les capes de la Terra sn lLes capes de la Terra sn lescoraescora (ocenica i(ocenica i continental), elcontinental), el mantellmantell (superior i inferior) i el(superior i inferior) i el nuclinucli --Model dinmic:Model dinmic: Lestructura de la Terra es divideix en quatreLestructura de la Terra es divideix en quatre capes separades per discontinutats. Les capes sn:capes separades per discontinutats. Les capes sn: la litosferala litosfera (formada per lescora i la zona ms externa del mantell(formada per lescora i la zona ms externa del mantell superior, s rgida i t 100 km de gruix )superior, s rgida i t 100 km de gruix ) mesosferamesosfera (ocupa la(ocupa la resta del mantell i s plstica amb elevades temperatures iresta del mantell i s plstica amb elevades temperatures i pressi), i lpressi), i lendosferaendosfera ( inclou el nucli extern i lintern).( inclou el nucli extern i lintern). 3. Model estticModel esttic Estructura interna de laEstructura interna de la TerraTerra 1) Escora continental. 2)1) Escora continental. 2) Escora ocenica. 3)Escora ocenica. 3) Mantell superior. 4) MantellMantell superior. 4) Mantell inferior. 5) Nucli extern. 6)inferior. 5) Nucli extern. 6) Nucli intern.Nucli intern. Discontinutats: A (deDiscontinutats: A (de Mohorovii), B (deMohorovii), B (de Gutenberg), C (deGutenberg), C (de Lehmann).Lehmann). 4. Model dinmicModel dinmic 5. La dinmica terrestreLa dinmica terrestre La teoria de la tectnica de plaques:La teoria de la tectnica de plaques: explica el procs queexplica el procs que ha seguit la distribuci dels continents des de fa milionsha seguit la distribuci dels continents des de fa milions danys fins aradanys fins ara LaLa teoriateoria diu:diu: 1.1. Existeixen plaques litosfriques que formen la superfcie deExisteixen plaques litosfriques que formen la superfcie de la Terra i es desplacen sobre del mantell fluid a la velocitatla Terra i es desplacen sobre del mantell fluid a la velocitat duns centmetres per anyduns centmetres per any 2.2. Aquestes plaques se separen, sacosten o llisquenAquestes plaques se separen, sacosten o llisquen horitzontalment entre elles.horitzontalment entre elles. 3.3. Poden incloure masses continentals, oceniques o les duesPoden incloure masses continentals, oceniques o les dues alhora, sn rgides i viscosesalhora, sn rgides i viscoses 4.4. Els canvis de posici dels continents sn processos moltEls canvis de posici dels continents sn processos molt lents i porten associats altres fenmens: creaci delents i porten associats altres fenmens: creaci de muntanyes, fosses marines, vulcanisme, terratrmols...muntanyes, fosses marines, vulcanisme, terratrmols... 6. Antecedents de la TectnicaAntecedents de la Tectnica 7. La deriva de continents i lexpansi ocenicaLa deriva de continents i lexpansi ocenica El 1915, Alfred Wegener va formularEl 1915, Alfred Wegener va formular la teoria de lala teoria de la deriva continentalderiva continental que diu:que diu: 1.1. Fa 200 milions danys, la Terra estava formada per un granFa 200 milions danys, la Terra estava formada per un gran continent anomenat Pangea. Aquest continent es divid encontinent anomenat Pangea. Aquest continent es divid en dos continents Gondwana i Laurasia que al cap de divisionsdos continents Gondwana i Laurasia que al cap de divisions successives van donar lloc als continents actuals.successives van donar lloc als continents actuals. 2.2. Lescora continental es mou per sobre de lescoraLescora continental es mou per sobre de lescora ocenicaocenica 8. La deriva continentalLa deriva continental 9. Proves de la Deriva ContinentalProves de la Deriva Continental 10. ProvesProves 11. ProvesProves 12. ProvesProves 13. ProvesProves 14. ProvesProves 15. ProvesProves 16. Les plaques tectniquesLes plaques tectniques 17. Expansi del fons ocenicExpansi del fons ocenic 18. Lexpansi ocenicaLexpansi ocenica Els oceans poden crixer a tots dos costats deEls oceans poden crixer a tots dos costats de les dorsals a causa de la incorporaci constantles dorsals a causa de la incorporaci constant de materials procedents del mantellde materials procedents del mantell Leixamplament del fons mar fa que elsLeixamplament del fons mar fa que els continents sallunyincontinents sallunyin La teoria de la tectnica de plaques, s laLa teoria de la tectnica de plaques, s la sntesi de la teoria de la deriva continental isntesi de la teoria de la deriva continental i lexpansi ocenicalexpansi ocenica 19. Explicaci moviment plaquesExplicaci moviment plaques 20. Lmits entre PlaquesLmits entre Plaques 21. ElsEls punts calentspunts calents sn manifestacions d'efusivitat magmticasn manifestacions d'efusivitat magmtica intraplaca associats a l'existncia de punts calents sota aquesta.intraplaca associats a l'existncia de punts calents sota aquesta. En efecte, els corrents convectivas dins delEn efecte, els corrents convectivas dins del mantellmantell terrestreterrestre produeixen de vegades unes plomes deprodueixen de vegades unes plomes de magmamagma ms calent quems calent que ascendeix fins a entrar en contacte amb laascendeix fins a entrar en contacte amb la escora terrestreescora terrestre onon la seva elevada temperatura fon aquesta, creant fenmens ignisla seva elevada temperatura fon aquesta, creant fenmens ignis que en cas d'aconseguir la superfcie donen lloc aque en cas d'aconseguir la superfcie donen lloc a volcansvolcans dede naturalesa ms o menys basltica (naturalesa ms o menys basltica (basaltbasalt).). Per tal com aquestsPer tal com aquests punts calentspunts calents es mantenenes mantenen actius durant milions d'anys i estan quietsactius durant milions d'anys i estan quiets respecte al mantell mentre que l'escora esrespecte al mantell mentre que l'escora es llisca sobre est, es formen cadenes de volcansllisca sobre est, es formen cadenes de volcans 22. Punts CalentsPunts Calents ElsEls punts calentspunts calents (punt g) sn manifestacions d'efusivitat(punt g) sn manifestacions d'efusivitat magmtica intraplacal associats a l'existncia de punts calentsmagmtica intraplacal associats a l'existncia de punts calents sota aquesta. En efecte, els corrents convectivas dins delsota aquesta. En efecte, els corrents convectivas dins del mantell terrestre produeixen de vegades unes plomes demantell terrestre produeixen de vegades unes plomes de magma ms calent que ascendeix fins a entrar en contacte ambmagma ms calent que ascendeix fins a entrar en contacte amb la escora terrestre on la seva elevada temperatura fon aquesta,la escora terrestre on la seva elevada temperatura fon aquesta, creant fenmens ignis que en cas d'aconseguir la superfciecreant fenmens ignis que en cas d'aconseguir la superfcie donen lloc a volcansdonen lloc a volcans.. 23. ElsEls punts calentspunts calents es mantenen actius durant milions d'anys ies mantenen actius durant milions d'anys i estan quiets respecte al mantell mentre que l'escora es lliscaestan quiets respecte al mantell mentre que l'escora es llisca sobre est, es formen cadenes de volcans dels quals solamentsobre est, es formen cadenes de volcans dels quals solament est actiu el que es troba en aquest moment sobre la ploma deest actiu el que es troba en aquest moment sobre la ploma de magma en ascensimagma en ascensi.. Els exemples clssics sn les illes Hawi (Conjunt d'Illes) perEls exemples clssics sn les illes Hawi (Conjunt d'Illes) per a punts calents sobre escora ocenica (aquesta teoria tamb esa punts calents sobre escora ocenica (aquesta teoria tamb es barreja per a les illes Canries, per no est tan clara) i el puntbarreja per a les illes Canries, per no est tan clara) i el punt calent que actualment alimenta el vulcanisme del parccalent que actualment alimenta el vulcanisme del parc YellowstoneYellowstone.. 24. Situaci dels punts calentsSituaci dels punts calents