Conseil des ministres 25 novembre 2014

 • Published on
  02-Jun-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  1/17

  P R E S SRue de la Loi 175 B 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0)2 281 6319 a!: +32 (0)2 281 8026

  "#e$$.o%%i&e'&o$iliu.eu#o"a.eu *":,,---.&o$iliu.eu#o"a.eu,"#e$$

  16040,14 1

  E

  Council of theEuropean Union

  EN

  16040/14

  (OR. en)

  PROVISIONAL VERSION

  PRESSE 608PR CO 61

  PRESS RELEASE

  3349th Council meeting

  Education, Youth, Culture and Sport

  Bu!!el!" #$ No%em&e #014

  Pe!i'ent! Dario Franceschiniini!te o Cultu*l +!!et! *n' +cti%itie! in ,oui!mGraziano DelrioSt*te Secet*-" Pime ini!te! Oice (C*&inetSecet*-)

  mailto:press.office@consilium.europa.eumailto:press.office@consilium.europa.euhttp://www.consilium.europa.eu/presshttp://www.consilium.europa.eu/presshttp://www.consilium.europa.eu/pressmailto:press.office@consilium.europa.eu
 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  2/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 2

  E

  Main results of the Council

  Audiovisual policy

  T*e ou&il ado"ed &o&lu$io$ o *e European audiovisual policy in the digital era, i"#e"a#aio %o# *e%uu#e#e/ie- o% *e udio/i$ual edia Se#/i&e$ di#e&i/e ad *e ode#i$aioo% *e EU &o"#i* %#ae-o#. T*e add#e$$ i "a#i&ula# *e e- u$ie$$ e/i#oe a&&e$$ o%ia&e "uli& %udi edia ad %il lie#a& a$ -ell a$ %il *e#iae. T*e %uu#e a""#oa&* oEu#o"ea audio/i$ual "oli& $*ould e$u#e &ulu#al ad liui$i& di/e#$i i *e &o/e#ed ediaad iea$e *e &o"eii/ee$$ o% *e Eu#o"ea audio/i$ual $e&o#.

  Work Plan for Culture

  T*e ou&il al$o ado"ed &o&lu$io$ e$ali$*i a Work Plan for Culture (20152018). T*e"la i$ a $#aei& do&ue $ei ou *e "#io#iie$ %o# Eu#o"ea &oo"e#aio i &ulu#al "oli&ai %o# *e e! %ou# ea#$ %o&u$i o o"i&$ *a #e"#e$e a &lea# EU added /alue ade&ou#ae o$$$e&o#ial &oo"e#aio.

  Cultural and creative sectors

  u#*e#o#e ii$e#$ deaed i "uli& delie#aio *e &o#iuio o% cultural and creativesectors i&ludi &ulu#al *e#iae to the Europe 22 o!"ectives i *e &oe! o% *e ide##e/ie- o% *e Eu#o"e 2020 $#ae.

  #he President of the Council

  ii$e# #a&e$&*ii de&la#ed *a &ulu#e ad ou#i$ $*ould &o$iue "#io#iie$ %o# Eu#o"e adi/e$e i *e$e $e&o#$ i$ $#aei& %o# #o-* ad de/elo"e. T*e "#e$ide&$ /ie- -a$$*a#ed all ii$e#$ a ou# i%o#al eei o% ii$e#$ i To#io ad oda$ ou&il "a/ed*e -a o i/i &ulu#e ad ou#i$ a &e#al #ole i EU "oli&ai.

  Sport as a driver for innovation and gro$th

  T*e ou&il ado"ed &o&lu$io$ o sport as a driver for innovation and econo%ic gro$th,-*i&* *i*li* *e "o$ii/e e%%e&$ o o*e#$ $e&o#$ o% *e e&oo o% #e$ea#&* ad io/aio i$"o# a$ -ell a$ i$ "oeial o eae ;o$.

  ii$e#

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  3/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 3

  E

  Sport and physical activity at school age

  ii$e#$ al$o di$&u$$ed &oee ea$u#e$ o "#ooe sport and physical activity at school age&T*e a&o-leded *a i ee#al *e#e i$ a de&lie o# a#iali$aio o% $"o# ad "*$i&ala&i/i i $&*ool ae &*ild#e i "a#i&ula# eeae#$ -*i&* i$ a &au$e %o# &o&e#. =o-e/e#a ee# $ae$ a#e al#ead de/elo"i "#o#a$ ad $"e&i%i& a&io$ o #e/e#$e *i$ #ed.

  Seea# o% Sae $ &lea# *a $"o# *a$ a *ue e&ooi& -ei* i Eu#o"e ad -a$ $&a#&el ou&*ed

  *e e&ooi& i$i$. ?e u$ eae &odiio$ o "#ooe i$ de/elo"e %u#*e# i "a#i&ula#*#ou* io/aio.

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  4/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  ' ?*e#e de&la#aio$ &o&lu$io$ o# #e$oluio$ *a/e ee %o#all ado"ed *e ou&il *i$ i$ idi&aed

  i *e *eadi %o# *e ie &o&e#ed ad *e e! i$ "la&ed e-ee @uoaio a#$. e#e $ie

  (*":,,---.&o$iliu.eu#o"a.eu). &$ ado"ed -i* $aee$ %o# *e ou&il iue$ -*i&* a e #elea$ed o *e "uli& a#e idi&aed

  a a$e#i$A *e$e $aee$ a#e a/ailale o *e ou&il$ >e#e $ie o# a e oaied %#o *e #e$$C%%i&e.

  16040,14 4

  E

  C(#E#S'

  PAR#)C)PA#S&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*

  )#EMS +EA#E+

  ULTURE < UCD>SUL.....................................................................................................8

  Eu#o"ea audio/i$ual "oli&................................................................................................................8

  ?o# la %o# ulu#e..........................................................................................................................9

  ulu#al *e#iae.................................................................................................................................10

  o#iuio o% &ulu#al ad eai/e $e&o#$ o Eu#o"e 2020 ...........................................................10

  C*e# u$ie$$....................................................................................................................................11

  T#a$alai& T#ade ad >/e$e a#e#$*i" #eee............................................................ ..................... 11

  ?o# "#o#ae o% *e i&oi #e$ide&.................................................... .................................................. 12

  SCRT ............................................................................................................................................... 13

  S"o# ad io/aio ..........................................................................................................................13

  S"o# ad "*$i&al a&i/i a $&*ool ae ........................................................................................... 14

  C*e# u$ie$$....................................................................................................................................15

  ?o#ld i

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  5/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 5

  E

  (#-ER )#EMS APPR(.E+

  EMPLOYMET

  oili$aio o% *e Eu#o"ea loali$aio d;u$e ud %o# ilad ad #a&e................... ..................... 17

  APPOITMETS

  oiee o% *e Reio$ ..................................................... ........................................................... ..................... 17

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  6/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 6

  E

  PAR#)C)PA#S

  elgiu%/

  # S/e TF lei$* ii$e# %o# ulu#e *e edia Gou* adB#u$$el$ %%ai#$

  $ >$aelle ?EGHS Di&eii$e##e$ide ii$e# %o# ulu#eE"loe ad Tou#i$

  ulgaria/# DeI*di RS=>

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  7/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 7

  E

  Malta/

  # eil HERR Ude#$eea# o% Sae ii$# o% Gou* ad S"o#

  # #i$ia BD> CD> >TE ii$e# %o# ulu#e ad =ou$iS$eden/

  $ li&e B= HU=HE ii$e# %o# ulu#e ad

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  8/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 8

  E

  )#EMS +EA#E+

  C53#5RE A+ A5+)(.)S5A3

  European audiovisual policy

  T*e ou&il ado"ed &o&lu$io$ o *e European audiovisual policy in the digital era,add#e$$i i "a#i&ula# *e e- u$ie$$ e/i#oe a&&e$$ o %ia&e "uli& %udi edia ad%il lie#a& a$ -ell a$ %il *e#iae. u#*e#o#e *e &o&lu$io$ &all %o# a u#e #e/ie- o% *eudio/i$ual edia Se#/i&e$ di#e&i/e (DS di#e&i/e)'ad *e ode#i$aio o% *e EU&o"#i* %#ae-o# i *e li* o% diial $*i%.

  T*e$e &o&lu$io$ -e#e ado"ed a a "a#i&ula#l $#aei& oe $i&e *e eaio o% a diial$ile a#e -*i&* -ould allo- &iiIe$ o a&&e$$ audio/i$ual &oe o *ei# eleoi& de/i&e$-*e#e/e# *e a#e i Eu#o"e ad #ea#dle$$ o% o#de#$ i$ ao *e o" "#io#iie$ o% *e e-

  oi$$io ad i$ "#e$ide.

  T*e &o&lu$io$ a#ue %o# *e #e$"e& o% *#ee ai "#i&i"le$ i o#de# o eae a &o"eii/eEu#o"ea $ile a#e %o# audio/i$ual &oe *a ee$ *e dead o% &iiIe$ &oe eao#$ad #i**olde#$:

  %a&iliai $u""l o% *i*@uali &oeA

  eei audie&e dead -*e#e/e# *a audie&e i$A ad

  e$u#i e@ual &odiio$ %o# all audio/i$ual edia $e#/i&e "#o/ide#$.

  > ie$ o% *e #a"id e&*oloi&al &*ae$ ad u"#edi&ale a#e de/elo"e $u&* aa""#oa&* ai$ o e$u#e &ulu#al ad liui$i& di/e#$i i *e &o/e#ed edia ad iea$e&o"eii/ee$$ o% *e Eu#o"ea audio/i$ual $e&o#.

  ' CO L 95 15.4.2010.

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdfhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf
 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  9/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 9

  E

  Work Plan for Culture

  T*e ou&il ado"ed &o&lu$io$ e$ali$*i a Work Plan for Culture(20152018). > i$ a$#aei& do&ue $ei ou *e "#io#iie$ %o# Eu#o"ea &oo"e#aio i &ulu#al "oli&ai %o#*e e! %ou# ea#$. T*e$e "#io#iie$ -ill $u$e@uel e i"leeed ee# $ae$ i

  &oo"e#aio -i* *e oi$$io.

  T*e e- ?o# la *a$ ee $#ealied -*i&* $*ould allo- i o e i"leeed o#ee%%i&iel. > i$ al$o o#e $#aei& $i&e i eae$ e%%e&i/e li$ -i* *e -o# o% *e ou&il i

  "a#i&ula# i$ #oai #e$ide&ie$.

  T*e ?o# la *a$ %ou# $e&o#ial "#io#iie$ (a&&e$$ile &ulu#eA &ulu#al *e#iaeA eai/e e&ooad io/aioA ad &ulu#al di/e#$i i&ludi &ulu#e i EU e!e#al #elaio$) -*i&* a#e&o"leeed %o# *e %i#$ ie -o o$$$e&o#ial "#io#iie$ (diial $*i% ad $ai$i&$). T*ea#e all $#u&u#ed a#oud *e Eu#o"e 2020 $#ae %o# #o-* ad ;o$.

  T*e %o&u$ i$ o o"i&$ *a #e"#e$e a &lea# EU added /alue ad e&ou#ae o$$$e&o#ial&oo"e#aio ai io a&&ou *e dual au#e o% &ulu#e.

  ee# $ae$ i ee#al -el&oed *e e- ?o# la &o$ide#i i a &lea# "#o#e$$ ad ae$$eial ool %o# #ei%o#&i *e #ole o% &ulu#e i Eu#o"ea "oli&ie$.

  Soe ee# $ae$ -ould -i$* %o# a o#e aiiou$ -o# "la i "a#i&ula# #ea#di &ulu#e$ai$i&$ ad &ulu#e i EU e!e#al #elaio$.

  To ae *i$ io a&&ou *e "#io#i o *e #ole o% &ulu#e i *e EU$ de/elo"e &oo"e#aio-a$ #ei%o#&ed. Rea#di $ai$i&$ *e oi$$io &o%i#ed i$ u&ial i"o#a&e o *e ei#e&ulu#al $e&o# ad a#eed *a $ai$i&$ eeded o e &o$ide#ed i *e e- ?o# la a$ e#a$/e#$al i$$ue.

  ee# $ae$ al$o a#eed o *e eed o "#ooe #eadi i/e i "a#i&ula# i$ $#aei&i"o#a&e o $u""o# a&&e$$ o &ulu#e ad &ulu#al di/e#$i ad o de/elo" a-a#ee$$ o% Eu#o"eaidei.

  =o-e/e# o"iio$ di/e#ed o *e %i$&al #eae o e a""lied o "#ied oo$ ad Eoo$.

  &&o#di o *e DT

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  10/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 10

  E

  C *e o*e# *ad a ue# o% ee# $ae$ &o$ide#ed *a *i$ i$ &o"le! i$$ue -*i&* &alled %o#a o#e &auiou$ a""#oa&* due o *e u%o#e$eeale &o$e@ue&e$ o% $u&* a a""#oa&* o oo

  "oli& ad a! #e/eue$.

  T*e oi$$io &o%i#ed *a i -a$ "lai o add#e$$ *e &*allee o% &o/e#e&e e-ee

  olie ad *e "*$i&al e/i#oe$ al$o i *e &oe! o% a!aio.

  Se/e#al ee# $ae$ ude#lied *e eed o &oa *e olie "i#a& ad $u""o# eaio adeao#$ i diial e/i#oe

  > o#de# o #ea&* a &o$e$u$ *e #e$ide& "#e$eed a &o"#oi$e "#o"o$al *a -a$ a&&e"ed *e ou&il i/ii ee# $ae$ ad *e oi$$io o "#ooe #eadi -*ile ai ioa&&ou /a#iou$ &odiio$ a""lied o eleoi& ad "*$i&al oo$.

  Cultural heritage

  T*e ou&il ado"ed &o&lu$io$oparticipatory governance of cultural heritage (15320/14),i/ii ee# $ae$ o "#ooe a o#e a&i/e i/ol/ee o% &i/il $o&ie ad o% *e "#i/ae$e&o# i *e o/e#a&e o% &ulu#al *e#iae a lo&al #eioal aioal ad Eu#o"ea le/el$.

  ulu#al *e#iae i$ oe o% *e "#io#iie$ o% *e e- ?o# la %o# ulu#e. >$ a &oo ood a$*a#ed #e$ou#&e *a #e@ui#e$ a &olle&i/e #e$"o$iili T*e i/ol/ee o% all ie#e$ed "a#ie$ ide&i$ioai "lai i"leeaio oio#i ad e/aluaio o% &ulu#al *e#iae "oli&ie$ad "#o#ae$ &a iea$e "uli& a-a#ee$$ o% *e /alue$ *a i #e"#e$e$ #ei%o#&e#a$"a#e& ad a&&ouaili i *e u$e o% "uli& #e$ou#&e$ ad uild #u$ e-ee &iiIe$ ad

  "uli& au*o#iie$.

  lo$ide aile ad iaile *e#iae *e &o&lu$io$ ude#lie *a diial *e#iae &a eu$ed %o# *e de/elo"e o% io/ai/e $e#/i&e$ $u&* a$Europeana.T*e al$o e!"lo#e $e#ie$

  e-ee *e &ulu#e ad ou#i$ $e&o#$ i "a#i&ula# /ia $u$aiale &ulu#al ou#i$ i o#de# o%id *e #i* ala&e e-ee e&ooi& o""o#uiie$ ad *e -ellei o% lo&al &ouiie$.

  T*e &o&lu$io$ al$o i&lude a i/iaio o *e oi$$io o "#o"o$e a Eu#o"ea Gea# o%ulu#al =e#iae.

  Contri!ution of cultural and creative sectors to Europe 22

  ii$e#$ *eld a "oli& deae o *e contri!ution of cultural and creative sectors, includingcultural heritage, to the Europe 22 o!"ectives i *e &oe! o% *e ide# #e/ie- o% *e$#ae.

  ii$e#$ ude#lied *a &ulu#e #e"#e$e$ a#oud 4^ o% EU >B ad &o#iue$ o #o-**#ou* io/aio *e diial e&oo e"loe ad ou* "oli& idu$#ial "oli& ad#e$ou#&e e%%i&ie& ad i$ i u# a%%e&ed de&i$io$ i o*e# "oli& a#ea$.

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  11/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 11

  E

  > ee#al ee# $ae$ a#eed *a *e #a$/e#$al die$io o% &ulu#e %ied -ell -i* *e o$$$e&o#ial a""#oa&* o% *e Eu#o"e 2020 $#ae ad &ould *e#e%o#e #ei%o#&e *e e%%e&i/ee$$ o% *e-*ole $#ae "#o/ided *a a ie#aed a""#oa&* -a$ ado"ed a all le/el$.

  =o-e/e# $e/e#al ee# $ae$ $#e$$ed *a Eu#o"e 2020 i$ a /e# %o&u$ed $#ae -i* "#e&i$e

  @uaiai/e oal$ *a a#e #eula#l oio#ed *e oi$$io -*i&* -ould e di%%i&ul oa""l o a# ad &ulu#e. u#*e#o#e *i$ -ould "#oal le$$e *e %o&u$ ad *e i"a& o% *e$#ae ad i *e %ield o% &ulu#e ad eai/i i $ e$ o &oo"e#ae #a*e# *a #eulae.

  o$ ii$e#$ ude#lied *a *e EU$ &ulu#al ad eai/e $e&o#$ i/e Eu#o"e a &o"eii/ead/aae o/e# *e #e$ o% *e -o#ld$i&e *e ee%i %#o $oe*i *a i$ ui@ue o Eu#o"e: ae!#ao#dia#il #i&* ad di/e#$e &ulu#al *e#iae.

  > *i$ &oe! $e/e#al ii$e#$ $ue$ed o a&&ele#ae *e diiali$aio o% &ulu#al *e#iae i"a#i&ula# ai a ee# u$e o% Eu#o"eaa.

  ue# o% ee# $ae$ al$o ad/o&aed a $#oe# ie#a&io e-ee ou#i$ ad &ulu#al"oli&ie$ a$ -ell a$ e-ee #aii #e$ea#&* ad io/aio "oli&ie$ -*i&* -ould al$o &o#iueo *e "#e$e#/aio o% *e &ulu#al *e#iae %o# %uu#e ee#aio$

  a ee# $ae$ a#eed o *e eed o "#oe& ielle&ual "#o"e# #i*$ u"dai *e &u##e&o"#i* %#ae-o# ad &oai "i#a& olie i o#de# o e$u#e %ai# &o"eiio %o# Eu#o"e$&ulu#al ad eai/e $e&o#$.

  (ther !usiness

  Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement

  ii$e#$ oo oe o% i%o#aio %#o oi$$io o *e $ae o% "la o% eoiaio$ o *eaudio/i$ual #elaed i$$ue$ o% *e T#a$alai& T#ade ad >/e$e a#e#$*i" #eee (TT>)

  e-ee *e EU ad *e US.

  T*e TT> i$ a &o"#e*e$i/e a#eee *a add#e$$e$ a #oad #ae o% ilae#al #ade adi/e$e i$$ue$ -i* *e ai o% oo$i #ade ad i/e$e e-ee *e -o "a#e#$. T*e

  eoiaio$ $a#ed i id2013 ad $e/e #oud$ *a/e ae "la&e $o %a# *e la$ oe %#o 29Se"ee# o 3 C&oe# 2014.

  > o#de# o ua#aee *e "#oe&io o% &ulu#al di/e#$i (*e $o&alled &ulu#al e!&e"io)audio/i$ual $e#/i&e$ -e#e e!"li&il e!&luded %#o *e eoiai adae i/e o *eoi$$io ee# $ae$ la$ Oue a$ i *a$ ee *e &a$e %o# o#e *a -o de&ade$ ieoiaio$ -i* *i#d &ou#ie$..

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  12/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 12

  E

  T*e #e$ide& #e&alled *a *e EGS ou&il *a$ add#e$$ed i i$ -o la$ eei$ *e&*allee$ *a *e a#eee &ould #e"#e$e o &ulu#al di/e#$i ad ude#lied *a *i$ i$ a /alueo -*i&* *e Eu#o"ea Uio i$ dee"l aa&*ed.

  T*e oi$$io #eie#aed *a du#i *e eoiaio$ i *ad #e$"e&ed $#i&l *e adae i/e

  ee# $ae$ #ea#di audio/i$ual $e#/i&e$ ad *a *e#e -a$ o &*ae a all $i&e *e la$#oud. > al$o #e&alled *a #e$ide Ou&e# *ad de&la#ed o *i$ ae# *a *e -ould o $ai%i&eEu#o"e$ &ulu#al di/e#$i o *e ala# o% %#ee #ade.

  T*i$ *a$ al$o ee &o%i#ed *e e- oi$$ioe# %o# T#ade e&ilia al$#_ i *e#*ea#i e%o#e *e Eu#o"ea a#liae ad o#e #e&el $*e *a$ aou&ed *a $*e -a$ i%a/ou# o% #a$"a#e& ad -aed o i/e a %#e$* $a# o eoiaio$.

  Work programme of the incoming Presidenc

  T*e La/ia deleaio "#e$eed *e ai "#io#iie$ o% i$ #e$ide& %o# e! $ee$e#:

  #o$$$e&o#ial &oo"e#aio e-ee &ulu#al ad eai/e $e&o#$ ad o*e# "oli& a#ea$

  Li$ e-ee &ulu#al *e#iae ad &oe"o#a# a#

  ulu#e i *e &oe! o% *e ide# #e/ie- o% *e Eu#o"e 2020 $#ae

  ulu#e i e!e#al #elaio$ i "a#i&ula# i *e &oe! o% "o$2015 de/elo"e aeda

  oiui -o# o *e "o$$ile #e/ie- o% *e udio/i$ual edia Se#/i&e$ di#e&i/e

 • 8/10/2019 Conseil des ministres 25 novembre 2014

  13/17

  PROVISIOAL VERSIO 25 o/ee# 2014

  16040,14 13

  E

  SP(R#

  Sport and innovation

  $ a i#odu&io o *i$ o"i& *e >alia #e$ide& "#e$eed a $*e$i$ o% *e ai e$$ae$%#o *e \$#u&u#ed dialoue]...