of 32 /32
WEDSTRIJD 5X€40 AANKOOPBONS GELDIG IN DE SOFIA- DIS APOTHEKEN Het magazine van de Sofiadis apotheker Trimestrieel Juli - September 2015 21 Mag ! Doofheid, oorsuizen, hyperacusis Gezond zijn begint in de darmen Daar is de zon weer ... opgelet voor melanomen Alcohol, uw gezondheid drinkt mee Alcohol, uw gezondheid drinkt mee

Juillet 2015 nl web

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Juillet 2015 nl web

 • WEDSTRIJD5X40

  AANKOOPBONS GELDIG IN DE SOFIA-

  DIS APOTHEKEN

  HetmagazinevandeSofiadisapotheker

  TrimestrieelJuli-September201521

  Mag !

  Doofheid,oorsuizen,hyperacusisGezondzijnbegintindedarmenDaarisdezonweer...opgeletvoormelanomen

  Alcohol,uw gezondheid drinkt mee

  Alcohol,uw gezondheiddrinkt mee

 • Bestelezers,

  Goed horen is belangrijk. Want wie niet goed hoort,heeftmeermoeite om actief deel te nemen aan ge-sprekkenenraaktzosnelsociaalgesoleerd.

  Deeerstesymptomenvanslechthorendheiduitenzichinhetmoeitehebbenmethetvolgenvangesprekkenineenluidruchtigeomgeving(vbreceptie)enhetnietmeerhorenvanhogetonenzoalsgeluidenvanvogelsenkrekels.

  Gezinsleden en vriendenmerken vaak eerder dan deslechthorendedaterietsmisis.Paswanneerzehulpkrijgen,realiserenvelenvanhenhoeveelzijhebbengemist.

  Als u dus merkt dat iemands gehoor achteruit gaat,spreekerhem/haardanopaan.Ubewijsterheneendienstmeeenzezullenerudankbaarvoorzijn!

  Meernogdangoedhorenzoudenweookgoedmoetenkunnenluisteren,maardatiseenanderverhaal...

  DossierAlcohol,uwgezondheiddrinktmee 04-07

  GezondheidDoofheid,oorsuizen,hyperacusis:deplaagvande21steeeuw? 08-12

  Gezondzijnbegintindedarmen 12-15

  Daarisdezonweer...opgeletvoormelanomen 16-18

  Littekensindezon:beschermenisdeboodschap! 19

  FamilieBereiddekomstvandebabyvoormethaptonomiee 20-23

  ReizenUwvakantievantevorenreserveren?Deidealeoplossingvooruwbudget 25-26

  Sportopwarming:hoeenwaarom? 27-29

  WedstrijdWinnvande5aankoopbonst.w.v.40 31

  PeterVanelslanderAfgevaardigdbestuurder

  SofiadisMag! 03

  eDiTo

  iNHoUD

  Mag !

  Drukpersstraat41000BrusselTel:022271171Fax:022183141Mail:[email protected]:www.sofiadis.be

  Bastiene.,Bogdanowicze.,DelobbeY.,LepretreA.,LumenG.,PhilippartB.,Trommei.,vanderBremptC.

  Thematischtrimestrieelmagazine

  oplagemagazine:32.000exemplaren.VoormeerinlichtingenbetreffendedeverdelingvanSofiadisMag!:[email protected]

  iPMPrinting

  PeterVanelslander

  [email protected]

  [email protected]

  iStockphoto,Fotolia

  PublicatievanSoFiADiScvba,

  HeBBeNMeeGeWerKTAANDereDACTie

  PerioDiCiTeiT

  oPLAGeeNVerDeLiNG

  DrUK

  VerANTWoorDeLiJKeUiTGeVer

  PUBLiCiTAirereGie

  CoNCePTeNreALiSATie

  FoToGrAFie

 • 04 Dossier SofiadisMag!

  DoSSier Alcohol,uw gezondheid

  drinkt mee

  Wat is verantwoordalcoholgebruik?Voor een volwassene vanaf 18 jaar kun-nenwehetalcoholgebruikafmetenaandeaanbevelingen. Die worden uitgedrukt instandaardglazen.Latenwedatbegripeerstevenuitleggen.

  een normaal glas alcohol bevat ongeveer10gramzuiverealcohol.Dit is zovoordemeestedrankendieineencafofeenres-taurant inBelgiwordengeserveerd.Con-creetbetekentdatdateenglasblondbier,

  eenglaswijn,eenaperitiefeneenglaasjesterkedrankongeveerdiezelfdehoeveelheidalcoholbevatten(zietabelhieronder).

  Tochzijnerdranken,zoalsspecialebieren,

  Volgens een enqute van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid tellen Brussel en Walloni gemiddeld 70 tot 78% alcoholgebruikers. Het alcoholgebruik van zon 11 tot 14% daarvan kan als problematisch worden beschouwd.Vanaf wanneer is uw gebruik problematisch en wat kunt u doen om uw alcoholge-bruik te beperken?

  Alcohol,uw gezondheid

  drinkt mee

 • SofiadisMag! 05

  die in grotere glazen worden geserveerd.een voorbeeld: een speciaal bier met eenalcoholgehalte van 8%, geserveerd in eenglas van 33 cl, komt overeenmet 2 stan-daardglazen(datbierbevattweekeermeeralcoholdaneenblondbiermeteenalcohol-gehaltevan5%,geserveerdineenglasvan25cl).Waakzaamheidisdusgeboden,wanteenglas komtniet altijd overeenmet eenstandaard glas. Zowel de geconsumeerdehoeveelheid als het alcoholpercentage vandieconsumptiemoeteninrekeningwordengebracht(zietabelhieronder).

  Wanneer spreken we van problematischealcoholconsumptie ?

  er zijn verschillende soorten alcoholcon-sumptie:

  OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK: meerdrinken dan goed is voor de gezondheid.Ditgedraghangtvaaksamenmetbepaaldeomstandigheden of bepaalde problemen.Het overmatige alcoholgebruik verdwijntmeestalvanzelfwanneerdebetrokkenper-soonerdeongemakkenvanervaart.

  BINGE DRINKING:afentoeeenenormehoeveelheid alcohol drinken in korte tijd.Voormannenbetekentditminstens6gla-zenin2uurtijd;voorvrouwenbetekentditminstens5glazenin2uurtijd.

  eenvoorbeeld:udrinkttijdensdeweeknietofheelweinig,maarenormveeltijdenshetweekend; of u drinkt overdag niet, maarbezatzichheelsnelelkeavond.

  PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK OF ALCOHOLMISBRUIK: overmatigalcoholge-bruikmondtuitinproblematischalcoholge-bruikwanneerduidelijkelichamelijke,gees-telijke of sociale problemen opduiken, diedepersoonerechternietvanweerhoudente drinken. Soms gaat het om alcoholge-bruikalsreactieopproblemen,omhieraanteontsnappenofdespanningteverlichten.Alcoholwordtgezienals een oplossing ofzelfmedicatie.

  Ditalcoholgebruikkanookvoornieuwepro-blemenzorgen(financileofrelationelebij-voorbeeld),dieopnieuwaanzettentotdrin-ken.Zoontstaateenvicieuzecirkelwaaruitmennogmoeilijkkanontsnappen.

  AFHANKELIJKHEID VAN ALCOHOL (SOMS ALCOHOLISME OF VERSLAVING GE-

 • NOEMD): dezeafhankelijkheidkanlichame-lijk en/of geestelijk zijn. er zijn specifiekekenmerken zoals alcoholtolerantie (meermoetendrinkenomhetzelfdeeffecttekrij-gen), ontwenningsverschijnselen (bijvoor-beeldbeven,zweten,misselijkheid...),ver-liesvancontrole(steedslangerdrinkendanvoorzien),enzovoort.

  Hetbelangrijkstekenmerkvandezeafhan-kelijkheid is dat de persoon niet langer instaat is te functionerenzonderalcohol.Al-cohol is een behoefte, eennoodzaak ge-worden.Wanneerdebetrokkenpersoonnietdrinkt,ervaarthijpsychischenfysiekonbe-hagen.

  Welke effecten kan dit overma-tige alcoholgebruik hebben op lange termijn?overmatigenlangdurigalcoholgebruikkanleiden tot ernstige lichamelijke en geeste-lijkeproblemen.Somsisalcoholdaarvanderechtstreekse oorzaak, somswerkt alcoholindirectofverergerthijdeaandoening.

  Debekendsteeffecten zijnproblemenmethetgeheugen,depressie,hoofdpijnenmi-graine, gedragsproblemen (agressief enimpulsief), ontsteking van de slokdarm engastritis,gewrichtsproblemen(reuma,jicht,artrose),cardiovasculaireaandoeningen...

  Meerinformatieoverderisicosistevindenopwww.alcoholhulp.be.

  Het gebruik beperkenof stoppen.Hoe pakt u dat aan? Hetisabsoluutnoodzakelijkdatdebetrok-ken persoon actief en vrijwillig stappenonderneemt. een arts kan een farmacolo-gische behandeling voorschrijven die eensteun kan zijn,maar op dit ogenblik is ernog geen behandeling die deze problema-tiekkanoplossen.

  iedereenkanervoorkiezenzijnalcoholge-bruik tebeperkenof te stoppen.Dezebe-slissing is vooral een persoonlijke keuze,

  maarookeenvanreservesengrenzen.ieder heeft zijn eigen doelstelling,maar ook zijn eigen levensomstan-digheden. een gemeenschappelijk

  kenmerkechterishetprocesdatleidttoteenveranderdgebruik.Vaakisditeen

  langewegmetvallenenopstaan.

  Het proces begint wanneer iemand zichvragengaatstellenbijzijneigenalcohol-gebruik:Is dit problematisch?1.Ver-volgensiserdewilomhetdrinkgedragte veranderen. Hoewel de wil om hetgebruiktebeperkenofzelfshelemaaltestoppen,eeneerstestapis,isditzeldenvoldoende. Daarom is begeleiding vaaknodigennuttig.

  erzijnverschillendesoortenbegeleiding:ditkanmedisch(doordehuisartsofeenpsy-chiater), in het ziekenhuis (ontwennings-

  DoSSier

  06 Dossier SofiadisMag!

 • SofiadisMag! 07

  1-Mannenenvrouwenverdragenalcoholnietopdezelfdemanier.Deimpactvanalcoholisnog nefasterbijjongerenonderde18,omdatdehersenenendeandereorganennogineengroeifase zitten.

  2-Viadewebsitewww.alcoholhulp.beisheelwatinformatietevindenenkuntuenkeletestsdoen aandehandwaarvanukuntbepalenwaaruwniveauvanalcoholgebruikzichbevindt.

  verschijnselen tijdens de hospitalisatie),psychologisch (door een gespecialiseerdpsycholoog), via een zelfhulpgroep (zoalsdeAnoniemeAlcoholisten)ofonline(desitewww.alcoholhulp.bebiedtonline,anoniemeen gratis begeleiding, u doet dit alleen ofsamenmeteenpsycholoogmetervaringophetgebiedvanverslaving).

  EN VOOR DE FAMILIE?Deomgeving(partner,vrienden,familie...)van de verslaafde speelt een belangrijkerol: deze mensen zijn dagelijks aanwezigenvormendeeerstelijnshulp.Tochislevenmeteenverslaafdezwaarvoordeomgevingenookdezemensenmoetensteunkrijgen.

  Zij kunnen terecht bij een huisarts, eenpsycholoogofeenpsychiater.Dezemensen

  AANBeVeLiNGeNVooreeNGeBrUiKMeT

  LAAGriSiCo2Bij de man

  (vanaf 18 jaar)Bij de vrouw

  (vanaf 18 jaar)

  Maximaleconsumptieperdag 3standaardglazen 2standaardglazen

  Maximaleconsumptieperweek 15standaardglazen 10standaardglazen

  Minimaleonthouding 2dagenperweek 2dagenperweek

  Maximaleconsumptiepergelegenheid

  5standaardglazen 3standaardglazen

  eenverantwoordgebruikhangtbovendiennietenkelsamenmethetaantalstandaardglazen.Ditheeftooktemakenmet de manier waarop iemand drinkt en zijn drinkgewoonten.

  kunnenhendewegwijzennaargespeciali-seerde instellingenofhenvertellenhoezijzichkunnengedragentegenoverdepersoondiedrinkt.Denaastenkunnenooklidwor-den van een steungroep (zoals Al Anon).Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen ensteunvindenbijmensendietemakenkrij-gen met dezelfde moeilijkheden. Tot slotzijnerookspecialeforavoordezemensen.ookdaarvindenzesteunenkunnenzehunervaringenvertellenaanmensendieineengelijkaardigesituatiezitten.

  emiliaBogdanowiczPsycholoog

 • Hoe is het gesteld metde oren van jongeren?Volgens Amerikaanse gegevens heeft 15%vandejongerentussen6en19jaareenge-hoorverliesvanminstens16dB.Uitgege-vensvan2011blijkt datgehoorproblementoenemen.

  Volgens de UNSAF (Union Syndicale desAudioprothsistes Franais, Frans syndi-caatvoorgehoortechnici)geeft10%vandeFransen aan niet goed te horen. Dit komtovereenmet5,1miljoenjongeslechthoren-den,ouderdan15jaar.UiteenFransestudiebij6000leerlingenvan17 jaar bleek na audiometrisch onderzoekdatmeerdan25%vanheneengehoorver-lieshaddat ernstig kanwordengenoemd.insommigegevallenginghetom>20dB.

  Hoe werkt het oor?Deoorschelpvangtdegeluidsgolvenop,hetmiddenoor (aambeeld, hamer, stijgbeugel)stuurtdegolvendoorenhetbinnenoorver-taaltzeininformatiediedehersenenkun-nengebruiken.inhetorgaanvanCorti,dat

  DOOFHEID,OORSUIZEN,HYPERACUSIS:DE PLAAG VANDE 21STE EEUW ?

  de vormvan een slakkenhuis heeft, zittendesensorischecellen.Diecellenkunnenbe-schadigdwordendoorouderdom,maarookdooreenschedeltraumaofeengeluids-ofemotioneeltrauma.Zeherstellenzichniet,eenafnamevanhetgehoorishetgevolg.

  Lawaai! Wat is dat?Volgenshetwoordenboekislawaaieenge-voel dat door het binnenoor als onaange-naamofvervelendwordtervaren,eenge-luiddatmenlieverniethoort.

  Lawaaiwordtgekenmerktdoorintensiteit=dekrachtvangeluiddiewordtuitgedruktindB.Muziekisgeenlawaai,maareengeluiddat een sterke emotie overbrengt die zichnietlaatbeoordelen.

  Vandaag de dag bereikt het geluid echterenorm hoge niveaus. onze oren zijn daarnietaanaangepastennetdaarinschuilthetgevaar!

  De risicodrempel ligt op 85 dB, de hinderbegintvanaf90dB,deschadebegintvanaf120dB.

  GeZoNDHeiD

  08 Gezondheid SofiadisMag!

 • SofiadisMag! 09

  Debeschermingvanonsgehoorophetwerkwordt geregeld door eenKoninklijkBesluitvan2006.Voorrecreatieveenvrijetijdsac-tiviteiten is echter weinig wetgeving voor-zien.Deakoestischenormvan1977isnogsteedsvankrachtenvoorzietdathetmaxi-male geluidsniveau vanmuziek niet hogermagzijndan90dB.DeBelgischenorm isverstandig,maarwordtnietgevolgd.

  Gevolgen van lawaai op onze gezondheid.Teluidetonenwaarnaarte langoftevaakwordtgeluisterd, hebbenniet enkel gevol-genvoordeoren.DeWereldgezondheids-organisatie heeftmeerderemogelijke pro-blemen aangewezen, van heel licht (last)totheelernstig(permanentepathologischegevolgen).

  Lawaai zorgt voor auditieve vermoeidheid,verstoortdeslaap,heefteennegatiefeffectophetsocialeleven,vermindertdepresta-ties op school of op het werk en leidt totprikkelbaarheid of agressiviteit. Het heefteeninvloedopdementalegezondheid,metstresstotgevolg,watkanleidentotdepres-sie of zowaar zelfmoord. Het veroorzaakthogebloeddrukeneenrisicoophartziekten.Lawaaikanviageluidstraumasookperma-nente gevolgen hebben voor het gehoor.ogen hebben oogleden als natuurlijke be-scherming, maar oorleden bestaan helaasniet.

  Welke gehoorproblemenzijn er?DOOFHEID kan ingedeeld worden volgensdeopgemetengehoordrempelinhetaudio-gram:eennormaalgehoorloopttot20dB,bijlichtedoofheidwordtgeluidonder20dBnietmeergehoord,bijmatigedoofheidwordtenkel geluid tussen 40 en 70 dB gehoord,

  bijernstigedoofheidisdatpasvanaf70dBenbijzwaredoofheid90dB.Doofheidkanookwordeningedeeldvolgensdeoorsprongenhetverantwoordelijkemechanisme.Wehebben het over transmissiedoofheidwan-neerhetgehoorverlieswerdveroorzaaktinhetbuiten-ofmiddenoor(otitis,otosclerose...)enoverperceptiedoofheidwanneerhetgehoorverlieswerdveroorzaakt inhetbin-nenoorofterhoogtevandegehoorzenuw.Diedoofheidisnagenoegonomkeerbaarenvereisteenhoorapparaat.

  Deoorzaakvandoofheidkangenetischzijn,maar zekanookveroorzaakt zijndoor la-waai,eengeluidstrauma,drugsofmedicij-nenofdooreenviraleofbacterileinfectie.

  OORSUIzEN is de gewaarwording van eengeluid, zonder dat er eenexternegeluids-bronis.Ditkanallerleivormenaannemen:gegons,eensuizing,eenfluittoon,hetge-luidvankrekels.

 • SofiadisMag! 11

  Wat doet u wanneer u oorsuizingen waarneemt?Gazosnelmogelijknaardenko-afdelingvanhetziekenhuisofgalangsbijeennko-artsdiedeproblematiekvanoorsuizingenkent.Hetisbelangrijkdatuaanuwartsver-teltdatuinaanrakingbentgekomenmethardegeluidenendatugeluidenhoortinhetoorofhethoofd.

  HYPERACUSIS is een overgevoeligheid vooromgevingsgeluiden die door de meestemensenalsnormaalwordenervaren.

  Degene die leidt aan hyperacusis, ervaartpijnenonbehagen.Hijervaartdegeluidenals agressief (zoals krijt op een bord). Hijheeft de neiging zich af te zonderen. Hy-peracusis kan alleen of in combinatiemetoorsuizenvoorkomen.

  HYPOACUSISmanifesteertzichdooreenver-mindering van de auditieve perceptie. Degeluiden worden doorgestuurd, maar depersoonhoortzenietgoed.

  PLOTSE DOOFHEID is deplotse, volledigeofgedeeltelijkeafnamevanhetgehoor.Vaakkomtditslechtsaannoorvoor.

  Wat zijn de vuistregels om de oren te beschermen?

  Het geluid van uwmuziek of bijvoorbeelduwgitaarversterkerhebtuzelfindehand.opeenrockconcertofeenavondjeuitkandat echter niet. Toch zijn ermanieren om

  voor uw oren te zorgen en het risico opschadetebeperken:

  1.Bescherm uw oren. Letop:oordopjesverminderen het risico, maar u bent nietvolledig beschermd. ook wanneer u vooroordopjeskiest,volgtubestookonzean-deretips.

  2. zorg voor momenten van rust: eenpauzevan10minutenomdedriekwartierof eenpauzevaneenhalfuur omde tweeuurverminderthetrisico.

  3.Blijf uit de buurt van de geluidsbron.Hoewelhetnietgemakkelijkiswegteblij-ven bij een luidspreker (er is er altijdweleenindebuurt),probeertueenafgelegenplekjetezoeken.Blijfvooralniethangenbijdeboxen.

  4.Hou rekening met vermoeidheid:alsumoe bent of als u de voorbije dagen allang ineen lawaaierigeomgevingbentge-weest,zijnuworenkwetsbaar.

  5.Vermijd te veel luide events in een-zelfdeperiode.

  6. Hou rekening met uw gezondheid:bentuverkouden(verstopteneus),hebtueenoorontstekingofhebtuallastvanoor-suizingen,danishetrisicoopeengeluids-traumagroter.

  GeZoNDHeiD

 • 7.Hou rekening met uw consumptie-gedrag: de meeste psychotrope stoffenzoals alcohol, cocane of bepaalde me-dicijnen vervormen de auditieve percep-tie, verminderen het gevoel van hinder(uvoeltnietwanneeruworeneenpauzenodighebben)enmakenuminderwaak-zaam(uletminderopuwomgevingenuvergeetdevoorzorgsmaatregelen).

  8. Let op het volume van de muziek in uw oren:wanneerulangerdaneenuurnaarhardemuziekluistertmetoortjesin,kandituwgehooraantasten.Wanneeruhetvolumelagerzet,kuntulangerluiste-renenlooptuminderrisico.9.Kortomwaaromzouuzichzelfkwel-len? vermijd te lawaaierige plaat-sen...

  NB:Kiesvoorhet label QualityNights.Deze vereniging zorgt voor een betereverstandhouding tussen uitgaan en ge-zondeoren. Zewilauditieverisicosbe-perken.

  BroN-DemagazinesAcouphnes info nummers34,42,44en60.-DebrochureDcibels,Les oreillescassesvanJ-BMechernane.

  YolandeDelobbeBestuurder Voorzitter

  www.belgiqueacouphenes.be

  www.oorsuizen.be

  12 Gezondheid SofiadisMag!

  GeZoNDHeiD

  Gezond zijnbegint in de darmen

  Boeddha omschreef een wijze ooit als: Hij die het goed maakt vanbinnen. Onze aan-sprekingen Hoe gaat het? of Alles goed? zijn veelgebruikte afkortingen van de mid-deleeuwse formule Alles goed ... met de stoelgang?

  Volgens alle traditionele geneeswijzen zijn gezonde darmen verantwoordelijk of me-deverantwoordelijk voor onze gezondheid. Heel wat medische referenties en weten-schappelijke rapporten verduidelijken en bevestigen dat ook.

  Anatomie en fysiologiein het kortDedarmbestaatuitdedunnedarmendedikke darm met als belangrijkste onder-deeldekarteldarm.Dedunnedarmiseensleutelorgaandat alshetwareeengrensvormttussendebuitenwereld(onzeomge-ving)endebinnenwereld(wijzelf,onsei-genorganisme).Hijis6meterlangendetotaleoppervlakteervan zou300mbe-dragen(eentennisterreinisongeveer250mgroot...).Dekarteldarmis1,5meterlangenverwerktperdag1,5literniet-ver-teerdevoedingsresten.Hijabsorbeertzoutenwaterenvoertdeafvalstoffenafnaarhetrectum.

  De darm ora, een onmisbare sleutel tot onze gezondheidin de darmen zit het afweersysteem vanhet organisme, dankzij onder meer dedarmfloradiegewoonlijkgoedebacterinwordengenoemd.Deongelofelijkewereldvandedarmbacteringeeftiederjaarwat

 • SofiadisMag! 13

  Gezond zijnbegint in de darmen

  meer van zijn biologische geheimen prijs.Vandaag kunnenwe het zelfs hebben overeenecht ecosysteem inonzedarmen,on-stabielmaarheelwaardevol.inonslichaamlevenmeerdan100.000mil-jardbacterin,diewekunnenonderverdelenin400soorten.Demeestezitteninonsspijs-verteringskanaal.Hetzijnertienkeermeerdan het aantal cellen waaruit ons lichaambestaat.

  iedereen heeft een eigen darmgroep, eenbeetje te vergelijken met een bloedgroep.Uiteenstudiedieinmei2011werdgepubli-ceerdinhetgerenommeerdebladGastroen-terology, bleek dat onze karaktertrekkenmisschienwelbepaaldwordendoor...onzedarmbacterin!

  onzedarmfloramoetnietalleengoedonder-houden, maar ook beschermd en verzorgdworden.

  Onevenwicht in de darm oraof dysbiose in de darmeneenonevenwichtwordtveroorzaaktdooreenverstoringvanhetevenwichttussendebe-schermendemicro-organismenenerzijdsendeschadelijkeenagressievemicro-organis-men anderzijds. Dit belangrijke evenwichtwordtgeregelddooreenanderevenwicht,indevoeding,endeaanvoervanaangepastefermenten(pre-enprobiotica).

  DE VERSCHILLENDE SCHADELIJKEVOEDINGSFACTOREN OP EEN RIJTJE :

  eetgewoonten(afwisselingindevoe-ding,reizen,klimaat,dieet...).eensedentairleven.Leeftijd.Stress en onvoldoende afwisselingtussenwerk(activiteit)enrust.intensiefsporten.Viraleofbacterile infecties,candidi-asis...Slecht functioneren van de uitschei-dingsorganen (longen, nieren, lever,huid,darmen).Verontreinigendestoffenindeomge-ving (lucht, water, pesticiden ...) enbijonszelf(sigaretten,alcohol).

  En toch zorgen we er niet goed voor. Dit komt omdat we vaak niet gezond leven. Enkele oorzaken:

  Systematischraffinerenvangranen.onjuist, slecht (barbecue) of systema-tischverkeerd(bruinkorstjeophetvlees)bereidenvanheteten.Teveelrauwevoeding,fruitengroenten.Teveellipiden(vetstoffen).Teveelboterofroomindemaaltijd.Teveeleiwitten,vooralvandierlijkeoor-sprong.

 • SofiadisMag! 15

  Chantalvan der BremptVoedingscoach

  Macro et Micro Voeding0484/662.339

  Ubegrijptmeteenwaaromdemeerderheidvandebevolkingeenslechtedarmfloraheeft.Ditleidtopzijnbeurttotheelwatziekten.

  Ons tweede stel hersenenAlsjejebetervoeltinjebuik,danvoeljejebeterinjehoofd...

  VolgenstraditioneleAziatischeartsenbegin-nen onze gezondheid en ons psychologischevenwichtindebuik.indeChinesegenees-kundehangenonzeemotiesvastaanorga-nen.indeJapansegeneeskundeisdebuikdeintutievetegenhangervandehersenen.indeindischegeneeskundezorgteengoedeverteringvoorlevenslust.Shiatsu,acupunc-tuur,massages,reiki,ayurveda...Hoeweldeaanpakverschilt,sluitenzemooiaanbijdelaatste ontdekkingen in onze westerse ge-neeskunde.

  Michael Gershon, professor aan de Univer-sityofColumbia(NewYork)enonderzoeker,heeftalseerstehetbestaanaangetoondvaneentweedestelherseneninonsspijsverte-ringskanaal.Dietweedehersenenzijnnage-noeg autonoom. Zeworden ookwel kleinehersenen genoemd en lijken helemaal nietop een piepklein hoofd in onze buik ... Zezitten verspreid doorheen het spijsverte-ringskanaal en bestaan uit netwerken vanhonderden miljoenen neuronen die op debinnenkant van het darmmembraan zitten.Destructuurvandezeneuronenisteverge-lijkenmetdievandehersenen.

  Deze twee sets hersenen communicerenmet elkaar via neurotransmitters in hetbloed,waarvan de darmen en niet de her-senen(zoalswealtijdhebbengedacht)95%van de hoeveelheid serotonine aanmaken.onderzoeksteltonsnuinstaateenverbandteleggentussenhetonevenwichtindedarm-flora enmigraine, de ziekte vanParkinson,allergien,anorexia,angstgevoelens,hyper-activiteit,psychiatrischeaandoeningen...Detoepassingenvandeontdekkingenoveronzetweede hersenen zijn duizelingwekkend enDat isnogmaarhetbegin!,alduseenen-thousiaste isabelleSimonetto, neuroweten-schapper.

  GeZoNDHeiDTekorten in de voeding (voeding zondervoedingsstoffen: mineralen, vitaminen,oligo-elementen).Teveelofteweinigvocht.regelmatigeconsumptievancharcuterie,orgaanvlees, wild en schaal- en schelp-dieren.Teveelzurenuitfruit,protenen,granen,industrilesuiker...Slechtevoedingscombinaties.Teveelpeulvruchten.Nietcorrectkauwen.Nuttigenvanvoedingsmiddelenmeteie-ren of larven van parasieten,maar ookvanslechtgewassenfruitengroenten.Te veel opwekkende middelen (koffie,thee,cacao,chocolade,guarana,coca...).Het drinken van koemelk kan bij heelwatvolwassenenrechtstreekse,onrecht-streekseoflateregevolgenhebben.Teveelkruiden.regelmatigeconsumptievanalcohol.regelmatigeconsumptievangluten.ontbrekenvanborstvoedingbijkinderen.

 • 16 Gezondheid SofiadisMag!

  SANTGeZoNDHeiD

  Welke types huidkankerbestaan er?Hetbekendstetypeishetmelanoom.Dezekankerontwikkeltzichvanuitdemelanocy-ten,decellendiemelanineaanmaken(hetpigmentwaardooronzehuidkanbruinen).Melanocytenzittenverspreid indehuidofzijn geconcentreerd in goedaardige tumo-ren,denaeviofmoedervlekken.eenme-lanoomontwikkelt zichvanuiteennaevusof,watvakervoorkomt,vanuitmelanocy-tendiegesoleerdzittenindenormalehuid(denovo).

  Degemiddeldeleeftijdwaaropeenpatinteenmelanoomkrijgt, is 50-55 jaar,maarwezienookalmelanomentijdensdeado-lescentie (zelden) of bij jongvolwassenen.omdat een melanoom agressief is en degemiddeldeleeftijdvandepatintenlagerligtdanbijanderekankers, isditeenvandetypeskankerdieperbetrokkenpersoonhetlevenmetgemiddeldhetgrootsteaan-taljarenverkort.

  Gelukkig overleeftmeer dan 80% van depatintenbijwieeenmelanoomwordtweg-genomenenvoorwiedeenigebehandelingeenchirurgischeingreepis,dezevormvankanker.

  De andere belangrijkste types huidkankerzijnde carcinomen.Het frequentst is hierhet basaalcelcarcinoom.Dit is een kankeromdatdegroeiervanenkelstoptwanneerwordt ingegrepen.Dit isechtergeenkan-ker zoals de andere, want een basaalcel-

  carcinoomzaaitzichnooituitendoodtdusniet.omdatdittypekankervrijvaakinhetgezicht voorkomt, kan het soms moeilijkzijnomchirurgisch in tegrijpenalsditpasineenlaterstadiumgebeurtenbelangrijkeorganen,zoalsdeogen,demondofdeneusaangetast zijn. Basaalcelcarcinomen komenheel vaak voor bij oudere patinten.Naasthetgezichtisvooralderompdeplekwaarzevastgesteldworden.

  Plaveiselcelcarcinomenofspinocellulairecar-cinomen komen veelminder vaak voor. Zijkunnenmetastaserenendusfataalzijnwan-neerdediagnoselaattijdigwordtgesteld.Deprekankervormen van plaveiselcelcarcino-men zijn actinische keratosen en de ziektevan Bowen. De behandeling is eenvoudig,tenzijheterteveelzijn.

  De gevolgen van de zon intense en plotse blootstelling aan de zonvanzonesdiedatnietgewendzijn(duszo-nesdiedoorgaansbedektzijndoorkleding),bevorderttientallenjarennadeblootstellinghetontstaanvanmelanomenenbasaalcel-carcinomen.

  Chronischeblootstellingaandezonvanzo-nesdiedatdoorgaansaltijdzijn,bevorderthetontstaanvanactinischekeratosen.Typi-scheplaatsenzijndeschedelvankaleman-nen of het gezicht en de onderarmen vanouderendiehunhelelevenaandezonzijnblootgesteld (landbouwers, zeelui, golfers...).

  Daar is De zon weer ...opgelet voor melanomen

 • Hoe beschermt u zichtegen de zon?De beste manier om zich tegen de zon tebeschermen,isnatuurlijkdiezontevermij-den,datbetekentopdewarmsteurenindeschaduw blijven. in ons land is dat tussen12.00en16.00u.opgelet,dehuidisondereen parasol op het strand niet goed be-schermd.eengrootdeelvandeuv-stra-lingwordtdoorhetzandweerkaatst.

  eentweedemanieromzichtebe-schermen,iskleding.Wanneerueendagindezondoorbrengt(wandelen, sporten, tuinie-ren...),draagtuminstenseen T-shirt en een short.Draag ook een hoed ofeenpet.

  Totslot(enalleenalsuookdeanderetipshebtgevolgd) kan ook eenzonnebrandcrme hel-penomzichtegendezonte beschermen. Gebruikeenzonnebrandcrmemetminstensfactor20voordedonkerderehuid.Kinderen,mensenmeteenlichtehuiden risicopatinten (mensendie huidkanker kunnen ont-wikkelen, zie verder) ge-bruiken een zonnebrand-crme met factor 50+.Breng voldoende zon-nebrandcrmeaan,totde huid verzadigd is(dus de crme nietmeer absorbeert).Smeeromdetweeuuropnieuwin.

  SofiadisMag! 17

 • Loopt u het risico een melanoom te ontwikkelen?

  indevolgendegevallenishetrisicoomeenmelanoomteontwikkelenverhoogd:

  Hoe ontdekt u een melanoom?Vaak zijn het de patin-ten zelf die eenmelanoomontdekken. Zemerken eengepigmenteerde (bruin ofzwart) of soms rode vlekop die groeit, veranderten na verloop van enkelemaanden onregelmatig vanvormwordt.Dezevlek zieterandersuitdandeanderevlekkenophetlichaam.Wespreken over de ABCDe-regel.

  Vrouwen ontdekken eenmelanoom meestal op debenenofdebillen.Bijman-

  nenisditvakeropderomp,vooraldanopderug.Vaakishetdusdeechtgenoteofdepartner die hetmelanoom ontdekt. Alleen-staandemannen ontdekken eenmelanoomgemiddeld later en hun vooruitzichten zijndusmindergoed.

  Wanneer u een verdachte vlek opmerkt,neemt u meteen contact op met een der-matoloog of de huisarts. De dermatolooggaattussenallemogelijkverdachtevlekkenop zoek naar die vlekken diemoetenwor-denweggesneden.Hijgebruikthiervooreenmethode die we dermoscopie noemen. Deuiteindelijkediagnosegebeurtinhetlabora-torium.Het isabsoluutnoodzakelijkdatdeweggenomen vlek wordt geanalyseerd. Zemag niet worden vernietigd (verbrandmeteen laserofopeenanderemanierof indevuilnisemmergegooid).

  DankaanDr.isabelleTrommeDermatoloog

  Praktijk Dermatologie Vanpe, OudergemClinique du mlanome,UCL St Luc, Woluwe

  SANTGeZoNDHeiD

  Uhebt al eenmelanoomof een andertypehuidkankergehad.U bent tijdens uw kindertijd langdurigblootgesteldaandezon,uhebtbijvoor-beeldineentropischlandgewoond.eenofmeerdererechtstreekse familie-leden,zekeralshetgaatomjongemen-sen,hebbeneenmelanoomontwikkeld.U hebt veel moedervlekken (>50),waarvan enkele een onregelmatigevormhebbenen/ofgrootzijn.Uhebteenlichtehuid,blauweogenen/ofroodofblondhaar.Ubentregelmatigblootgesteldaanuv-stralen van een zonnebank, vooral alsu jonger was dan 35 toen u daarmeebegon.

  18 Gezondheid SofiadisMag!

 • Littekenvormingiseenlangdurigenevolutiefprocesdatafhangtvanonderandereleeftijd,plaatsenerfelijkheid.

  ofhetnugaatovereengevolgvaneenver-wonding, een brandwonde of een operatie,een litteken moet altijd tegen de zon be-schermdwordenomdeschadelijkeeffectenvanzonnestralingtevermijden.onderdein-vloedvanultraviolet-stralen(UV)kandehuidrondhetlittekeneenverschijnselvanhyper-pigmentatievertonen,meteendonkerbruineverkleuring.Dit onesthetische aspect kan gedurendemaanden of zelfs jaren zichtbaar zijn. Debescherming van een litteken tegen de zonmoetwordengestartvanafhetbeginvandelittekenvorming,hetisvoorhoerecenterhetlitteken,hoegevoeligeraanUV-straling.

  littekens in De zon: beschermen is De booDschap!

  Afhankelijk van de leeftijd van het littekenkandezonnebeschermingvariren.In het geval van een rood litteken van een paar weken oud:elkeblootstellingaandezonmoetvermedenworden,doorhetaan-brengenvaneenpleisterofbeschermingmetkleding.

  In het geval van een litteken van 2 maan-den of ouder:hetisbelangrijkomeenzon-necrmemethogebeschermingsfactoraantebrengen,enditomde2uurteherhalen.

  Voor de preventie en de behandeling van pathologische littekens gebruikt u best een gepatenteerde siliconen-gel met een hoge beschermingsfactor (SPF 30). zo beschermt u littekens te-gen UV-straling.

 • FAMiLie

  20 Familie SofiadisMag!

  Wat is haptonomie?

  Haptonomieishetgevoelsmatigbegeleidenvan mensen, een leer die in de jaren 60werdontwikkelddoorF.Veldman.

  Die begeleiding houdt zich in de eersteplaats bezig met aanraken en lichamelijkcontact.Watwemethaptonomiewillenbe-reiken,isdatdemenszichinzijnwezener-kendvoeltenzichalsdusdanigookherkentinzijnleefomgeving.

  Hetdomeinwaarbinnendehaptonomievan-daaghetbekendstis,isdeperinatalebege-leidingvantoekomstigeouders.

  Waarom is haptonomie tijdens de zwangerschap nuttig? Hoe verloopt een sessie ?

  er is natuurlijk de klassiekemedische be-geleidingvandetoekomstigeouders,maardaarnaast kunnen zij ook kiezen voor eengevoelsmatige en relationele begeleiding.Dat is de perinatale haptonomische bege-leiding.Nogvoordebabyterwereldkomt,

  Bereid de komst vande BaBy voormetHaptonomie

  willenwijwerkenaaneenbevoorrechtere-latietussenmoeder,vaderenkind.Ditdoenweaandehandvandeervaringenvandebeideouders,hunlevensweg,hunbeleving,hun twijfels en verwachtingen rond dezegeboorteenzovoort.Haptonomiestimuleerthetideedatditavontuur,ditgezinmetzntweenwordtgemaakt.

  Maarhaptonomieisvooraleengevoelsma-tige kennismaking met dit nieuwe wezen-tje.Deoudersontdekkenhunbaby,makeneenplaatsjevoorhemklaarenbouweneenbandopmetelkaar.

 • SofiadisMag! 21

  Wat voelt de baby tijdens een sessie haptonomie?

  Detastzinwordtalheelvroeginhetlevenvandeongeborenbabyontwikkeld.Hijkande omgeving zowel binnen als buiten debaarmoedergewaarwordenenvoelen.

  Wanneerhetcontactzachtenmet respectverloopt,gaatdebabyopzoeknaardeaan-wezigheid van zijn ouders. Later her-kenthijdituniekeenrustgevendecontactmetzijnouders,zelfsnazijngeboorte.ookdevertrouwdestem-menvanzijnomgevingzullen het kleintje opditheleavontuurbe-geleiden.

  Het gaat er nietom dat de oudersde baby voelenbewegen, het be-langrijkste is datde baby de aan-wezigheid van zijnouders voelt, dathij voelt dat hijwordt verwacht enwelkomiszoalshijis.Dit geeft de baby eenbasis van veiligheid envertrouwen, nog voor hijopdewereldisgezet.

  Wat zijn de voordelen van prenatale haptonomie voor het koppel?

  Hetgrotevoordeelisdathetkoppeltijdensdezwangerschapenkelebevoorrechtemo-menten samen beleeft. De ouders vindenelkaar en praten over wat ze voelen en

  hebben meegemaakt in deze periode van9 maanden. Dit kunnen leuke, maar ookmoeilijkemomentenzijn.

  ook de vader bouwt een bijzondere band op!

  indehaptonomie,diehetkoppelbegeleidttotdegeboorte,isdeaanwezigheidvandevaderbijelkesessieuiterstbelangrijk.

  Hij legt het contact, hij begintde dialoog. De eerste ge-

  zinsmomenten beginnenbijhem.

  ook bij de geboorteis de aanwezigheidvande toekomsti-ge vader belang-rijk. Hij is deelvan de geboorteen beleeft diesamen met zijnkind en zijnpartner. De va-der is meer daneentoeschouwer.

  kan hap-tonomie de

  moeder hel-pen tijdens de

  bevalling?

  Tijdens de sessies is ookruimte voor vragen rondde be-

  valling: de pijn, de ween, het ideeoverhoeeenbevallingverloopt,dehoudin-gen,dekomstvanhetkind...Ditdoethethelegezinsamen.Bijiedermomentopwegnaardegeboortesteunthaptonomiedeou-ders,zewordengestimuleerdomcontactteblijven houdenmet elkaar en aanwezig teblijvenvoorhunkind.

 • SofiadisMag! 23

  FAMiLieWanneer beginnen de ou-ders met de sessies hapto-nomie? op hoeveel sessies tijdens de zwangerschap moeten zij rekenen? en wat daarna?

  Weradendeoudersaanzovroegmogelijkmethaptonomietebeginnen,zodatzezichvoluit kunnen laten meevoeren door hunontdekkingen en ervaringen. De bedoelingvandezesessies isniethetkindtevoelenbewegen.Wanneerzevroeggenoegbegin-nen,kunnenweookdebrozeervaringenendemoeilijksteemotiesbegeleiden.

  in iedergevalbeginnendesessiesnietnade28steof30steweekvandeamenorroe.erisdannietvoldoendetijdmeervooreenidealebegeleiding.

  Hetaantalsessiesligtnietvoorafvast.Dathangt altijd af van wat het koppel nodigheeft. idealiter zien we de ouders om detweetotdrieweken.

  ooknadegeboortekandebegeleidingwor-denverdergezet.Zoisercontinuteitbinnenhetgezinengaatdegoedeprenatalebege-leiding van het kind nog even door. Dit ismeteenookhetmomentomervaringenoverdegeboorteuittewisselenenomwoordentegevenaandezeintenseemoties.

  emilieBastienHaptonomie

  IK HEB HAPTONOMIEUITGEPROBEERD

  Ik heb haptonomie pas leren kennen toen een zwangere vriendin me erover vertelde. Ze had het over de bijzondere band die zo tussen moe-der, vader en kind kon worden opgebouwd. Het idee dat ik al voor de geboorte van onze baby een band met hem zou kunnen opbouwen en dat ook mijn man kennis kon maken met ons kindje, sprak mij enorm aan.

  Ik had het erover met mijn partner, maar hij stond in het begin niet echt te popelen om de sessies bij te wonen. Maar toen hij voelde hoe onze baby zich nestelde onder de palm van zijn hand, maakte dat heel wat emoties los. Hij kon nu echt contact leggen met onze baby en hij realiseerde zich nu pas echt dat wij ou-ders zouden worden.

  Haptonomie bereidt de ouders niet alleen voor op de geboorte, er wordt ook een sterke en lief-devolle band opgebouwd tussen hen en hun kindje, het toekomstige gezin.

  De aanstaande moeder beleeft haar zwanger-schap op een serene manier en kan momenten van rust vinden in het drukke leven van alledag. Tijdens de sessies leer je ook over positief be-vallen, de vader leert hoe belangrijk zijn aan-wezigheid en zijn steun daarbij is.

  De ervaring van Sverine

 • UW VAKANTIE VAN TEVOREN RESERVEREN?

  reiZeN

  SofiadisMag! 25

  eenvakantie,datvraagtvoorbereiding!Hetkostmisschienwat,maar een reis is tochhetmoment bij uitstek om te ontspannenentegenieten.Uhebtervasthethelejaarnaaruitgekeken.Het isdanooknietmeerdanlogischdatuprobeertomdatvoordebesteprijstedoen,zonderinteboetenopwatuleukvindt.

  Het heeft tal van voordelen als u uw ver-lofperiode al op voorhand weet: u komtnietvoorvervelendeverrassingentestaan,geenvolgeboektehotels,uhebteenruimekeuzeenvermijdtproblemenmetlastminu-teboekingen

  eArLYBooKiNGVoorDeBUDGeTBeWUSTeToeriSTHOTELS:vroegboekingaanbiedingenhalenhetnualeenaantaljarenvandelastminu-teaanbiedingen. Touroperators, slachtoffervan het succes van hun lastminutepromo-ties,moetensomsdringenmetdeconcur-rentie om hun reserveringsquota vast teleggen. Tegenwoordig kunt u bij de reis-agentengenietenvanheelwatinteressantevroegboekaanbiedingen, zoals de HappyFirstvanClubMed.

  VLUCHTEN EN TREINEN:afhankelijkvandemaatschappijkuntuuwvlieg-of trein-reisdriemaandentoteenjaarvantevorenreserveren.Hoevroeger,desteinteressan-ter de prijs. Dat heet yield management,eenmarketingtechniek die de prijzen doetstijgennaarmatedevluchtenoftreinenvol-lerkomentezitten.

  eArLYBooKiNGVoorDeToe-riSTDieNieTVANVerrASSiNGeNHoUDTVroeg boeken heeft niet alleen financilevoordelen,uhebtookmeertijdomuwreisoptimaal te plannen. U zoekt informatieover de bestemming, u bespreekt de reismet uw reisagent en de gidsen zodat u,eensterplaatse,uwtijdgoedbesteedtennietintoeristenvallentrapt.

  Neemuwagendaerbij!earlybookingisdeoplossingbijuitstekvoorwieallesgraagoptijdregelt...

  DeiDeALeoPLoSSiNGVoorUWBUDGeT

 • ADeMBeNeMeNDeUiTSTAPJeSNatuurlijkbezoekjedewildernis,DakarenheteilandGore,maarookhetLacretbaiseenabsolutemust:hetrozeMeer ligteenpaar honderd meter van de oceaan, mid-den in een prachtig landschap van duinenenwildernis.Watmaakthetmeernuzobij-zonder?onderdeloodzwarezonkleurthetwater roze, in de avondschemering kleurthetdonkerder,bijnazachtpaarsofviolet...erzijngeenwoordenvoor.Ukuntnietzeg-genSenegaltehebbenbezochtzonderdatuhetdierenreservaatBandiahebtgezien.Hetpark van wel 1000 hectare ligt midden ineenbaobabbosendedierenhebbenerallebewegingsvrijheid. in deze ongerepte om-gevingzietugiraffen,neushoorns,koedoes,oryxen, impalas,wrattenzwijnen,goudjak-halzenenkrokodillen

  Voormeerinlichtingen,ookovereenreisopmaatenoverdeearlybooking-promoties,neemtucontactopmetTravex:[email protected]

  26 reizen SofiadisMag!

  SenegalEEn portiE zon in dE wintEr? dat kan!

  Meteenkleintijdsverschil,eenrechtstreek-sevluchtvanuitBrusselengegarandeerdezonisSenegaleenidealebestemmingvoorwatwarmteindewinter.indenatuurgebie-denwemelthetvandevogelsendegrotezoogdieren,destrandengaanschuilachtereen weelderige begroeiing, de zonsonder-gang is adembenemend en de bevolkingdraagteeneeuwigeglimlach...Laatuver-leiden:uhebtgeenexcuusomditkleurrijkelandnietteontdekken!

  LAATUHeerLiJKVerWeNNeNiNHeTLAMANTiNBeACHreSorT&SPAHet vijfsterrenhotel ligt aan de westkustvan Senegal en geeft rechtstreeks uit ophet strand en de jachthaven.Het beschiktovereengastronomischrestaurant,eenfit-nesscentrum en een buitenzwembad. HetLamantin Beach resort & SPA bestaat uittraditionelehutjes,dekamerszijnintypischAfrikaanse stijl gedecoreerd en allemaalhebbenzeeenprivterras.

  reiZeN

  BarbaraPhilippartTrAVeXreiZeN

  025371100www.travex-travel.be

 • OPWARMINGhoe en waarom?

  SofiadisMag! 27

  SPorT

  Waarommoetuzichopwarmen?Vaakisernietgenoegtijdofontbreektdezin.endanstelteensporterzichweleensdezevraag.opwarmenmoetintegraaldeeluitmakenvanhetsportenenmagnietwor-denvergeten.Ditgeldtzowelvoordeama-teursporter die wekelijks een rondje gaatjoggenalsvoordeprofessionelesporterdiewilpresteren.

  opwarmenbrengtdesportergeleidelijk ineenlichamelijkeengeestelijkestaat,waar-doorhijgoedgaatpresterenofrustigkansportenzodathijblessuresvermijdt.Jam-mergenoegblijfthetopwarmen,alsdatalgebeurt, vaakbeperkt tot eenkort stukjelopen,gevolgddoorwatslechtuitgevoerdestretchoefeningendiebijgevolgnefastzijnvoorhetlichaam.

  De wetenschap mag het dan oneens zijn

  overhetnutvanstretchenophetrecupe-rerennadien,ergroeitweleenconsensusover langdurigstretchen. Volgensweten-schappersis langdurigstretchennutteloostijdens een opwarming en kan het zelfscontraproductiefwerken.

  Wanneerwekijkennaardeosteoarticulai-re structuur, het spier-peesweefsel en debloedsomloop, zien we dat ieder deel opzijn specifiekemanier geactiveerd en dusopzijneigenmanieropgewarmdmoetwor-den.Hetkraakbeenmoetdikkerenvoch-tiger worden, zodat het bestand is tegenschokkenennietvroegtijdigverslijt.onzespierenenpezenhebbenwarmtenodigomdeviscositeittelatenafnemenendevezelsharmonieus over elkaar te laten glijden,zodatdeelasticiteitendeomvanggeleide-lijktoenemen.ookonshartmoet langzaamsnellergaankloppen,zodathetvolledigepotentieelbe-nutkanwordenenhetkandoenwatvanhemwordtgevraagd.Dankzijeenberede-neerde opwarming kan ons zenuwstelselsnellergaangeleiden,waardoorwijalerterwordenendegekozenactiviteitbeterkun-nenuitvoeren.

  SPorT

 • Hoewarmtuzichgoedop?De opwarming moet natuurlijk aangepastwordenaandeactiviteit,hetmomentvandedag(sochtendsgaatdatmindersnel,wanthetlichaamslaaptnog)endebuiten-temperatuur (bij koud weer moet langeropgewarmdwordenomhet lichaamopdejuiste temperatuur tebrengen).Hierkun-nenweeenzekerelogicauithalendieover-eenkomtmetdeanatomischestructuurvanhetlichaam:

  Samengevat duurt een efficinte opwar-ming 15 tot 40 minuten, afhankelijk vandeactiviteitendetijdwaaroverdesporterbeschikt.eengoedeopwarmingwerktmetallelichaamsstructurenendoetditprogres-sief.Het isbelangrijkniet snel-snelop tewarmen voor u gaatlopen of intensiefgaatsporten.Naeen te zware ofslecht voorbe-reideinspanningis het risico opblessures aan-zienlijkgroter.

  GauthierLumenSportcoach bij Woluwe Fitness

  De gewrichten bewegen waar-bijwordt gelet op de deviatie ervan:het kraakbeen verdikt en er wordtgewrichtsvloeistof (synovia) aange-maakt. Bv.: ronddraaien van enkels,polsen,

  Actief-dynamisch stretchen, zodatdeverschillendespier-enpeesrecep-toren aangesproken worden: uitrek-ken van de spieren 6-8 secondensamentrekkenvandespierendyna-misch(ziepunt4).

  zachtjes stimuleren van het hart doorenkelerondjestelopen,zogaathethartpompen,komtdebloedsom-loop op gang en wordt warmte ver-spreid.

  Dynamisch stretchen, zoals slin-gerbewegingen, draaien. Herhaal debewegingen die tijdens het sportenvoorkomen, zodat de spier- en pees-spanningoplopen.

  Doelgericht opwarmen: herhaal deverschillendebewegingen,drijfgradu-eelopinintensiteitensnelheid.

  SPorT

  SofiadisMag! 29

  Sportcentrum Woluwewww. tnesslawoluwe.be

  [email protected]/777.13.03

 • SofiadisMag! 31

  Vraag 1:Welkeperiodevanalcoholonthoudingwordtaanbevolenvooreenveiliggebruik voormannenenvrouwenvanaf18jaar?

  Vraag 2:oordopjesbeschermenuwgehoor...

  Vraag 3:Gezondheidbegintbijdedarmen,daaromookdatdezebeschouwdworden als...

  Vraag 4:Welklichaamsdeelbijmannenheefthetmeesteneigingommelanomen teontwikkelen?

  Schiftingsvraag : Hoeveelpersonenzullenop12september2015 de4vragencorrectbeantwoordhebben?

  ANTWoorDeNViADeWeBSiTeWWW.SoFiADiS.Bevoor zaterdag 12 september 2015.

  DeWiNNAArMoeTFANZiJNVANDeSoFiADiSPAGiNAoPFACeBooK.

  Winnaars van de vorige So adis wedstrijdProficiaataanM.Levy.UwinteenSamsungGalaxyTAB210.1.

  Dewinnaarswordenpersoonlijkopdehoogtegebracht.Bijeenex-aequowordtergekekennaardedatumwaaropwijdeantwoordenontvangenhebben.Bijgebrekaaneenjuistformulierwordtergekekennaarhetantwoorddaterhetdichtstebijaanleunt.Hetreglementisbeschikbaaropaanvraag.

  WINNAARS

  Word Fan van onze Facebook pagina De Sofiadis Apotheken en ant-woord correct op de 4 vragen en de schiftingsvraag hieronder voor zater-dag 12 september 2015.

  WEDSTRIJDWIN 5X40 AANKOOPBONS

  GELDIG IN DE SOFIADIS APOTHEKEN