Click here to load reader

Juillet 2015 nl web

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Juillet 2015 nl web

 • WEDSTRIJD5X40

  AANKOOPBONS GELDIG IN DE SOFIA-

  DIS APOTHEKEN

  HetmagazinevandeSofiadisapotheker

  TrimestrieelJuli-September201521

  Mag !

  Doofheid,oorsuizen,hyperacusisGezondzijnbegintindedarmenDaarisdezonweer...opgeletvoormelanomen

  Alcohol,uw gezondheid drinkt mee

  Alcohol,uw gezondheiddrinkt mee

 • Bestelezers,

  Goed horen is belangrijk. Want wie niet goed hoort,heeftmeermoeite om actief deel te nemen aan ge-sprekkenenraaktzosnelsociaalgesoleerd.

  Deeerstesymptomenvanslechthorendheiduitenzichinhetmoeitehebbenmethetvolgenvangesprekkenineenluidruchtigeomgeving(vbreceptie)enhetnietmeerhorenvanhogetonenzoalsgeluidenvanvogelsenkrekels.

  Gezinsleden en vriendenmerken vaak eerder dan deslechthorendedaterietsmisis.Paswanneerzehulpkrijgen,realiserenvelenvanhenhoeveelzijhebbengemist.

  Als u dus merkt dat iemands gehoor achteruit gaat,spreekerhem/haardanopaan.Ubewijsterheneendienstmeeenzezullenerudankbaarvoorzijn!

  Meernogdangoedhorenzoudenweookgoedmoetenkunnenluisteren,maardatiseenanderverhaal...

  DossierAlcohol,uwgezondheiddrinktmee 04-07

  GezondheidDoofheid,oorsuizen,hyperacusis:deplaagvande21steeeuw? 08-12

  Gezondzijnbegintindedarmen 12-15

  Daarisdezonweer...opgeletvoormelanomen 16-18

  Littekensindezon:beschermenisdeboodschap! 19

  FamilieBereiddekomstvandebabyvoormethaptonomiee 20-23

  ReizenUwvakantievantevorenreserveren?Deidealeoplossingvooruwbudget 25-26

  Sportopwarming:hoeenwaarom? 27-29

  WedstrijdWinnvande5aankoopbonst.w.v.40 31

  PeterVanelslanderAfgevaardigdbestuurder

  SofiadisMag! 03

  eDiTo

  iNHoUD

  Mag !

  Drukpersstraat41000BrusselTel:022271171Fax:022183141Mail:info@sofiadis.beWeb:www.sofiadis.be

  Bastiene.,Bogdanowicze.,DelobbeY.,LepretreA.,LumenG.,PhilippartB.,Trommei.,vanderBremptC.

  Thematischtrimestrieelmagazine

  oplagemagazine:32.000exemplaren.VoormeerinlichtingenbetreffendedeverdelingvanSofiadisMag!:info@sofiadis.beof022271171

  iPMPrinting

  PeterVanelslander

  SofiadisCVBA-AxelMoureauinfo@sofiadis.be

  Sofiadiscvbainfo@sofiadis.be

  iStockphoto,Fotolia

  PublicatievanSoFiADiScvba,

  HeBBeNMeeGeWerKTAANDereDACTie

  PerioDiCiTeiT

  oPLAGeeNVerDeLiNG

  DrUK

  VerANTWoorDeLiJKeUiTGeVer

  PUBLiCiTAirereGie

  CoNCePTeNreALiSATie

  FoToGrAFie

 • 04 Dossier SofiadisMag!

  DoSSier Alcohol,uw gezondheid

  drinkt mee

  Wat is verantwoordalcoholgebruik?Voor een volwassene vanaf 18 jaar kun-nenwehetalcoholgebruikafmetenaandeaanbevelingen. Die worden uitgedrukt instandaardglazen.Latenwedatbegripeerstevenuitleggen.

  een normaal glas alcohol bevat ongeveer10gramzuiverealcohol.Dit is zovoordemeestedrankendieineencafofeenres-taurant inBelgiwordengeserveerd.Con-creetbetekentdatdateenglasblondbier,

  eenglaswijn,eenaperitiefeneenglaasjesterkedrankongeveerdiezelfdehoeveelheidalcoholbevatten(zietabelhieronder).

  Tochzijnerdranken,zoalsspecialebieren,

  Volgens een enqute van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid tellen Brussel en Walloni gemiddeld 70 tot 78% alcoholgebruikers. Het alcoholgebruik van zon 11 tot 14% daarvan kan als problematisch worden beschouwd.Vanaf wanneer is uw gebruik problematisch en wat kunt u doen om uw alcoholge-bruik te beperken?

  Alcohol,uw gezondheid

  drinkt mee

 • SofiadisMag! 05

  die in grotere glazen worden geserveerd.een voorbeeld: een speciaal bier met eenalcoholgehalte van 8%, geserveerd in eenglas van 33 cl, komt overeenmet 2 stan-daardglazen(datbierbevattweekeermeeralcoholdaneenblondbiermeteenalcohol-gehaltevan5%,geserveerdineenglasvan25cl).Waakzaamheidisdusgeboden,wanteenglas komtniet altijd overeenmet eenstandaard glas. Zowel de geconsumeerdehoeveelheid als het alcoholpercentage vandieconsumptiemoeteninrekeningwordengebracht(zietabelhieronder).

  Wanneer spreken we van problematischealcoholconsumptie ?

  er zijn verschillende soorten alcoholcon-sumptie:

  OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK: meerdrinken dan goed is voor de gezondheid.Ditgedraghangtvaaksamenmetbepaaldeomstandigheden of bepaalde problemen.Het overmatige alcoholgebruik verdwijntmeestalvanzelfwanneerdebetrokkenper-soonerdeongemakkenvanervaart.

  BINGE DRINKING:afentoeeenenormehoeveelheid alcohol drinken in korte tijd.Voormannenbetekentditminstens6gla-zenin2uurtijd;voorvrouwenbetekentditminstens5glazenin2uurtijd.

  eenvoorbeeld:udrinkttijdensdeweeknietofheelweinig,maarenormveeltijdenshetweekend; of u drinkt overdag niet, maarbezatzichheelsnelelkeavond.

  PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK OF ALCOHOLMISBRUIK: overmatigalcoholge-bruikmondtuitinproblematischalcoholge-bruikwanneerduidelijkelichamelijke,gees-telijke of sociale problemen opduiken, diedepersoonerechternietvanweerhoudente drinken. Soms gaat het om alcoholge-bruikalsreactieopproblemen,omhieraanteontsnappenofdespanningteverlichten.Alcoholwordtgezienals een oplossing ofzelfmedicatie.

  Ditalcoholgebruikkanookvoornieuwepro-blemenzorgen(financileofrelationelebij-voorbeeld),dieopnieuwaanzettentotdrin-ken.Zoontstaateenvicieuzecirkelwaaruitmennogmoeilijkkanontsnappen.

  AFHANKELIJKHEID VAN ALCOHOL (SOMS ALCOHOLISME OF VERSLAVING GE-

 • NOEMD): dezeafhankelijkheidkanlichame-lijk en/of geestelijk zijn. er zijn specifiekekenmerken zoals alcoholtolerantie (meermoetendrinkenomhetzelfdeeffecttekrij-gen), ontwenningsverschijnselen (bijvoor-beeldbeven,zweten,misselijkheid...),ver-liesvancontrole(steedslangerdrinkendanvoorzien),enzovoort.

  Hetbelangrijkstekenmerkvandezeafhan-kelijkheid is dat de persoon niet langer instaat is te functionerenzonderalcohol.Al-cohol is een behoefte, eennoodzaak ge-worden.Wanneerdebetrokkenpersoonnietdrinkt,ervaarthijpsychischenfysiekonbe-hagen.

  Welke effecten kan dit overma-tige alcoholgebruik hebben op lange termijn?overmatigenlangdurigalcoholgebruikkanleiden tot ernstige lichamelijke en geeste-lijkeproblemen.Somsisalcoholdaarvanderechtstreekse oorzaak, somswerkt alcoholindirectofverergerthijdeaandoening.

  Debekendsteeffecten zijnproblemenmethetgeheugen,depressie,hoofdpijnenmi-graine, gedragsproblemen (agressief enimpulsief), ontsteking van de slokdarm engastritis,gewrichtsproblemen(reuma,jicht,artrose),cardiovasculaireaandoeningen...

  Meerinformatieoverderisicosistevindenopwww.alcoholhulp.be.

  Het gebruik beperkenof stoppen.Hoe pakt u dat aan? Hetisabsoluutnoodzakelijkdatdebetrok-ken persoon actief en vrijwillig stappenonderneemt. een arts kan een farmacolo-gische behandeling voorschrijven die eensteun kan zijn,maar op dit ogenblik is ernog geen behandeling die deze problema-tiekkanoplossen.

  iedereenkanervoorkiezenzijnalcoholge-bruik tebeperkenof te stoppen.Dezebe-slissing is vooral een persoonlijke keuze,

  maarookeenvanreservesengrenzen.ieder heeft zijn eigen doelstelling,maar ook zijn eigen levensomstan-digheden. een gemeenschappelijk

  kenmerkechterishetprocesdatleidttoteenveranderdgebruik.Vaakisditeen

  langewegmetvallenenopstaan.

  Het proces begint wanneer iemand zichvragengaatstellenbijzijneigenalcohol-gebruik:Is dit problematisch?1.Ver-volgensiserdewilomhetdrinkgedragte veranderen. Hoewel de wil om hetgebruiktebeperkenofzelfshelemaaltestoppen,eeneerstestapis,isditzeldenvoldoende. Daarom is begeleiding vaaknodigennuttig.

  erzijnverschillendesoortenbegeleiding:ditkanmedisch(doordehuisartsofeenpsy-chiater), in het ziekenhuis (ontwennings-

  DoSSier

  06 Dossier SofiadisMag!

 • SofiadisMag! 07

  1-Mannenenvrouwenverdragenalcoholnietopdezelfdemanier.Deimpactvanalcoholisnog nefasterbijjongerenonderde18,omdatdehersenenendeandereorganennogineengroeifase zitten.

  2-Viadewebsitewww.alcoholhulp.beisheelwatinformatietevindenenkuntuenkeletestsdoen aandehandwaarvanukuntbepalenwaaruwniveauvanalcoholgebruikzichbevindt.

  verschijnselen tijdens de hospitalisatie),psychologisch (door een gespecialiseerdpsycholoog), via een zelfhulpgroep (zoalsdeAnoniemeAlcoholisten)ofonline(desitewww.alcoholhulp.bebiedtonline,anoniemeen gratis begeleiding, u doet dit alleen ofsamenmeteenpsycholoogmetervaringophetgebiedvanverslaving).

  EN VOOR DE FAMILIE?Deomgeving(partner,vrienden,familie...)van de verslaafde speelt een belangrijkerol: deze mensen zijn dagelijks aanwezigenvormendeeerstelijnshulp.Tochislevenmeteenverslaafdezwaarvoordeomgevingenookdezemensenmoetensteunkrijgen.

  Zij kunnen terecht bij een huisarts, eenpsycholoogofeenpsychiater.Dezemensen

  AANBeVeLiNGeNVooreeNGeBrUiKMeT

  LAAGriSiCo2Bij de man

  (vanaf 18 jaar)Bij de vrouw

  (vanaf 18 jaar)

  Maximaleconsumptieperdag 3standaardglazen 2standaardglazen

  Maximaleconsumptieperweek 15standaardglazen 10standaardglazen

  Minimaleonthouding 2dagenperweek 2dagenperweek

  Maximaleconsumptiepergelegenheid

  5standaardglazen 3standaardglazen

  eenverantwoordgebruikhangtbovendiennietenkelsamenmethetaantalstandaardglazen.Ditheeftooktemakenmet de manier waarop iemand drinkt en zijn drinkgewoonten.

  kunnenhendewegwijzennaargespeciali-seerde instellingenofhenvertellenhoezijzichkunnengedragentegenoverdepersoondiedrinkt.Denaastenkunnenooklidwor-den van een steungroep (zoals Al Anon).Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen ensteunvindenbijmensendietemakenkrij-gen met dezelfde moeilijkheden. Tot slotzijnerookspecialeforavoordezemensen.ookdaarvindenzesteunenkunnenzehunervaringenvertellenaanmensendieineengelijkaardigesituatiezitten.

  emiliaBogdanowiczPsycholoog

 • Hoe is het gesteld metde oren van jongeren?Volgens Amerikaanse gegevens heeft 15%vandejongerentussen6en19jaareenge-hoorverliesvanminstens16dB.Uitgege-vensvan2011blijkt datgehoorproblementoenemen.

  Volgens de UNSAF (Union Syndicale desAudioprothsistes Franais, Frans syndi-caatvoorgehoortechnici)geeft10%vandeFransen aan niet goed te horen. Dit komtovereenmet5,1miljoenjongesle